intTypePromotion=3

Quyết định số 735/QĐ-UBND

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 735/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung di dời Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông của Công Cổ phần đầu tư Phan Vũ ra khỏi mặt bằng dự án Doosan do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 735/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 735/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BỔ SUNG DI DỜI NHÀ MÁY SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ RA KHỎI MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN DOOSAN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản các nhà máy phải di dời ra khỏi mặt bằng Dự án Tycoons và Doosan; Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá tài sản các nhà máy phải di dời ra khỏi mặt bằng dự án Tycoons và Doosan; Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 21/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời tài sản Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông của Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ ra khỏi mặt bằng của dự án Doosan; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản các nhà máy phải di dời ra khỏi mặt bằng dự án Tycoons và Doosan tại Tờ trình số: 19./TTr-HĐĐG ngày 05 tháng 2 năm 2008 về việc xin phê duyệt chi phí bổ sung thuộc Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời tài sản Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông của Công Cổ phần đầu tư Phan Vũ ra khỏi mặt bằng dự án Doosan, tại Báo cáo số 13/BC-HĐĐG ngày 21/4/2008 về việc xác định chi phí hỗ trợ thiệt hại do không thực hiện hết hợp đồng cung cấp cọc cho Doosan và việc tính thiếu 400m3 bê tông móng tại mặt bằng mới cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung di dời Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông của Công Cổ phần đầu tư Phan Vũ ra khỏi mặt bằng dự án Doosan, với các nội dung như sau: 1. Tổng số chi phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung: 2.277.878.348 đồng Trong đó: - Chi phí hỗ trợ đền bù phần chi phí tăng lên gồm 02 khoản: khảo sát địa chất, gia cố nền móng khi xử lý nền móng tại mặt bằng mới mà kết cấu địa chất có sự thay đổi so với mặt bằng cũ: 574.053.366 đồng - Chí phí hỗ trợ lãi vay ngân hàng để hình thành tài sản cố định tại nhà máy hiện hữu, nay phải di dời, không thể sản xuất được: 176.361.000đồng
  2. - Chi phí tăng thêm do áp theo đơn giá xây dựng quí III năm 2007: 121.295.206 đồng. - Chi phí hỗ trợ ngừng sản xuất: 1.253.000.000 đồng - Chi phí hỗ trợ cho việc vận chuyển Acrropode và ống cống từ mặt bằng cũ chưa sử dụng đến mặt bằng tạm: 123.928.000 đồng - Chi phí phục vụ bồi thường (đã bao gồm chi phí thuê thẩm định): 29.240.776 đồng 2. Nguồn kinh phí để chi trả bổ sung: Sử dụng từ nguồn Chi phí hỗ trợ ngừng sản xuất được tạm tính và dự phòng chi của Phương án bồi thường đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 21/3/2007; phần còn thiếu lấy từ nguồn dự phòng chi của Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng cho hai dự án Tycoons và Doosan do Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng KKT Dung Quất làm chủ đầu tư. Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung di dời Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Phan Vũ ra khỏi mặt bằng của dự án Doosan cho các đối tượng được hưởng và thanh quyết toán khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản các nhà máy phải di dời ra khỏi mặt bằng dự án Tycoons và Doosan; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Giám đốc Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng KKT Dung Quất và Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT UBND tỉnh; - VPUB: PVP(CN); - Lưu: VT, CNXD Nguyễn Xuân Huế
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản