intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 925/QĐ-UBND Tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ: Dao Quoc Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
6
lượt xem
0
download

Quyết định số 925/QĐ-UBND Tỉnh Lâm Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 925/QĐ-UBND Tỉnh Lâm Đồng

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 925/QĐ­UBND Lâm Đồng, ngày 17 tháng 05 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN  TỈNH LÂM ĐỒNG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ­TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế  hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ­BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc  giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013; Thực hiện văn bản số 2986/BKHĐT­KTĐPLT ngày 10/5/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về  việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu kế   hoạch năm 2013 của tỉnh Lâm Đồng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm  2013 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau: 1. Điều chỉnh rút vốn đầu tư (nguồn NSTW hỗ trợ đối ứng các dự án ODA) của dự án Đường  liên xã Đạ Rsal ­ Đạ M’rông, huyện Đam Rông: 8.000 triệu đồng (đã phân bổ theo Quyết định số  1756/QĐ­BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 2. Bổ sung vốn đầu tư (nguồn NSTW hỗ trợ đối ứng các dự án ODA): 8.000 triệu đồng. Trong đó: ­ Dự án đường tỉnh lộ 722 vào trung tâm xã Đạ Tông, huyện Đam Rông: 3.700 triệu đồng; ­ Dự án hồ chứa nước Tư nghĩa, huyện Cát Tiên: 4.300 triệu đồng. 3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1756/QĐ­BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ  Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 2721/QĐ­UBND ngày 27/1/2012 của UBND tỉnh Lâm  Đồng.
 2. Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho  bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Đam Rông, Cát Tiên, Chủ đầu tư các dự án nêu  tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); ­ Bộ Tài chính (b/c); ­ TTTU, TT. HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; ­ Như điều 2; ­ Các PVP; ­ Lưu: VT, KH, TC, GT, NN. Nguyễn Xuân Tiến  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản