intTypePromotion=3

Sự phù hợp của chính sách ngoại thương và chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp part 3

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
88
lượt xem
21
download

Sự phù hợp của chính sách ngoại thương và chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

những ước lượng của ông ta cho thấy một sự thiên lệch dai dẳng gây bất lợi cho sản xuất hàng xuất khẩu nông nghiệp truyền thống như đường, dừa, dứa, và thuốc lá. Bautista cũng sử dụng mô hình thông số mức độ tác động tổng gộp để mô phỏng một kịch bản ngoại thương tự do. Kết quả ở đây cũng chỉ ra một thiên lệch lớn bất lợi cho sản xuất hàng hóa có thể xuất khẩu tương đối so với hàng hóa nội địa và những họạt động cạnh tranh với hàng nhập ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự phù hợp của chính sách ngoại thương và chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp part 3

  1. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaùt trieån Noâng thoân Söï phuø hôïp cuûa chính saùch ngoaïi thöông Baøi ñoïc vaø chính saùch kinh teá vó moâ ñoái vôùi noâng nghieäp khaåu khaùc nhau, vaø nhöõng öôùc löôïng cuûa oâng ta cho thaáy moät söï thieân leäch dai daúng gaây baát lôïi cho saûn xuaát haøng xuaát khaåu noâng nghieäp truyeàn thoáng nhö ñöôøng, döøa, döùa, vaø thuoác laù. Bautista cuõng söû duïng moâ hình thoâng soá möùc ñoä taùc ñoäng toång goäp ñeå moâ phoûng moät kòch baûn ngoaïi thöông töï do. Keát quaû ôû ñaây cuõng chæ ra moät thieân leäch lôùn baát lôïi cho saûn xuaát haøng hoùa coù theå xuaát khaåu töông ñoái so vôùi haøng hoùa noäi ñòa vaø nhöõng hoïaït ñoäng caïnh tranh vôùi haøng nhaäp . Haøng hoaù xuaát khaåu truyeàn thoáng chòu ñöïng gaùnh naëng lôùn hôn so vôùi haøng hoùa xuaát khaåu khoâng phaûi truyeàn thoáng. Nghieân cöùu phaân tích hai nguoàn dao ñoäng cuûa tyû giaù hoái ñoaùi thöïc ôû Phi-lip-pin, ñoù laø caùc bieän phaùp haïn cheá ngoaïi thöông vaø söï thaâm huït ngoaïi thöông keùo daøi. Noùi chung, chính saùch ngoaïi thöông laø moät yeáu toá noåi baät trong thieân leäch giaù caû baát lôïi cho noâng nghieäp. Cuøng luùc, taùc ñoäng cuûa thaâm huït ngoaïi thöông ñoái vôùi tyûø giaù hoái ñoaùi thöïc giaûi thích taïi sao, ngay caû sau khi töï do hoaù nhöõng haïn cheá ngoaïi thöông ôû Phi-lip-pin vaøo nhöõng naêm 1970, saûn xuaát haøng hoùa noâng nghieäp coù theå xuaát khaåu tieáp tuïc bò ñaùnh thueá, duø laø tieàm aån. Trong chöông 7 ñeà caäp ñeán Pa-kis-tan, Dorosh xaây döïng moät khuoân khoå ñònh löôïng ñeå ño löôøng taùc ñoäng keát hôïp cuûa chính saùch ngoaïi thöông vaø chính saùch tyû giaùù hoái ñoaùi vaø caùc chính saùch giaù noâng saûn ñoái vôùi nhöõng ñoäng cô khuyeán khích saûn xuaát noâng nghieäp töø naêm 1961 ñeán naêm 1987. OÂng ta ñöa ra nhöõng soá ño thueá ngoaïi thöông tieàm aån vaø tyû giaù hoái ñoaùi hieäu duïng ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu vaø haøng hoùa xuaát khaåu ôû Pa-kis-tan vaø thaûo luaän söï thay ñoåi trong tyû giaù hoái ñoaùi thöïc. Ñaây laø chöông duy nhaát söû duïng phaân tích hoài quy ñeå xem xeùt nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán tyû giaù hoái ñoaùi thöïc. Tính noäi sinh cuûa moät vaøi bieán giaûi thích ñöôïc quan taâm ñaëc bieät (bao goàm chính saùch ngoaïi thöông, tyû giaù ngoaïi thöông cuûa nöôùc ngoaøi, tieàn gôûi veà nöôùc cuûa coâng nhaân, vieän trôï cuûa nöôùc ngoaøi vaø khoaûn vay daøi haïn). Moät vaøi bieán soá naøy khoâng phaûi laø ngoaïi sinh maø chuùng ñöôïc quyeát ñònh ñoàng thôøi vôùi tyû giaù hoái ñoaùi thöïc. Keát quaû cuûa phaân tích hoài quy ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng moät chuoãi thôøi gian cho tyû giaù hoái ñoaùi thöïc caân baèng, noù ñöôïc so saùnh vôùi caùc öôùc löôïng döïa vaøo caùch tieáp caän ñoä co giaõn vaø ngang baèng söùc mua. R. M. Bautista & A. Valdeùs Bieân dòch: Xinh Xinh 21 Hieäu ñính: Quang Huøng
  2. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaùt trieån Noâng thoân Söï phuø hôïp cuûa chính saùch ngoaïi thöông Baøi ñoïc vaø chính saùch kinh teá vó moâ ñoái vôùi noâng nghieäp Nghieân cöùu naøy cho thaáy raèng söï ñònh giaù quaù cao ñoàng rupee vaøo nhöõng naêm 1960 vöôït troäi möùc baûo hoä ñöôïc taïo ra bôûi caùc chính saùch giaù khu vöïc ñoái vôùi luùa mì, gaïo thöôøng, boâng vaø laø taêng thueá cuûa gaïo basmati. Vaøo nhöõng naêm 1970 vaø ñaàu nhöõng naêm 1980, caùc chính saùch trong phaïm vi toaøn boä neàn kinh teá taêng cöôøng thueá tröïc tieáp thoâng qua caùc chính saùch giaù khu vöïc ñoái vôùi luùa mì, gao basmati, vaø gaïo thöôøng , duø raèng aûnh höôûng cuûa tyû giaù hoái ñoaùi thöïc nhoû hôn aûnh höôûng ñoù vaøo nhöõng naêm 1960. Caây mía laø moät caâu chuyeän khaùc: noù ñöôïc baûo hoä tröïc tieáp ñaùng keå cho tôùi naêm 1982, vaø duø cho dao ñoäng trong tyû giaù hoái ñoaùi thöïc ñang lan khaép, saûn xuaát ñöôøng nhaän ñöôïc möùc baûo hoä toaøn boä döông trong suoát giai ñoaïn naøy, ngoaïi tröø nhöõng naêm töø 1972 ñeán 1977. Hai chöông keá tieáp- ñeà caäp ñeán AÙc-hen-ti-na vaø Chi-leâ -xem xeùt nhöõng yeáu toá xaùc ñònh taêng tröôûng noâng nghieäp treân giaùc ñoä toaøn boä neàn kinh teá, nhaán maïnh tính naêng ñoäng cuûa ñieàu chænh kinh teá. Trong chöông 8 ñeà caäp ñeán AÙc-hen-ti-na, Cavallo, Mundlak, vaø Domenech keát luaän raèng noâng nghieäp laø moät löïc löôïng raát maïnh haäu thuaån cho toác ñoä taêng tröôûng kinh teá nhanh choùng cuûa quoác gia töø 1913 ñeán vaøo khoaûng 1930. Sau ñoù, söùc soáng kinh teá cuûa Ac-hen-ti-na giaûm ñi roõ reät . Duø raèng giaù xuaát khaåu noâng saûn theá giôùi cuûa ñaát nöôùc naøy giaûm lieân tuïc xeùt theo giaù thöïc, nhöng caùc taùc giaû quy möùc taêng tröôûng chaäm hôn chuû yeáu laø do nhöõng chính saùch kinh teá noäi ñòa. Giaû thieát cuûa nghieân cöùu naøy laø caùc chính saùch ngoaïi thöông vaø chính saùch kinh teá vó moâ laø nhöõng yeáu toá aûnh höôûng chuû yeáu ñeán thaønh quaû kinh teá. Caùc taùc giaû ñaõ xaây döïng moâ hình kinh teá löôïng ñeå xem xeùt nhöõng aûnh höôûng ñoäng cuûa moät cuoäc caûi caùch chính saùch giaû thieát vaøo naêm 1930. Ñeå moâ phoûng nhöõng aûnh höôûng cuûa töï do hoùa ngoaïi thöông, hoï öôùc löôïng nhöõng phöông trình haønh vi ñoái vôùi tieâu duøng, ñaàu tö tö nhaân vaø phaân boå giöõa caùc khu vöïc cuûa ñaàu tö, tyû troïng caùc yeáu toá, möùc thu duïng lao ñoäng, saûn löôïng, vaø caùc doøng ngoaïi thöông. Phaân tích thöïc nghieäm naøy tieân ñoaùn möùc taêng tröôûng cao hôn ñaùng keå cuûa noâng nghieäp so vôùi naêm goác, chuû yeáu laø do tích luõy voán nhanh choùng trong noâng nghieäp vaø möùc taêng tröôûng saûn löôïng phi noâng nghieäp nhanh hôn. Trong chöøng möïc maø nhöõng coâng ngheä môùi ñöôïc haøm chöùa trong haøng hoùa tö baûn, ñaàu tö môùi trong noâng nghieäp coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán möùc naêng suaát trong noâng nghieäp vöôït quaù möùc coù theå quy cho söï taêng cöôøng voán. Keát quaû moâ phoûng cuõng chæ ra söï ñaùnh ñoåi raát lôùn giöõa vieäc baûo veä tieàn coâng thöïc ôû noâng thoân vaø thaønh quaû cuûa neàn kinh teá. R. M. Bautista & A. Valdeùs Bieân dòch: Xinh Xinh 22 Hieäu ñính: Quang Huøng
  3. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaùt trieån Noâng thoân Söï phuø hôïp cuûa chính saùch ngoaïi thöông Baøi ñoïc vaø chính saùch kinh teá vó moâ ñoái vôùi noâng nghieäp Trong chöông 9 ñeà caäp ñeán Chi leâ, Coeymans vaø Mundak xaây döïng moät moâ hình taêng tröôûng trong ñoù nhöõng khu vöïc saûn xuaát (noâng nghieäp, khai khoaùng, dòch vuï, vaø coâng nghieäp cheá taïo) lieân keát roõ raøng thoâng qua ma traän nhaäp löôïng -xuaát löôïng. Moâ hình naøy ñöôïc xaây döïng theo caùch cho pheùp caùc taùc giaû phaân tích nhöõng taùc ñoäng cuûa nhöõng söï kieän tröôùc maét ñoái vôùi taêng tröôûng khu vöïc vaø vì vaäy gioáng vôùi moâ hình maø hoï ñaõ söû duïng ñeå nghieân cöùu ôû AÙc-hen-ti-na. Tuy nhieân trong chöông 9 caùc taùc giaû ñöa ra moät cô caáu cuïc boä hôn cuûa caùc moái lieân keát giöõa noâng nghieäp vaø nhöõng khu vöïc khaùc. Söï thay ñoåi coâng ngheä, ñaàu tö khu vöïc, cung vaø caàu lao ñoäng khu vöïc ñöôïc quyeát ñònh moät caùch noäi sinh töø moät moâ hình öôùc löôïng kinh teá löôïng trong giai ñoaïn 1962-1982. Duø ñaây laø giai ñoaïn baát oån ñònh ñoái vôùi neàn kinh teá Chi leâ -do nhöõng thay ñoåi trong tyû giaù ngoaïi thöông, do baát oån ñònh chính trò, vaø do nhöõng thay ñoåi trong chính saùch kinh teá - moâ hình naøy coù theå naém baét ñöôïc nhöõng thay ñoåi trong vieäc thu duïng lao ñoäng vaø söû duïng voán, di daân giöõa caùc vuøng, tieàn löông vaø lôïi töùc voán, trong soá caùc bieán noäi sinh khaùc. Caùc taùc giaû trình baøy 3 moâ phoûng chính saùch bao goàm nhöõng thay ñoåi trong giaù cuûa saûn phaåm noâng nghieäp, coâng nghieäp vaø trong tyû giaù hoái ñoaùi thöïc. Söû duïng nhöõng möùc ñaàu tö goäp vaø cung lao ñoäng trong quaù khöù, hoï tìm thaáy raèng nhöõng thay ñoåi mang tính giaû thieát trong giaù töông ñoái aûnh höôûng ñeán söï phaân boå nguoàn löïc moät caùch ñaùng keå: lao ñoäng vaø voáân dòch chuyeån ñeán nhöõng khu vöïc coù suaát sinh lôïi cao hôn. Trong moâ phoûng naøy, tyû leä voán - lao ñoäng trong noâng nghieäp giaûm lieân tuïc vaø ñoä co giaõn cuûa ñöôøng toång cung daøi haïn ñoái vôùi noâng nghieäp laø 1,4. Öôùc löôïng ñoä co giaõn naøy cao hôn moät caùch ñaùng keå so vôùi öôùc löôïng thu ñöôïc töø nhöõng quoác gia khaùc trong phaân tích hoài quy phöông trình ñôn voán khoâng tính ñeán nhöõng taùc ñoäng cuûa söï thay ñoåi trong giaù noâng saûn treân thò tröôøng caùc yeáu toá saûn xuaát (xem Herdt 1970; Reca 1980; vaø Bond 1983)4 . Noù cuõng cao hôn moät caùch ñaùng keå so vôùi nhöõng öôùc löôïng ñöôïc ñöa ra bôûi nhöõng ngöôøi theo tröôøng phaùi cô caáu vaøo nhöõng thaäp nieân 1950 vaø 1960 veà möùc ñoä ñaùp öùng cuûa toång cung noâng nhieäp ñoái vôùi nhöõng ñoäng cô khuyeán khích ôû Chaâu Myõ La Tinh. Nhöõng cuoäc khaûo saùt toaøn khu vöïc ôû chöông 10 (Chaâu AÙ), 11 (Chaâu Phi), vaø 12 (Chaâu Myõ La Tinh) toång keát moät soá keát quaû tìm thaáy trong nhöõng nghieân cöùu khaùc R. M. Bautista & A. Valdeùs Bieân dòch: Xinh Xinh 23 Hieäu ñính: Quang Huøng
  4. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaùt trieån Noâng thoân Söï phuø hôïp cuûa chính saùch ngoaïi thöông Baøi ñoïc vaø chính saùch kinh teá vó moâ ñoái vôùi noâng nghieäp veà möùc ñoä chính saùch ngoaïi thöông vaø chính saùch kinh teá vó moâ ñaõ aûnh höôûng ñeán ñoäng cô khuyeán khích noâng nghieäp trong caùc quoác gia ñang phaùt trieån. Ñieåm chung laø noâng nghieäp trong caùc quoác gia ñang phaùt trieån, ñaëc bieät nhaát laø xuaát khaåu noâng saûn, ñaõ chòu moät gaùnh naëng thueá tieàm aån lôùn do baûo hoä coâng nghieäp, söï leân giaù tyû giaù hoái ñoaùi thöïc, vaø caùc chính saùch kinh teá vó moâ lieân quan khaùc. Haàu heát caùc quoác gia trong 3 khu vöïc ñeàu coù neàn kinh teá töông ñoái môû, vôùi ngoaïi thöông ñoùng goùp 25% hoaëc nhieàu hôn trong GDP. Ngoaïi thöông cuûa hoï chuû yeáu laø xuaát khaåu noâng saûn, maø thaønh quaû xuaát khaåu naøy coù yù nghóa lôùn ñoái vôùi nguoàn thu ngoaïi teä cuûa hoï. Tuy nhieân, nhöõng moái lieân keát giöõa caùc chính saùch kinh teá vó moâ vaø noâng nghieäp vöôït ra ngoaøi möùc ñoùng goùp cuûa khu vöïc ñoái vôùi nguoàn thu ngoaïi teä. Chính saùch ngoaïi thöông vaø chính saùch kinh teá vó moâ aûnh höôûng leân toaøn boä cô caáu giaù töông ñoái, chuû yeáu thoâng qua cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi thöïc. Tieàn ñeà trung taâm trong taùc phaåm naøy laø, xeùt möùc ñoä coù theå ngoaïi thöông cao cuûa noâng saûn, tyû giaù hoái ñoaùi thöïc coù leõ laø bieán soá coù aûnh höoûng lôùn nhaát ñeán cô caáu khuyeán khích giaù ñoái vôùi noâng nghieäp. Vì vaäy, lyù thuyeát xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi thöïc phuø hôïp ñaëc bieät trong vieäc ñaùnh giaù thöïc nghieäm nhöõng taùc ñoäng cuûa chính saùch trong phaïm vi toaøn boä neàn kinh teá vaø trong töøng khu vöïc chuyeân bieät ñoái vôùi nhöõng ñoäng cô khuyeán khích noâng nghieäp . Trong soá nhieàu taùc ñoäng chính saùch ñoái vôùi ñoäng cô khuyeán khích noâng nghieäp, baûo hoä coâng nghieäp döôøng nhö laø phoå bieán nhaát. Thí duï, trong tröôøng hôïp Phi Chaâu, Oyjide thaáy raèng xuaát khaåu noâng saûn cuûa Coâte d’Ioire vaø Mauritius chòu möùc thueá hôn 80% cuûa vieäc baûo hoä ñoái vôùi khu vöïc coâng nghieäp trong nhöõng quoác gia ñoù suoát nhöõng naêm 1970 vaø ñaàu nhöõng naêm 1980. Baèng chöùng ñöôïc neâu ra bôûi Bautisa ñoái vôùi khu vöïc Chaâu AÙ vaø García García ñoái vôùi khu vöïc Chaâu Myõ La Tinh cho thaáy raèng nhöõng nhaø xuaát khaåu noâng saûn trong nhöõng khu vöïc ñoù, cuøng vôùi nhöõng nhaø saûn xuaát saûn phaåm caïnh tranh vôùi haøng nhaäp khaåu khoâng ñöôïc baûo hoä, ñaõ phaûi traû ít nhaát laø moät nöûa chi phí cuûa söï baûo hoä cao ñoái vôùi ngaønh coâng nghieäp noäi ñòa. Chi tieâu cuûa chính phuû laø moät bieán soá chính saùch nöõa coù aûnh höôûng ñeán tyû giaù hoái ñoaùi thöïc. Ñaëc bieät trong tröôøng hôïp cuûa Chaâu Myõ La Tinh vaø vuøng Phi chaâu haï Sahara, tyû giaù hoái ñoaùi thöïc thöôøng leân giaù do thieáu kyû cöông thu chi ngaân saùch. R. M. Bautista & A. Valdeùs Bieân dòch: Xinh Xinh 24 Hieäu ñính: Quang Huøng
  5. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaùt trieån Noâng thoân Söï phuø hôïp cuûa chính saùch ngoaïi thöông Baøi ñoïc vaø chính saùch kinh teá vó moâ ñoái vôùi noâng nghieäp Ñieàu naøy laøm toån haïi ñeán khaû naêng sinh lôïi töông ñoái cuûa vieäc saûn xuaát ra haøng hoùa coù theå ngoaïi thöông vaø kìm haõm möùc taêng saûn löôïng. Noâng nghieäp ñoùng moät vai troø töông töï noåi baät trong nhöõng chieán löôïc phaùt trieån cuûa ba khu vöïc naøy. Neùt chung cuûa ba chieán löôïc naøy laø söï nhaán maïnh cuûa chuùng vaøo coâng nghieäp hoùa nhö laø yeáu toá then choát ñoái vôùi taêng tröôûng kinh teá, ñöôïc taøi trôï moät phaàn thoâng qua chuyeån giao nguoàn löïc töø noâng nghieäp. Thöù nhì, nhieàu quoác gia döïa chuû yeáu vaøo thueá töø ngoaïi thöông nhö nguoàn thu cuûa chính phuû, thöïc teá laø moät gaùnh naëng thueá khoâng theå traùnh khoûi ñoái vôùi xuaát khaåu noâng nghieäp. Moät trong nhöõng keát quaû quan troïng nhaát cuûa caùc cuoäc khaûo saùt ba khu vöïc naøy laø, nhìn chung, nhöõng taùc ñoäng giaùn tieáp cuûa caùc chính saùch trong phaïm vi toaøn boä neàn kinh teá maïnh hôn taùc ñoäng tröïc tieáp cuûøa caùc chính saùch chuyeân bieät theo khu vöïc kinh teá. Nhöõng cuoäc khaûo saùt cuõng cho thaáy raèng coù moái lieân keát maïnh meõ giöõa caùc chính saùch kinh teá vó moâ vaø tieàn löông (vaø coâng vieäc laøm) trong noâng nghieäp ôû nhieàu quoác gia: ôû Ni-gieâ-ri-a, nôi maø ñaùp öùng chính saùch ñoái vôùi caên beänh Haø lan vaøo nhöõng naêm 1970 taïo ra tình traïng khoù khaên trong chi phí lao ñoäng daãn ñeán maát maùt raát lôùn khaû naêng caïnh tranh cuûa khu vöïc noâng nghieäp, vaø ôû Coâ-loâm-bia vaø Chi leâ, nôi maø nhöõng chính saùch kinh teá vó moâ ñöôïc thöïc hieän suoát thaäp nieân 1960 vaø 1970 ñaõ daãn ñeán söï giaûm suùt ñaùng keå trong tieàn coâng thöïc ôû khu vöïc noâng thoân vaø vieäc laøm trong noâng nghieäp. R. M. Bautista & A. Valdeùs Bieân dòch: Xinh Xinh 25 Hieäu ñính: Quang Huøng
  6. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaùt trieån Noâng thoân Söï phuø hôïp cuûa chính saùch ngoaïi thöông Baøi ñoïc vaø chính saùch kinh teá vó moâ ñoái vôùi noâng nghieäp Nhaän xeùt ñeå keát luaän: Söï kieän chính saùch ngoaïi thöông vaø chính saùch kinh teá vó moâ trong nhieàu neàn kinh teá chuû yeáu laø noâng nghieäp bieåu hieän thieân leäch giaù caû baát lôïi cho noâng nghieäp ñaùng keå coù yù nghóa laø hieäu quaû kinh teá vaø taêng tröôûng kinh teá trong daøi haïn khoâng phaûi laø moái baän taâm duy nhaát cuûa nhöõng nhaø hoaïch ñònh chính saùch trong caùc quoác gia ñang phaùt trieån. Maëc duø nhöõng nghieân cöùu quoác gia trong quyeån saùch naøy taäp trung vaøo nhöõng taùc ñoäng cuûa chính saùch ngoaïi thöông vaø chính saùch kinh teá vó moâ, nhöng hoï khoâng xem xeùt lyù do taïi sao caùc chính phuû chaáp nhaän thöïc hieän nhöõng chính saùch gaây bieán daïng vaø taïi sao nhöõng nhaø hoaïch ñònh chính saùch ñaõ khoâng theå hoaëc laø khoâng saün loøng söûa chöõa chuùng. Moät vaøi quoác gia mieãn cöôõng chuyeån sang moät cô caáu khuyeán khích trung hoøa hôn (hay ít bò bieán daïng hôn) thoâng qua vieäc caûi caùch chính saùch ngoaïi thöông bôûi vì hoï nghó söï bieán ñoäng trong ngaén haïn cuûa giaù quoác teá seõ lan truyeàn moät caùch ñaày ñuû hôn vaøo cô caáu giaù noäi ñòa döôùi cheá ñoä ngoaïi thöông môû cöûa hôn. Söï oån ñònh giaù trong noâng nghieäp coù taàm quan troïng ñuû ñeå xöùng ñaùng coù moät cuoäc thaûo luaän chi tieát, thaûo luaän naøy ñöôïc ñöa ra trong chöông 13. Luaän ñieåm quan troïng ñöôïc Knudsen vaø Nash ñöa ra laø giaù noäi ñòa trung bình trong daøi haïn phuø hôïp vôùi xu höôùng giaù theá giôùi khoâng ngaên caûn nhöõng noã löïc cuûa chính phuû oån ñònh giaù noâng saûn trong ngaén haïn. Nhöõng ngöôøi laøm chính saùch ôû caùc quoác gia ñang phaùt trieån cuõng quan taâm moät caùch saâu saéc ñeán nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc trong ngaén haïn veà thu chi ngaân saùch, veà caùn caân thanh toaùn, vaø taêng tröôûng maø söï ñieàu chænh sang cheá ñoä ngoaïi thöông töï do hôn coù theå keùo theo. Vaán ñeà chính saùch naøy ñöôïc thaûo luaän trong chöông 15 vôùi söï tham chieáu ñaëc bieät ñeán caùc quoác gia ñang phaùt trieån naøo bò haïn cheá trong vieäc tieáp caän nguoàn tín duïng thöông maïi vaø caàn thöïc hieän ñieàu chænh kinh teá vó moâ ñeå xöû lyù caùc vaán ñeà khoù khaên lieân quan veà vieäc traû goác vaø laõi nôï nöôùc ngoaøi, thieáu huït ngoaïi teä, hoaït ñoäng kinh teá bò kìm haõm. Nhöõng nghieân cöùu quoác gia vaø caùc cuoäc khaûo saùt khu vöïc khoâng xem xeùt nhöõng yeáu toá chính trò lieân quan ñeán söï bieán daïng ñöôïc quan saùt trong giaù noâng saûn. Dó nhieân ñieàu quan troïng laø nhaän ra ñöôïc nhöõng giôùi haïn chính trò trong vieäc löïa choïn R. M. Bautista & A. Valdeùs Bieân dòch: Xinh Xinh 26 Hieäu ñính: Quang Huøng
  7. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaùt trieån Noâng thoân Söï phuø hôïp cuûa chính saùch ngoaïi thöông Baøi ñoïc vaø chính saùch kinh teá vó moâ ñoái vôùi noâng nghieäp caùc chính saùch kinh teá ñaëc bieät laø “vieäc xaùc ñònh giaù noâng saûn mang tính chính trò raát cao” (Ahmed vaø Mellor 1988, 1). Quaû thaät, thöôøng caùc chính phuû khoâng chaáp nhaän nhöõng chính saùch giaù toát hôn vì nhöõng lyù do chính trò. Nhöõng nhaø hoaïch ñònh chính saùch khoâng chæ dieãu haønh moät caùch ñôn ñieäu theo tieáng troáng cuûa caùc nhaø kinh teá. Ngoaøi söï hôïp lyù veà kinh teá, yeáu toá quan troïng trong vieäc hoaïch ñònh chính saùch hieäu quaû laø tính khaû thi veà chính trò. Tuy nhieân khoù maø khoâng ñoàng yù vôùi Schultz raèng nhöõng nhaø phaân tích chính saùch “ñaùnh maát tieàm naêng cuûa hoï nhö laø nhöõng nhaø giaùo duïc” neáu hoï “chæ ñôn thuaàn thích nghi vôùi chính phuû” vaø “hôïp lyù hoaù nhöõng gì ñang ñöôïc thöïc hieän” (Schultz 1978, 9). Kinh nghieäm cuûa nhieàu quoác gia ñang phaùt trieån cho thaáy quaù roõ söï khaùc nhau roõ neùt giöõa moät maët laø nhöõng tuyeân boá chính thöùc veà nhöõng muïc tieâu höôùng ñeán phuùc lôïi xaõ hoäi vaø maët khaùc laø nhöõng sôû thích öu tieân ñöôïc boäc loä cuûa chính phuû. Thay vì coù moät caùi nhìn thuï ñoâng vaø chòu söï quyeát ñònh cuûa quaù trình chính trò, nhöõng nhaø kinh teá coù theå noã löïc caûi thieän kieán thöùc laøm cô sôû cho hoaïch ñònh chính saùch vaø ñaùnh giaù söï ñaùnh ñoåi cuûa nhöõng chính saùch, döïa vaøo lyù thuyeát kinh teá vaø baèng chöùng thöïc nghieäm ñeå cung caáp, thí duï nhö, nhöõng öôùc löôïng caùc taùc ñoäng kinh teá cuûa chính saùch hieän haønh cuûa chính phuû vaø cuûa baát kyø thay ñoåi chính saùch naøo ñöôïc ñeà nghò. Nhö Krueger chæ ra trong chöông 14, vai troø cuûa kieán thöùc trong vieäc aûnh höôûng ñeán chính saùch coù theå laø raát lôùn. Söï hieåu bieát taêng leân cuûa coâng chuùng veà lôïi ích cuûa töï do hoaù ngoaïi thöông vaø tyû giaù hoái ñoaùi coù theå giuùp taïo ra nhöõng aùp löïc chính trò caân baèng laïi nhöõng nhoùm ñoàng quyeàn lôïi ñang tìm caùch ñeå duy trì baûo hoä coâng nghieäp vôùi toån phí do noâng nghieäp vaø phaàn coøn laïi cuûa neàn kinh teá gaùnh chòu. Söï hieåu bieát cuõng taïo ra söï caûm nhaän veà tính hôïp phaùp cuûa nhöõng quyeát ñònh chính trò aûnh höôûng ñeán chính saùch kinh teá, maø nhôø ñoù chuùng coù theå ñöôïc thöïc hieän deã daøng hôn. Nhöõng ngöôøi laøm chính saùch khoâng phaûi laø moät nhoùm ñoàng nhaát. Raát coù theå laø coù nhöõng luaän ñieåm khaùc nhau trong cuoäc tranh luaän chính saùch beân trong chính phuû. Ngoaïi tröø khi coù moät caù nhaân hoaëc moät heä tö töôûng maïnh thoáng trò, söï nhaát trí hoaøn toaøn veà caùc löïa choïn chính saùch voán taïo ra nhieàu ngöôøi höôûng lôïi vaø nhieàu ngöôøi bò toån thaát trong soá nhöõng khu vöïc cöû tri khaùc nhau thì raát hieám. Khoâng roõ laø lieäu nhöõng ngöôøi thuû lónh coù chaáp nhaän moät taäp hôïp chính saùch kinh teá baát kyø naøo maø khoâng coù kieán thöùc veà nhöõng taùc ñoäng coù theå xaûy ra cuûa noù ñeán giaù töông ñoái vaø phaân phoái lôïi ích roøng lieân quan hay khoâng. R. M. Bautista & A. Valdeùs Bieân dòch: Xinh Xinh 27 Hieäu ñính: Quang Huøng
  8. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaùt trieån Noâng thoân Söï phuø hôïp cuûa chính saùch ngoaïi thöông Baøi ñoïc vaø chính saùch kinh teá vó moâ ñoái vôùi noâng nghieäp Vì vaäy nhöõng keát quaû cuûa phaân tích thöïc chöùng (ñoái nghòch vôùi phaân tích chuaån taéc) laø moät nhaäp löôïng quan troïng trong hoaïch ñònh chính saùch, ñoùng goùp vaøo cuoäc thaûo luaän coù cô sôû, caû beân trong vaø beân ngoaøi chính phuû, veà nhöõng giaù trò töông ñoái cuûa nhöõng chính saùch kinh teá thay theá. Laäp luaän naøy giaû ñònh coù aùp löïc lôùn hôn trong nhöõng tröôøng hôïp maø trong ñoù taùc ñoäng giaùn tieáp cuûa chính saùch chính phuû khoâng theå deã daøng nhaän ra ñöôïc. Trong boái caûnh hieän thôøi, nhö ñaõ ñöôïc chæ ra ôû treân vaø chöùng minh roõ raøng trong nhöõng nghieân cöùu quoác gia, caùc taùc ñoäng giaùn tieáp veà giaù, saûn löôïng, vaø phaân phoái cuûa chính saùch ngoaïi thöông vaø chính saùch kinh teá vó moâ, ñöôïc ñaùnh giaù treân quan ñieåm caân baèng toång quaùt, thöôøng khaùc bieät vôùi vaø luoân vöôït troäi caùc taùc ñoäng caân baèng töøng phaàn tröïc tieáp. Nhöõng ngöôøi laøm chính saùch (hoaëc ít nhaát laø nhöõng ngöôøi coá vaán cuûa hoï) caàn bieát nhöõng haäu quaû khoâng döï tính tröôùc cuûa nhöõng chính saùch ñaõ ñöôïc chaáp nhaän thöïc hieän vaø giöõ tænh taùo ñoái vôùi nhöõng haäu quaû giaùn tieáp vaø tröïc tieáp coù theå xaûy ra cuûa nhöõng thay ñoåi chính saùch ñöôïc ñeà nghò. Ghi chuù chöông 1: 1. Thí duï ôû Ni-gieâ-ria xuaát khaåu noâng saûn nhö coâ-ca, cao su, boâng, daàu coï, haït daàu coï vaø ñaäu laïc chòu thueá töø 5-60% trong suoát thaäp nieân 1960 vaø ñaàu thaäp nieân 1970 (Oyejide 1986a, 25). ÔÛ phi-lip-pin, ñöôøng thuoäc ñoäc quyeàn chính phuû trong caû thò tröôøng noäi ñòa vaø thò tröôøng nöôùc ngoaøi töø naêm 1974 ñeán naêm 1980, vaø nhöõng nhaø saûn xuaát nhaän ñöôïc trung bình laø 77% giaù theá giôùi( Bautisa 1987b, 27). 2. Coù theå raèng thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa quoác gia vaø tyû troïng noâng nghieäp trong GDP coù theå bò aûnh höôûng ñaùng keå do vieäc baûo hoä danh nghóa nhöõng saûn phaåm noâng nghieäp chuû yeáu cuûa noù. Ñeán löôït, nhöõng yeáu toá quan troïng hôn khaùc, (khoâng lieân quan ñeán baûo hoä noâng nghieäp) laø cô sôû cuûa nhöõng khaùc nhau giöõa caùc quoác gia trong thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi vaø tyû troïng noâng nghieäp. 3. Döôùi giaû thieát nöôùc nhoû, ngoaïi thöông cuûa moät nöôùc quaù nhoû neân khoâng theå aûnh höôûng ñaùng keå ñeán giaù theá giôùi cuûa haøng hoùa nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu cuûa noù. 4. Nhöõng nghieân cöùu ñöôïc trích daãn thöôøng xuyeân cuûa Bond veà ñoä ñaùp öùng cuûa cung noâng nghieäp trong vuøng Chaâu Phi haï Sahara ñaõ nhaàm laãn trong vieäc söû duïng saûn löôïng bình quaân ñaàu ngöôøi nhö laø bieán ñoäc laäp ( Schiff 1987, 385) R. M. Bautista & A. Valdeùs Bieân dòch: Xinh Xinh 28 Hieäu ñính: Quang Huøng
  9. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaùt trieån Noâng thoân Söï phuø hôïp cuûa chính saùch ngoaïi thöông Baøi ñoïc vaø chính saùch kinh teá vó moâ ñoái vôùi noâng nghieäp Taøi lieäu ñöôïc dòch töø nguyeân baûn BIAS AGAINST AGRICULTURE: TRADE AND MACROECONOMIC POLICIES IN DEVELOPING COUNTRIES (Chapter 1: The Relevance of Trade and Macroeconomic Policies for Agriculture) cuûa ROMEO M. BAUTISTA. Baûn quyeàn 1993 cuûa I C S PRESS/ CONTEMPORARY STUDIES. Taøi lieäu ñöôïc pheùp söû duïng cuûa I C S PRESS/ CONTEMPORARY STUDIES thoâng qua Copyright Clearance Center, ñöôïc pheùp truy caäp Internet ñeán ngaøy 25/02/2005. R. M. Bautista & A. Valdeùs Bieân dòch: Xinh Xinh 29 Hieäu ñính: Quang Huøng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản