intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ

Chia sẻ: 7h 7h | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

6.385
lượt xem
2.809
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp trắc nghiệm khách quan là một hình thức kiểm tra đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Đây là một phương pháp đo lường kiến thức toàn diện. Với hệ thống câu hỏi với nhiều lựa chọn, phương pháp này đã loại bỏ được tình trạng học tủ, học lệch, quay cóp sử dụng tài liệu trong lúc thi cử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ

 1. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn L IM ð U Phương pháp tr c nghi m khách quan là m t hình th c ki m tra ñã ñư c s d ng r ng rãi nhi u nư c trên th gi i. ðây là m t phương pháp ño lư ng ki n th c toàn di n. V i h th ng câu h i v i nhi u l a ch n, phương pháp này ñã lo i b ñư c tình tr ng h c t , h c l ch, quay cóp s d ng tài li u trong lúc thi c , tránh ñư c tiêu c c trong vi c coi thi, ch m thi. Tuy nhiên, ñ i ña s h c sinh chúng ta v n chưa quen v i cách làm bài thi tr c nghi m, v n chưa có cách gi i nhanh g n m t bài toán hoá h c trong khi th i gian làm m t bài thi quá ng n. ð giúp các b n n m v ng phương pháp gi i toán, cho phép gi i nhanh chóng các bài toán ph c t p, chúng tôi xin gi i thi u v i các b n " M t s phương pháp gi i nhanh các bài toán hoá h c h u cơ " mà chúng tôi trích lu ñư c trong quá trình h c. BAN BIÊN T P - 11 HOÁ http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 2. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn M TS PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH Phương pháp 1: ð NH LU T B O TOÀN Nguyên t c : S d ng ñ nh lu t b o toàn v t ch t ñ tính kh i lư ng các ch t. I/ Phương pháp b o toàn kh i lư ng 1. Cơ s : ð nh lu t b o toàn kh i lư ng Trong ph n ng hoá h c, t ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng các kh i lư ng các ch t t o thành. Ph n ng hoá h c : A + B C + D mA + mB = mC + mD 2. Ph m vi áp d ng : Áp d ng cho t t c các trư ng h p c n tính kh i lư ng c a m t ch t mà có th bi t ho c bi t ñư c kh i lư ng các ch t còn l i. 3. Ví d minh ho : VD1 : Cho 2,83 g h n h p 2 rư u 2 ch c tác d ng v a ñ v i Na thì thoát ra 0,896 lit H2 (ñktc) và m g mu i khan. Giá tr m (g) là : A. 5,49 B. 4,95 C. 5,94 D. 4,59 Gi i : +) Cách gi i thông thư ng : G i CT c a rư u th nh t là : R(OH)2 ( a mol ) rư u th hai là : R'(OH)2 ( b mol ) PTPƯ : R(OH)2 + 2Na R(ONa)2 + H2 (mol) a a a R'(OH)2 + 2Na R'(ONa)2 + H2 (mol) b b b Theo gi thi t ta có : (R+34)a + (R'+34)b = 2,83 và a + b = 0,04 Ra + R'b = 2,83 - 34(a+b) = 1,47 Kh i lư ng mu i t o thành là : m = (R+78)a + (R'+78)b = Ra + R'b + 78(a+B) = 4,59 (g) +) Cách gi i nhanh : G i CT chung c a 2 rư u là : R(OH)2 R(OH)2 + 2 Na → R(ONa)2 +H2 0,08 0,04 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : m = 2,83 + 0,08.23 - 0,04.2 = 4,59 (g) VD2 : Cho 4,2 g h n h p g m CH3OH, C6H5OH và CH3COOH tác d ng v i Na v a ñ th y thoát ra 0,672 lit H2 (ñktc) và 1 dung d ch X. Cô c n dung d ch X ta thu ñư c ch t r n Y. Kh i lư ng (g) Y là : A. 2,55 B. 5,52 C. 5,25 D. 5,05 Gi i : Do c 3 ch t trên ñ u chưa 1 nguyên t H linh ñ ng nên : 0,672 nNa= 2nH2 = 2. =0,06 mol 22,4 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : mY = 4,2 + 0,06.23 - 0,03.2 = 5,52 (g) http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 3. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn II/ Phương pháp b o toàn nguyên t 1.Cơ s : ð nh lu t b o toàn nguyên t T ng kh i lư ng c a m t nguyên t trư c ph n ng b ng t ng kh i lư ng c a nguyên t ñó sau ph n ng. 2. Ph m vi ng d ng: Có th áp d ng trong nhi u trư ng h p, nhưng thư ng dùng nh t trong các bài toán ñ t cháy. 3. Ví d minh ho : VD1 : ð t cháy hoàn toàn m g h n h p các hiñrocacbon : C3H4, C2H6, C4H8 thì thu ñư c 12,98g CO2 và 5,76g H2O. V y m (g) có giá tr : A. 1,48 B. 8,14 C. 4,18 D. Không xác ñ nh Gi i : +) Cách gi i thông thư ng : C2H6 + 7/2 O2 2CO2 + 3H2O (mol) x 3,5x 2x 3x C3H4 + 4O2 3CO2 + 2H2O (mol) y 4y 3y 2y C4H8 + 6O2 4CO2 + 4H2O (mol) z 6z 4z 4z Theo PTPƯ và ñ bài ta có h : 2x + 3y +4z = 12,98 : 44 = 0,295 3x + 2y + 4z =5,76 : 18 = 0,32 30x + 40y + 56 z + 32( 3,5x + 4y + 6z) = 12,98 + 5,76 Gi i h phương trình ta có : x = 0,05 ; y = 0,025 ; z = 0,03 Kh i lư ng h n h p là : m = 0,05.30 + 0,025.40 + 0,03.56 = 4,18 (g) +) Cách gi i nhanh : Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t : 5,76 12,98 mY = mC + mH = .2 + .12 =4,18g 18 44 VD2 : Tách nư c hoàn toàn t h n h p Y g m rư u A, B ta ñư c h n h p X g m các olefin. N u ñ t cháy hoàn toàn Y thì thu ñư c 0,66g CO2. Khi ñ t cháy hoàn toàn X thì t ng kh i lư ng CO2 và H2O (g) là : A. 0,903 B. 0,39 C. 0,94 D. 0,93 Gi i : Y tách nư c t o thành X : nC(X) =nC(Y) ⇒ nCO2(X)=nCO2(Y)=0,66/44 =0,015 mol Mà khi ñ t cháy X thì nCO2 = nH2O = 0,015 (mol) T ng kh i lư ng CO2 và H2O là : m = 0,66 + 0,015.18 = 0,93(g) http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 4. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 2 : QUY ð I NHI U CH T THÀNH M T CH T Nguyên t c : ðưa h n h p các ch t v m t ch t có công th c trung bình sau ñó d a vào giá tr trung bình v a tìm ñư c ñ k t lu n v ch t c n xác ñ nh. I/ Phương pháp kh i lư ng mol trung bình M m 1. Cơ s : S d ng công th c : M = hh nhh r i sau ñó dùng M ñ xác ñ nh M c a các ch t ban ñ u M1< M < M2 v i M1 < M2. 2. Ph m vi ng d ng : Áp d ng r ng rãi cho các bài t p hoá h u cơ 3. Ví d minh ho : VD1 : H n h p A g m 2 ankanal X, Y có t ng s mol là 0,25mol. Khi cho h n h p A tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thì t o ra 86,4g k t t a và kh i lư ng dung d ch AgNO3 gi m 77,5g. Bi t Mx
 5. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Do nH2O > nCO2 nên hiñrocacbon là ankan. G i CT chung c a 2 ankan là : Cn H 2 n+ 2 3n + 1 Cn H 2 n+ 2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H 2O 2 0,2 0,3 n 0 ,2 = ⇒ n = 2 V y n1 = 1 và n2 = 3. CT c a 2 hiñrocacbon là CH4 và C3H8. n +1 0 ,3 III/ Phương pháp g c hiñrocacbon trung bình : R 1. Cơ s : ð t CT c a các h p ch t c n tìm dư i d ng công th c có ch a R . Sau ñó ti n hành xác ñ nh g c R . Bi n lu n R1 ,R2 theo : R1 < R < R2 2. Ph m vi ng d ng : Thư ng dùng cho bài toán v R ch a nhóm ch c, ñ c bi t là axit, este. 3. Ví d minh ho : VD1 : H n h p X g m 2 este A, B ñ ng phân v i nhau và ñ u t o ra t axit ñơn ch c và rư u ñơn ch c. Cho 2,2g h n h p X bay hơi 136,5oC và 1atm thì thu ñư c 840ml hơi este. M t khác, ñem thu phân hoàn toàn 26,4g h n h p X b ng 100ml dung d ch NaOH 20% (d=1,2g/ml) r i ñem cô c n thì thu ñư c 33,8g ch t r n khan. V y CTPT c a este là : A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2 Gi i : A, B là este ñơn ch c. 0,84 nX = = 0,025(mol ) 0,082(273 + 136,5) 2,2 M este = = 88( g / mol ) 0,025 neste thu phân = 26,4 : 88 = 0,3 (mol) 100.20.1,2 nNaOH = = 0,6(mol ) NaOH dư 100.40 mmu i = 33,8 - (0,6-0,3).40 = 21,8 (g) 21,8 M muoi = ≈ 72,66 = R + 68 → R = 5,66 → R1 < 5,66 < R2 → R1 = 1 0,3 R1 ng v i -H mà R1 + 44 + R1' = 88 R1' = 43 ng v i C3H7- CTPT c a este là : HCOOC3H7 hay C4H8O2 VD2 : Cho 3,55 g h n h p các amin ñơn ch c tác d ng v a ñ 0,1 mol HCl. Xác ñ nh CT c a amin có phân t kh i bé nh t. A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. CH3NHCH3 D. K t qu khác Gi i : G i CT chung là : RNH 2 RNH 2 + HCl → RNH 3Cl 3,55 M RNH 2 = = 35,5 → R = 19,5 → R1 < R = 19,5 → R1 = 15 0,1 R1 ng v i CH3- Ngoài ra phương pháp trung bình còn ñư c m r ng ñ tính toán cho c h n h p các ch t thu c dãy ñ ng ñ ng khác nhau, ñ tính s liên k t π trung bình, hoá tr trung bình ... http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 6. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 3 : QUY ð I M T CH T THÀNH NHI U CHÁT Nguyên t c : Chuy n ch t c n xác ñ nh thành 2 hay nhi u ch t ñ xác ñ nh ñư c, r i sau ñó vi t phương trình ph n ng bình thư ng, ñ xác ñ nh y u t c n tìm... Ví d : VD1 : Khi ñ t cháy hoàn toàn m t polime X (t o thành do ñ ng trùng h p 2,3-ñimetyl butañien và acrilo nitrin CH2=CH-CN) v i lư ng O2 v a ñ th y t o thành m t h n h p khí n ng ñ áp su t xác ñ nh ch a 57,69% CO2 v V. T l 2 lo i monome là A. 3/5 B. 3/3 C. 1/3 D. 3/2 Gi i : +) Cách 1: Tách polime thành 2 monome ban ñ u : 17 PƯ cháy : C6 H 10 + O2 → 6CO2 + 5 H 2O 2 x 6x 5x 15 3 1 CH 2 = CH − CN + O2 → 3CO2 + H 2O + N 2 4 2 2 y 3y 3/2y y/2 Ta có: 6 x + 3 y 57,69 = ⇔ 600 x + 300 y = 634,59 x + 288,45 y 11x + 5 y 100 ⇔ 11,55 y = 34,59 x : ⇔ y = 3x x 1 ⇔ = y 3 +) Cách 2: Tách polime thành các nguyên t r i vi t sơ ñ cháy : (- CH2 - C(CH3) = C(CH3) - CH2 -)x(- CH2 - CH(CN) - )y (6x + 3y) C (6x + 3y) CO2 (10x + 3y) H (5x + 3y/2) H2O y N y/2 N2 %CO2 57,69 6x + 3y x 1 Do ñó : = = ⇒ = 100 100 3y y y 3 6 x + 3 y + 5x + + 2 2 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 7. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 4 : TĂNG GI M KH I LƯ NG Nguyên t c : D a vào tăng gi m kh i lư ng khi chuy n t ch t này sang ch t khác ñ xác ñ nh kh i lư ng m t h n h p hay m t ch t. C th : - D a vào phương trình tính ñ thay ñ i kh i lư ng khi 1 mol A 1 mol B - D a vào s thay ñ i kh i lư ng trong bài ñ tính s mol c a A, B - Dùng s mol ñ tính các ph n ng khác. Ph m vi : Dùng cho nhi u bài toán h u cơ nhưng ch y u là các h p ch t có nhóm ch c axit, rư u, anñehit, este, amino axit. C th : ð i v i rư u : Xét ph n ng v i NaOH : R(OH)x + xK R(OK)x + x/2 H2 Hay ROH + K ROK + ½ H2 kh i lư ng tăng 39 - 1 = 38 g ð i v i axit : Xét ph n ng v i NaOH : R(COOH)x + xNaOH R(COONa)x + xH2O Hay RCOOH + NaOH RCOONa + H2O kh i lư ng tăng 22 g ð i v i anñehit : Xét ph n ng tráng gương : RCHO+Ag2O RCOOH+ 2Ag kh i lư ng tăng 16 g ð i v i este : Ph n ng xà phòng hoá : RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH ð i v i amin : Xét ph n ng v i HCl RNH2 + HCl RNH3Cl kh i lư ng tăng 36,5 g Ví d minh ho : VD1 : Cho 20,15 g h n h p 2 axit no ñơn ch c tác d ng v a ñ v i dung d ch Na2CO3 thì thu ñư c V(l) CO2 và dung d ch mu i. Cô c n dung d ch thu ñư c 28,95 g mu i. Giá tr V(l) ñktc là : A. 4,84 B. 4,48 C. 2,24 D. 2,42 Gi i : V n d ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng : G i CTTQ trung bình c a 2 axit là : RCOOH PTPƯ : 2 RCOOH + Na 2CO3 → 2 RCOONa + CO 2 + H 2O Theo ptpư ta có : 2 mol axit t o ra 2 mu i thì có 1 mol CO2 bay ra và m tăng 2.(23-1)=44 (g) . 8,8 Theo ñ bài : mtăng = 28,95 - 20,15 = 8,81 (g) nCO2 = = 0,2(mol ) → VCO2 = 4,48l 44 VD2 : Khi thu phân hoàn toàn 0,05 mol este c a 1 axit ña ch c v i 1 rư u ñơn ch c tiêu t n h t 5,6 g KOH. M t khác, khi thu phân 5,475g este ñó thì tiêu t n h t 4,2g KOH và thu ñư c 6,225g mu i. V y CTCT c a este là : A. (COOC2H5)2 B. (COOCH3)2 C. (COOC3H7)2 D. Kq khác Gi i : nKOH = 5,6 / 56 = 0,1 mol. nKOH = 2neste este 2 ch c t o t axit 2 ch c và rư u ñơn ch c. G i CT este là : R(COOR')2 R(COOR')2 + 2KOH R(COOK)2 + 2R'OH (mol) 1 2 1 (mol) 0,0375 0,075 mtăng = 2 (39 - R') g m tăng = 6,225 - 5,475 = 0,75 g http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 8. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn 0,0375 (78 - 2R') = 0,75 R' = 29 R' là C2H5 - 5,475 M este = = 146 ⇔ R + (44 + 29).2 = 146 ⇔ R = 0 0,0375 ⇒ CT ñúng là : (COOC2H5)2 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 9. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 5 : GI I PHƯƠNG TRÌNH NGHI M NGUYÊN Nguyên t c : - Xác ñ nh s mol c a các ch t sau ñó ñưa v d ng phương trình nghi m nguyên an1 + bn2 = c (a, b, c là h s nguyên; n1, n2 : s nguyên t C c a các ch t) - D a vào ñi u ki n t n t i c a các ch t ñ k t lu n v nghi m Ph m vi : ðư c áp d ng r ng rãi trong gi i toán hoá h c Ví d minh ho : VD1 : M t h n h p g m 2 hiñrocacbon m ch h . Cho 1,68 l h n h p ñi qua dung d ch Br2 dư thì còn l i 1,12l khí và kh i lư ng Br2 ph n ng là 4g. N u ñ t cháy 1,08g h n h p r i cho toàn b s n ph m cháy h p th vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì có 12,5g k t t a. CT c a 2 hiñrocacbon là : A. C2H6 , C2H4 B. C3H6 , CH4 C. C3H6 , C2H6 D. C2H4 , CH4 Gi i : nh/c ko no = (1,68-1,12)/22,4 = 0,025(mol) nBr2 = 4/ 160 = 0,025 (mol) nh/c ko no = nBr2 h/c ko no là anken nankan = 1,12 / 22,4 = 0,05 (mol). G i m, n l n lư t là s nguyên t C trong ankan và anken (m ≥ 1, n ≥ 2). Trong qua trình ñ t cháy thì : mC mCO2 nC nCO2 0,05m 0,05m 0,025n 0,025n CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (mol) 0,125 0,125 0,05m + 0,025n = 0,125 2m + n = 5 n không chia h t cho 2 mà n ≥ 2 và n < 5 n = 3 và m = 1. V y 2 ch t c n tìm là : C3H6 và CH4 VD2 : H n h p A g m m t hiñrocacbon no m ch h và m t ankin có t ng s mol là 0,3 mol. Khi cho h n h p qua dung d ch Br2 thì th y lư ng Br2 ph n ng là 32 gam, t ng kh i lư ng c a 0,15 mol h n h p ban ñ u là 4,3 gam. Xác ñ nh công th c phân t c a các ch t trong h n h p. Gi i: nBr2=32:160=0,2(mol) G i công th c c a hai hiñrocacbon là CnH2n+2 và CmH2m-2 Ph n ng v i Br2: CmH2m-2 +2Br2 CmH2m-2Br4 0,1 ← 0,2 S mol ankan là: 0,3-0.1=0,2(mol) Kh i lư ng c a 0,3 mol h n h p là: 4,3.2=8,6 gam Ta có phương trình : (14n+2)0,2+(14m-2)0,1=8,6 ⇒ 2n+m=6 Gi i phương trình nghi m nguyên ta có :n=2 m=2. V y công th c c a 2 hidrocacbon là : C2H6 và C2H2 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 10. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 6 : BI N LU N Nguyên t c : D a vào m t s tính ch t ñ c trưng, d a vào m t s liên k t π ñ bi n lu n suy ra CTCT ch t c n tìm mà không c n ph i làm toán ph c t p. Ph m vi : Ch áp d ng trong m t s trư ng h p ñơn gi n ho c ñ c bi t, không có tính t ng quát. Ví d minh ho : VD1 : Chia m g anñehit thành 2 ph n b ng nhau : P1 : b ñ t cháy thu ñư c nCO2 = nH2O P2 : tác d ng v a ñ v i AgNO3/NH3 dư cho Ag v i t l nanñehit : nAg = 1 : 4 V y anñehit no là : A. Anñehit fomic B. Anñehit hai ch c no C. Anñehit ñơn ch c no D. Không xác ñ nh ñư c Gi i : - T s n ph m cháy anñehit có 1 liên k t π có 1 nhóm ch c -CHO. - T ph n ng v i AgNO3/NH3 anñehit là HCHO. Chú ý : Bi n lu n v s nhóm ch c : - Ch c anñehit : + n u nanñehit : nAg = 1 : 2 anñehit ñơn ch c no + n u nanñehit : nAg = 1 : 4 HCHO ho c anñehit 2 ch c - Ch c este : + n u neste : nNaOH = 1 : 1 este ñơn ch c + n u neste : nNaOH = 1 : 2 este ñơn ch c c a phenol ho c este 2 ch c - Ch c rư u : + n u nNa : nrư u = 1 : 1 rư u ñơn ch c + n u nNa : nrư u = 2 : 1 rư u 2 ch c - Ch c amin : + nHCl : namin = 1 : 1 amin ñơn ch c + nHCl : namin = 2 : 1 amin 2 ch c - Ch c axit : + n u nNaHCO3 : naxit = 1 : 1 axit ñơn ch c + n u nNaHCO3 : naxit = 2 : 1 axit 2 ch c Xác ñ nh s liên k t π : Khi ñ t cháy 1 h p ch t mà : - nCO2 = nH2O có 1 liên k t π - nCO2 < nH2O không có liên k t π - nCO2 > nH2O có nhi u hơn 1 liên k t π VD2 : ð t cháy 1,7 g este X c n 2,52 lit O2 (ñktc) thu ñư c CO2 và H2O trong ñó nCO2 : nH2O = 2. ðun nóng 0,01 mol X v i dung d ch NaOH thì c n 0,02 mol. X ch a ch c este, không ph n ng v i Na, không kh Ag2O/NH3 . Xác ñ nh CTPT X A. C8H8O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C4H4O2 Gi i : Do nNaOH : neste = 2 : 1 có th là este c a phenol ho c este 2 ch c . Nhưng theo ñáp án thì X ch có 2 nguyên t O ng v i 1 ch c este X là este ñơn ch c c a phenol X có s nguyên t C > 6. X ch có th là A. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 11. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Phương pháp 7 : TH K T QU Nguyên t c : Dùng k t qu ngư i ta ta cho ñ th vào các ñi u ki n mà bài toán ñưa ra k t qu ñúng. Ph m vi : Có th áp d ng cho n i dung m i trư ng h p nhưng ch nên th các trư ng h p ph c t p. Ví d minh ho : VD1 : Hai ch t h u cơ A, B (C, H, O) ñ u có 53,33% O theo kh i lư ng. Kh i lư ng phân t c a B g p 1,5 l n kh i lư ng phân t A. ð ñ t cháy h t 0,04 mol h n h p A, B c n 0,1 mol O2. M t khác, khi cho s mol b ng nhau c a A, B tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thì kh i lư ng mu i t o thành t B g p 1,952 lư ng mu i t o thành t A . CTPT A, B là : A. C2H4O2 và C3H6O2 B. C2H4O2 và C3H6O2 C. C2H2O2 và C3H6O2 D. C4H8O2 và C5H12O2 Gi i : +) Cách 1 : D a vào gi thi t : MB = 1,5 MA thì ta có : A. 60 và 90 B. 60 và 74 C. 58 và 74 D. 58 và 104 T ñó suy ra k t qu ñúng là A. +) Cách 2 : D a vào gi thi t %O = 53,33%. G i CT chung c a A, B là : CxHyOz 16 z 53,33 Ta có : = ⇒ 12 x + y = 14 z 12 x + y 46,67 z = 1 thì x = 1 ; y = 2 CT nguyên c a A , B là : (CH2O)n. Ch có ñáp án A . VD2 : Xác ñ nh CTPT c a phenol ch a 13,11 % kh i lư ng Oxi : A. C7H8O B. C8H10O C. C9H12O D. Kq khác Gi i : Th tính %O trong các ch t ta có : A. 14,81% B. 13,11% C. 11,76% V y ch n ñáp án A. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 12. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn K T LU N Phương pháp tr c nghi m là m t phương pháp ñánh giá ñư c trình ñ h c sinh khá khách quan. Trong quá trình làm bài tr c nghi m thì m i chúng ta s t mình tìm ñư c nh ng phương pháp phù h p v i mình, v i t ng bài, ñ c bi t là nh ng phương pháp gi i ng n g n không ng ... Trên ñây, ch là m t s phương pháp mà chúng tôi rút ra ñư c trong vi c gi i toán hoá h c b ng phương pháp tr c nghi m. Ch c h n s có m t vào ch thi u sót. R t mong ñư c s ñóng góp c a các b n ñ chúng ta có m t tài li u giá tr rong vi c d y và h c. Xin trân tr ng c m ơn. BAN BIÊN T P - 11 HOÁ http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 13. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn CHƯƠNG I: HIðROCACBON Câu 1: ð t cháy m t lư ng hiñrôcacbon A ñư c m gam nư c và 1,95m gam CO2. A thu c dãy ñ ng ñ ng: A. Ankan B.Anken C.Ankin D. Aren Câu 2: H n h p p g m a ch t hiñrôcacbon m ch h A1, A2, ...An có d ng CnHm trong ñó m l p thành m t c p s c ng có t ng là 32 và công sai dm = 4. Các hiñrôcacbon có phân t lư ng l n lư t là M1, M2 ...Ma trong ñó t ng s phân t lư ng là 212 và t M1 ñ n Ma-1 t o thành m t c p s c ng có công sai dM = 16. Công th c phân t các hiñrôcacbon là: A.C2H4, C3H8, C4H10, C5H10 B.C2H2,C3H6, C4H10, C5H12 C.C3H4, C3H8, C5H12, C5H8 D.C2H2, C3H6, C4H10, C6H14 Câu 3: Ankan X có cacbon chi m 83,33% kh i lư ng phân t . Khi X tác d ng v i brôm ñun nóng có chi u sáng có th t o ra 4 d n xu t ñ ng phân ch a 1 nguyên t brôm trong phân t . Tên ñúng c a X là: A.n-pentan B.iso-Butan C.2-metyl Butan D.2,2-ñimetyl propan Câu 4: Oxi hóa hoàn toàn 0,244lít (ñktc)c a xicloankan X thu ñư c 1,76 gam khí CO2. Bi t X làm m t màu dung d ch brôm. X là: A.Xiclopropan B.Xiclobutan C. Metyl xiclopropan D. Metyl xiclobutan Câu 5: Ch t nào sau ñây không ph i là ñ ng phân c a các ch t còn l i: A.Xiclobutan B.Butan C.Metylxiclopropan D.cis-Buten-2 Câu 6: ð t cháy m t s mol như nhau c a 3 hiñrôcacbon A, B, C thu ñư c lư ng CO2 như nhau, còn t l gi a s mol H2O và CO2 ñ i v i A, B, C l n lư t là 0,5 : 1 : 1,5 . V y A, B, C l n lư t là : A.C2H4; C3H6; C4H8 B. C2H6; C2H4; C2H2 C.C3H8; C3H6; C3H4 D. C2H2; C2H4; C2H6 Câu 7: A, B, C là 3 hiñrôcacbon khí ñi u ki n thư ng và liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng. Bi t phân t lư ng c a C g p ñôi phân t lư ng c a A. ðó là: A.CH4; C3H6; C3H8 B.C2H4; C3H6; C4H8 C. C2H2; C3H4; C4H6 D.C2H6; C3H6; C4H10 Câu 8: Trong m t bình kín ch a h n h p khí g m hiddroocacbon A và hiñrô có Ni làm xúc tác(th tích không ñáng k ). Nung nóng bình m t th i gian thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t ñ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t lư ng B thu ñư c 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Công th c phân t c a X là: A.C2H2 B.C2H4 C. C3H4 D. C4H4 Câu 9: M t h n h p g m C2H2; C3H8 và CH4. ð t cháy 11 gam h n h p thu ñư c 12,6 gam nư c. Bi t 0,5 mol h n h p ph n ng v a ñ v i 0,625mol Br2 .Ph n trăm th tích các khí trên l n lư t là: A. 50%; 25%; 25% B.25%; 25%; 50% C.33,3%; 33,3%; 33,3% D.16%; 32%; 52% Câu 10: ð t cháy hoàn toàn 6,8 gam m t ankañien A thu ñư c h n h p s n ph m hơi g m 11,2 lít CO2 (ñktc) và m gam nư c. D n h n h p s n ph m qua bình (1) ñ ng dung d ch axit sunfuric ñ c, sau ñó qua bình(2) ñ ng dung d ch nư c vôi trong dư. công th c phân t c a A , ñ tăng kh i lư ng bình (1) và k t t a bình (2) là: A. C5H8 ;7,2g ;50g B.C4H8; 3,6g; 50g C.C5H8; 3,6g; 50g D.C4H8; 7,3g; 50g Câu 11: ð t cháy hoàn toàn a lít h n h p A g m 2 hiñrôcacbon là ch t khí ñi u ki n thư ng và có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 28 ñvC. S n ph m cháy ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 dư th y có 30 gam k t t a, kh i lư ng bình tăng lên 22,2gam. công th c phân t và thành ph n ph n trăm theo th tích c a m i hiddroocacbon trong h n h p A là: A.C2H6: 75%; C3H8: 25% B.CH4:75%; C3H8: 25% C. C2H4:50%; C4H8: 50% D.CH4: 50%; C3H8:50% http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 14. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 12: ð t cháy hoàn toàn m t h n h p g m CH4 và H2 c n 1mol O2. Ph n trăm theo th tích c a CH4 va H2 trong h n h p l n lư t là: A. 50% và 50% B. 66,7% và 33,3% C. 33,3% và 66,7% D.87,7% và 12,3% Câu 13: Cho các câu sau: a, Benzen thu c lo i ankan vì có kh năng tham gia ph n ng th halogen. b, Benzen tham gia ph n ng th halogen d hơn ankan. c, Bezencó kh năng tham gia ph n ng th tương ñ i d hơn ph n ng c ng. d, Các ñ ng ñ ng c a benzen làm m t màu thu c tím khi ñun nóng. e, Các nguyên t trong phân t benzen cùng n m trên m t m t ph ng. Nh ng câu ñúng là: A.a, b, c, d B.c, d, e C.a, b, d, e D.a, c, d, e Câu 14: ð t cháy hoàn toàn 4,48 lít h n h p khí g m propan và m t hiñrôcacbon không no Y th y sinh ra 22gam CO2 và 10,8gam nư c. Th tích không khí c n dùng ,ñ ñ ñ t cháy h n h p (bi t trong không khí oxi chi m 20% th tích và các th tích ño ñktc)và công th c phân t c aY là: A.17,92lít ; C2H4 B.17,92lít ; C3H6 C.89,6lít ; C2H4 D.89,6lít ; C3H6 Câu 15: A, B là 2 hiñrôcacbon khí di u ki n thư ng, khi phân h y ñ u t o cacbon và hiñrô v i th tích H2 g p 3 l n th tích hiddroocacbon ban ñ u (trong cùng ñi u ki n ). A và B có th là: A.Hai ñ ng ñ ng c a nhau B. ð u ch a 2 nguyên t cacbon trong phân t C. ð u ch a 6 nguyên t hiñrô trong phân t D. ðèu ch a 3 nguyên t hiñrô trong phân t Câu 16: ð t cháy hoàn toàn 2lít h n h p g m C2H2 và m t hiñrôcacbon A thu ñư c 4lít hơi H2O (các th tích ño cùng ñi u ki n). Công th c phân t c a A và ph n trăm theo th tích c a m i ch t trong h n h p là: A.C2H4 ; 50% C2H2 ,50% C2H4 B. C2H4 ; 40% C2H2 ,60% C2H4 C. C2H6; 50% C2H2 ,50% C2H6 D. C2H6; 40% C2H2 ,60% C2H6 Câu 17: H n h p X g m H2 và C2H2 có t kh i so v i H2 b ng 5,8.D n 1,792lít X(ñktc) qua b t Ni nung nóng cho ñ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn . Ph n trăm theo th tích m i khí trong h n h p X và t kh i c a khí thu ñư c so v i H2 là: A. 40% H2; 60% C2H2; 29 B. 40% H2; 60% C2H2; 14,5 C. 60% H2; 40% C2H2; 29 D. 60% H2; 40% C2H2; 14,5 b: ð t cháy h t a mol ankan A thu ñư c không quá 6a mol CO2.Clo hóa A theo t l mol 1 : 1 ñư c m t d n xu t monoclo duy nh t. A có tên là: A. Etan B2-metylpropan C. n-hexan D. 2,2-ñimetyl propan Câu 19: ð t cháy hoàn toàn 3,4gam m t ankañien liên h p không nhánh X thu ñư c 5,6lít khí CO2(ñktc) . X có tên là: A. Butañien-1,3 B.Pentañien-1,3 C.metylButañien-1,3 D.hexañien-1,3 Câu20: B n hiñrôcacbon ñ u là ch t khí ñi u ki n thư ng. Khi phân h y m i ch t trên thành cacbon và hiñrô, th tích khí thu ñư c ñ u g p 2 l n th tích ban ñ u. Chúng là: A.CH4, C2H4, C2H6, C3H4 B. CH4, C2H4, C3H4, C4H4 C.C2H4, C2H6, C3H4, C4H4 D. C2H6, C3H4, C4H4, C5H6 Câu 21: Hóa hơi hoàn toàn 0,295gam m t hiñrôcacbon A ñư c m t th tích hơi b ng v i th tích CO2 thu ñư c khi ñ t cháy h t cũng lư ng hiñrôcacbon A ñó (các th tích ño cùng ñi u ki n). hiddroocacbon A là: A.Anken B. Ankin C.CH4 D.C3H6 Câu 22: M t hiñrôcacbon A có công th c phân t là C9H10. Có bao nhiêu ñ ng phân bi t Acó ch a vòng benzen ? A. 5 B. 4 C. 7 D.6 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 15. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 23: ð hiñrô hóa m t hiñrôcacbon chưa no m ch h thành no ph i dùng 1 th tích H2 b ng th tích hiddroocacbon này. M t khác ñ t cháy m t th tích hơi hiñrôcacbon này thu ñư c 10 th tích h n h p CO2 và hơi nư c (các th tích ño cùng di u ki n ). hiddroocacbon này là: A.C2H4 B.C5H8 C.C3H6 D.C5H10 Câu 24: Hiñrôcacbon X có công th c phân t C4H10 không làm m t màu dung d ch brôm. Khi ñun nóng X trong dung d ch thu c tím t o thành h p ch t C7H5KO2 (Y).Cho Y tác d ng v i dung d ch axit HCl t o thành h p ch t C7H6O2. X có tên g i là: A.Etyl benzen B. 1,3-ñimetylbenzen C.1,2-ñimetylbenzen D.1,4-ñimetylbenzen Câu 25: X là d n xu t clo c a hiñrôcacbon A. Phân t lư ng c a X là 113 ñvC. ð t cháy X thu ñư c CO2, hơi nư c và khí clo, trong ñó th tích CO2 và hơi nư c là b ng nhau. A có công th c phân t : A.C3H8 B. C3H6 C. C4H8 D.Avà B ñ u ñúng Câu 26: M t h n h p X g m 1 ankan Avà 1 ankin B có cùng s nguyên t cacbon. Tr n X v i H2 ñ ñư c h n h p Y.Khi cho Y qua Pt nung nóng thì thu ñư c khí Z có t kh i ñ i v i CO2 b ng 1 (ph n ng hoàn toàn) .Bi t r ng VX = 6,72lít và VH2 = 4,48lít. công th c phân t và s mol c a A, B trong h n h p X(các khí ño ñktc) là: A.C3H8: 0,2mol ; C2H6: 0,1mol B. C3H8: 0,2mol ; C3H4: 0,1mol C. C2H2: 0,1mol ; C3H4: 0,2 mol D. C2H6: 0,2mol ; C2H2: 0,1mol Câu 27: ð t cháy hoàn toàn 9,9 gam ch t h u cơ A g m 3 nguyên t C, H, Cl s n ph m t o thành cho qua bình ñ ng H2SO4 ñ m ñ c và Ca(OH)2 thì th y kh i lư ng các bình này tăng l n lư t là 3,6gam và 8,8gam .Bi t phân t A ch a 2 nguyên t Cl. Công th c phân t c a A là: A.CH2Cl2 B.C2H4Cl2 C. C3H4Cl2 D. C3H6Cl2 Câu 28: ð t cháy 3lít h n h p khí g m 2 hiñrôcacbon no k ti p trong dãy ñ ng ñ ng ,d n s n ph m l n lư t qua bình (1) ñ ng CaCl2 khan r i bình (2) ñ ng dung d ch KOH. Sau thí nghi m kh i lư ng bình (1) tăng 6,43gam, binh (2) tăng 9,82gam.Công th c và hàm lư ng ph n trăm theo th tích c a 2 hiddroocacbon trong h n h p là(các khí ño ñktc) A.CH4:50% ; C2H6:50% B. C2H6: 50% ; C3H8: 50% C.CH4: 33,3% ; C2H6: 66,7% D. C2H6:33,3% ; C3H8: 66,7% Câu 29: Có 3 ch t A, B, C, là ñ ng phân câu t o c a nhau có công th c phân t là C4H8. + A, C làm m t màu dung d ch Br2 nhanh chóng (ngay c trong bóng t i). + B không làm nh t màu brôm + Khi c ng Br2, A có th t o 2 s n ph m + S n ph m công brôm t C có 1 nguyên t cacbon b t ñ i. V y A, B, C l n lư t là: A.Buten-2; Xiclobutan; Buten-1 B.Buten-2; Metyl xiclopropan; 2-metyl propen C.Metylpropen; Xiclobutan; Buten-1 D.Metylxiclopropan; Xiclobutan; 2-metylpropan Câu 30: G i tên hiddroocacbon có CTCT như sau: CH3 CH C C CH2 CH3 CH(CH3)2 A.2-iso propylhexin-3 B. 2-iso propylhexin-4 C. 5,6-ñimetylheptin-3 D. 5-iso propylhexin-3 Câu 30: Cho 5cm3 CxHy th khí v i 30cm3 O2 l y dư vào khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n và làm l nh, trong khí nhiên k còn 20cm3 mà 15cm3 b h p th b i KOH. Ph n còn l i b h p th b i phôtpho. Công th c phân t c a hiñrôcacbon là: A.C2H4 B.C2H6 C.C3H6 D.C3H8 Câu 31: T kh i c a m t h n h p khí g m mêtan và êtan so v i không khí b ng 0,6. S lít oxi ñ ñ t cháy hoàn toàn 3lít h n h p ñó và kh i lư ng m i s n ph m sinh ra (th tích các khí ño ñktc)là: A.6,45lít; 6,48gam CO2; 5,062gam H2O B. 2,15lít; 21,6gam CO2; 1,687gam H2O http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 16. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn C. 48,16lít; 48,4gam CO2; 37,8gam H2O D.144,48lít; 145,4gam CO2; 113,8gam H2O Câu 32: X và Y là 2 hiñrôcacbon có cùng công th c phân t C5H8; X là monome dùng ñ trùng h p thành caosu iso pren; Y có m ch cacbon phân nhánh và t o k t t a v i dung d ch Ag2O/NH3. Công th c c u t o l n lư t c a Xvà Y là: A.CH2 = CH CH2 CH = CH2; CH C CH2 CH2 CH3 B.CH2 = C (CH3) CH2 = CH2 ; CH3 C C CH2 CH3 C. CH2 = C(CH3)2 CH2 = CH2 ; CH C CH(CH3) CH3 D. CH2 = CH = CH CH2 CH3 ; CH3 C C CH2 CH3 Câu 33: Hiñrôcacbon A ch a vòng benzen tronh phân t không có kh năng làm m t màu dung d ch brôm. Ph n trăm kh i lư ng c a cacbon trong A là 90%. Kh i lư ng mol phân t c a A nh hơn 160gam. Bi t khi tác d ng v i brôm theo t l 1 : 1 trong ñi u ki n ñun nóng có b t s t ho c không có b t s t. M i trư ng h p ñ u t o m t d n xu t monobrôm duy nh t. Tên c a A là: A.Metyl benzen B. iso- propylbenzen C.Etyl benzen D.1,3,5-trimetyl benzen Câu 34: Cho các câu sau: a, Ankañien là nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h có 2 liên k t ñôi trong phân t b, Nh ng hiñrôcacbon có 2 liên k t ñôi trong phân t là ankanñien-1,3 c, Nh ng hiñrôcacbon không no có 2 liên k t ñôi trong phân t là ankañien d, Nh ng hiñrôcacbon có kh năng c ng h p v i 2 phân t hiñrô thu c lo i ankañien e, Ankañien liên h p là nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h , trong phân t có 2 liên k t ñôi c nh nhau g, Nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h , trong phân t có 2 liên k t ñôi cách nhau 1 liên k t ñơn g i là ankañien liên h p. Nh ng câu ñúng là: A.b, c, d, g B. a, g C.a, b, g, e. D.a, d, g Câu 35: Tr n 10ml hiñrôcacbon khí v i m t lư ng O2 dư r i làm n h n h p này b ng tia l a ñi n. Làm cho hơi nư c ngưng t thì th tích c a h n h p thu ñư c sau ph n ng gi m ñi 30ml. Ph n còn l i ñi qua dung d ch KOH thì th tích c a h n h p gi m 40ml. Công th c phân t c a hiñrôcacbon ñó là: A.C2H6 B.C3H6 C. C4H6 D.C4H8 Câu 36: Khi ñ t 1lít khí X, c n 5lít khí oxi, sau ph n ng thu ñư c 3lít CO2 và 4lít hơi nư c , bi t th tích các khí ñư c ño cùng ñi u ki n nhi t ñ và áp su t . Công th c phân t c a X là: A. C2H6 B.C2H6O C.C3H8 D.C3H8O Câu 37: ð t cháy hoàn toàn a gam hiñrôcacbon X thu ñư c a gam nư c. X không tác d ng v i dung d ch brôm ho c v i brôm khi có b t s t và ñun nóng. X tác d ng v i brôm ñun nóng t o thành d n xu t duy nh t ch a 1 nguyên t brôm trong phân t . Tí kh i hơi c a X so v i không khí có giá tr trong kho ng t 5 : 6. Tên c a X là: A.1,3,5-trimetylbenzen B.1,3,5-trietylbenzen C. Hexametylbenzen D. p-ñi isopropylbenzen Câu 38: Có m t h n h p X g m hiñrôcacbon A và CO2 .Cho 0,5lít h n h p X v i 2,5lít O2 (l y dư) vào trong 1 khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n thu ñư c 3,4lít h n h p khí và hơi, ti p t c làm l nh thì ch còn1,8lít và sau khi cho qua KOH ch còn 0,5lít. Công th c phân t A là: A.C2H6 B.C3H6 C. C3H8 D.C3H4 Câu 39: Có m t h n h p Y g m hiñrôcacbon A và N2. ð t 300cm h n h p Y và 725cm3 O2 l y dư 3 trong m t khí nhiên k ngư i ta thu ñư c 1100cm3 h n h p khí. Cho h n h p này làm l nh, th tích còn 650cm3 và sau ñó ti p t c l i qua KOH thì ch còn 200cm3. Công th c phân t A là: A.C3H4 B.C3H6 C.C3H8 D.C4H6 Câu 40: ð t cháy m t h n h p g m 2 hiñrôcacbon ñ ng ñ ng k ti p A, B thu ñư c VCO2 : VH2O = 12 : 23. Công th c phân t và ph n trăm th tích c a 2 hiñrôcacbon là: A.CH4: 10% ; C2H6: 90% B.CH4: 90% ; C2H6: 10% http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 17. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn C. CH4: 50% ; C2H6: 50% D.C2H6: 50% ; C3H6: 50% Câu 41: H n h p khí X g m O2 và O3 có t kh i so v i H2 b ng 20. ð ñ t cháy hoàn toàn V(lít) CH4 c n 2,8lít h n h p X, bi t th tích các khí ñktc. Th tích V là giá tr nào sau ñây: A.1,65lít B.1,55lít C. 1,75lít D.1,45lít Câu 42: M t h n h p 2 ankin ñ t cho ra 13,2gam CO2 và 0,36gam nư c . Tính kh i lư ng Br2 có th c ng vào h n h p nói trên . A.8gam B.32gam C.16gam D.không ñ d ki n Câu 43: ð t cháy m t h n h p X g m 2 hiñrôcacbon ñ ng ñ ng k ti p, thu ñư c 22gam CO2 và 5,4gam H2O. Xác ñ nh dãy ñ ng ñ ng, công th c phân t c a A,B và s mol c a A, B A.Ankin; C3H4: 0,1 mol; C4H6: 0,1mol B.Anken; C2H4: 0,2mol; C3H6: 0,2mol C.Ankin; C2H2: 0,1mol; C3H4: 0,1mol D.Anken; C3H6: 0,1mol; C4H8: 0,2mol Câu 44: H n h p khí A g m propan và hiñrô.Cho thêm vào h n h p A m t lư ng O2 l y dư r i ñưa vào khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n và làm l nh, ñ gi m th tích khí trong khí nhiên k trư c và sau thí nghi m b ng 2,55 l n th tích h n h p khí A. Ph n trăm th tích các khí trong h n h p A l n lư t là: A. 70%; 30% B. 30%; 70% C. 40%; 60% D. 60%; 40% Câu 45: M t h n h p X có V = 2,688lít (ñktc) g m 1 ankin và H2. Khi cho h n h p X qua Ni nung nóng, ph n ng hoàn toàn cho ra hiñrôcacbon B có t kh i ñ i v i CO2 b ng 1. Xác ñ nh công th c phân t c a A. N u cho h n h p X nói trên qua 0,5lít nư c Br2 0,2M , tính n ng ñ mol c a dung d ch Br2 còn l i: A. C3H4; 0,05M B. C2H2; 0,05M C. C4H6; 0,06M D.C3H4; 0,04M Câu 46: Cho các câu sau: a, Ankan có ñ ng phân m ch cacbon. b, Ankan và xicloankan là ñ ng phân c a nhau. c, Xicloankan làm m t màu dung d ch brôm d, Hiñrôcacbon no la hiñrôcacbon ch có liên k t ñơn trong phân t . e, Hiñrôcacbon no là hiñrôcacbon làm m t màu dung d ch brôm. g, Hiñrôcacbon no là hiñrôcacbon không có m ch vòng. Nh ng câu ñúng là: A. a, d B.a, c, d, g C. a, c, d D.c, d, g Câu 47: Cho 5,6lít khí C2H6 (ñktc) tác d ng v i Cl2 ñư c ñi u ch t 126,4 KMnO4 khi tác d ng v i axit HCl. Lúc ph n ng k t thúc toàn b các khí thu ñư c cho vào nư c. S lít dung d ch NaOH 2M dùng ñ trung hòa dung d ch v a thu ñư c là: (các ph n ng x y ra hoàn toàn) A. 0,75lít B. 1,5lít C.1,25lít D. 2,5lít Câu 48: M t h n h p X g m ankan A và anken B có cùng s nguyên t C và ñ u th khí ñktc. Khi cho h n h p X ñi qua nư c Br2 dư, thì th tích khí Y còn l i b ng ½ th tích X, còn kh i lư ng Y b ng 15/29 kh i lư ng c a X. Các th tích khí ño trong cùng di u ki n nhi t ñ và áp su t. Công th c phân t c a A, B và thành ph n % theo th tích c a h n h p X là: A.C3H8: 50%; C3H6: 50% B.C2H6: 50%; C2H4: 50% C.C3H8: 75%; C3H6: 25% D.C2H6: 75%; C2H4: 25% Câu 49: ð t cháy 13,7ml h n h p A g m metan, propan và cacbon(II)oxit, ta thu ñư c 25,7ml khí CO2 cùng di u ki n nhi t ñ và áp su t. Ph n trăm th tích propan trong h n h p A và h n h p A so v i nitơ là: A.43,8%; nh hơn B.43,8%; n ng hơn C.21,9%; nh hơn D.21,9%; n ng hơn Câu 50: Cho các câu sau: a, Stiren có tên là vinylbenzen ho c phenylaxetilen. b, Stiren có tên là vinylbenzen ho c phenyletilen. c, Các nguyên t trong phân t stiren cùng n m trên m t m t ph ng. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 18. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn d, Stiren v a có tính ch t gi ng anken v a có tính ch t gi ng benzen. e, Naphtalen có mùi thơm nh . g, Stiren không làm m t màu dung d ch thu c tím. Nh ng câu ñúng là: A.a, c, d B. a, b, c, e C. b, c, d, e D.b, c, e, g Câu 51: Cho m t bình thép kín dung tích 2lít ch a s n 1lít nư cvà 1 lít hiñrôcacbon không tan trong nư c 0oC; 1,344 atm. Ngư i ta cho vào bình 15,5lít O2 (ñktc) v i 26,4gam h n h p canxi cacbua r i phóng tia l a ñi n ñ ph n ng cháy x y ra hoàn toàn ñưa v 0oC áp su t lúc này 3,18 atm và thu ñư c 1lít dung d ch Ca(HCO3)2 0,28M và 2gam k t t a. Coi th tích ch t r n và áp su t hơi nư c không ñáng k . Công th c phân t c a hiñrôcacbon là: A. C2H6 B.C3H8 C.C3H6 D.C4H10 Câu 52: Cho các câu sau: a, D u m là h n h p các hiñrôcacbon khác nhau. b, Khí thiên nhiên và khí d u m có thành ph n các ch t tương t nhau. c,Chưng c t thư ng ch có th tách ñư c d u m thành các phân ño n d u m (là h n h p các hiñrôcacbon ) có nhi t ñ sôi g n nhau. d, Chưng c t thư ng có th tách ñư c d u m thành các phân ño n ch a các hiñrôcacbon riêng bi t. Nh ng câu sai là: A. a, b, c B.d C. a, c D. b, d Câu 53: Trong m t bình kín ch a h n h p g m hiñrôcacbon X, m ch h và khí hiñrô có Ni làm xúc tác (th tích Ni không ñáng k ). Nung nóng bình m t th i gian, thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t ñ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t lư ng B thu ñư c 4,4gam CO2 và 2,7gam H2O. Công th c phân t c a X là : A.C2H4 B.C3H4 C.C2H2 D.C3H6 Câu 54: ð t cháy 1 hiñrôcacbon X ta thu ñư c s mol nư c l n hơn 1,5 l n s mol CO2 . V y X có th là : A. Anken B.Ankin C.ankan vòng có 1 liên k t ñôi D. CH4. Câu 55: Trong phòng thí nghi m n u có ñ hóa ch t thì nên dùng phương pháp gì ñ ñi u ch metan v i thi t b ñơn gi n nh t A. Nung CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 B. phương pháp griguard C. nhi t phân C3H8 D. Al 4C3 + H2O Al (OH)3 + CH4 Câu 56: H p ch t X ñ t cháy cho s mol CO2 b ng s mol H2O. X có th là : 1, Axit no ñơn ch c 2, Ancol 3, Xicloankan 4, Anken 5, Rư u không no 1 n i ñôi A.1,2,3,4,5 B.1,2,5 C.2,3,5 D.4,5 E.2,3,4 Câu 57: Ch t nào sau ñây có ñ ng phân cis-trans 1, CH2 CH2 2, CH3 – C = CH C6H5 3, CH3 CH = N OH CH3 4, CH3 CH = CH C6H5 5, CH3 N = N C 6 H5 A.1,2,3,4,5 B.2,3,4 C.3,4,5 D.2,4,5 Câu 58: Ph n ng nào sau ñây có kh năng t o ra CH4 1.CH3COOH + NaOH (dư) 2.CH4 + Cl2 3.CH2(COONa)2 + Ca(OH)2 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 19. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn 4. Al4C3 + H2O A.1,2,3,4 B.3,4 C.1,3,4 D.1,2,3 Câu 59: Trong các phát bi u sau v ph n ng gi a etylen và clo . Phát bi u nào ñúng: A.Trong ng n l a ph n ng cho ra 1,2- ñicloetan B.V i ánh sáng khuy ch tán cho ra 1,1-ñicloetan C. V i ánh sáng khuy ch tán cho ra C và HCl D.V i ánh sáng khuy ch tán cho ra 1,2-ñicloetan Câu 60: D a vào ñ b n liên k t HX : X là halogen trong các HX g m HF, HCl, HBr, HI . HX nào c ng vào liên k t ñôi c a anken d nh t: A.HF B.HCl C.HBr D.HI Câu 61: M t h n h p g m 2 ankin khi ñ t cháy cho ra 13,2g CO2 và 3,6g H2O . Tính kh i lư ng Brôm có th c ng vào h n h p nói trên A.8g B. Không ñ d ki n C.32g D.16g Câu 62: ð t cháy m t hidrocacbon A thu ñư c s mol nư c b ng ¾ s mol CO2 và s mol CO2 < 5 l n s mol A. Xác ñ nh CTPT, CTCT c a A , bi t A cho k t t a v i AgNO3/NH3 A.C3H4, CH3 C CH B.C4H6, CH3 C C CH3 C. C4H6, CH3 CH2 C CH D.C5H8, HC C CH2 CH2 CH3 Câu 63: Trong các d ki n sau 1, Ph n ng th 1H b ng 1Cl ch chho m t s n ph m th duy nh t 2, Phân t benzen là hình l c giác ñ u ph ng 3, Trong ph n ng c ng Cl2 ,6 nguyên t Cl c ng cùng lúc 4, Ph n ng phân hu v i Cl2 cho ra C và HCl D ki n nào cho th y trong benzen 6C và 6H ñ u tương ñương v i nhau A.1,2,3 B.1,2 C.3,4 D.1,3 Câu 64: Khi nitro hoá axit benzen sunfomic b ng HNO3 + H2SO4 ta thu ñư c s n ph m chính là A. o- benzen sunfomic axit B. m- benzen sunfomic axit C. 3,5-ñinitro benzen sunfomic axit D.2,4,6 – trinitro benzen sunfomic axit Câu 65: Nh n ñ nh sơ ñ sau A(buten-1) HCl X NaOH Y H2SO4 Z(spc) V y Z là: A. ðiisobutyl ete B. Buten-2 C. 2-metyl propen D. etyl metyl ete Câu 67: Hiñrat hoá 5,6g propen xúc tác H2SO4 thu ñư c m gam h n h p hai rư u A,B .Bi t có 65% và 15% propen ban ñ u tham gia ph n ng t o A, B. Giá tr m là: A.12g B.6g C.9,75g D.2,25g Câu 68: ðun 14,8gam butanol-2 v i H2SO4 ñ c 1700 ñư c h n h p hai anken A, B ñ ng phân có th tích ñktc l n lư t là 1,12 và 2,24. A là ankin nào: A. Buten-2 B. Buten-1 C.2-metyl propen D.Etylen Câu 69: Hi u su t c a ph n ng ñ hidrat trong câu trên là A.25% B.50% C.75% D.85% Câu 70: Ph n ng sau có h s cân b ng là: CH2 CH2 + KMnO4 + H2O C2H4(OH)2 + KOH + MnO2 A.2,3,4-3,2,2 B.4,2,3-2,3,2 C.3,2,4-3,2,2 D.4,6,8-6,4,4 D ki n sau dùng cho câu 71-72-73 : ð t cháy m gam hiñrôcacbon A th khí ñi u ki n thư ng ñư c CO2 và m g H2O Câu 71: A có th thu c dãy ñ ng ñ ng nào http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
 20. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn A.ankan B.anken C.ankandien D. aren Câu 72: Ch ra phát bi u ñúng A. Có th ñi u ch A t ph n ng tách nư c t rư u ñơn ch c no B. A có ñư c t i ña 3 liên k t pi trong phân t C. A là monome ñ ñi u ch cao su t ng h p D. ð t cháy A luôn thu ñư c s mol CO2 bé hơn s mol nư c Câu 73: Trong bình kín ch a h n h p X g m hiñrôcacbon ( th khí ñi u ki n thư ng) và O2. ð t cháy A thu ñư c h n h p Y có ph n trăm th tích là 80% CO2 và 20% hơi H2O (còn O2 dư) A có công th c phân t là : A.C6H8 B.C2H4 C.CH4 D.C3H4 Câu 74: X là hiñrôcacbon th khí ( ñi u ki n thư ng). ð t X cho s mol CO2 bé hơn s mol H X phân nhánh và không làm m t màu Br2. CTPT có th phù h p v i X là: A.C3H6 B.C4H8 C.C4H10 D.C2H4 Câu 75: ð t cháy hoàn toàn h n h p A g m có C2H4, C2H6 ,C4H8, thu ñư c (m+2)gam nư c và (m+28)gam CO2. Giá tr m là: A.18g B.16g C.10g D.7g D ki n sau dùng cho câu 76-77-78 : Cho các ch t sau: etan(1), etylen(2), axetilen(3). Hãy s p x p các ch t theo th t tăng d n Câu 76: ð dài liên k t C-C l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 77: ð dài liên k t C-H l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 78: ð phân c c c a liên k t C-H l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 79: Hiñrôcacbon nào dư i ñây là ñ ng ñ ng c a nhau CH3 I II III IV A.I, II ,III B.I, II, IV C.II, III, IV D.I, III, IV Câu 80: Hiñrôcacbon X th khí ñi u ki n thư ng, khi ñ t cháy hoàn toàn m gam X thu ñư c m gam H2O. S ñ ng phân c a X là A.4 B.5 C.6 D.7 Câu 81: X, Y, Z là 3 hiñrôcacbon khí ñi u ki n thư ng khi phân hu m i ch t X, Y, Z ñ u t o ra C và H2. Th tích H2 luôn g p 3 l n th tích hiñrôcacbon b phân h y và X, Y, Z không ph i ñ ng phân. Công th c phân t c a 3 ch t là: A.CH4, C2H4, C3H4 B. C2H6, C3H6, C4H6 C. C2H4 C2H6 C3H8 D.K t qu khác Câu 82: N u ñ t CnH2n+2-2k (k≥0) là công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon thì k≥0 là: A. T ng s liên k t ñôi B. T ng s liên k t ñôi b ng ½ t ng s liên k t ba C. T ng s liên k t pi D. T ng s liên k t pi và vòng E. k t qu khác Câu 83: Cho các ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18. Ankan nào t n t i m t ñ ng phân tác d ng v i Clo theo t l 1:1 cho ra monocloankan duy nh t: A. C2H6, C3H8, C4H10, C6H14 B. CH4, C2H6, C5H12, C8H18 C. CH4, C3H8, C5H12, C8H18 D. C2H6, C5H12, C4H10, C6H14 E. K t qu khác http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2