intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn thân thiện môi trường trên cơ sở epoxy và axit indol-3 butyric

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

46
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu sử dụng axit indole-3 butyric như một ức chế ăn mòn trong lớp phủ epoxy trên nền thép cacbon. Hợp chất này không độc hại, tan ít trong nước và thường được sử dụng như một chất kích thích tăng trưởng thực vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn thân thiện môi trường trên cơ sở epoxy và axit indol-3 butyric

T¹p chÝ Hãa häc, T. 45 (4), Tr. 427 - 431, 2007<br /> <br /> <br /> Nghiªn cøu líp phñ b¶o vÖ chèng ¨n mßn th©n thiÖn<br /> m«i tr êng trªn c¬ së epoxy vµ axit indol-3 butyric<br /> §Õn Tßa so¹n 11-9-2006<br /> TrÞnh Anh Tróc, Bïi TrÇn L îng, T« ThÞ Xu©n H»ng<br /> ViÖn Kü thuËt NhiÖt ®íi, ViÖn Khoa häc v- C«ng nghÖ ViÖt Nam<br /> <br /> <br /> Summary<br /> The well documented toxicity and carcinogenicity of corrosion inhibitor pigments based on<br /> chromate salts has led to a considerable research effort to identify environmentally acceptable<br /> alternatives of equivalent efficiency. In this paper, indole-3 butyric acid (IBA) was used for the<br /> improvement of the corrosion performance of an epoxy coating applied on carbon steel.<br /> Corrosion resistance of the coated steel was evaluated by electrochemical impedance<br /> spectroscopy. It was found that a small quantity (2%) of IBA significantly enhanced the protective<br /> properties of the epoxy coating by comparison with the pure epoxy. In addition, the adhesion test<br /> showed that IBA also improved the adhesion of the coating to the metal substrate.<br /> <br /> <br /> I - Më ®Çu §N cã nhiÒu c«ng tr×nh c«ng bè sö dông c¸c<br /> hîp chÊt dÞ vßng ®Ó øc chÕ ¨n mßn thÐp cacbon<br /> B¶o vÖ chèng ¨n mßn cho kim lo¹i b»ng líp cho c¸c dung dÞch tÈy röa, hiÖu qu¶ øc chÕ ¨n<br /> phñ h÷u c¬ lu«n ® îc coi l" ph ¬ng tiÖn h÷u mßn cña c¸c hîp chÊt n"y còng ®N ® îc ghi<br /> hiÖu nhÊt, kho¶ng 90% cÊu kiÖn kim lo¹i trªn nhËn [7 - 9]. Tuy nhiªn, viÖc sö dông c¸c chÊt dÞ<br /> thÕ giíi ® îc b¶o vÖ b»ng c¸c líp phñ h÷u c¬. vßng trong líp phñ h÷u c¬ vÉn cßn bÞ h¹n chÕ<br /> Trong qu¸ tr×nh vËn h"nh, hÇu hÕt c¸c cÊu kiÖn do kh¶ n¨ng hßa tan lín cña c¸c chÊt n"y trong<br /> kim lo¹i ®Òu chÞu va ®Ëp, m"i mßn g©y nªn n íc g©y bong rép m"ng.<br /> khuyÕt tËt hoÆc trÇy x íc. C¸c t¸c nh©n ¨n mßn<br /> Trong b"i b¸o n"y, chóng t«i nghiªn cøu sö<br /> nh n íc, oxy v" c¸c chÊt ®iÖn ly th êng ngÊm<br /> dông axit indole-3 butyric nh mét øc chÕ ¨n<br /> qua c¸c khuyÕt tËt ®ã g©y bong rép v" ph¸ hñy<br /> mßn trong líp phñ epoxy trªn nÒn thÐp cacbon.<br /> m"ng tõ bªn trong l"m gi¶m ®¸ng kÓ hiÖu qu¶<br /> Hîp chÊt n"y kh«ng ®éc h¹i, tan Ýt trong n íc<br /> b¶o vÖ cña m"ng. §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò n"y, c¸c<br /> v" th êng ® îc sö dông nh mét chÊt kÝch thÝch<br /> hÖ s¬n phñ ®Òu chøa c¸c lo¹i bét m"u øc chÕ<br /> t¨ng tr ëng thùc vËt.<br /> chèng ¨n mßn, cã t¸c dông tù h"n g¾n c¸c vÕt<br /> h háng. HiÖu qu¶ nhÊt trong c¸c lo¹i bét m"u<br /> l" c¸c hîp chÊt cromat. Tuy nhiªn, c¸c hîp chÊt II - Thùc nghiÖm<br /> crom th êng cã ®éc tÝnh cao, ® îc xem nh yÕu<br /> tè nguy hiÓm g©y « nhiÔm ®Êt v" nguån n íc v" 1. Nguyªn liÖu<br /> viÖc sö dông c¸c hîp chÊt n"y ®ang dÇn ph¶i NÒn kim lo¹i nghiªn cøu l" thÐp cacbon<br /> lo¹i bá. §N cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu XC35, kÝch th íc 150 × 100 × 2 mm.<br /> nh»m t×m ra c¸c hîp chÊt míi thay thÕ cromat<br /> nh sö dông c¸c bét m"u kh«ng ®éc h¹i [1 - 3], ChÊt t¹o m"ng l" nhùa epoxy Epon 828 v"<br /> sö dông c¸c chÊt øc chÕ ¨n mßn gèc h÷u c¬ [4 - chÊt ®ãng r¾n gèc amin Epikure 207, do hNng<br /> 6]. Herison (§øc) cung cÊp.<br /> <br /> 427<br /> Axit indole-3 butyric (IBA) l" lo¹i tinh khiÕt §o b¸m dÝnh: Kh¶ n¨ng b¸m dÝnh cña m"ng<br /> cña hNng Sigma-Aldrich, cã c«ng thøc cÊu t¹o s¬n ® îc x¸c ®Þnh trªn dông cô Erichsen model<br /> nh sau: 525 theo tiªu chuÈn ASTM D-4541. §é b¸m<br /> H dÝnh ® îc ®o sau khi m"ng s¬n ®N kh« ho"n<br /> N to"n (kho¶ng 7 ng"y sau khi t¹o mÉu).<br /> 3. ChuÈn bÞ mÉu<br /> MÉu thÐp ® îc l"m s¹ch dÇu mì b»ng x"<br /> phßng, röa s¹ch b»ng n íc v" lau l¹i b»ng dung<br /> m«i xylen, röa s¹ch b»ng n íc cÊt, etanol, sÊy<br /> C3H6COOH<br /> kh«, sau ®ã t¹o m"ng b»ng ph ¬ng ph¸p quay ly<br /> t©m trªn m¸y Filmfuge 1110N (Sheen), chiÒu<br /> H"m l îng IBA ® a v"o m"ng epoxy l" 2%.<br /> d"y m"ng sau khi kh« l" 20 µm.<br /> 2. Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu<br /> III - KÕt qu¶ v* th¶o luËn<br /> Ph ¬ng ph¸p tæng trë: sö dông hÖ 3 ®iÖn<br /> cùc, ®iÖn cùc l"m viÖc l" tÊm thÐp phñ m"ng Kh¶ n¨ng b¶o vÖ chèng ¨n mßn cña m"ng<br /> s¬n, ®iÖn cùc so s¸nh l" ®iÖn cùc calomel, ®iÖn epoxy cã chøa IBA ® îc ®¸nh gi¸ b»ng ph ¬ng<br /> cùc ®èi l" l íi platin. C¸c phÐp ®o ® îc ®Æt ë ph¸p ®o tæng trë ®iÖn hãa. Phæ tæng trë cña c¸c<br /> chÕ ®é ®o tù ®éng, quÐt tõ tÇn sè 100 kHz ®Õn m"ng s¬n ® îc theo dâi theo thêi gian ng©m<br /> 10 mHz, trªn m¸y Autolab PG30 (H" Lan). M«i trong dung dÞch NaCl 3%. Trªn h×nh 1 v" 2 l"<br /> tr êng x©m thôc l" dung dÞch NaCl 3%. Mçi phæ tæng trë cña mÉu thÐp phñ m"ng epoxy v"<br /> phÐp ®o ® îc tiÕn h"nh trªn 3 mÉu ®Ó kh¼ng epoxy chøa IBA sau 1 tuÇn, 5 tuÇn, 10 tuÇn v"<br /> ®Þnh kh¶ n¨ng lÆp l¹i. 20 tuÇn ng©m trong dung dÞch NaCl 3%.<br /> <br /> 6 4<br /> 1.5 10 1.5 10<br /> 1tuan 10 tuan<br /> 6 4<br /> 1 10 0.72 Hz 10 mHz 1 10<br /> .cm2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.7 Hz<br /> 5<br /> 5 10 5000<br /> PhÇn ¶o,<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10 mHz<br /> 0 6 6 6<br /> 0 4 4 4<br /> 0 1 10 2 10 3 10 0 1 10 2 10 3 10<br /> 5<br /> 3 10 2250<br /> 5 tuan 20 tuan<br /> 100 Kz<br /> 5<br /> 2 10 1500 52 mHz<br /> 7.2 Hz 1.39 kHz<br /> 5<br /> 1 10 750<br /> <br /> 0 5 5 5<br /> 0<br /> 0 2 10 4 10 6 10 0 1500 3000 4500<br /> PhÇn thùc, .cm2<br /> H×nh 1: Phæ tæng trë cña tÊm thÐp phñ m"ng epoxy sau c¸c thêi gian ng©m<br /> kh¸c nhau trong dung dÞch NaCl 3%<br /> <br /> Quan s¸t c¸c phæ tæng trë ta thÊy:<br /> 428<br /> Sau 1 tuÇn ng©m trong dung dÞch NaCl 3%, phæ tæng trë cña c¶ hai mÉu ®N xuÊt hiÖn hai<br /> cung, cung ë tÇn sè cao ®Æc tr ng cho tÝnh chÊt cña m"ng s¬n, cung ë tÇn sè thÊp ®Æc tr ng cho qu¸<br /> tr×nh ¨n mßn trªn bÒ mÆt thÐp [10].<br /> <br /> 5 5<br /> 7.5 10 2.1 10<br /> 1tuan 139 Hz 10 tuan<br /> 5 5<br /> 5 10 1.4 10<br /> 3.7 Hz<br /> 1.9 Hz<br /> 5 4<br /> 2.5 10 10 mHz 7 10<br /> .cm2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0 0<br /> 5 5 5<br /> 0 5 10<br /> 5<br /> 1 10<br /> 6<br /> 1.5 10<br /> 6 0 1.4 10 2.8 10 4.2 10<br /> PhÇn ¶o,<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5 5<br /> 2.1 10 1.05 10<br /> 100 Hz 5 tuan 5.2 Hz<br /> 20 tuan<br /> 5 4<br /> 1.4 10 0.52 mHz 7 10<br /> 0.14 Hz<br /> 4 4<br /> 7 10 3.5 10<br /> <br /> 0 0<br /> 5 5 5 4 5 5<br /> 0 1.4 10 2.8 10 4.2 10 0 7 10 1.4 10 2.1 10<br /> PhÇn thùc, .cm2<br /> H×nh 2: Phæ tæng trë cña tÊm thÐp phñ m"ng epoxy cã chøa 2% IBA sau c¸c thêi gian ng©m<br /> kh¸c nhau trong dung dÞch NaCl 3%<br /> <br /> Tuy nhiªn, so s¸nh h×nh 1 v" 2, d¹ng phæ v" thÐp qua m"ng thÊy xuÊt hiÖn c¸c chÊm gØ ®en<br /> gi¸ trÞ tæng trë cña m"ng epoxy v" epoxy chøa sau 10 tuÇn thö nghiÖm. Thùc tÕ nh÷ng chÊm gØ<br /> IBA kh¸c nhau nhiÒu. Trong tuÇn ®Çu tiªn, tæng n"y duy tr× nhiÒu tuÇn kh«ng ph¸t triÓn thªm.<br /> trë cña m"ng epoxy v" epoxy chøa IBA gÇn nh Kh¶ n¨ng b¶o vÖ chèng ¨n mßn cña líp phñ<br /> t ¬ng ® ¬ng nhau. Sau ®ã, tæng trë cña m"ng chèng ¨n mßn th êng ® îc theo dâi qua sù biÕn<br /> epoxy suy gi¶m liªn tôc theo thêi gian ng©m thiªn cña modul tæng trë t¹i tÇn sè x¸c ®Þnh theo<br /> mÉu, cßn m"ng epoxy cã chøa IBA suy gi¶m thêi gian [13, 14].<br /> m¹nh trong tuÇn ®Çu tiªn sau ®ã gi÷ æn ®Þnh cho<br /> ®Õn 140 ng"y ng©m trong dung dÞch NaCl 3%. H×nh 3 tr×nh b"y biÕn thiªn cña modul tæng<br /> Trªn thùc tÕ, quan s¸t bÒ mÆt thÐp qua m"ng ta trë t¹i 10 mHz theo thêi gian ng©m trong dung<br /> thÊy chØ sau 5 tuÇn ng©m mÉu, bÒ mÆt thÐp phñ dÞch NaCl 3%.<br /> m"ng epoxy ®N cã nhiÒu ®iÓm gØ, c¸c vÕt gØ n"y Theo h×nh 3, modul tæng trë cña mÉu epoxy<br /> lan réng v" chuyÓn m"u v"ng n©u khi thêi gian gi¶m chËm theo thêi gian, sau ®ã æn ®Þnh ®Õn 7<br /> ng©m mÉu t¨ng. tuÇn v" tiÕp theo gi¶m liªn tôc. Thùc tÕ, chØ sau<br /> §èi víi m"ng epoxy chøa IBA, ngay sau 1 7 tuÇn mÉu bÞ gØ nhiÒu v" chØ sau 14 tuÇn ®N lan<br /> tuÇn ng©m mÉu, phæ tæng trë cã d¹ng ® êng réng. Víi mÉu epoxy cã chøa IBA, tæng trë<br /> th¼ng Warburg ë vïng tÇn sè thÊp. Theo c¸c t"i gi¶m m¹nh trong vßng 2 tuÇn, cã thÓ do m"ng<br /> liÖu ®N c«ng bè, sù xuÊt hiÖn cña d¹ng tæng trë cã khuyÕt tËt víi sù cã mÆt cña IBA. Sau ®ã<br /> Warburg thÓ hiÖn qu¸ tr×nh khuÕch t¸n qua tæng trë t¨ng nhanh trong 2 tuÇn v" gi÷ æn ®Þnh<br /> m"ng qua m"ng [11, 12]. D¹ng Warburg n"y ë gi¸ trÞ t ¬ng ®èi cao cho ®Õn 20 tuÇn. Sù gia<br /> duy tr× trong nhiÒu tuÇn, chøng tá m"ng cã c¸c t¨ng trë l¹i v" æn ®Þnh cña tæng trë thÓ hiÖn râ<br /> lç rç rÊt nhá v" kh«ng lan réng. Quan s¸t bÒ mÆt r"ng kh¶ n¨ng tù söa ch÷a cña m"ng khi cã mÆt<br /> chÊt øc chÕ ¨n mßn IBA.<br /> 429<br /> 7<br /> 10 §èi víi mÉu epoxy, gi¸ trÞ thÕ ¨n mßn æn<br /> ®Þnh h¬n so víi epoxy chøa IBA trong vßng 14<br /> tuÇn ®Çu, sau ®ã chuyÓn dÞch ®ét ngét vÒ vïng<br /> Modul tæng trë t¹i 10 mHz,<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6 cat«t v" gi÷ æn ®Þnh ë gi¸ trÞ thÕ ¨n mßn cña<br /> 10<br /> thÐp trÇn trong dung dÞch NaCl 3%.<br /> Tr¸i l¹i, gi¸ trÞ thÕ ¨n mßn cña mÉu epoxy<br /> 5 cã chøa IBA dao ®éng rÊt nhiÒu trong vßng 14<br /> 10<br /> tuÇn gi÷a gi¸ trÞ -550 v" -100 mV, sau ®ã æn<br /> ®Þnh h¬n ë vïng an«t (kho¶ng -250 mV). Sù<br /> th¨ng gi¸ng bÊt th êng cña gi¸ trÞ thÕ ¨n mßn<br /> 4<br /> 10 víi sù cã mÆt cña IBA trong m"ng cã thÓ gi¶i<br /> thÝch do hiÖu øng øc chÕ ¨n mßn cña IBA t¹i<br /> giao diÖn m"ng/kim lo¹i. Ban ®Çu, sù cã mÆt<br /> 10<br /> 3 cña IBA g©y nªn khuyÕt tËt trong m"ng l"m<br /> 0 50 100 150 n íc v" oxi dÔ ngÊm qua m"ng ®Õn bÒ mÆt kim<br /> lo¹i. §iÒu n"y thÓ hiÖn ë ® êng th¼ng Warburg<br /> Thêi gian, ng"y ë vïng tÇn sè thÊp trªn phæ tæng trë (h×nh 2).<br /> H×nh 3: Modul tæng trë t¹i 10 mHz theo thêi Khi ph¶n øng ¨n mßn x¶y ra t¹i giao diÖn<br /> gian ng©m trong dung dÞch NaCl 3% cña mÉu m"ng/kim lo¹i, IBA chiÕt suÊt tõ trong m"ng v"<br /> thÐp phñ m"ng epoxy (x) v" epoxy chøa 2% øc chÕ ph¶n øng ¨n mßn l"m cho bÒ mÆt thÐp bÞ<br /> IBA (•) thô ®éng, thÕ ¨n mßn chuyÓn dÞch vÒ vïng an«t.<br /> Theo c¸c c«ng tr×nh ®N c«ng bè tr íc ®©y vÒ<br /> Kh¶ n¨ng b¶o vÖ chèng ¨n mßn cña líp phñ kh¶ n¨ng øc chÕ chèng ¨n mßn cña c¸c chÊt dÞ<br /> còng ® îc theo dâi qua biÕn thiªn cña gi¸ trÞ thÕ vßng nit¬ cho thÐp cacbon, IBA cã kh¶ n¨ng øc<br /> ¨n mßn theo thêi gian. chÕ ¨n mßn thÐp nhê sù cho nhËn ®iÖn tö gi÷a<br /> H×nh 4 tr×nh b"y sù thay ®æi cña gi¸ trÞ thÕ nguyªn tö N gi"u ®iÖn tö cña IBA v" c¸c orbital<br /> ¨n mßn thÐp theo thêi gian cña thÐp phñ m"ng d trèng cã møc n¨ng l îng thÊp cña Fe trªn bÒ<br /> epoxy v" epoxy chøa IBA. mÆt thÐp [15]. MÆt kh¸c, nhãm cacboxylic trong<br /> ph©n tö IBA ngo"i vai trß t¨ng ®é ph©n cùc cña<br /> -700 ph©n tö gióp cho IBA dÔ d"ng ®Õn bÒ mÆt thÐp<br /> cßn cã kh¶ n¨ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho<br /> -600 ph¶n øng thô ®éng thÐp nhê tÝnh chÊt æn ®Þnh<br /> ThÕ ®iÖn cùc, mV<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> pH [16].<br /> -500<br /> Song song víi ®o tæng trë ®iÖn hãa, kh¶<br /> -400 n¨ng b¸m dÝnh cña m"ng trªn nÒn thÐp còng<br /> ® îc kh¶o s¸t. B¶ng 1 tr×nh b"y ®é b¸m dÝnh<br /> -300 cña m"ng epoxy v" epoxy chøa IBA.<br /> <br /> -200 B¶ng 1: §é b¸m dÝnh cña m"ng epoxy v" epoxy<br /> chøa IBA trªn nÒn thÐp cacbon<br /> -100<br /> Líp phñ §é b¸m dÝnh, N/mm2<br /> 0<br /> 0 50 100 150 epoxy 3,7<br /> Thêi gian, ng"y epoxy + 2% IBA 4,7<br /> H×nh 4: BiÕn thiªn cña gi¸ trÞ thÕ ¨n mßn cña KÕt qu¶ ®o b¸m dÝnh cho thÊy sù cã mÆt cña<br /> thÐp phñ m"ng epoxy (x) v" epoxy cã chøa 2% IBA l"m t¨ng kh¶ n¨ng b¸m dÝnh cña m"ng lªn<br /> IBA (•) theo thêi gian ng©m trong dung dÞch bÒ mÆt kim lo¹i. Sù t¨ng b¸m dÝnh n"y ® îc gi¶i<br /> NaCl 3%<br /> 430<br /> thÝch do sù cã mÆt cña IBA t¹i giao diÖn 4. A. Braig. Progress in Organic Coatings, 34,<br /> m"ng/kim lo¹i. C¸c kÕt qu¶ n"y phï hîp víi c¸c 13 (1998).<br /> kÕt qu¶ ®o tæng trë. 5. F. Galliano, D. Landolt. Progress in Organic<br /> Coatings, 44, 217 (2005).<br /> IV - KÕt luËn 6. Trinh Anh Truc, N. Pebere, To Thi Xuan<br /> Hang, Y. Hervaud, B. Boutevin. Progress in<br /> Kh¶ n¨ng b¶o vÖ chèng ¨n mßn cña líp phñ Organic Coatings, 49, 130 (2004).<br /> epoxy víi sù cã mÆt cña indol-3 butyric axit ®N<br /> ® îc kh¶o s¸t b»ng ph ¬ng ph¸p ®o tæng trë 7. M. Bouklah, N. Benchat, B. Hammouti, A.<br /> ®iÖn hãa. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy sù cã Aouniti, S. Kertit. Materials Letters, 60,<br /> mÆt cña IBA l"m t¨ng kh¶ n¨ng b¶o vÖ chèng ¨n 1901 (2006).<br /> mßn cña líp phñ epoxy. Sù gia t¨ng n"y ® îc 8. E. A. Noor. Corrosion Science, 47, 33<br /> gi¶i thÝch do hiÖu øng øc chÕ ¨n mßn cña IBA (2005).<br /> t¹i giao diÖn m"ng/kim lo¹i. Ngo"i ra, sù cã mÆt 9. L. John Berchmans, V. Sivan, S. Venkata<br /> cña IBA trong m"ng epoxy còng l"m gia t¨ng Krishna Iyer. Materials Chemistry and<br /> ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng b¸m dÝnh cña m"ng trªn bÒ Physics, 98, 395 (2006).<br /> mÆt kim lo¹i. 10. L. Beaunier, I. Epelboin, J. C. Lestrade and<br /> H. Takenouti. Surf. Technol., 4, 237 (1976).<br /> Lêi c¶m ¬n: C¸c t¸c gi¶ xin ch©n th-nh c¶m ¬n<br /> chD¬ng tr×nh nghiªn cøu c¬ b¶n cña Nh- nDíc 11. Y. Chen, T. Hong, M. Gopal, W. P. Jepson.<br /> ®H hç trî kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c«ng tr×nh Corrosion Science, 42, 979 (2000).<br /> nghiªn cøu n-y. 12. Liu Jianguo, Gong Gaoping, Yan Chuanwei.<br /> Electrochimica Acta, 50, 3320 (2005).<br /> T*i liÖu tham kh¶o 13. G. Bierwagen, D. Tallman, J. Li, L. He, C.<br /> Jeffcoate. Progress in Organic Coatings, 46,<br /> 1. I. Sekine, T. Kato. Journal of the Oil and 148 (2003).<br /> Colour Chemist’s Association, 9, 256 14. J. H. Park, G. D. Lee, A. Nishikata, T.<br /> (1987). Tsuru. Corrosion Science and Technology,<br /> 2. Y. M. Abu Ayana, S. M. El-Sawy and S. H. 4, 1, 15 (2005).<br /> Salah. Anti-Corosion Method and Materials, 15. F. Bentiss, M. Traisnel, M. LagrenÐe. J.<br /> 44, 6, 381 (1997). Appl. Electrochem., 31, 41 (2001).<br /> 3. M. Zubielewicz, E. Kaminska-Tarnawska, 16. N. Ochoa, G. Baril, F. Moran and N. Pebere.<br /> A. Kozlowska. Progress in Organic Journal of Applied Electrochem., 32 497 -<br /> Coatings, 53, 276 (2005). 504 (2002).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 431<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2