intTypePromotion=1

Tài liệu ôn thi Hóa học: Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn Hóa học

Chia sẻ: đoàn Văn đạt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
66
lượt xem
9
download

Tài liệu ôn thi Hóa học: Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn Hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Tài liệu ôn thi Hóa học: Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn Hóa học" sau đây sẽ chia sẻ với các bạn một số kỹ năng cần thiết khi giải đề trắc nghiệm, phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm Hóa học, một số ví dụ áp dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ôn thi Hóa học: Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn Hóa học

Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh<br /> <br /> i h c – Cao<br /> <br /> ng môn Hóa h c<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH TR C NGHI M MÔN HOÁ H C<br /> <br /> I.<br /> <br /> Part: 1<br /> <br /> M T S KĨ NĂNG C N THI T KHI GI I TR C NGHI M ♣ Tái hi n ki n th c, hi u rõ có th gi i các câu h i tr c nghi m khách quan m c bi t. ♣ Xâu chu i các ki n th c ã h c làm t t các bài t p v n d ng m c cơ b n. ♣ Phân tích, so sánh, t ng h p làm các bài toán v n d ng m c cao. ♣ S d ng các công công tóan h c, các qui t c tính nhanh gi i các bài t p. ♣ Ph i h p các thao tác các kĩ năng h p lý gi i bài toán trong th i gian ng n nh t II. PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH TR C NGHI M HÓA H C 1. M c bi t: tr l i các câu h i thu c m c này, òi h i h c sinh m t h th ng ki n th c ư c trang b y , hi u rõ ki n th c cơ b n trong chương trình tr l i. Ví d : Câu 1: Trong phòng thí nghi m, ngư i ta thư ng i u ch HNO3 t : A. NH3 và O2. C. NaNO3 và H2SO4 c. B. NaNO2 và H2SO4 c. D. NaNO3 và HCl c. Câu 2: Thành ph n chính c a phân bón nitrophotka là: A. NH4H2PO4, KNO3. C. (NH4)2HPO4, KNO3 B. (NH4)2HPO4, NH4H2PO4. D. A, B, C u sai. Trong 2 ví d trên, h c sinh c n bi t các ki n th c trên m i tr l i ư c vì v y c n n m v ng ki n th c trong sách giáo khoa Hóa h c l p 10, 11, 12. M T S VÍ D ÁP D NG Câu 1: M nh không úng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy ng ng v i CH2=CHCOOCH3. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng v i dung d ch NaOH thu ư c an ehit và mu i. C. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng ư c v i dung d ch Br2. D. CH3CH2COOCH=CH2 có th trùng h p t o polime. Câu 2: ch ng minh trong phân t c a glucozơ có nhi u nhóm hi roxyl, ngư i ta cho dung d ch glucozơ ph n ng v i: A. kim lo i Na. B. AgNO3 trong dung d ch NH3, un nóng. C. Cu(OH)2 trong NaOH, un nóng. D. Cu(OH)2 nhi t thư ng. Câu 3: M t trong nh ng i m khác nhau c a protit so v i lipit và glucozơ là A. protit luôn ch a ch c hi roxyl. C. protit luôn ch a nitơ. B. protit luôn là ch t h u cơ no. D. protit có kh i lư ng phân t l n hơn. Câu 4: Dãy g m các ch t ư c dùng t ng h p cao su Buna-S là: A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. Câu 5: Nilon–6,6 là m t lo i: A. tơ axetat. C. polieste. B. tơ poliamit. D. tơ visco. Câu 6: Phân t ư ng saccarozơ ư c c u t o t : Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn<br /> 1<br /> <br /> Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh<br /> <br /> i h c – Cao<br /> <br /> ng môn Hóa h c<br /> <br /> 2. D<br /> <br /> D ♣<br /> <br /> A. 2 phân t α-glucopiranozơ b ng liên k t 1,4 glicôzit B. 1 phân t β-fructofuranzơ và 1 phân t α-glucopiranozơ b ng liên k t 1,2 glicôzit C. 1 phân t α-glucopiranzơ và m t phân t β-fructofuranozơ b ng liên k t 1,4 glicozit D. 2 phân t α-glucopiranozơ b ng liên k t 1,6 glicôzit Câu 7: Hai khoáng v t chính c a photpho là: A. photphorit và apatit. C. apatit và cacnalit. D. photphat và photphua. B. Photphorit và photphat. Câu 8: Khi t cháy NH3 trong khí clo, khói tr ng sinh ra chính là: A. N2. B. NH4Cl. C. HCl. D. NCl3. Câu 9: nh n bi t ion nitrat ta dùng h n h p Cu và: A. H2SO4. C. H3PO4. D. NaNO3. B. HNO3. Câu 10: Khi i t trí sang ph i trong m t chu kì, bán kính nguyên t c a m t nguyên t : A. tăng d n do s Z tăng d n nên án ng không gian c a các electron gi m. B. gi m d n do l c hút tĩnh i n gi a v electron và h t nhân tăng d n. C. tăng t kim lo i n á kim, r i gi m t á kim n phi kim. D. không bi n i tu n hoàn. M c hi u và áp d ng: ng 1: D a vào s proton, nơtron, electron xác nh nguyên t , ơn ch t, h p ch t. Ví d 1: Nguyên t nguyên t X có t ng s proton, nơtron, electron là 52. Bi t X là m t ng v b n. V y X là: A. Cl. B. S. C. Ar. D. P. Hư ng d n: Bài làm chi ti t: Theo ta có: PX + NX + EX = 52 => 2PX + NX = 52. Do X là ng v b n nên ta có: PX ≤ NX ≤ 1,52PX => PX ≤ 52 – 2PX ≤ 1,52PX => 3PX ≤ 52 ≤ 3,52PX => 14,8 ≤ PX ≤ 17,3 Do PX nguyên dương nên: PX = 15, 16, 17 u là nh ng nguyên t thu c chu kì 3, hơn n a vì X là ng v b n nên PX ≤ 52 – 2PX ≤ 1,2PX => 16,3 ≤ PX ≤ 17,3 => PX = 17. X là 17Cl35 Clo Nh n xét: N u n m rõ phương pháp này ta có th gi i nhanh: 52 : 3,5 ≤ PX ≤ 52 : 3 và suy ra X chu kì 3. Áp d ng: 52 : 3,2 ≤ PX ≤ 52 : 3 tìm nhanh X (*) M t cách g n úng, do 2PX + NX = 52 nên có th tính P trung bình xác nh X thu c chu kì nào. T ó áp d ng: PX ≤ NX ≤ 1,52PX hay PX ≤ NX ≤ 1,2PX ng 2: Xác nh nhanh Công th c phân t , Công th c ơn gi n Ki n th c c n n m v ng. t cháy a mol h p ch t h u c A (C, O, N) thu ư c x mol CO2, y mol H2O và z mol N2. nCO2 x 2nH2O 2y 2nN2 2z = ; S nguyên t H = = ; S nguyên t N = = . S nguyên t C = a a a nA nA nA nCO2 nCO2 nH O x x x T l C/H = = ; T l C/N = = ; T l H/N = 2 = . 2nH2O 2y 2nN2 2z nN 2 y Các ví d minh h a m c ph thông: Câu 1: un nóng h n h p 2 rư u ơn ch c A, B có s nguyên t C g p ôi nhau v i 1 axit t o ra m t h n h p este trong ó có este E. E không tác d ng v i Na. t cháy 1 mol E c n 5 mol oxi , t o ra 5 mol CO2 và 4 mol H2O. 2 rư u trên là : A. CH3OH và C2H5OH. C. CH3OH và C3H7OH. B. C2H5OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C2H5OH. Hư ng d n Trong E, S C = 5, S H = 8. Axit ít nh t có 2 C. S nguyên t Cacbon trong hai rư u ph i là 1 và 2. Ch n áp án A. Câu 2: t cháy hoàn toàn m t amin ơn ch c chưa no có m t liên k t pi m ch cacbon ta thu ư c CO2 và H2O theo t l mol nH2O : nCO2 = 9 : 8 . V y công th c phân t c a amin là:<br /> 2<br /> <br /> ♣<br /> <br /> Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn<br /> <br /> Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh<br /> <br /> i h c – Cao<br /> <br /> ng môn Hóa h c<br /> <br /> A. C3H6N B. C4H9N C. C4H8N D. C3H7N Hư ng d n T l C/H = 8/18 = 4/9. Ch n áp án B. Câu 3: t cháy m t 1 mol rư u A thu ư c 4 mol H2O. A là: A. CH3OH. C. C3H5OH. B. C2H4(OH)2. D. C3H6(OH)2. Hư ng d n: Chú ý S nguyên t H = 2nH2O/nHCHC. áp án. D. ♣ M c i h c: Câu 1: H n h p E g m 3 este a ch c c a axit oxalic và hai rư u ơn ch c, no, m ch h , ng ng k ti p. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam h n h p E b ng dung d ch xút v a thì th y ã dùng h t 19,48 ml dung d ch NaOH 11% (có kh i lư ng riêng 1,12 g/ml). Công th c c a hai rư u t o nên h n h p E là: A. CH3OH, C2H5OH. C. C5H11OH, C6H13OH. B. C4H9OH, C5H11OH. D. C2H5OH, C3H7OH. Câu 2: H p ch t A là m t α − aminoaxit m ch không nhánh. Cho 0,01 mol A tác d ng v a v i 80 ml dung d ch HCl 0,125M, sau ó em cô c n thu ư c 1,835 gam mu i. M t khác, trung hòa 2,94 gam A b ng m t lư ng v a dung d ch NaOH, sau khi cô c n s n ph m thì thu ư c 3,82 gam mu i. CTCT c a A là: A. HOOC–CH2–CH(NH2)–COOH C. H2N–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH B. CH3OCO–CH2–CH(NH2)–COOH D. HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH D ng 3: Áp d ng h th ng cơ s lý thuy t gi i m t s câu tr c nghi m. i v i d ng này, c n n m rõ sơ liên h gi a các ơn ch t, h p ch t vô cơ, h u cơ, hii u rõ vai trò các ch t tham gia ph n ng và n m cơ ch ph n ng, b n ch t c a t ng ch t trong ph n ng. V n d ng linh ho t ki n th c hóa h c. Câu 1: Khi cho Cu tác d ng v i dung d ch ch a H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò c a NaNO3 trong ph n ng là: A. ch t xúc tác. C. ch t oxi hoá. B. ch t kh . D. môi trư ng. Câu 2: H n h p X ch a Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có s mol m i ch t u b ng nhau. Cho h n h p X vào H2O (dư), un nóng, dung d ch thu ư c ch a A. NaCl, NaOH, BaCl2. C. NaCl, NaOH. B. NaCl. D. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. Câu 3: Trong các dung d ch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy g m các ch t u tác d ng ư c v i dung d ch Ba(HCO3)2 là: A. HNO3, NaCl, Na2SO4. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Câu 4: Cho t ng ch t: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 l n lư t ph n ng v i HNO3 c, nóng. S ph n ng thu c lo i ph n ng oxi hoá kh là: A. 8. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 5: T ng h s cân b ng c a ph n ng: Au + NaCN + H2O + O2 → Na[Au(CN)2] + NaOH là: A. 25. B. 41. C. 23. D. 16. D ng 4: S d ng các phương pháp b o toàn: Kh i lư ng, i n tích, s mol electron, s kh i, s Z,... ây là m t trong nh ng phương pháp chính gi i các bài toán hóa h c. Khi áp d ng phương pháp này, c n áp d ng t ng h p các nh lu t, quy t c: ♣ nh lu t b o toàn kh i lư ng. ♣ B o toàn s mol nguyên t . ♣ Qui t c tăng gi m kh i lư ng. ♣ nh lu t b o toàn s mol electron ♣ Các bài toán quy v 100 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn<br /> 3<br /> <br /> Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh<br /> <br /> i h c – Cao<br /> <br /> ng môn Hóa h c<br /> <br /> ♣<br /> <br /> Các quy t c bi n lu n<br /> <br /> i v i bài toán có ch t dư, bài toán tính hi u su t.<br /> <br /> S D NG NH LU T B O TOÀN S MOL ELECTRON Ki n th c c n n m Trong các h oxi hóa kh : T ng s mol electron ch t kh cho = t ng s mol electron ch t oxi hóa nh n. a. Kim lo i tác d ng v i HNO3 (t o s n ph m kh N+x): S mol electron trao i g p bao nhiêu l n s mol i n tích c a anion t o mu i thì s mol c a anion t o mu i g p b y nhiêu l n s mol c a N+x n NO3- t o mu i = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2. n HNO3 ph n ng = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2. m mu i = m kim lo i + m g c nitrat t o mu i. b. Kim lo i tác d ng v i H2SO4 (t o s n ph m kh là S+x) S mol electron trao i g p bao nhiêu l n s mol i n tích c a anion t o mu i thì s mol c a anion t o mu i g p b y nhiêu l ns mol c a S+x. n SO42- t o mu i = n SO2 + 3 nS + 4 nH2S. n H2SO4 ph n ng = 2 nSO2 + 4 nS + 5 nH2S. Qui t c chung: S mol electron trao i g p bao nhiêu l n s mol i n tích c a anion t o mu i thì s mol c a anion t o mu i g p b y nhiêu l n s mol c a ch t có s oxi hóa +x S D NG QUY T C TĂNG GI M KH I LƯ NG Ví d 1: ( tuy n sinh kh i B 2009) Nhúng m t thanh s t n ng 100 gam vào 100 ml dung d ch h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra, r a s ch làm khô cân ư c 101,72 gam (gi thi t các kim lo i t o thành u bám h t vào thanh s t). Kh i lư ng s t ã ph n ng là: A. 1,40 gam. B. 2,16 gam. C. 0,84 gam. D. 1,72 gam. Hư ng d n: Bài gi i chi ti t: Do kh năng oxi hóa c a Ag+ > Cu2+ nên khi cho Fe vào h n h p dung d ch trên thì Ag+ b Fe kh trư c n h t thì Cu2+ m i b kh . Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1) a 2a a 2a Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2) b b b b N u Fe thi u và Ag+ dư (không x y ra (2)) thì: → Fe3+ + Ag (3) Fe2+ + Ag+ Nh n th y: mthanh s t tăng lên = mAg sinh ra + mCu sinh ra – mFe ã ph n ng Do nFe = 100 : 56 là dư nhi u so v i Ag+ và Cu2+ nên x y ra (1), (2) V y 108.2a + 64b – (56a + 56b) = 101,72 – 100 = 1,72 gam N u không x y ra (2) thì a = 0,01075 mol => 2a = 0,0215 > 0,02 (s mol AgNO3) vô lí V y x y ra (2) nên b = 0,015 mol => mFe ã ph n ng = 0,025.56 = 1,40 gam ( áp án A) Nh n xét: N u theo các thao tác trên thì s không th i gian cho m t câu tr c nghi m là 1’48’’ vì v y c n áp d ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng: mthanh s t tăng lên = mAg sinh ra + mCu sinh ra – mFe ã ph n ng => (108.2 –56)a + (64 – 56)b = 1,72 v i a = 0,02 : 2 = 0,01 => b = 0,015 => mFe ã ph n ng = 1,40 gam. Ví d 2: Ngâm m t thanh s t có kh i lư ng m gam vào V ml dung d ch CuSO4 1,5M, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn em cân th y kh i lương thanh s t n ng m + 1,2 gam g m 2 kim lo i. Bi t kim lo i bám hoàn toàn vào thanh s t. Giá tr c a V là: A. 0,1. B. 100. C. 150. D. 0,15. Hư ng d n: ∆m = 1,2 gam = (64 – 56)nFe ph n ng = 8 nFe ph n ng => nFe ph n ng = 0,15 mol => V = 0,15 : 1,5 = 0,1 lit = 100 ml => phương án B BÀI T P MINH HO Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn<br /> 4<br /> <br /> Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh<br /> <br /> i h c – Cao<br /> <br /> ng môn Hóa h c<br /> <br /> Câu 1: Hòa tan m gam h n h p X g m Fe và Cu trong dung d ch HNO3, k t thúc ph n ng thu ư c 0,1 mol NO và 0,15 mol NO2. S mol HNO3 c tham gia ph n ng là: A. 0,3 mol. B. 0,4 mol. C. 0,7 mol. D. 0,35 mol. Hư ng d n D a vào m i quan h gi a s mol HNO3 phn ng v i s electron trao i và s nguyên t Nitơ trong s n ph m kh ta có: n HNO3 = 4n NO + 2 n NO2 = 0,7 mol. áp án: C. Câu 2: Hòa tan hoàn tòan 2,52 gam h n h p Mg và Al b ng dung d ch HCl thu ư c 2,688 lít khí ( ktc). Cũng lư ng h n h p này n u hòa tan hoàn toàn b ng H2SO4 c, nóng thu ư c 0,04 mol m t s n ph m duy nh t ch a S. S n ph m kh ó là: A. SO3. B. H2S. C. SO2. D. S Hư ng d n Dùng m i quan h : ne kim lo i như ng = H+ nh n = ne S+6 nh n. 0,04 (6-x) = 0,24 => x = 0. S n ph m kh là S. áp án D. Câu 3: Hòa tan hòan tòan 12 gam h n h p Fe và Cu (s mol hai kim lo i b ng nhau) b ng dung d ch HNO3 dư thu ư c V lít ( ktc) h n h p X (g m hai khí NO và NO2) và dung d ch Y ch ch a hai mu i và axit dư. T kh i hi c a X i v i H2 b ng 19. Giá tr c a V là A. 3,36. B. 2,24. C. 4,48. D. 5,60. Hư ng d n Dùng nh lu t b o toàn s mol electron. 3nFe + 2nCu = 3 nNO + 2 nNO2. M = 19 nên hai khí có s mol b ng nhau. áp án. D. Câu 4: Tr n m gam Al v i h n h p CuO và Fe2O3 r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm, sau m t th i gian ư c h n h p ch t r n A. Hòa tan h t a trong dung d ch HNO3 thu ư c 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Giá tr c a m là: A. 0,27 gam. B. 0,54 gam. C. 0,81 gam. D. 1,08 gam. Hư ng d n Chú ý: trong h này Al là ch t kh , HNO3 là ch t oxi hóa. Dùng nh lu t b o toàn s mol electron: 3nAl = nNO2 + 3 nNO. Tìm ra m = 0,81 gam. áp án C. Câu 5: Hòa tan 5,04 gam h n h p 3 kim lo i X, Y, Z có hóa tr không i trong 100 ml dung d ch HNO3 xM thu ư c m gam mu i, 0,02 mol NO2 và 0,005 mol N2O. Giá tr c a x và m l n lư t là A. 0,9 M và 8,76 gam. C. 0,9M và 7,82 gam. B. 0,45 m và 8,72 gam. D. 0,5 M và 2,78 gam. Hư ng d n n HNO3 = 0,02.2 + 0,005.10 = 0,09 mol. X = 0,9M. m = 5,04 + (0,02 + 0,005.8)62 = 8,76 gam. áp án A ÁP D NG T NG H P CÁC PHƯƠNG PHÁP Câu 1: Hòa tan 2,29 gam h n h p hai kim lo i Ba và Na vào nư c ư c dung d ch A và 6,72 lít khí ( ktc). Thêm t t dung d ch FeCl3 vào dung d ch A cho n dư. L c k t t a, r a s ch, s y khô và nung n kh i lư ng không i ư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là A. 1,6 gam. B. 3,2 gam. C. 4,8 gam. D. 6,4 gam. Hư ng d n D a vào m i quan h v s mol gi a Fe2O3, Fe(OH)3, OH- và H2 d dàng suy ra: S mol Fe2O3 = 1/3 nH2 = 0,01 mol. M = 1,6 gam. áp án A. Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p Fe2O3, MgO và ZnO trong 500 ml dung d ch H2SO4 0,1 M v a . Sau phn ng cô c n dung d ch, kh i lư ng mu i khan thu ư c là A. 4,81 gam. B. 5,81 gam. C. 3,81 gam. D. 6,81 gam. Hư ng d n Chú ý : nO2- = nSO42- M = 2,81 + (96 - 18).0,05 = 6,81 gam. áp án D.<br /> <br /> Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2