Quyết định số 910/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
6
download

Quyết định số 910/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 910/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 910/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 2105/TTr-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 921/TTr-BTĐKT ngày 01 tháng 7 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 4 cá nhân thuộc thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-TTg, ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh; 2. Bà Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Công ty Công trình Công cộng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; 3. Ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 4. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản