intTypePromotion=1

So sánh đặc trưng cấu trúc và hoạt tính của hai hệ xúc tác spinel NiAl và CoAl trong phản ứng khử chọn lọc khí no bằng C3H8

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
4
download

So sánh đặc trưng cấu trúc và hoạt tính của hai hệ xúc tác spinel NiAl và CoAl trong phản ứng khử chọn lọc khí no bằng C3H8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài báo này, tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu đặc trong các tính chất hóa lý của hai dạng spinel NiAl và CoAl được tổng hợp bằng kỹ thuật sol-gel, từ đó rút ra kết luận về sự khác nhau giữa cấu trúc cũng như tính chất bề mặt của chúng và do đó hoạt tính của chúng trong phản ứng khử chọn lọc khí NO bằng C3H8 với sự có mặt của lượng dư O2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh đặc trưng cấu trúc và hoạt tính của hai hệ xúc tác spinel NiAl và CoAl trong phản ứng khử chọn lọc khí no bằng C3H8

T¹p chÝ Hãa häc, T. 45 (2), Tr. 184 - 188, 2007<br /> <br /> <br /> So s¸nh ®Æc tr ng cÊu tróc vµ ho¹t tÝnh cña hai<br /> hÖ xóc t¸c spinel NiAl vµ CoAl trong ph¶n øng khö<br /> chän läc khÝ NO b»ng C3H8<br /> §Õn Tßa so¹n 3-7-2006<br /> NguyÔn Kim Ng 1, §Æng Kim Chi2<br /> 1<br /> Khoa C«ng nghÖ Hãa häc, Tr&êng §¹i häc B¸ch khoa H, Néi<br /> 2<br /> ViÖn KH & CN M«i tr&êng, Tr&êng §¹i häc B¸ch khoa H, Néi<br /> <br /> <br /> Summary<br /> A comparison of structure behavior of NiAl and CoAl spinels prepared via sol-gel process is<br /> investigated. Characterization of the prepared spinels has been determined by using a variety of<br /> techniques such as XRD, UV-VIS, TPR-H2 and nitrogen adsorption-desorption isotherms. The<br /> results shown that these spinels possessed different structure and as a result their catalytic<br /> performance was relatively diverse in C3H8-SCR-NO in the presence of excess oxygen.<br /> <br /> <br /> I - Më ®Çu C¸c spinel NiAl v CoAl ® îc biÕt l xóc<br /> t¸c t ¬ng ®èi hiÖu qu¶ ®èi víi nhiÒu ph¶n øng<br /> C¸c oxit kim lo¹i l d¹ng xóc t¸c quan xóc t¸c dÞ thÓ nh ph¶n øng khö v oxi hãa chän<br /> träng, ® îc sö dông réng r"i trong lÜnh vùc läc c¸c hîp chÊt h÷u c¬ [2, 10, 11], tuy nhiªn<br /> nghiªn cøu c¬ b¶n còng nh nghiªn cøu øng tÝnh chÊt xóc t¸c cña chóng t ¬ng ®èi kh¸c<br /> dông [8]. C¸c hçn hîp oxit kim lo¹i cã cÊu tróc nhau, do sù ph©n bè c¸c cation Ni2+, Co2+ v<br /> spinel ®" tõ l©u ® îc chó ý do c¸c tÝnh chÊt ®Æc Al3+ trong m¹ng l íi c¸c spinel n y kh¸c nhau.<br /> biÖt vÒ cÊu tróc cña chóng [1], h¬n n÷a ®Ó øng Trong b i b¸o n y, chóng t«i tr×nh b y c¸c kÕt<br /> dông trong lÜnh vùc xóc t¸c th× spinel cña hai qu¶ nghiªn cøu ®Æc tr ng c¸c tÝnh chÊt hãa lý<br /> oxit kim lo¹i tá ra cã hiÖu qu¶ h¬n, do thÓ hiÖn cña hai d¹ng spinel NiAl v CoAl ® îc tæng hîp<br /> ho¹t tÝnh cao, cã cÊu tróc bÒn v kh¶ n¨ng b»ng kü thuËt sol-gel, tõ ®ã rót ra kÕt luËn vÒ sù<br /> chèng chÞu nhiÖt cao [1, 6, 7]. kh¸c nhau gi÷a cÊu tróc còng nh tÝnh chÊt bÒ<br /> C«ng thøc tæng qu¸t cña spinel l AB2O4 [2, mÆt cña chóng v do ®ã ho¹t tÝnh cña chóng<br /> 3], trong ®ã A v B l c¸c cation cã hãa trÞ II v trong ph¶n øng khö chän läc khÝ NO b»ng C3H8<br /> III t ¬ng øng. Tuú thuéc v o sù ph©n bè cña c¸c víi sù cã mÆt cña l îng d O2.<br /> cation B cã hai d¹ng spinel: spinel thuËn v<br /> spinel nghÞch. Trong spinel thuËn c¸c cation A II - Thùc nghiÖm<br /> n»m ë hèc tø diÖn (T) v c¸c cation B n»m ë hèc<br /> b¸t diÖn (O); trong spinel nghÞch c¸c cation A Quy tr×nh tæng hîp c¸c spinel NiAl v CoAl<br /> v mét nöa sè cation B chiÕm c¸c hèc b¸t diÖn, ® îc tr×nh b y trong b¸o c¸o tr íc [5].<br /> cßn mét nöa sè cation B cßn l¹i chiÕm c¸c hèc CÊu tróc v tÝnh chÊt bÒ mÆt cña c¸c spinel<br /> tø diÖn [3]. Nãi chung, nhiÒu tÝnh chÊt hãa lý tæng hîp ® îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ph ¬ng ph¸p:<br /> cña spinel phô thuéc v o sù ph©n bè cña c¸c nhiÔu x¹ R¬nghen (XRD), thiÕt bÞ ®o Siemens<br /> cation A v B trong m¹ng l íi spinel. D5005 (§øc); khö b»ng H2 theo ch ¬ng tr×nh<br /> 184<br /> nhiÖt ®é (TPR-H2), thiÕt bÞ ®o Autochem 2920 H×nh 1 l c¸c gi¶n ®å XRD cña c¸c mÉu<br /> (Micromeritics, Mü); ®¼ng nhiÖt hÊp phô nit¬ ë spinel tæng hîp. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu tr íc ®"<br /> 77 K, thiÕt bÞ ®o ASAP 2010 (Micromeritics, chØ ra r»ng nhiÖt ®é thÝch hîp ®Ó h×nh th nh hÖ<br /> Mü). Tr¹ng th¸i cña c¸c ion Ni2+ v Co2+ trong spinel NiAl2O4 l 800oC, nh ng trong hÖ vÉn cßn<br /> cÊu tróc cña c¸c mÉu spinel tæng hîp ® îc x¸c l îng nhá oxit NiO [6] v ®èi víi spinel CoAl2O4<br /> ®Þnh b»ng ph ¬ng ph¸p UV-VIS, trªn thiÕt bÞ - l 700oC [5]. MÆt kh¸c, c¸c kÕt qu¶ trªn h×nh 1<br /> UV- 3101 PC (Shimadzu, NhËt b¶n). cho thÊy r»ng, c¸c pic ph¶n x¹ ®Æc tr ng cho pha<br /> §é chuyÓn hãa cña c¸c mÉu spinel NiAl v tinh thÓ spinel NiAl2O4 t ¬ng ®èi réng v thÊp,<br /> CoAl trong ph¶n øng khö chän läc khÝ NO b»ng trong ®ã c¸c pic ®Æc tr ng cho pha tinh thÓ<br /> C3H8 (C3H8-SCR-NO) ® îc x¸c ®Þnh trªn hÖ CoAl2O4 rÊt nhän. §iÒu ®ã chøng tá r»ng, spinel<br /> thiÕt bÞ vi dßng liªn tôc d íi ¸p suÊt p = 1 atm. CoAl2O4 ®¹t ®é tinh thÓ cao h¬n so víi hÖ spinel<br /> Th nh phÇn hçn hîp khÝ v o gåm 350 ppm NO, NiAl2O4 cho dï ® îc h×nh th nh ë nhiÖt ®é thÊp<br /> 1000 ppm C3H8, 80 ppm SO2, 10% O2 v He h¬n 100oC so víi spinel NiAl2O4. Sù kh¸c nhau<br /> ® îc xem nh khÝ mang, GHSV= 40.900 h-1. n y ch¾c h¼n l do sù ph©n bè c¸c cation Ni2+ v<br /> Nång ®é c¸c khÝ NO, O2, C3H8, SO2 ® îc ®o Co2+ v o m¹ng l íi tinh thÓ cña c¸c spinel n y l<br /> b»ng thiÕt bÞ ph©n tÝch IMR/2800 (USA). kh¸c nhau. Hèc T cã thÓ tÝch nhá h¬n hèc O, do<br /> ®ã c¸c cation cã kÝch th íc nhá th êng ® îc<br /> §é chuyÓn hãa NO ® îc x¸c ®Þnh theo c«ng ph©n bè v o hèc T v qu¸ tr×nh khuÕch t¸n cña<br /> thøc sau: chóng x¶y ra nhanh h¬n [12]. C¸c cation Ni2+<br /> C o NO C NO ® îc biÕt l chñ yÕu ® îc ph©n bè v o c¸c hèc O,<br /> NO % = , trong ®ã: CoNO cßn Co2+ chñ yÕu ® îc ph©n v o c¸c hèc nhá, hèc<br /> C o NO<br /> v CNO l nång ®é cña NO trong hçn hîp tr íc T [12, 13], do ®ã hÖ spinel NiAl2O4 tæng hîp<br /> v sau ph¶n øng, ppm. ® îc l spinel nghÞch, cßn spinel CoAl2O4 l<br /> spinel thuËn. H¬n n÷a, sù ph©n bè cña c¸c cation<br /> trong m¹ng l íi ®Ó t¹o nªn spinel thuËn l rÊt<br /> III - kÕt qu¶ v th¶o luËn thuËn lîi vÒ mÆt n¨ng l îng [13], chÝnh ®iÒu n y<br /> cho phÐp lý gi¶i, t¹i sao spinel CoAl2O4 ® îc<br /> 1. KÕt qu¶ ph©n tÝch cÊu tróc cña c¸c mÉu h×nh th nh ë nhiÖt ®é thÊp h¬n, nh ng l¹i kÕt tinh<br /> spinel NiAl v CoAl tæng hîp tèt h¬n spinel NiAl2O4.<br /> <br /> <br /> CoAl2O4<br /> C êng ®é ph¶n x¹<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (b)<br /> <br /> <br /> <br /> NiAl2O4<br /> (a)<br /> NiO<br /> <br /> <br /> 15 25 35 45 55 65<br /> Gãc 2 teta<br /> H×nh 1: C¸c gi¶n ®å nhiÔu x¹ R¬nghen cña c¸c mÉu (a) spinel NiAl v (b) spinel CoAl<br /> H×nh 2 tr×nh b y c¸c phæ UV-VIS cña c¸c mÉu spinel NiAl (h×nh 2a) cã xuÊt hiÖn c¸c ®¸m<br /> mÉu spinel nghiªn cøu, nhËn thÊy trªn phæ cña phæ ë 260, 639, 699, 722, 763 v 781 nm. MÆt<br /> 185<br /> kh¸c, c¸c nghiªn cøu tr íc cho thÊy [4] c¸c ion ®¸m phæ ë 601 v 629 nm. C¸c ®¸m phæ n y<br /> Ni2+ ë vÞ trÝ hèc b¸t diÖn (Ni(O)) v hèc tø diÖn ®Æc tr ng cho c¸c ion Co2+ n»m trong c¸c hèc tø<br /> (Ni(T)) trong cÊu tróc spinel cho c¸c ®¸m phæ diÖn [14]. Nh vËy, c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch UV-<br /> ®Æc tr ng: c¸c Ni(O) thÓ hiÖn c¸c ®¸m phæ ë c¸c VIS rÊt phï hîp víi c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch XRD<br /> ®é d i sãng l 715, 377 v /hoÆc 410 nm, trong trªn ®©y mét lÇn n÷a cho phÐp kh¼ng ®Þnh,<br /> khi ®ã c¸c ®¸m phæ trong kho¶ng 600 - 645 nm spinel NiAl2O4 tæng hîp ® îc l spinel nghÞch<br /> t ¬ng øng cho Ni(T). Do ®ã, c¸c ®¸m phæ ë v× phÇn lín c¸c ion Ni2+ chiÕm c¸c hèc O, cßn<br /> 260, 699, 722, 763 v 781 nm trªn h×nh 2a sÏ spinel CoAl2O4 l spinel thuËn v× chØ t×m thÊy<br /> ®Æc tr ng cho c¸c Ni(O) trong m¹ng l íi cña c¸c ion Co2+ ë vÞ trÝ hèc T.<br /> spinel NiAl2O4 nghiªn cøu, cßn ®¸m phæ ë 639 Sù kh¸c biÖt vÒ cÊu tróc cña c¸c mÉu spinel<br /> nm sÏ t ¬ng øng víi c¸c Ni(T). H×nh 2b l phæ còng ® îc x¸c ®Þnh dùa v o c¸c gi¶n ®å TPR-<br /> hÊp thô cña mÉu spinel CoAl, cho thÊy cã c¸c H2. Trªn c¶ hai gi¶n ®å (h×nh 3) ®Òu thÊy xuÊt<br /> <br /> 601 629<br /> <br /> <br /> <br /> 260 (b)<br /> thô thô<br /> §é hÊp<br /> §é hÊp<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 639<br /> (a) 699 722<br /> 763 781<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 200 300 400 500 600 700 800<br /> §é d i sãng, nm<br /> H×nh 2: Phæ UV-VIS cña c¸c mÉu (a) spinel NiAl v (b) spinel CoAl<br /> <br /> α hiÖn mét pic khö lín ë nhiÖt ®é cao, ký hiÖu l<br /> . Pic t ¬ng øng víi sù khö cña c¸c cation<br /> Spinel CoAl β Ni2+ v Co2+ trong m¹ng l íi spinel NiAl2O4 [5]<br /> α v CoAl2O4 [6]. Pic khö xuÊt hiÖn ë nhiÖt ®é<br /> TÝn hiÖu TCD<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> thÊp h¬n, t ¬ng øng víi sù khö cña CoOx ®èi víi<br /> hÖ spinel CoAl v NiO ®èi víi hÖ spinel NiAl,<br /> c¸c oxit n y ® îc xem l c¸c t¹p chÊt, ph©n t¸n<br /> Spinel NiAl trªn bÒ mÆt cña c¸c mÉu spinel tæng hîp.<br /> β<br /> Pic khö cña mÉu spinel NiAl t ¬ng ®èi<br /> nhän, chøng tá c¸c t©m Ni2+ trong m¹ng l íi<br /> spinel NiAl2O4 cã tÝnh chÊt t ¬ng ®èi ®ång ®Òu.<br /> 0 200 400 600 800 1000 1200<br /> o<br /> Cßn pic khö cña mÉu spinel CoAl n»m d¶i<br /> NhiÖt ®é, C trong kho¶ng nhiÖt nhiÖt ®é réng h¬n (700 -<br /> H×nh 3: C¸c gi¶n ®å TPR-H2 cña c¸c mÉu spinel 1000oC), chøng tá c¸c t©m Co2+ trong cÊu tróc<br /> 186<br /> spinel CoAl2O4 cã tÝnh chÊt kÐm ®ång ®Òu, nªn c¸c spinel tæng hîp vÒ c¬ b¶n ® îc xem l vËt<br /> bÞ khö trong d¶i nhiÖt ®é réng. liÖu cã mao qu¶n trung b×nh. Tuy nhiªn vßng trÔ<br /> §ång thêi, tÝnh chÊt bÒ mÆt cña c¸c spinel cña hai spinel t ¬ng ®èi kh¸c nhau: ®èi víi<br /> ® îc x¸c ®Þnh dùa v o c¸c ® êng ®¼ng nhiÖt hÊp spinel CoAl vßng trÔ t ¬ng ®èi hÑp, xuÊt hiÖn<br /> phô- gi¶i hÊp nit¬. C¸c ® êng ®¼ng nhiÖt cña c¶ trong kho¶ng ¸p suÊt t ¬ng ®èi (0,6 < P/P0 <<br /> hai mÉu (h×nh 4a) ® îc ®Æc tr ng bëi vßng trÔ ë 0,9), ®Æc tr ng cho vËt liÖu cã bÒ mÆt riªng thÊp,<br /> vïng ¸p suÊt t ¬ng ®èi cao. §iÒu n y chøng tá kÝch th íc mao qu¶n lín [15].<br /> <br /> 140<br /> spinel CoAl<br /> 120 spinel NiAl<br /> dV/dr<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Spinel NiAl<br /> (b)<br /> 3 -1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 100<br /> ThÓ tÝch hÊp phô, cm.g<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 80 0 100 200 300<br /> KÝch th íc mao qu¶n, A<br /> <br /> 60<br /> (a)<br /> 40<br /> <br /> 20<br /> Spinel CoAl<br /> <br /> 0<br /> 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br /> ¸p suÊt t ¬ng ®èi, P/Po<br /> H×nh 4: § êng ®¼ng nhiÖt hÊp phô nit¬ (a) v ph©n bè<br /> kÝch th íc mao qu¶n (b) cña c¸c spinel tæng hîp<br /> <br /> Trong khi ®ã, vßng trÔ cña mÉu spinel NiAl 2. KÕt qu¶ ®o ho¹t tÝnh xóc t¸c trong ph¶n<br /> xuÊt hiÖn trong kho¶ng ¸p suÊt t ¬ng ®èi réng øng C3H8-SCR-NO víi sù tham gia cña O2<br /> h¬n (0,4 < P/P0 < 0,9), ®Æc tr ng cho vËt liÖu cã trªn c¸c spinel nghiªn cøu<br /> bÒ mÆt riªng lín h¬n v kÝch th íc mao qu¶n nhá<br /> Kh¶ n¨ng chuyÓn hãa NO trong ph¶n øng<br /> h¬n [15]. § êng ph©n bè kÝch th íc mao qu¶n C3H8-SCR-NO víi sù cã mÆt cña l îng d O2<br /> cña spinel NiAl tËp trung ë 3,49 nm, trong khi trªn c¸c spinel nghiªn cøu ® îc tr×nh b y trªn<br /> ® êng ph©n bè kÝch th íc mao qu¶n cña spinel h×nh 5. KÕt qu¶ cho thÊy, spinel NiAl cã kh¶<br /> CoAl réng h¬n, tËp trung ë 9,2 nm (h×nh 4b). n¨ng chuyÓn hãa NO víi hiÖu suÊt t ¬ng ®èi cao,<br /> Ngo i ra, vßng trÔ cña spinel NiAl t ¬ng øng víi ®¹t cùc ®¹i 72% ë t = 150oC v gi÷ æn ®Þnh<br /> d¹ng vßng trÔ kiÓu H4 ®Æc tr ng cho mao qu¶n trong kho¶ng nhiÖt ®é réng. Trong khi ®ã, spinel<br /> h×nh khe hÑp theo ph©n lo¹i cña De Boer. Vßng CoAl cã ho¹t tÝnh thÊp h¬n nhiÒu, víi hiÖu suÊt<br /> trÔ cña spinel CoAl t ¬ng øng víi d¹ng vßng trÔ cùc ®¹i chuyÓn hãa NO 48%, nh ng sau gi¸ trÞ<br /> kiÓu H3, do ®ã spinel CoAl ® îc ®Æc tr ng bëi hÖ cùc ®¹i hiÖu suÊt l¹i gi¶m dÇn. §Æc tÝnh xóc t¸c<br /> mao qu¶n h×nh khe [16]. Nh×n chung, kh«ng gian cña spinel NiAl ®èi víi ph¶n øng khö chän läc<br /> gi÷a c¸c h¹t s¬ cÊp cña spinel CoAl tho¸ng v NO t ¬ng ®èi kh¸c so víi spinel CoAl, ®iÒu n y<br /> réng h¬n so víi spinel NiAl. KÕt qu¶ tÝnh to¸n tõ ch¾c h¼n do cÊu tróc v tÝnh chÊt bÒ mÆt cña c¸c<br /> c¸c ® êng ®¼ng nhiÖt còng cho thÊy, SBET cña spinel kh¸c nhau. Spinel NiAl cã diÖn tÝch bÒ mÆt<br /> spinel NiAl l 128 m2.g-1 lín gÊp 3,4 lÇn so víi riªng lín h¬n, do ®ã ho¹t tÝnh cao h¬n. H¬n n÷a,<br /> spinel CoAl (38 m2.g-1) v thÓ tÝch lç xèp t ¬ng tÝnh chÊt c¸c t©m Ni2+ trªn spinel NiAl ®ång ®Òu<br /> øng l 0,17 v 0,147 cm3.g-1. h¬n so víi c¸c t©m Co2+, cã thÓ do vËy m sau khi<br /> 187<br /> ®¹t hiÖu suÊt cùc ®¹i chuyÓn hãa NO spinel NiAl nhiÖt ®é ph¶n øng, trong khi ®ã th× trªn spinel<br /> vÉn gi÷ ® îc ho¹t tÝnh æn ®Þnh víi sù gia t¨ng CoAl ho¹t tÝnh gi¶m dÇn.<br /> 80<br /> §é chuyÓn ho¸ NO,%<br /> <br /> 60<br /> <br /> <br /> 40<br /> <br /> <br /> 20<br /> spinel NiAl<br /> spinel CoAl<br /> 0<br /> 0 50 100 150 200 250 300<br /> o<br /> NhiÖt ®é, C<br /> H×nh 5: §é chuyÓn hãa NO trong ph¶n øng C3H8-SCR-NO trªn c¸c spinel<br /> §iÒu kiÖn: [NO] = 350 ppm, [C3H8] = 1000 ppm, [O2] = 10%, [SO2] = 80 ppm, GHSV = 40.900 h-1<br /> <br /> IV - KÕt luËn 5. N. K. Nga, et. al. Adv. in Tech. Mat. & Mat.<br /> Proc. J., Vol. 6, P. 336 (2004).<br /> C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch XRD, UV-VIS, TPR- 6. N. K. Nga, et. al. the Proc. 12th Regon. Sym.<br /> H2 v ®¼ng nhiÖt hÊp phô-gi¶i hÊp phô nit¬ cho Chem. Eng., Vol. 3, P. 211 - 217 (2005).<br /> thÊy: spinel NiAl tæng hîp ® îc l spinel nghÞch 7. Md. H. Zahir, et. al. Mat. Chem. Phys. 86,<br /> v spinel CoAl l spinel thuËn. C¸c spinel tæng P. 99 - 104 (2004).<br /> hîp vÒ c¬ b¶n l vËt liÖu mao qu¶n trung b×nh:<br /> 8. J. Guo, et. al. Mat. Letters 58, P. 1920<br /> spinel NiAl ® îc ®Æc tr ng bëi hÖ mao qu¶n<br /> (2004).<br /> h×nh khe hÑp v spinel CoAl - hÖ mao qu¶n h×nh<br /> khe. C¸c t©m ho¹t tÝnh trªn spinel NiAl cã tÝnh 9. J. Y. Zheng, et. al. J. Mat. Chem. 11, P.<br /> chÊt ®ång ®Òu h¬n so víi c¸c t©m trªn spinel 3367 (2001).<br /> CoAl, spinel NiAl cã bÒ mÆt riªng lín h¬n nhiÒu 10. B. L. Yang, et. al. Appl. Catal. 70, P. 161<br /> so víi spinel CoAl. (1991).<br /> TÝnh chÊt bÒ mÆt v ®Æc tr ng cÊu tróc l 11. J. B. Jacobs, et. al. J. Catal. 147, P. 294<br /> yÕu tè quan träng ¶nh h ëng ®Õn ho¹t tÝnh cña (1994).<br /> c¸c spinel trong ph¶n øng C3H8-SCR-NO. 12. E. E. Platero, et. al. Rev. Chem. Intermed.,<br /> Vol. 25, P. 187 - 194 (1999).<br /> T i liÖu tham kh¶o 13. Phan V¨n T êng. VËt liÖu v« c¬, §¹i häc<br /> Quèc gia H Néi, Tr. 48 (1998).<br /> 1. C. O. Arean, et. al. Mat. Letter, 39, P. 22<br /> (1999). 14. W. Li, et. al. J. Eur. Ceram. Soc., 23, P.<br /> 2289 (2003).<br /> 2. S. Chokkaram, et. al. J. Mol. Catal. A: 15. Vargas A., et. al. Appl. Catal. A, 273, P. 269<br /> Chem., 121, P. 157 (1997). - 276 (2004).<br /> 3. Z. Z. Chen, et. al. Mat. Sci. & Eng., B107, 16. J. H. De Boer. The shape of Capillaries in<br /> P. 217 (2004). The Structure and Properties of Porous<br /> 4. P. Jeevanandam, et. al. Mat. Sci. Eng. B90, Materials, D. H. Everett and F. S. Stone,<br /> P. 125 (2002). eds., London, 68 (1958).<br /> 188<br /> 189<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2