intTypePromotion=1

Tài chính quốc tế - Chương 4

Chia sẻ: Nguyễn Văn Huy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:48

0
168
lượt xem
47
download

Tài chính quốc tế - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường cầu ngoại hối (ví dụ: USD) +Nhận xét: - Khi VND mất giá hàng nhập khẩu đắt hơn và số lượng nhập khẩu giảm xuống, nhu cầu USD giảm xuống - Khi VND tăng giá hàng nhập khẩu rẻ hơn, số lượng nhập khẩu tăng lên, nhu cầu USD tăng lên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính quốc tế - Chương 4

 1. MOÂN HOÏC: TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ GV phuï traùch: TS. LEÂ TUAÁN LOÄC LOGO
 2. Chöông 4: XAÙC ÑÒNH TÆ GIAÙ HOÁI LOGO ÑOAÙI 1Söï hình thaønh tæ giaù hoái ñoaùi Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán 2 TGHÑ 3Vai troø cuûa NHTW ñoái vôiù caân baèng tæ giaù Heä thoáng tæ giaù ngaøy nay 4
 3. 1. Söï hình thaønh tæ giaù LOGO hoái ñoaùi  Ñ ö ô ø n g c a à u n g o a ïi h o á i ( v í d u ï: US D ) Nhu caàu phaùt sinh USD Giaù haøng Tæ giaù Gía haøng Khoái Caàu USD hoaù NK VND/USD hoaù NK löôïng cuûa Vieät theo USD theo VND nhaäp Nam khaåu (t1) 10 (t2) 10 14.000 140.000 1.400 14.000 15.000 150.000 1.200 12.000 (t3) 10 16.000 160.000 1.000 10.000 (t4) 10 17.000 170.000 900 9.000 (t5) 10 18.000 180.000 800 8.000 (t6) 10 19.000 190.000 700 7.000 (t7) 10 20.000 200.000 600 6.000
 4. 1. Söï hình thaønh tæ giaù hoái LOGO ñoaùi  Ñ ö ô ø n g c a à u n g o a ïi h o á i ( v í d u ï: US D ) E(VND/USD) 2 0 .0 00 1 6 .0 00 1 4 .0 D 00 1 0 .0 1 4 .0 6 .0 Q( US 00 00 00 D)
 5. 1. Söï hình thaønh tæ giaù LOGO hoái ñoaùi  Ñ ö ô ø n g c a à u n g o a ïi h o á i ( v í d u ï: US D )  + Nh a ä n x e ù t:  - Kh i VN D m a á t g ia ù h a ø n g n h a ä p k h a å u ñ a é t h ô n v a ø s o á lö ô ïn g n h a ä p k h a å u g ia û m x u o á n g , n h u c a à u US D g ia û m x u o á n g  - Kh i VN D t a ê n g g ia ù h a ø n g n h a ä p k h a å u re û h ô n , s o á lö ô ïn g n h a ä p k h a å u t a ê n g le â n , n h u c a à u US D t a ê n g le â n  - Ñ ö ô ø n g c a à u US D la ø ñ ö ô ø n g c o ù ñ o ä n g h ie â n g ñ i x u o á n g t ö ø t ra ù i q u a phaûi 
 6. 1. Söï hình thaønh tæ giaù LOGO hoái ñoaùi  Ñ ö ô ø n g c u n g n g o a ïi h o á i ( v í d u ï: US D) Cung USD baét nguoàn töø nhu caàu nhaäp khaåu haøng hoaù Vieät Na Giaù haøng Tæ Gía haøng Khoái Cung hoaù XK giaù hoaù XK löôïng USD Caàu VND theoVND VND/U theo USD XK VN SD (t2) 200.000 (t1) 200.000 14.000 14,29 600 120.000.000 8.574 15.000 13,33 700 140.000.000 9.331 (t3) 200.000 16.000 12,50 800 160.000.000 10.000 (t4) 200.000 17.000 11,76 950 190.000.000 11.176 (t5) 200.000 18.000 11,11 1.100 220.000.000 12.222 (t6) 200.000 19.000 10,53 1.225 245.000.000 12.895 (t7) 200.000 20.000 10,00 1.350 270.000.000 13.500
 7. 1. Söï hình thaønh tæ giaù hoái LOGO ñoaùi  Ñ o à t h ò t æ g ia ù c a â n b a è n g E(VND/USD) s 2 0 .0 S’ 00 1 6 .0 00 1 4 .0 00 1 0 .0 1 3 .5 85 Q( US 00 00 74 D)
 8. 1.Söï hình thaønh tæ giaù LOGO hoái ñoaùi  Ñ ö ô ø n g c u n g n g o a ïi h o á i ( v í d u ï: US D )  + Nh a ä n x e ù t :  -Kh i US D le â n g ia ù la ø m c h o g ia ù h a ø n g XK Vie ä t N a m re û h ô n , lö ô ïn g h a ø n g x u a á t k h a å u n h ie à u h ô n , c u n g U S D t a ê n g le â n .  -N g ö ô ïc la i: k h i US D x u o á n g g ia ù la ø m c h o g ia ù h a ø n g x u a á t k h a å u ñ a é t le â n , l ö ô ïn g h a ø n g x u a á t k h a å u g ia û m x u o á n g , c u n g US D g ia û m x u o á n g   Ñ ö ô ø n g c u n g la ø ñ ö ô ø n g ñ i le â n t ö ø t ra ù i s a n g p h a û i  -Ta ïi m o ã i m ö ù c t æ g ia ù n h a á t ñ ò n h , b a á t k y ø y e á u t o á n a ø o la ø m t a ê n g
 9. 1.Söï hình thaønh tæ giaù hoái LOGO ñoaùi  Ñ o à t h ò t æ g ia ù c a â n b a è n g VND/USD s E 1 M0 E 0 E D 2 Q Q Q Lö ô ïn g 0 2 1 US D
 10. 1.Söï hình thaønh tæ giaù LOGO hoái ñoaùi  Hìn h t h a ø n h t æ g ía t h e o q u a n h e ä cung caàu  + Vô ù i c a ù c n h a â n t o á k h a ù c k h o â n g ñ o å i, m o ïi y e á u t o á t a ê n g g ia ù t rò x u a á t k h a å u la ø m c h u y e å n ñ ö ô ø n g c u n g s a n g p h a û i la ø c h o ñ o à n g US D m a á t g ia ù  + D d i c h u y e å n s a n g p h a û i la ø m c h o ñ o à n g US D le â n g ía v a ø n g ö ô ïc la ïi
 11. 2.Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán LOGO tæ giaù hoái ñoaùi  Laïm phaùt (tröôøng hôïp: laïm phaùt ôû Myõ cao hôn VN) VND/USD s0 S1 M0 E0 M1 E1 D0 D1 Löôïng USD
 12. 2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán LOGO tæ giaù hoái ñoaùi  La ïm p h a ù t ( t t )  Trö ô ø n g h ô ïp 1 : la ïm p h a ù t ô û My õ c a o h ô n Vie ä t N a m  - Ta ê n g n h u c a à u s ö û d u ïn g h a ø n g h o a ù Vie ä t N a m ô û My õ d a ã n t ô ù i t a ê n g c u n g US D ô û Vie ä t N a m la ø m ñöôøng cung dòch chuye ån s ang phaûi  -Gia û m n h u c a à u s ö û d u ïn g h a ø n g h o a ù n h a ä p t ö ø My õ ô û Vie ä t N a m l a ø m g ia û m n h u c a à u US D v a ø la ø m ñ ö ô ø n g c a à u US D d ò c h c h u y e å n s a n g t ra ù i  - Ñ ie å m c a â n b a è n g m ô ù i s e õ la ø M1 
 13. 2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán LOGO tæ giaù hoái ñoaùi  Laïm phaùt (tröôøng hôïp: laïm phaùt ôû VN cao hôn Myõ) S1 VND/USD M1 s0 E1 M0 D1 E0 D0 Löôïng USD
 14. 2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng LOGO ñeán tæ giaù hoái ñoaùi  Laïm phaùt  Tröôøng hôïp 2: laïm phaùt ôû Vieät Nam cao hôn ôû Myõ  - Taêng nhu caàu söû duïng haøng hoaù Myõ ôû Vieät Nam daãn tôùi taêng caàu USD vaø laøm ñöôøng caàu dòch chuyeån sang phaûi  -Giaûm nhu caàu söû duïng haøng hoaù nhaäp nhaäp töø Vieät Nam ôû Myõ giaûm cung USD ôû Vieät Nam laøm ñöôøng cung USD dòch chuyeån sang traùi  - Ñieåm caân baèng môùi seõ laø M1   VND seõ maát giaù vaø USD seõ taêng giaù
 15. 2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán LOGO tæ giaù hoái ñoaùi  Laõi suaát  “Laõi suaát aûnh höôûng ñeán ñaàu töø chöùng khoaùn töø ñoù aûnh höôûng ñeán cung vaø caàu tieàn teä vaø aûnh höôûng ñeán tæ giaù hoái ñoaùi”  Tröôøng hôïp: laõi suaát cuûa Myõ cao, trong khi laõi suaát Vieät Nam giöõ nguyeân  - Caùc doanh nghieäp Myõ taäp trung kyù gôûi ôû Myõ giaûm nhu caàu VND, giaûm cung USD laøm dòch chuyeån ñöôøng cung sang traùi  - Caùc doanh nghieäp Vieät Nam seõ chuyeån sang kyù gôûi taïi Myõ laøm caàu USD taêng leân laø caàu dòch chuyeån qua phaûi
 16. 2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán LOGO tæ giaù hoái ñoaùi  Laõi suaát (tröôøng hôïp: laõi suaát ôû Myõ cao) S1 VND/USD s0 M1 E1 E0 M0 D1 D0 Löôïng USD
 17. 2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng LOGO ñeán tæ giaù hoái ñoaùi  Xuaát nhaäp khaåu:  Tröôøng hôïp 1: xuaát khaåu nhieàu hôn nhaäp khaåu  - Caàu VND taêng vaø cung USD taêng laøm S VND/USD giaù USD giaûm S1 M0 E0 E1 M1 D Löôïng USD
 18. 2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán LOGO tæ giaù hoái ñoaùi  Xuaát nhaäp khaåu:  Tröôøng hôïp 2: nhaäp khaåu nhieàu hôn xuaát khaåu  - Caàu USD taêng laøm taêng giaù USD VND/USD S M1 E1 E0 D1 M0 D Löôïng USD
 19. 2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán LOGO tæ giaù hoái ñoaùi  Caùc yeáu toá khaùc aûnh höôûng ñeán tæ giaù hoái ñoaùi  Thu nhaäp töø nöôùc ngoaøi do hoaït ñoäng ñaàu tö  Chuyeån tieàn moät chieàu  Ñaàu tö nöôùc ngoaøi  Kieåm soaùt chính phuû  Aùp duïng raøo caûn veà ngoaïi hoái  Aùp ñaët raøo caûn thöông maïi  Can thieäp chính phuû vaøo ngoaïi hoái  Taùc ñoäng ñeán caùc chæ soá laõi suaát, laïm
 20. 2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán LOGO tæ giaù hoái ñoaùi  Kyø voïng  Thò tröôøng taøi chính phaûn öùng laïi vôùi caùc thoâng tin trong töông lai ñeán tæ giaù hoái ñoaùi  Ví duï: thoâng tin veà taêng laïm phaùt ôû Myõ seõ laøm cho caùc nhaø ñaàu tö baùn ñoàng USD laøm ñoàng tieàn naøy giaûm giaù ngay treân thò tröôøng tieàn teä
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2