intTypePromotion=1

Phát triển du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ: Thực trạng và giài pháp

Chia sẻ: Nguyễn Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
249
lượt xem
8
download

Phát triển du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ: Thực trạng và giài pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ và đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch sinh thái bền vững; đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, khai thác lợi thế tài nguyên và đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ: Thực trạng và giài pháp

Phdt trig'ndu lich sinh th^l...<br /> Thiic t l trong nhQng ndm vQa qua, boat<br /> dgng du lich sinh thai d nhieu dia phUdng<br /> trong vung du lich rat khdi sac. So' lUdng cac<br /> du dn d i u tU vao DLST cung nhU so lUdng<br /> khach tham gia DLST tai nhilu dicm tai<br /> nguyen tang nhanh. Tuy nhirn, brn canh<br /> nhQng mat dat dQdc, vice phat trien boat<br /> dgng DLST theo danh gia van chQa tQdng<br /> xQng vdi tiern nang cua vung va chUa mang<br /> day du nhQng dac trQng vdn cd cua nd. Vice<br /> to' chQc boat dgng DLST d h i u bet car diem<br /> tai nguyen chi mdi dQng lai d viec khai thac<br /> phuc vu du lich tii nhien, du lich "dai chung"<br /> (mass tourism), do dd da b i t d i u bgc lg<br /> nhQng ylu kdm, gay t i e dgng xau den mdi<br /> trudng, canh quan. Vi vdy, viec tim ra cac<br /> giai phap phat trien DLST d VDLBTB mgt<br /> each toan dien \k h i t sQc can thilt. Da cd mgt<br /> so' cdng trinh nghien cQu lien quan nhQ ciia<br /> Hiep hgi Du lich ThQa Thien H u l (2006);<br /> Nguyen Tdi Phuc (2010); P h a m Trung LUdng<br /> (2008); Bui Thi T i m (2009); Nguyen Quylt<br /> T h i n g va Le HQu anh (2011); Nguyen Quylt<br /> T h i n g (2011). Tuy nhien, cac cdng trinh<br /> nghien cQu tren chu y l u danh gid nhu c i u<br /> cua du khach hay thiic trang p h i t trien cua<br /> mgt loai hinh, san pham DLST tai mgt diem<br /> tai nguyen hoac mgt khu vQc, dia phQdng<br /> trong VDLBTB. Ngay ca nghien cQu ciia<br /> Hiep hgi Du lich ThQa Thien H u l (2006) vk<br /> cua Nguyen Quylt T h i n g (2011) cung chi<br /> dQng d viec danh gid sd lUdc v l thiic trang<br /> khai thac tai nguyen va phat trien lUdng<br /> khach DLST ciia VDLBTB de dUa ra mgt so<br /> giai phap sd khdi. Chinh vi vay, trong nghien<br /> cQu nay chung tdi cd' g i n g danh gia mgt so'<br /> thuc trang chu y l u vk dxia ra he thd'ng giai<br /> phap phat trien DLST tai VDLBTB.<br /> PhUdng phap nghien cQu dUdc sii dung<br /> chu y l u la phUdng phap thd'ng ke dUde sii<br /> dung trong viec chgn dia diem nghien cQu,<br /> chgn m i u dilu tra, liia chgn tieu chi phan<br /> <br /> 48<br /> <br /> tich. Ngudn so' lieu duge dung trong nghien<br /> cQu ndy ngoai so lieu thQ c i p la nhQng thong<br /> tin tQ cac ban, nganh, higp hgi du lich va so<br /> lilu bao cao ciia nhieu diem tai nguyen tai<br /> VDLBTB. Nghien cQu cdn sii dung nguon so<br /> lieu sd cap thdng qua k i t qua dilu tra du<br /> khach nam 2010. Chung tdi da t i l n hanh<br /> dilu tra quy md ldn tai 12 diem tdi nguyen co<br /> hoat dgng DLST phat trien gdm: khu viic<br /> Phong Nha - Ke Bdng, Bach Ma Lang Co,<br /> cac khu viic bien va mgt so' diem tai nguyen<br /> khac trong vung. So' phieu dUdc tinh theo<br /> cdng thQc:<br /> <br /> ~ NxA^x<br /> <br /> + s^xZ^<br /> <br /> (Trong dd: N: LQdng khach dQ kiln thdi<br /> diem dilu tra; do tin cay = 95%; Ax trong<br /> pham vi cho phep = 5%; Do lech chuan lay<br /> theo phUdng sai cdc cugc dieu tra v l du lich ci<br /> nUdc ta). So' lUdng m i u dUdc d i l u tra thUc t l<br /> la 1600 mau, sau khi loai di nhQng mdu hong<br /> cdn lai Id 1216 mau (ldn hdn m i u tfnh theo<br /> cdng thQc tren Id 542 m i u ) , trong dd cd 468<br /> mau khach qud'c t l (Nguyen Quylt Thing,<br /> 2011).<br /> 1. ThQc t r a n g p h a t t r i e n d u lich sinh<br /> t h a i t a i vving d u l i c h B a c T r u n g Bo<br /> 1.1. Ve cong<br /> sinh<br /> thdi<br /> <br /> tdc<br /> <br /> quy<br /> <br /> hoqch<br /> <br /> du<br /> <br /> lich<br /> <br /> Do v i n di n h a n thQc va t i l p can vdi DLST<br /> mdi chl "khdi sic" trong mgt vdi nam gan<br /> day, nen viec quy hoaeh DLST tong the cho<br /> tQng dia phQdng hoac cap vung mdi chi hinh<br /> thdnh tren y tQdng. Cdng t i c quy hoach<br /> DLST hien nay mdi ehi trien khai eho tQng<br /> diem tai nguyen va cac dQ an phat tnen<br /> DLST. Theo tfnh toan cua chung tdi, tii<br /> thang 3-2008 d i n t h i n g 4-2011 cd 41 quy<br /> hoach ede diem tdi nguyen va dii an DLST,<br /> trong dd tdp t r u n g chii y l u tai mdt so' dia<br /> phudng n h u ThQa Thien<br /> Hue (12 quy<br /> hoaeh); Dd N i n g (11 quy hoach); Quang Binh<br /> <br /> Nghidn citu Kinh td's6405 - Thang 2/2012<br /> <br /> Phdt trien du Ijch sinh thdi...<br /> (6 quy hoach) v.v... Diln hinh la mdt so quy<br /> din ldn, thudn tien cho viec khai thac. Viec<br /> hoach nhQ: Quy hoaeh chung. Khu du lich<br /> quy hoach hi phan tan nen chUa tao dilu<br /> thung lung Phong Nha; Quy hoach chi tilt<br /> kien eho viec thuc day cac diem tai nguyen<br /> diem du lich sinh thai sud'i nude Mogc (Quang<br /> khac phat trien. Trong quy hoach cac dii an<br /> Binh); Quy hoach eac dii dn DLST Cda Tung<br /> phat trien DLST chii ylu Id quy hoach cac<br /> Ciia Viet; Quy hoach chi tiet Khu du lich sinh<br /> khu du lich (resort), viec quy hoach cdc<br /> thai Rao Quan (Quang Tri);Quy hoach khu du<br /> tuyen, chQdng trinh (tour) du lich hiu nhQ<br /> lich sinh thai bien Lang Cd (Everiand Resort<br /> vin cdn bd ngd, chQa dQdc quan tam dung<br /> ); Quy hoach khu du lich sinh thdi bf an Hanh<br /> mQc, do dd ldm giam hieu qua khai thic cua<br /> Hudng (Ldc Binh); Quy hoach Khu DLST<br /> boat dgng du lich ndy.<br /> Vudn H u l (TT.Hue); Quy hoach chi tilt khu<br /> 1.2. Ve tinh hinh khai thdc khdch du<br /> du lich Ba Na Sud'i Md; Quy hoach chi tilt<br /> lich sinh thdi<br /> khu DLST ban dao Sdn Tra (Da Ning); Quy<br /> hoach khu DLST thugc xa Cim Thanh; Quy<br /> Sd lUdng khdch du lich sinh thdi: so'<br /> hoach khu du lich bien Cu lao Cham (Quang lUdng khach DLST mac du cd tang nhanh<br /> Nam); Quy hoach chi tilt khu du lich bien My<br /> trong nhQng nam gin ddy nhUng mdi chi<br /> Khe (Quang Ngai) v.v...<br /> chilm khoang 1/4 so vdi td'ng so' khach du<br /> Tuy nhien, do chUa cd quy hoach td'ng the lich din VDLBTB (hinh 1). So' lugng khdch<br /> cua vung vk ciia tQng dia phQdng, nen viec du lich sinh thai qud'c t l vin tang cham so<br /> quy hoach tQng diem tdi nguyen vin cdn vdi tilm nang cua vung, lUdng khach qud'c t l<br /> nhieu b i t cdp, chQa khai thac mdt each rd tham gia du lich sinh thai mdi dat 34% so vdi<br /> net ldi the so sanh eua tQng diem tdi nguyen. td'ng so' khach du lich sinh thdi din vung.<br /> Cac quy hoach mdi chi tap trung phin ldn Dilu nay da phan anh hieu qua khai thac<br /> vdo cac diem tai nguyen cd ldi t h i vk sQc hap khach qud'c t l tham gia du lich sinh thai.<br /> HINH 1: So iQgfng khach DLST den VDLBTB giai doan 2005 - 2010<br /> DVT: 1000 lUdt khdch<br /> 10766.95<br /> <br /> "357<br /> 2005<br /> <br /> 735,7<br /> 2008<br /> <br /> I T6ng s6 khdch du lich<br /> <br /> 2009<br /> <br /> T6ng s6 khdch DLST<br /> <br /> 2010<br /> •Khdch DLST qu6c t^<br /> <br /> Nguon: So^lieu ciia cac dia phUdng va tong hdp cua tac gia.<br /> Cd cdu khdch du lich sinh thdi: vl cd cau<br /> khach du Hch sinh thai theo qudc tich va gidi tinh.<br /> Nghidn citu Kinh teso 405 - Thang 2/2012<br /> <br /> Kit qua dilu tra nam 2010 eho thay cd eau theo<br /> quoc tich cua khach DLST qudc te nhQ hinh 2.<br /> <br /> 49<br /> <br /> Phdt b-lendu iich sinh thdi...<br /> HINH 2: Cd cau k h i c h quoc te theo quoc tich<br /> di du lich sinh thai nam 2010 (%)<br /> 1614 12 108-<br /> <br /> v^<br /> <br /> ^r<br /> <br /> 's<br /> <br /> 64<br /> ? _<br /> <br /> SS-iS,<br /> <br /> r^i—Wi<br /> <br /> i<br /> <br /> C3Q<br /> <br /> .6^<br /> <br /> .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2