intTypePromotion=1

TÀI LIỆU ĐÔNG MÁU NỘI MẠCH LAN TỎA

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
91
lượt xem
10
download

TÀI LIỆU ĐÔNG MÁU NỘI MẠCH LAN TỎA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành y khoa - Giáo trình, bài giảng triệu chứng và cách điều trị bệnh theo từng chuyên khoa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU ĐÔNG MÁU NỘI MẠCH LAN TỎA

  1. ÑOÂNG MAÙU NOÄI MAÏCH LAN TOÛA I. ÑINH NGHÓA: Ñoâng maùu noäi maïch lan toûa khoâng phaûi laø moät beänh maø laø moät hoäi chöùng ñi keøm vôùi moät soá beänh. Cô sôû cuûa ñoâng maùu noäi maïch lan toûa laø söï kích hoaït heä thoáng ñoâng maùu khu truù hay toaøn dieän thay ñoåi töø nhöõng roái loaïn ñoâng maùu khoâng coù daáu hieäu laâm saøng ñeán chaûy maùu oà aït vaø thuyeân taéc maïch maùu. ÑMNMLT laø haäu quaû vaø thöôøng laø tieán trình cuoái cuøng chung cho moät soá beänh. Söï kích hoaït heä thoáng ñoâng maùu cuoái cuøng ñöa ñeán hình thaønh Thrombin. Taát caû nhöõng tình huoáng ñöa ñeán phoùng thích nhieàu Thrombin ñeàu coù khaû naêng gaây ra ÑMNMLT. Tình traïng naøy thöôøng ñöôïc ghi nhaän trong:  Nhieãm truøng  Shock  Chaán thöông  Beänh aùc tính, Baïch huyeát caáp (tieàn tuûy baøo)  Raén caén  Sanh ngaït  Böôùu maùu lôùn (Kasabach - Merrit)  Phoûng  Baát ñoàng nhoùm maùu trong truyeàn maùu II. CHAÅN ÑOAÙN: A. Laâm saøng: Xuaát huyeát thöôøng ñöôïc ghi nhaän ôû nhöõng choã chích laáy maùu tónh maïch hay ñöôøng raïch phaãu thuaät ñi keøm vôùi ñoám xuaát huyeát (petechia) vaø maûng xuaát huyeát da (ecchymosis). Trieäu chöùng hoïc laâm saøng ÑMNMLT lieân heä tröïc tieáp vôùi: (1) Söï hình thaønh cuïc maùu ñoâng trong tuaàn hoaøn vi tieåu maïch, (2) Hieän töôïng tan sôïi huyeát. (3) Taùc ñoäng cuûa nhöõng chaát thoaùi hoùa töø fibrin vaø fibrinogen B. Bieåu hieän caän laâm saøng vaø bieän luaän: Tröôùc moät beänh nhaân coù bieåu hieän laâm saøng naëng vôùi beänh caûnh chaûy maùu ñi keøm vaø/hoaëc hình thaønh cuïc huyeát khoái, xeùt nghieäm caän laâm saøng ñeå xaùc ñònh moät tröôøng hôïp ÑMNMLT chæ caàn:  tieåu caàu -  Fibrinogen -  PT, aPTT -  FDP vaø/hoaëc D-Dimer (+) -
  2. Kích hoaït ñoâng maùu Tình huoáng taïo cuïc maùu ñoâng Tình huoáng laøm chaûy maùu Cuïc maùu ñoâng di ñoäng Tan sôïi Cuïc ñoâng laøm ngheõn Tieâu thuï Saûn phaåm huyeát trong caùc tieåu maïch cuûa caùc caùc yeáu toá thoùai hoùa caùc mao maïch cô quan ñoâng maùu Trieäu chöùng xuaát huyeát: Trieäu chöùng huyeát khoái trong vi maïch:  Thaàn kinh: xuaát huyeát naõo.  Thaàn kinh: khu truù nhieàu nôi, saûng,  Da: töû ban ñieåm, veát baàm, chaûy hoân meâ  Da: vuøng da thieáu maùu nuoâi, hoaïi töû maùu choã chích.  Thaän: tieåu maùu. beà maët  Nieâm maïc: chaûy maùu cam, ræ  Thaän: thieåu nieäu, azotemie, hoaïi töû maùu nöôùu raêng. vuøng voû thaän  Tieâu hoùa: xuaát huyeát oà aït.  Phoåi: hoäi chöùng ARDS.  Tieâu hoùa: oå loeùt caáp. Hình 1: Trình töï dieãn bieán laâm saøng trong hoäi chöùng ÑMNMLT vôùi nhöõng trieäu chöùng hình thaønh huyeát khoái vaø xuaát huyeát.
  3. PT = Prothrombin time coøn goïi laø thôøi gian Quick aPTT=activated partial thromboplastin time Xeùt nghieäm PT phuï thuoäc raát nhieàu vaøo nguoàn thromboplastin söû duïng (do nhieàu haõng saûn xuaát khaùc nhau). Vì vaäy caàn thieát laäp moät tyû soá bình thöôøng hoùa quoác teá (International normalized ratio= INR). Trò soá PT cuûa cuøng moät beänh nhaân coù theå thay ñoåi giöõa caùc phoøng xeùt nghieäm nhöng tyû soá bình thöøông hoùa quoác teá phaûi gioáng nhau cho moïi phoøng xeùt nghieäm: INR = (PTbeänh nhaân/ PT chöùng)ISI ISI = International Sensitivity Index= chæ soá nhaäy caûm quoác teá Trò soá naøy do caùc nhaø saûn xuaát thromboplastin cung caáp 1. Giaûm tieåu caàu: do tieâu thuï tieåu caàu, laø daáu hieäu chính cuûa ÑMNMLT. Treân 50% caùc tröôøng hôïp coù soá löôïng tieåu caàu < 50.000/mm3. 2. Fibrinogen giaûm (
  4. Phöông phaùp ñieàu trò thích hôïp nhaát vaãn laø ñieàu trò tröïc tieáp caên beânh ñi keøm. Tuy nhieân, cuõng caàn phaûi boå xung ngay caùc yeáu toá ñoâng maùu bò thieáu huït naëng ñöa ñeán chaûy maùu. Nguyeân taéc chung cuûa ñieàu trò thay theá caùc yeáu toá bò thieáu huït: - Prothrombin time >INR2.0 vaø PTT keùo daøi Truyeàn huyeát töông ñoâng laïnh. - Tieåu caàu < 50.000/mm3 Truyeàn tieåu caàu. - Fibrinogen 100mg/dl. Do hieän töôïng tieâu thuï tieåu caàu, soá löôïng tieåu caàu cuõng caàn ñöôïc duy trì >70.000/mm3 ( cao hôn yeâu caàu veà soá löôïng tieåu caàu trong nhöõng bieán chöùng chaûy maùu do thieáu tieåu caàu ñôn thuaàn ). Vaán ñeà söû duïng Heparine chæ ñaët ra khi coù baèng chöùng ñích xaùc thuyeân taéc maïch maùu (thrombosis), xuaát huyeát da kòch phaùt (purpura fulminant) vaø trong tröôøng hôïp baïch huyeát caáp daïng tieàn tuûy baøo (acute promyelocytic leukemia). Heparin coù theå söû duïng truyeàn tónh maïch caùch khoaûng (75-100 ñôn vò /4 giôø) hoaëc lieân tuïc (15-20 ñôn vò/kg/ giôø) sau khi bôm tröïc tieáp (bolus) moät lieàu ban ñaàu 50-70 ñôn vò/kg. Trong ñieàu trò baïch huyeát caáp theå tieàn tuûy baøo, coù theå söû duïng heparin lieàu thaáp 10-15 ñôn vò/kg/giôø khoâng caàn lieàu tröïc tieáp khôûi ñaàu. Heparin khoâng giuùp ích gì trong nhöõng tröôøng hôïp khaùc (shock nhieãm truøng, raén caén, phoûng, chaán thöông soï naõo, tai bieán truyeàn maùu do baát ñoàng nhoùm maùu).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản