intTypePromotion=1

Quyết định số: 41/2015/QĐ-UBND tỉnh Long An

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
0
download

Quyết định số: 41/2015/QĐ-UBND tỉnh Long An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 41/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 41/2015/QĐ-UBND tỉnh Long An

  1. iTY BAN NHAN DAN CQNG Hem xx HQI CHU NGHIA VItT NAM TINH LONG AN DO 14p - Tyr do - Hanh phiic SO: 11A /2015/QD-UBND Long An, ngay ° 1 thong 8 nom 2015 QUYET DINH Ve vigc quy dinh the di) chi tieu tai chinh doi yeti cong tic kiem sok thil tuc hanh chinh tren dia bin tinh Long An tY BAN NHAN DAN TINH LONG AN Can cir Lu4t TO chuc HDND va UBND ngay 26/11/2003; Can cu Nghi dinh so 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 cua Chinh phu ye kiem soot thit tuc hanh chinh; Can cir Nghi dinh so 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 cila Chinh phu sira dOi, bo sung mot s6 dieu cua cac nghi dinh lien quan den kiem soot thu tuc hanh chinh; Can cir Thong to so 167/2012/TT-BTC ngay 10/10/2012 dm BO Taxi chinh quay dinh viec 10 du town, quan V va sir dung kinh phi thuc hien cac hot ding kiem soft thit tuc hanh chinh; A A Can cir Nghi quyet so 197/2015/NQ-HDND ngay 15/7/2015 ding nhan din tinh ye the dO chi lieu tai chinh dOi von cong tac kiem sok ihu tuc hanh chinh tren dila ban tinh Long An; Theo de nghi dm Lien sec Tai chinh - Tu phap tai tar trinh so 2473f [TrLS- STC-STP ngay 17/8/2015, QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kern then quyet dinh nay quy dinh the dO chi tieu tai chinh dOi veri cong tic kiem soot thu tuc hanh chinh teen dia ban tinh Long An. Dieu 2: Quyet dinh nay co hi'0 luc thi hanh sau 10 (rnuoi) ngay, ke tir ngayySi ban hanh va thay the Quyet dinh so 42/2013/QD-UBND ngay, 19/8/2013 cua Uy ban nhan din tinh quy dinh the dO chi tieu tai chinh dOi vai cong tat kiem soot thit tuc hanh chinh ten dia ban tinh Long An. Giao So Tai chinh va SO Tu phap chu tri, phi h9p cac co quan lien quan to chirc trien khai, huong dan, kiem tra viec thuc hien quyet dinh nay. Dieu 3. Chanh Van phong UBND tinh, Gam dOc Sir Tai chinh, Giarn d'cic Soy Tu phap, Giam dOc Kho bac Nha nuOc; Thit tru'ang cac soy, ban, ,nganh, doan the tinh; tich UBND cac huy''n, thi xa Kien Tuarng, thanh phi Tan An thi hanh quyet dinh nay./. Nai nh1n: TM. UY BAN NHAN DAN - Nhu Dieu 3; TICH - BO Tai N - Bq Tuphap; - Cpc Kiem tra VBQPPL-B0 Tu phap; - TT.Tinh Ay; TT.HDND tinh; - CT, cac PCT.UBND tinh; - Phong NC (KT+TH+VX+NC); - Ltru: VT, Ngan. QD-KIEM SOAT THU TUC HANH CHINH DO Him Lam
  2. UY BAN KHAN DAN CQNG HOA XA MN CHU NGHIA VItT NAM TINH LONG AN DOc Yap — Ty do — Ranh phtic QUY DINH Ve the di) chi tieu tai chinh dei vs% cong tic kiem soft thii tuc hanh chinh teen dia ban tinh Long An (Ban hanh kern theo Quy'jt dinh so 114 /2015/Q-D-UBND ngay Dui /8/2015 clic, Uy ban nhan dein tinh) Dieu 1. DCA turfing va pham vi fip dung 1. Dili ttnyng ap dung Uy ban nhan dan cac cap va the ca quan, don vi thuc Uy ban nhan dan cac cap khi thuc hien hem soat thu tuc hanh chinh. 2. Pham vi lip dung a) Quy dinh nay ap dung d6i vai cac hoat dOng kiem soat viec quy thuc hien, ra soat, danh gia thu tuc hanh chinh va quan 1ST Co s& du lieu quoc gia ve thu tuc hanh chinh. b) Quy dinh nay khong ap dung dOi - Hoat dOng kiem soat thu tuc hanh chinh trong nQi bO cua timg co quan hanh chinh nha mac, gifra Ca quan hanh chinh nha nuac vai nhau khong lien quan den viec giai quyet thu tuc hanh chinh cho ca nhan, to chic; - Hoat dOng kiem soat thu tuc xix 1S7 vi pham hanh chinh; thu tuc thanh tra va thu tuc hanh chinh có not dung bi mat nha nuac. Dieu 2. Ngulm kinh phi thtyc hqn Kinh phi bao dam cho viec thuc hien hem soat thu tuc hanh chinh d.o ngan sach dia phuang bao dam theo phan cap ngan sach. Dieu 3. N§i dung chi qu6c 1. Chi cho viec cap nhat du lieu thin tuc hanh chinh vao ca s& gia ve thii tuc hanh chinh; cong b6, ding khai thu tuc hanh chinh. 2. Chi lAy y ki& d6i vai quy dinh ve thu tuc hanh chinh trong du an, du thao van ban quy pham phap luat, chi lay ST kien tham gia cua cac chuyen gia doi vai quy dinh ye thil tuc hanh chinh trong du an, du thao van ban quy pham phap luat thuOc chuyen nganh, rinh vgc chuyen mon phirc tap (chi thanh town ,ivai cac truimg hqp Ca quan kiem sok thil tuc hanh chinh phai lay Si kien tham gia cua cad ca quan, cua chuyen gia). 2
  3. 3. Chi cho the hoat dOng ra soot die lap cac quy dinh ye thil tuchanh chinh: lap bieu mau ra soot, dien bleu mau ra soot; chi xay chrng boo cdo ket qua ra soot, danh gia ve thil tuc hAnh chinh theo chuyen de, theo nganh, lTnh yvc. 4. Chi to chirc cac cuOc hop, WO thao, toa dam lay y kien doff vori cac quy dinh ye thir tic hanh chinh, cac phuong an dim gian hoa tillu tuc hanh chinh. 5. Chi to chirc hii nghi tap huan, trien khai cong tac chuyen mon, so ket, tong ket, giao ban dinh Icy; chi hoat ding hem tra, don dOc cac soy, nganh, dia phuang. 6. Chi thue chuyen gia to van chuyen nganh. 7. Chi khen thu&ng cho cac tap the, ca than can bi, cong chirc co thanh tich trong hoat ding kiem soot thir tic hanh chinh. 8. Cac nOi dung chi khac lien quan true tiep den hoat ding kiem sok thin tuc hanh chinh, , xay a) Chi tuyen truyen ye hoat ding, kiem soot this tuc hanh chinh nhu: dung tin, bai, an pham, pham truyen thong, quang cao, chuyen muc ye cai each thir tuc hanh chinh ten cac phuong tien thong tin dai chimg; b) Chi xay dung so tay nghiep vi cho can bi lam cong tac kiem scat thit tuc hanh chinh; c) Chi mua sArn hang hod, dich vu nhu: thiet ke do h9a, mua sam trang thiet bi, dich vu ung ding cong nghe thong tin; hanh d) Chi to chuc cac cu'Oc thi lien quan den cong tac kiem soot chinh; d) Chi dieu tra, 1(Mo sat Ye cong tac kiem soot thu Ale hanh chinh; chi cac de tai nhien cfzu khoa hoc ye cong tac kiem sok thil tuc hanh chinh; chi cac clown kiem tra, danh gia tinh hinh thvc hien cong tac kiem soot thu tic hanh chinh; e) Chi to chuc cac down nghien cfru, trao doi, h9c tap kinh nghiem boat ding kiem soot thu tic hanh chinh trong va ngoai tinh; g) Chi lam them give; h) Chi dich thua't; i) Chi khac (n6u co). Dieu 4. Mine chi (mirc chi cu the theo Phu lye dinh kern). Dieu 5. Quy dinh ve thanh, quyet town SO lugng cac bieu mau ra soot, thing ke (bieu mau 1); bieu mau ra soot dic lap theo Nghi dinh so 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 dm Chinh phii, Nghi dinh so 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 cud. Chinh phir, bieu mau danh gia tae 3
  4. d'Ong d6i vai tong thin tic hanh chinh (danh gia su can thiet, tinh hop V/, tinh hop phap va cach thirc tinh town chi phi tuan thu thu tvc hanh chinh) do cac so, nganh va dia phuong thuc hien trait co s& so luong bieu mau hoan chinh cita cac nganh va dia phuong bao cao chinh thirc va có xac nhan Tu phap. Dieu 6. TO chfrc thuc hien 1. Trong qua trinh thuc hien neu cac van ban duoc dan chie"u de ap dung trong quyet dinh nay duoc sira dOi, b6 sung hoac thay the bai van ban mOi thi cac nOi dung &roc dan chieu ap dung theo cac van ban mai do. 2. Trong qua trinh thvc hien, n'e'u co kho khan, vuOng mac, cac co quan, don vi phan anh bang van ban giri ve Sb Tai chinh, Soy Tu phap de tong hgy, xem xet giai quyet hoac tham muu, de xuat Uy ban nhan dan tinh giai quyet theo tham quyen./. TM. ill( BAN NHAN DAN TICH DO Him Lam 4
  5. UY BAN MAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM TINH LONG AN Di)c 14p — Tu. do — Hanh phfic PHV LTC Che do chi tieu tai chinh d i yeti cong tac kiem sok thu tuc hanh chinh tren dia ban tinh Long An (Ban hanh kern theo Quyit chinh so 4-1 /2015/QD- UBND ngayV/8/2015 eita Uy ban nhan clan tinh) STT NOi dung chi Dan vi tinh NWT chi Chi cap nhal thil toe hanh chinh (TTHC) yao Co* sir dlr. lieu I quiic gia ve TTHC (nhfip (lir lieu phi eau tr6c) 1 Trang tai lieu chi Om cac chfi cai, chit s6 Wrig/trang A4 9.500 2 Trang tai lieu có bang bleu kern theo Dtmg/trang A4 11.700 Can dr vào Ma don, Chung tit chi II Chi cong WO, ding khai TTHC tieu hop phap ' X. Chi cho hien dm yiri TTHC quy dinh trong dir than van Dang/van ban 200.000 III ban quy pham phaplu4t Chi cho hot d(ing ra soil d'o'c Ilap cac quy dinh ye TTHC chi cho dOi turfing cung cap thong tin, dien, cac bieu maul: ra sok, bieu mau thong ke (bieu maul 1), bieu mAu ra sofit dec IV lap theo Nghi dinh so 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 dui Chinh phii, bieu matt danh gia tfic Ong cac quy dinh ye thil toc hanh chinh (sir can thiet, tinh hop IS, Ira tinh ho.p phip, tinh town chi phi tufin thii TTHC) 1 Chi cho ca nhan a Duni 30 chi lieu D'ong/phiL 20.000 b Tit 30 den 40 chi tieu D6rig/phieu 30.000 c Tren 40 chi tieu D'Ong/phieu 40.000 2 Chi cho to elide a Du& 30 chi tieu Do.ng/phi'e'u 60.000 b TV 30 d'en 40 chi lieu Dling/phie'u 75.000 c Tr& 40 chi tieu Dong/phiL 80.000 Chi cho cac thanh yien tham gia dg hop, hei than, Oa dam V lay kien dOi vol cac quy dinh ye TTHC, cac plurang an don DOngingtrojingay 50.000 gian h6a TTHC VI Chi thus chuyen gia txr van theo chuyen nginh, linh vire Dong/van ban 450.000 VII Chi hao cao ket qua ra sok, danh gia theo chuyen a, theo _x o ung/bao cao , 1.000.000 nganh, linh vire Chi khen thir&ng cho cac tap the, 6 nhan c6 thinh tich Thirc hien theo quy dinh hien hanh VIII trong hoot deng kiem sok TTHC Chi xay dkrng tin, bai, An pham, sin pham truyen thong, chuyen awe ye cai cach TTHC tren cac phulyng tien thong IX tin doi cluing; xay dung so tay nghiep vu; mua sam hang h6a dich vu; to chtrc cac cuiic thi 5
  6. Nt5i dung chi Dom vi tinh Mire chi STT ' , san pham truyen thong, chuyen Thuc hien theo quy dinh hien hanh Chi xay dung tin, bai, An pham 1 muc ye cai each TTHC tren cac phucmg tin thong tin dai chimg Chi xay dung sic tay nghiep vu cho can b6 lam ding tac kiem Thuc hien theo quy dinh hi.en hanh 2 ve the d6 chi tra nhOrk but soat TTHC Thuc hien theo Thong tu so Chi mua s&m hanh h6a, dich vg 68/2012/TT-BTC ngay 26/4/2012 3 dm B6 Tai chink Thuc hien theo Quyet dinh so Chi to ch.& cac cu6c thi lien quan den cong tac cai each TTHC 53/2014/QD-UBND ngay 4 29/10/2014 dm UBND tinh Thuc hien theo Thong to so Chi dich thu4t 01/2010/TT-BTC ngay 06'01/2010 X cita B6 Tai chinh Thuc hien theo Thong to lien tich Chi lam them gib' se:. 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngay XI 05/01/2005 Chi to chin h(ii nghi gip huin, trien khai cong tic chuyen A mem, scr ket, X tong A ket, giao ban dinh kS7; chi cac doan ding Time hien theo tic kiem tra, giam sat dinh gia tinh hinh time hi?n cong tic Quy'et dinh so 60/2010/Q1)-UBND XII kiem soat TTHC, trao dOi, bye gip kink nghi'm hoat dOng ngay 21/12/2010 ciia UBND tinh kiem soat TTHC trong va ngoai tinh XIII Chi dieu tra, khao sit ye cong tic kiem soft TTHC Chi xay dung phucmg an dieu tra trinh co quan c6 tham quyen 1 ve yiec sira doi, bai b6 hoac don gian h6a TTHC a Xay dung de worn tong quat duqc duyet Dong/de cuong 1.000.000 - Dueri 30 chi tieu DOnF/de cucmg, 1.300.000 - Tir 30 den 40 chi tieu Donk/de cucrn 1.500.000 - Tren 40 chi tieu b Xay dung de cuong chi tiei ducic duyet Dong/de cuong 2.000.000 - DuOi 30 chi tieu :3.000.000 DOng/de cucrng - -Er 30 den 40 chi tieu Dong/de cuang 4.500.000 - Tren 40 chi tieu 2 Chi lap mau phieu dieu tra, khan sat, ra soat ducfc duyet 13'6 ng/mau phieu 750.000 - Duoi 30 chi tieu ducrc duyet Diing/maii phieu 1.000.000 - Tir 30 den 40 chi tieu ducfc duyet Wong/man phieu 1.500.000 - Tren 40 chi tieu ducfc duyet 3 Chi cho d6i tuong cung cap thong tin, to dien phieu dieu tra a Doi vori ca nhan Dtmg/mau phieu 30.000 - Duni 30 chi tieu duyet , D6ng/mau phial 40.000 - Tir 30 den 40 chi tieu dugc duyet D6ng/mau phi& 50.000 - Tren 40 chi tieu dugc duyet b Doi v(!ri to chirc Dong/mau phieu 70.000 - Duai 30 chi tieu dirge duyet
  7. STT Ni dung chi Dan vi tinh Mfrc chi Deng/mau phieu 85.000 - Tir 30 den 40 chi tieu duoc duyet Deng/man phieu 100.000 - Tr'en 40 chi tieu doge duyet Theo cdc nei dung Mang img muc 1, 2 tai phu luc ban hank kern theo 4 Chi dieu tra thin de hoar thin phucmg an dieu tra Thong to so 58/201:[/TT-BTC ngay 11/5/2011 dm Be Tai chinh Chi viet nhan xet, danh gid phan bien va cdc phtrong an sira dei, 5 bai be hoac don gian hea TTHC (hop hei dong tham dinh, nghiem thu) Nhan xet danh gid phan bien Den ai viet 500.000 a Nhan xet danh gid dm Ay vien hei (king _ D6ng/bai viet 300.000 b Chi lay y kien than dinh bang van ban dm chuyen gia (t61 da Don ai viet khOng qua 5 ngtroi), nha quan ly (truamg hop khong thanh lap 500.000 6 hei dong) Chi thue chuyen gia phan tich, danh gid ket qua diet' tra (tel. da D'eng/bdo cao 1.000.000 7 khong Tra. 5 chuyen gia cho 1 cuec dieu tra) 8 Chi viet bap cao ket qua dieu tra Bao cao plan tich theo chuyen de Dong/bdo cao 6.000.000 a Bao cao tong hop ket qua dieu tra (bao gem bao cao chinh va Dong/bdo cao 10.000.000 b bap cao tem tat) Thuc hien theo Thong to lien tich Chi cic de tai nghien cum khoa h9c veding tic Diem soit s6- 55/2015/TTLT-B, fC-BKHCN XIV TTHC ngay 22/4/2015 Cdc hog dong khac trong cong tac hem sodt TTHC thuc hien XV Chi hot diing thirimg xuyen theo the de, tieu chtAn, dinh mire chi tieu tad chinh hien hanh d6i v6ri co quan quail 19 :nha nu& 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2