intTypePromotion=1

Quá trình giao tiếp

Chia sẻ: Lưu Vũ Tiến Công | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

1
540
lượt xem
245
download

Quá trình giao tiếp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

? Mã hóa: là quá trình chuyển những thông tin thành một loại ngôn ngữ giao tiếp có thể di chuyển được. ?Thông điệp: là các thông tin được mã hóa, được phát đi nhờ kênh truyền thông. ?Giải mã: là quá trình diễn dịch bản thông điệp nhận được sao cho hiểu được ý nghĩa của nó. ?Phản hồi: là sự đáp lại, sự phản ứng của người nhận về bản thông điệp mà họ nhận được (phản hồi dưới dạng hành động/ lời nói). ? Nhiễu: tiếng ồn, môi trường, ngôn ngữ, tình cảm, các mối quan hệ quyền lực, văn hóa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình giao tiếp

 1. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC Baøi 1: Quaù trình giao tieáp Baøi 2: Kyõ naêng giao tieáp hieäu quaû Baøi 3: Kyõ naêng thuyeát trình Baøi 4: Phoûng vaán tuyeån duïng
 2. MUÏC TIEÂU MOÂN HOÏC Hieåu caùc nguyeân lyù cuûa vieäc giao tieáp hieäu quaû.   ÖÙng duïng cuûa giao tieáp trong vieäc tieáp ñieän thoaïi vaø tieáp khaùch.  Hieåu caùc nguyeân lyù cuûa vieäc giao tieáp qua vaên baûn vaø öùng duïng vaøo kyõ naêng vieát baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp.  Hieåu vaø öùng duïng caùc kyõ naêng thuyeát trình.
 3. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Ths. Chu Vaên Ñöùc, Giaùo trình Kyõ naêng giao tieáp, Nxb. Haø Noäi, 2005. 2. TS. Thaùi Trí Duõng, Kyõ naêng giao tieáp vaø thöông löôïng trong kinh doanh, Nxb Thoáng keâ, 2003. 3. Allan Pease, Ngoân ngöõ cuûa cöû chæ, yù nghóa cuûa cöû chæ trong giao tieáp, Nxb Vaên ngheä Tp.HCM, 2000. 4. Nguyeãn Vaên Leâ, Quy taéc giao tieáp xaõ hoäi. Giao tieáp baèng ngoân ngöõ, Nxb Treû Tp.HCM, 1997. 5. PGS.TS Nguyeãn Quang, Giao tieáp phi ngoân ngöõ qua caùc neàn vaên hoùa, Nxb KHXH, 2008.
 4. Baøi 1 GIAO TIEÁP LAØ GÌ? I QUAÙ TRÌNH GIAO TIEÁP II GIAO TIEÁP KHOÂNG HIEÄU QUAÛ III GIAO TIEÁP HIEÄU QUAÛ IV CAÙC NGUYEÂN TAÉC GIAO TIEÁP V VIEÄC GÖÛI, NHAÄN VAØ NHIEÃU VI
 5. THAÛO LUAÄN Haõy neâu ra nhöõng ñieàu maø baïn cho raèng con ngöôøi thích nghe vaø nhöõng ñieàu maø hoï khoâng thích nghe trong khi giao tieáp?
 6. 1. Khaùi nieäm giao tieáp. 2. Muïc ñích cuûa giao tieáp. 3. Vai troø cuûa giao tieáp. 4. Chöùc naêng cuûa giao tieáp. 5. Caùc loaïi hình giao tieáp
 7. 1. Khaùi nieäm giao tieáp
 8. 1. Khaùi nieäm giao tieáp  Maõ hoùa: laø quaù trình chuyeån nhöõng thoâng tin thaønh moät loaïi ngoân ngöõ giao tieáp coù theå di chuyeån ñöôïc. Thoâng ñieäp: laø caùc thoâng tin ñöôïc maõ hoùa, ñöôïc phaùt ñi nhôø keânh truyeàn thoâng. Giaûi maõ: laø quaù trình dieãn dòch baûn thoâng ñieäp nhaän ñöôïc sao cho hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa noù. Phaûn hoài: laø söï ñaùp laïi, söï phaûn öùng cuûa ngöôøi nhaän veà baûn thoâng ñieäp maø hoï nhaän ñöôïc (phaûn hoài döôùi daïng haønh ñoäng/ lôøi noùi).  Nhieãu: tieáng oàn, moâi tröôøng, ngoân ngöõ, tình caûm, caùc moái quan heä quyeàn löïc, vaên hoùa toå chöùc…
 9. 1. Khaùi nieäm giao tieáp • Giao tieáp laø söï chuyeån taûi töø ngöôøi naøy ñeán ngöôøi khaùc moät thoâng ñieäp ñöôïc ngöôøi nhaän hieåu theo ñuùng yù cuûa ngöôøi göûi. • Giao tieáp laø söï xaùc laäp moái quan heä giöõa caùc ñoái taùc nhaèm thoûa maõn moät nhu caàu nhaát ñònh. • Giao tieáp laø quaù trình chia seû thoâng tin ñeå tìm kieám söï hieåu bieát ñeå trao ñoåi quan ñieåm vì lôïi ích cuûa caùc beân. • Giao tieáp laø moät quaù trình, trong ñoù con ngöôøi tieán haønh trao ñoåi thoâng tin vôùi nhau; nhaän thöùc, ñaùnh giaù veà nhau; taùc ñoäng qua laïi, aûnh höôûng laãn nhau.
 10. 2. Muïc ñích cuûa giao tieáp  Ñöa suy nghó vaø haønh ñoäng cuûa con ngöôøi laïi gaàn nhau hôn.  Chia seû thoâng tin.  Daãn tôùi moät haønh ñoäng.
 11. 3. VAI TROØ CUÛA GIAO TIEÁP Baøi taäp: Xeáp caùc nhaân toá/ kyõ naêng theo taàm quan troïng töø 01 ñeán 10. 1. Kyõ naêng giao tieáp baèng mieäng. Kyõ naêng giao tieáp baèng vaên baûn. 2. Kyõ naêng giao tieáp baèng vaên baûn. Kinh nghieäm laøm vieäc. 3. Kinh nghieäm laøm vieäc. Tay ngheà kyõ thuaät. 4. Möùc ñoä nhieät tình. Tính beàn bæ, quaû quyeát. 5. Tay ngheà kyõ thuaät. Kyõ naêng giao tieáp baèng mieäng. 6. Tính beàn bæ, quaû quyeát. Möùc ñoä nhieät tình. 7. Trang phuïc chænh teà. Tö caùch ñónh ñaïc. 8. Tính caùch, caù tính. Nhieàu baèng caáp chuyeân moân. 9. Tö caùch ñónh ñaïc. Trang phuïc chænh teà. 10. Nhieàu baèng caáp chuyeân moân. Tính caùch, caù tính.
 12. 3. Vai troø cuûa giao tieáp Ngöôøi ta khoâng theå soáng maø khoâng giao tieáp. Giao tieáp giuùp ta soáng haøi hoaø vôùi moïi ngöôøi xung quanh. Giao tieáp giuùp ta thaønh coâng vaø haïnh phuùc. Giao tieáp taïo neân coäng ñoàng. Giao tieáp taïo neân vaên hoaù. Giao tieáp taïo neân thoâng tin, taïo neân hieåu bieát.
 13. 4. Chöùc naêng cuûa giao tieáp Chöùc naêng thoâng tin, toå chöùc. Nhoùm chöùc Chöùc naêng ñieàu khieån. naêng Chöùc naêng phoái hôïp haønh ñoäng. xaõ hoäi Chöùc naêng ñoäng vieân, kích thích.
 14. 4. Chöùc naêng cuûa giao tieáp Chöùc naêng taïo moái quan heä. Nhoùm chöùc Chöùc naêng caân baèng caûm xuùc. naêng taâm lyù Chöùc naêng phaùt trieån nhaân caùch.
 15. 5. Caùc loaïi hình giao tieáp Giao tieáp tröïc tieáp Theo tính chaát tieáp xuùc Giao tieáp giaùn tieáp
 16. 5. Caùc loaïi hình giao tieáp Giao tieáp chính thöùc Theo quy caùch (hình thöùc) Giao tieáp khoâng chính thöùc
 17. 5. Caùc loaïi hình giao tieáp Giao tieáp ôû theá maïnh Theo vò theá Giao tieáp ôû theá caân baèng (theá taâm lyù) Giao tieáp ôû theá yeáu
 18. 5. Caùc loaïi hình giao tieáp Giao tieáp lieân nhaân caùch Theo soá löôïng Giao tieáp xaõ hoäi ngöôøi tham gia Giao tieáp nhoùm
 19. 5. Caùc loaïi hình giao tieáp Giao tieáp kieåu Thaéng - Thaéng Theo thaùi ñoä Giao tieáp kieåu Thaéng - Thua vaø saùch löôïc giao tieáp Giao tieáp kieåu Thua - Thaéng Giao tieáp kieåu Thua - Thua
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản