intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ giữa hàm lượng hữu cơ bổ sung và nito đến hiệu suất khử nitrat hóa

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

80
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề xử lý amoni trong nước cấp ở mức nồng độ cao cỡ 10 - 25mg/lit là một trong những vấn đề cấp thiết ở nước ta và trên thế giới. Việc xử lý phải đòi hỏi phải tiến hành đồng thời hai quá trình nitrat hóa và khử nitrat hóa. Cả hai quá trình này đều tạo thành nitrit rất độc ở các bước chuyển hóa trung gian. Tỉ lệ giữa cơ chất hữu cơ và nito - nitrat là một thông số quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình này. Nếu tỷ lệ này thấp hiệu suất khử nitrat sẽ thấp, nhưng nếu quá cao có thể dẫn đến dư thừa thành phần hữu cơ gây nên ô nhiễm thứ cấp. Vì vậy cần nghiên cứu tỷ lệ này khi ứng dụng phương pháp lọc sinh học để xử lý amoni trong nước ngầm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ giữa hàm lượng hữu cơ bổ sung và nito đến hiệu suất khử nitrat hóa

aiww^.»^')i^m.'igM!.'!«:"-7.""P^'jw"''"g-'H'ir,'?a'g"y^ ?n^s!?anffi!)i';'^iii.,-iiL ..u-inmm.<br /> <br /> <br /> Kf^T OUA KCHli^K CtfU KHOA HOC<br /> <br /> <br /> <br /> NGHIEN cufu ANH HlTOfNG CUA TY LE GlQfA HAM LlTdNG HUfU Cd<br /> BO SUNG VA NlTd DEN HIEU SUAT KHUf NITRAT HOA<br /> LE THj NGQC THIJY<br /> Khoa Cdng nghi hda hoc, TrUdng Dai hpc Bich khoa Hi Npi<br /> <br /> <br /> <br /> SUMMARY<br /> Research on affected of ratio between amount of organic addition arul azote to effect of nitrification.<br /> Effect of nitrification is increased when ratio of organic is increased. To solve almost amount of nitrate,<br /> we need to supplement organic. In situation, if organic is CHjCOOH, the amount of supplement must<br /> bigger than the theory demand amount at least 1,3 times.<br /> <br /> <br /> <br /> I. Md DAU<br /> <br /> Vd'n de xif ly amoni trong nudc cap d mUc ndng dd anh hudng trgc tiep tdi qua trinh nay. Neu ty Ig nay<br /> eao cP 10 - 25mg/lft la mpt trong nhdng vd'n de d p thap higu sud't khif nitrat se thap, nhung neu qud cao ed<br /> thig't d nudc ta vd trdn t h i gidi. Vigc xif ly ddi hdi phdi<br /> t h i dan de'n du thUa thdnh phin hQu cd gdy nen 0<br /> tiln hanh ddng thdi hai q d trinh nitrat hda vd khif nitrat<br /> hda. Cd hai qud trinh nay deu tgo thanh nitrit (NO2) rat nhiim thU d p . VI vgy cdn nghign cUu ky ty tg nay khi<br /> dpc d cdc budc chuyen hoa trung gian. TI tg gitla ed Ung dgng phgong phap tpc sinh hpc d l xQ ly amoni<br /> ehd't hOu ed vd nito - nitrat Id mpt thdng sd quan trpng trong node ngdm.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> n . DOI T U O N G V A PHUdNG PHAP NGHIEN ClfU<br /> <br /> 1. Dd'i ixi^ng Ngdn nitrat hoa: (8 x 12 x 64,5)™; kfch thudc hgt TB<br /> h/lau thuc te: Ngdc gieng khoan c d mpt sd hp gia 4,3'"'"; chilu cao dgm 32'='".<br /> dinh tgi khu vgc Bd De (Gia Ldm). Ngdn khif nitrat hda: (10 x 12 x 64,5)™; kfch thudc<br /> h/lau tong hpp: Dieu che tU nuPe mdy sinh hogt vdi hgt TB 8,4"""; chieu cao dgm 32'='".<br /> cdc ndng dp N-NH4 khde nhau. Vdt ligu Ipc sinh hpc Id<br /> Ngdn tdi sgc khf: (12 x 12,5 x 64,5)'="'; kfch thudc hgt<br /> hgt Keramzite. Vi sinh vgt gO'e dupe lay ti/ biin hogt tfnh<br /> TB 4,3"'"'; chieu cao dgm 32'='".<br /> tgi phdng thf nghigm eua phdng Cdng nghg xif ly d<br /> nhigm - Vign Cdng nghg MOi trudng, dUpc nuoi cdy tam d dudi day ngdn nitrat hda va ngdn tdi sgc khf ed ldp<br /> giau bdng mdu nudc thgc t l co bd sung ngudn cacbon. hg thd'ng phdn phdi khi.<br /> Hda chat sif dgng cho mdu nude tdng hpp Id (NH4)2S04,<br /> cho qua trinh nitrat hda td Na2C03, cho qua trinh khif ni- - Phuong phdp phdn tfch: Amoni dupc xdc djnh bdng<br /> trat hda la CH3COOH. phuong phap PhenaL Nitrat dupe xdc djnh theo phuong<br /> phdp trdc phd. Nitrit dupe xdc djnh theo phuong phap<br /> 2. Thiet bj va phifdng phap nghien cthi<br /> do quang. COD dupe xac djnh theo phuong phap bi-<br /> - Thf nghigm dupe tiln hdnh tren hg thilt bj tdm tU<br /> vgt tigu mica trong sud't. Hg dupc chia lam ba ngdn: eremat.<br /> <br /> <br /> <br /> Hda hpc & Ung dung<br /> Si 20 (io4)/20og ceo<br /> ra. KET QuA VA THAO LUAN<br /> <br /> 1. Khdi dOng h^ thong Na2C03 dope bd sung trgc tilp vdo thung chQa nudc<br /> ngudn, pH dupe dilu ehinh tQ 7,5 - 8,0. Ndng dd cdc<br /> Khdi dpng hg thdng nhdm ed djnh vi sinh vgt vdo tdp<br /> vgt tigu Ipc: lly vi sinh vgt gde khodng 0,2 Ift. Bom tign thdnh phin N-NHJ, N-NO^, N-NO^ vd COD dupc xdc<br /> tgc node chUa (NH4)2S04 vdi ndng dd N-NHJ cd djnh che diu vdo vd ddu ra tgi cdc ngdn hdng ngdy vdi<br /> djnh lOmg/lft vdo hg thilt bj, ngudn cacbon vd CO tuu lupng ddu vdo 41/h.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hinh 1: Hi^u sud't xvL ly nitd - amoni theo thdi gian trong giai doan khdi dOng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kit qud thu dupc bilu diin trgn hinh 1 cho ta thd'y: - Nudc tdng hpp tQ thung chQa dQpc bom vao ngdn<br /> N-NHJ d ngdn nitrat hda nhd hOn 3mg/tft chUng td nitrat hda theo ddng tQ dUdi tgn. Khdng khf dope d p<br /> lupng amoni diu vdo da chuyin hda phin tdn thdnh tign tgc tQ dudi ddy thilt bj. Nude tQ ngdn nitrat hda<br /> nitraL DuPng cong djnh hudng ciia ndng dd N-NHJ diu dupe dQa sang ngdn khQ nitrat hda qua cira thOng phfa<br /> vdo khd dn djnh vd tdp trung, dao ddng treng khodng<br /> trgn giQa hai ngdn. Tgi ddy node di theo chilu tQ trSn<br /> lOmg/tft. Ndng dd N-NHJ diu ra ed xu hudng gidm din<br /> xudng. CH3COOH dupc bd sung d l tiln hdnh qud trinh<br /> theo thdi gian. Sau 30 ngdy gin nhu ed t h i xQ ty amoni<br /> vdi higu s d t trgn 98% vd hdm lupng amoni diu ra khd khQ nitrgt hdg. Node ra khdi ngdn khQ nitrat hda dupc<br /> dn djnh. doa sang ngdn tdi sgc khf nhdm oxi hda tupng hQu cd<br /> 2. Nghien cuTu anh hifdng cua ty 1§ giifa ham dQ do vi sinh vgt chua sQ dgng hit vd xdc t l bdo vi<br /> iiffjTng hflu cd bd' sung va nitd - nitrat d&'n hi§u sinh vgt.<br /> qua qua trinh khuT nitrat hda<br /> Anh hudng ciia ty Ig giQa hdm tupng hQu co bd sung<br /> - Dilu kign thf nghigm: Luu lupng 6(tft/h); pH:7,5 -<br /> 8,5; Nhigt dp 26 - 32°C; N-NHJ diu vao b l ngdn nitrat vd N-NO3 din higu qud qud trinh khQ nitrat hda bilu<br /> <br /> hdg: 20mg/tft; TI tg CH3COOH:N-N03 so vdi phUOng diin trin hinh 2. TQ dd thj nhgn xit ndng dp N-NO3 6<br /> trinh tl tupng: 0,5:1 -1,5:1 (tl Ig theo phuong trinh dupc diu ra sau ngdn khQ nitrat hda gidm vd do dd higu s d t<br /> quy udcldtllg 1:1). khCf nitrat tdng khi tdng tl tg CH3COOH : N-NO3.<br /> <br /> <br /> <br /> Hda hpc & Ung dung<br /> O)) Si 20 (i04)/20og<br /> i<br /> 25<br /> <br /> <br /> is 20<br /> Ol " Ngan<br /> E nitrat h6a<br /> •Jf 15<br /> —*— Ngan ktiij<br /> nitrat h6a<br /> 10<br /> -o—Ngan tai<br /> sgc khi<br /> 5<br /> <br /> <br /> 0 4 Ngdy<br /> 5 10 15 20<br /> Ndng d9 N-NOi d cdc ngdn theo cdc ti Ig khdc nhau<br /> <br /> <br /> Hinh 2: Ndng dO N-NO3 d cdc ngdn theo thdi gian va theo cac ty 1^ khac nhau<br /> <br /> <br /> Kg't q d dua ra trgn hinh 3 eho thiy: Higu s d t khQ chl dgt 20%. Tuong tg d ty tg 0,75 (higu sd't ty thuylt<br /> nitrat d cdc tl tg hOu eo nhlt djnh dgt thip hon higu s d t 75%) vd tl Ig 1,0 (higu s d t ly thuylt 100%) higu sd't<br /> I,-, th,„,^* \/f ^M A •! IS ru rrsnu • M Mn- n c his,. khQ nitrat chl dgt tuang Qng td 50% vd 80%. D l ed t h i<br /> ly thuylt. Vf dg d tl tg CH3COOH . N-NO3 = 0,5, higu ^^ |^ g^^ ^^^^ ^^^^^ t^ln nitrat d n bd sung du hQu co<br /> suit khQ nitrat ty thuylt Id 50%, tuy nhign trgn thgc t l d mQc 1,4-1,5 tin se vdi tupng d n thilt ty thuylt.<br /> <br /> <br /> 110<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ;'nu£ h<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75<br /> <br /> Ty 1^ CH3COOH: N-NO3 so vdi phi/Ong trinh ty ii/i^ng<br /> <br /> Hinh 3: Quan hf giCTa ty If hihi cd va hifu suSit khuT nitd - nitrat<br /> <br /> <br /> Kit q d trgn cd t h i gidi thfch Id khdng phdt tddn bO vgt khOng phdi td vi sinh vgt khQ nitrat hda phdt sinh<br /> lupng hQu co dupe sQ dgng cho q d trinh nitrat hda md trdng hg.<br /> mOt phdn dope sQ dgng d l xgy dgng t l bdo. Ngdi ra vigc bd sung hQu co cho q d trinh khQ nitrat hda cd<br /> mdt phdn dupc sQ dgng nhg td cO chit cho cdc vi sinh t h i din din dQ thQa topng hQg co sau q d trinh xQ ly.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ceo<br /> Hda hpc & Ung dung<br /> Si 20 (i04)/20og<br /> VI vgy, COD sau d c giai dogn xQ ty cung d n dupc khdo phgp ddi vdi nuPc d p khi tdng tl Ig CH3COOH : N-NOi<br /> sdt. Kit qud d hinh 4 cho thd'y khi tdng tl tg<br /> CH3COOH : N-NO3 hdm tupng COD ddu ra ngdn khQ trgn 1. Tuy nhign, cd t h i xQ ly dupc lUpng hOu cP dU<br /> nitrat hda cung tdng lgn vd vQpt qgd tigg ehuIn cho ndy bdng q d trinh tdi sgc khf tilp theo.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4.0<br /> • Sau nitrat hoA<br /> 3.5 - • Sau khu nitrat hoa<br /> 3.0 A Sau t^i sue khi<br /> <br /> "a 2.5 -<br /> E<br /> S 2.0 y^ TCBT<br /> 8 1.5<br /> 1.0 H ^ ^<br /> <br /> 0.5 "" 1<br /> 0.0 i —1 1<br /> <br /> <br /> 0.5 0.75 1 1.5<br /> Ty U CH3COOH : N-NOj' so vdi phuang trinh ty luofng<br /> <br /> Hinh 4: Ndng dO COD t^i cac ngSn theo cac ty If khac nhau<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> IV. KET LUAN<br /> <br /> Kit q d nghign cQu dnh hudng ciia ty tg hQu cP: nito hodn todn nitrat d n bd sung du cd chit hOu co, trong<br /> din higu sd't cua qud trinh khQ nitrat hda cho thd'y:<br /> higu sd't khQ nitrat c d q d trinh khQ nitrat hda tdng khi trudng hpp co chit hifu cd Id CH3COOH tgpng bd sung<br /> tdng tl tg CO ehd't hOu co. D l cd t h i xQ ty gin nhQ d n cao hon tupng ygu d u ly thuylt trgn 1,3 tin.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAI Ll|;U THAM KHAO<br /> <br /> 1. Lg Thj Ngpc Thgy, Bio cio tdng kit di tii nghiin 4. Turk, 0., vd Mavinic, D.S. (1986), "Preliminary<br /> cUu khoa hpc: B2008-01-200. Assessment of a Shortcut in Nitrogen Removal from<br /> 2. Tiiu chuin v$ sinh nudc in uO'ng, Hd NOi (2002), Wastewater", Can. J. Civ. Eng., 13, 600.<br /> Bp Y t l 1329/18/4 2002 QD-BYT, tr 6-14.<br /> 3. Cao T h i Anh (2003), "Xiy di/ng md hinh thf 5. http://hetios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/<br /> nghiim xie djnh dOng hpc phin Ung nitrat hda amoni", nitrogen. htm..v<br /> khda tdn tdt nghigp, trgdng Dgi hpc Khoa hpc tg nhiin<br /> - Dgi hpc Qude gia Hd NOi. A/^ua»>W/i 6»?n; GS NGUYEN BIN<br /> <br /> <br /> <br /> Hda hpc & Ung dung<br /> W) Si 20 (i04)/20og<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=80

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2