intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu xây dựng bộ thông số tối ưu điều khiển LPG trên động cơ DIESEL

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

53
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển phun LGP trên đường nạp của động cơ diesel sử dụng hệ thống nhiên liệu Commorail. Thông qua các phần mềm kết nội bộ điều khiển phun LDG theo tốc độ và trọng tải, từ đó xác định được tỉ lệ LPG ở các chế độ làm của việc sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel/ LPG đến tính năng và phát thải của động cơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xây dựng bộ thông số tối ưu điều khiển LPG trên động cơ DIESEL

NGHIEN cuu-TRAO c d<br /> <br /> <br /> <br /> NGHIEN cufu XAY DUNG BO THONG SO<br /> TOI tfU DIEU KHIEN L P G<br /> TREN DONG CO DIESEL<br /> (*) NGUYEN THE T R U<br /> LE ANH TUAN<br /> <br /> <br /> T6M TAT<br /> Nghien cufu Cfng dung nhien lieu LPG tren ddng cp diesel d Viet Nam da va dang dupc cac nha khoa hpc<br /> quan tam vdi muc dich da dang hda nguon nhien lieu, tang tinh kinh te va giam phat thai doc hai ciia dpng co.<br /> Tuy nhien, de ting dung LPG cd hieu qua cao thi phai xac djnh diipc ty le LPG phu hop vdi ti^ng che dp lam viec<br /> cua ddng co. Bai bao nay trinh bay ket qua nghien cufu phat trien he thong dieu khien phun LPG tren diidng<br /> nap cua dpng co diesel sCf dung he thdng nhien lieu CommoRail. Thdng qua cac phan mem ket noi bp dieu<br /> khien ELC (Electronic LPG Control) vdi may tfnh, cho phep tinh toan xay dUng bp thdng sd toi Uu dieu khien<br /> phun LPG theo tdc dp va tai trpng, tii dd xac djnh dupc ty le LPG d cac che dp lam viec ciia ddng co. Bai bao<br /> cijng trinh bay mot so ket qua nghien cufu thUc nghiem danh gia anh hudng cua viec sU dung ludng nhien lieu<br /> diesel/LPG den tinh nang va phat thai cua ddng co.<br /> <br /> <br /> ABSTRACT<br /> Study of application LPG fuel on diesel engine in Vietnam have been interested by scientists aiming to<br /> diversify fuel sources, increasing economic performance and reducing exhaust gas emissions of the engine.<br /> However, in order to use LPG with highly effective it is necessary to determine the percentage of LPG supplied<br /> in accordance to each working modes of the engine. This paper presents results of LPG control system<br /> development for a single cylinder CommonRail diesel engine. Through software that connect ELC (Electronic<br /> LPG Control) to the computer, it is possible to calculate and build the optimal control parameters according<br /> to speed and load of the engine, i.e. it is allowed to determine the optimized rate of LPG at each operating<br /> mode of the engine. The paper also shows some experimental results of effects of using LPG/diesel dual fuel<br /> on engine performance and exhaust emissions.<br /> <br /> <br /> <br /> 1. GIOI THIEU "1^ cdn gdp phan dang ke vao viec giai quyet van de d<br /> nhiem mdi tmrdng do dpng co dot trong gay ra. Khi hda<br /> 6 cac nude tren the gidi ciing nhu d Viet Nam, cac long (Liquefied Petroleum Gas - LPG) la loai nhien lieu<br /> chuong trinh phat trien nhien lieu LPG tren cac phuong cd nhieu tiem nang da dupc ap dung tren nhieu dpng co<br /> tien van tai ngoai viec da dang hoa nguon nhien lieu, xang d mot so nude nhu Australia, Tho Nhi Ky, Nhat<br /> giam su phu thudc vao nguon dau md dang dan can kiet g ^ Han Quoc... [8,9,10] cQng nhu d Viet Nam. LPG la<br /> hdn hpp cac hydrocarbon nhe, chii yeu la propan (C^H^)<br /> va butan (C^Hj^) dupc lay tu thien nhien d cac md dau.<br /> X i , A^<br /> (*) Truong Dai hpc Bach khoa. Ha Noi md Idii. LPG ciing cd the dupc san xuat d cac nha may<br /> <br /> *** So 7-Thang 7 nam 2011<br /> NGHIEN cuu-TRAO DOI<br /> <br /> Ipc dau trong qua trinh chung cat dau tho. Trong thdi luu lupng, cam bien chan ga, cam bien ap suat,... duac<br /> gian gan day LPG da bat dau dupc nghien ciiu va ling dua ve bp dieu khien ELC. Tin hieu tu ELC dieu khien<br /> dung tren ddng co diesel do lupng dpng co diesel dupc vdi phun LPG va van dien tu dat trade bp hda hoi. Qua<br /> sii dung ngay cang nhieu trong qua trinh phat trien kinh trinh xay dung bp thdng so dieu khien dupc thuc hien<br /> te va xa hdi. Qua trinh phim nhien lieu LPG vao dudng thdng qua giao dien ket noi may tinh vdi ELC.<br /> nap ddng co diesel cd the tien hanh theo hai phuong<br /> an dd la dinh lupng b ^ g giclo va dinh lupng b5ng vdi<br /> phim dien tu. Phuong an dinh lupng bang giclo da dupc<br /> nghien ciiu tren ddng co xe buyt D1146TI vdi su phdi<br /> hpp giiia Vien Dau khi Viet Nam va Phdng thi nghiem<br /> Dpng CO ddt trong - Dai hpc Bach khoa Ha npi [5], thiet<br /> bi cimg cap LPG dupc mua tir hang Eco-gas - Australia,<br /> lupng nhien lieu LPG cung cap vao ddng co dupc thay<br /> doi nhd viec thay ddi tiet dien giclo, tu dd, lua chpn Hinh 1: So d6 cung cap va dieu khien lugrng nhien heu LPG<br /> giclo phii hpp doi vdi ddng co. Vdi phuong an tren thi<br /> 2.2. Thiit kimach diiu khien phun nhien lieu LPG<br /> ty le LPG d cac che dp lam viec cua ddng co gan nhu<br /> (ELC)<br /> khdng doi, do dd, khdng dem lai hieu qua cao cho ddng<br /> CO, dong thdi, thiet bi ciing cd gia thanh tuong doi cao. Bp dieu khien ELC (Hinh 2) bao gom: Khoi macli<br /> Vdi phuong an dinh lupng LPG bang vdi phun dien tir, nguon, khoi ghi nhan tin hieu tu cam bien, khoi vi xu<br /> cho phep xay dimg bp thdng so toi im dieu khien lupng ly, khoi dieu Idiien co cau chap hanh va khoi ket noi<br /> LPG phun vao dudng nap ciia ddng co, tir dd, danh gia vdi may tinh.<br /> anh hudng va xac dinh dupc ty le LPG toi uu theo cac<br /> che dp lam viec ciia ddng co. Bai bao nay trinh bay mot<br /> so ket qua nghien ciiu xay dung bp thdng so tdi uu dieu<br /> khien LPG tren ddng co nghien ciiu AVL 5402 sii dung<br /> he thong nhien lieu CommonRail tai Phdng thi nghiem<br /> Ddng CO dot trong, tmdng Dai hpc Bach Idioa Ha Npi.<br /> <br /> 2. THIET KE HE THONG CUNG CAP<br /> NHIEN LIEU LPG<br /> 2.1. Sa do thiet ke lap dat he thong cung cap LPG<br /> <br /> He thong cung cap va dieu khien lupng nhien lieu<br /> LPG tren dpng co AVL 5402 dupc the hien trong hinh Hinh 2: Bp ELC dieu khien he thong LPG<br /> 1. Nhien lieu LPG dupc tich trong binh nhien lieu thdng > Khoi nguon (Hinh 3) cd nhiem vu tao ra dien<br /> thudng va ban d ngoai thi trudng. Tren binh sti dung ap 5V cho ELC, IC on ap LM7805 cd tac dung chuyen<br /> van ddng md LPG dang co khi vdi co cau van xoay, viec doi dien ap 12V thanh dien ap 5V. Trong mach nguon<br /> dieu chinh ap suat LPG trong qua trinh thi nghiem dupc cdn bd tri cac tu va dien trd de san phSng nhung dao<br /> thuc hien bang van giam ap dang co Idii. LPG dupc hda ddng dien ap nhd va cac diot bao ve mach.<br /> hoi hoan toan qua bp chuyen ddi hda hoi trade khi vao<br /> ddng CO, ddng thdi, tren bp hda hoi cd the dieu chinh<br /> vcc<br /> dupc ap suat LPG. Tren dudng cimg cap LPG cho ddng 390R<br /> * *<br /> I» ^<br /> LED5V<br /> ^<br /> <br /> <br /> CO dupc bo tri cac cam bien do nhiet dp, ap suat va JSV NCUN5V<br /> <br /> <br /> luu lupng LPG. De qua trinh do luu lupng LPG dupc o - ^ IN OUT i ^ • V<br /> >ajCN12V a<br /> chinh xac, tren dudng dng nhien lieu LPG cd lip them CO -tJOuF ^ CM aiuF<br /> <br /> binh dn ap phia sau cam bien do luu lupng. LPG dupc • ao<br /> phun vao dudng nap ciia dpng co qua vdi phun. Cac tin<br /> hieu tir cam bien tdc dp, cam bien nhiet dp, cam bien Hinh 3: So do nguyen ly tao ngu6n 5V<br /> <br /> <br /> TAP CHI c a KHi VIET NAM V So 7-Thang 7 nam2011<br /> NGHIEN cuu-TRAODOI<br /> <br /> 'r- Khdi ghi nhan tm hieu cam bien bao gom: > Khdi \ 1 xir ly tren hinh 7 bao gdm: 1 \ i xu ly<br /> Tin hieu cam bien tdc dp, luu lupng, ap suat, nhiet dp loai Atmega32 cua hang Atmel, mach tao xung nhjp<br /> LPG,...Trong hinh 4, the hien nguyen ly mach xu ly dao ddng thach anh ben ngoai va mach reset \ i xu i><br /> tin hieu tdc do. Tin hieu tir cam bien dupc dua vao IC khi bat dau lam viec. Vi xir ly cho phep lap trinh cac<br /> LM358 de tao ra xung vudng trade khi vao vi xu ly. thuat toan nhan tin hieu tii cam bien va tinh toan dua ra<br /> tin hieu dieu khien co cau chap hanh phii hpp vdi che<br /> do lam viec cua ddng co.<br /> rOVCC<br /> <br /> • PB(i(\CKTOr PAOtADCUl<br /> GND'||H- ^WiU -TS--<br /> -n^<br /> PBinil<br /> Pfl2 (AlNftlNT2)<br /> PAI (AIXI)<br /> PAJ(MX:i<br /> R25 3.3K -;i> FB3(AI_NI'OC0j PA3 (ADC3|<br /> -J^' PB4(SS) PA4(ADC41<br /> V\N -^- PBS(MOSI) PAJ (ADC51<br /> -T- PB6(M1S0) PAbfAIXbl<br /> C20_ -^- Pb7(bCXI<br /> <br /> PtOlbCL)<br /> CB NE-" Ptl (iDAI<br /> PC2(TCKI<br /> PLii I.Stel<br /> PC4aDOl<br /> IVi.TDI)<br /> pcftduscii<br /> Hinh 4.: Mach xii ly tin hieu toe dp PC7(TOSC2l<br /> <br /> <br /> l^^^eT<br /> Tin hieu cam bien luu lupng, ap suat va nhiet dp,...<br /> giri ve vi xii ly thdng qua mach chuyen doi (Hinh 5) de<br /> xac dinh gia tri dien ap tuong ling theo dac tinh cam<br /> Hinh 7: Sa do khoi vi dieu khien<br /> bien. Dong thdi, trong qua trinh lam viec, cd the lua<br /> chpn che dp don nhien lieu hay ludng nhien lieu thdng<br /> qua cdng tic ON/OFF LPG. 23, Xay dung giao dien dieu khien he thong nhien<br /> lieu LPG<br /> <br /> LL_LPG CB.ASual LPG<br /> BS<br /> -^ D I I* I B I T H I * ! Xi***)BO MON DONG CO DOT TRONG - VI$N CO KHI DONG LL/C<br /> _1E2 _l£4 lltfTHTgCB»«, ''"~° K<br /> CHiDOKHdNGTAl a r t DO c 6 TAI<br /> <br /> <br /> 3E<br /> VI TRl CHAN GA < VI TRi CHfeDOCHUYfiNTlfiP<br /> CHUY6NT16P<br /> KT.CT-ON<br /> >^<br /> )<br /> °'^° K<br /> ^<br /> CHEDOCHUYtNTliP<br /> KH6NGTAI-C6TAI<br /> KHONOTAI ^ C 6 T A I - KHONGTAI<br /> <br /> <br /> 3E<br /> MCTC DO "raAY Ddi VI TRi CHAN T|riiun = f(cEMi)_ga, n) + Lutmg<br /> GA > Mtrc XAC DINH TANG T 6 C nhtte l i ^ tfing tdc<br /> <br /> CH6BOC6TAI<br /> 3E<br /> MOt DO THAY D61 VI TRl CHAN<br /> DONG<br /> i_^ Tphun = f(cbfin_ga, n) - hi^ng<br /> GA < Mtrc XAC Dpffl GIAM T 6 C "^ nhicD lifu giain tdc<br /> <br /> <br /> CHtDOCHUYtNTliP<br /> CdTAI-KHdNGTAl<br /> 3E<br /> T phun - fl[vj_tri_clian_ga, n)<br /> LirONG NH|£N LI$U LPG Hl£U<br /> CHbJH THEO >fHieT DO VA AP<br /> SUATLPG<br /> <br /> <br /> 'K<br /> n>3100(v6ng/ph(it) CATNHISNLISU<br /> Hinh 9: So do thuat toan dieu khien chung he thong phun LPG ^<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=53

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2