intTypePromotion=1
ADSENSE

Thăm dò khả năng sử dụng chất thải điện tử (CRT) trong công nghệ sản xuất Frit và men cho đồ gốm sứ

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

93
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vào thập niên 50 của thế kỷ 19 chiếc tivi sử dụng ống phóng tia catốt (CRT) đầu tiên được ra đời. Từ đó đến nay những màn hình ti vi, máy tính sử dụng CRT rất phổ biến... Hậu quả là màn hình ti vi, máy tính sử dụng CRT bị loại bỏ ngày càng nhiều và trở thành nguy cơ đe dọa gây ô nhiễm môi trường. Do yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ sức khỏe, màn hình CRT có chứa lượng oxit chì lớn do vậy nếu không được sử lý đúng cách thì phần thủy tinh phế này sẽ là một hiểm họa gây ô nhiễm môi trường. Việc tái chế tái sử dụng thủy tinh CRT phế thải không chỉ góp phần ngăn chặn sự ô nhiễm môi trường mà còn góp phần tạo ra một nguồn nguyên liệu mới đặc biệt là trong điều kiện nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta đang ngày một cạn kiệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thăm dò khả năng sử dụng chất thải điện tử (CRT) trong công nghệ sản xuất Frit và men cho đồ gốm sứ

THAM DO KHA NANG SUf DUNG CHAT THAI DIEN TUf (CRT)<br /> TRONG CONG NGHE SAN X U A T FRIT VA MEN CHO DO GOM SUf<br /> NGHIEM XUAN THUNG, BUI DUY CAM,<br /> 0§ QUANG TRUNG<br /> Khoa Hda, TrUdng Dai hpc Khoa hpc ttf nhien<br /> Dai hpc Qud'c gia Hi Npi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SUMMARY<br /> Materials recovery from waste cathode ray tubes (CRT) are very indispensable and urgent require-<br /> ment. Because of we was useing the waste cathode ray tube (CRT) in ceramic glazes, the studing had<br /> the result that is the existence of the relationship between the composition of CRT and B2O3 and the<br /> temperature of sintering. The thermal, mechanical properties: thermal expansion coefficien a, melting<br /> temperature Tg, hardness HB of the final product are dependent on oxide composition to investingated<br /> by means ofDTA, TMA.The chemical composition of the frits was determined by FAAS.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I. M d DAU<br /> <br /> Vao thap nien 50 cua the ky 19 chide tivi sQ dgng hidm<br /> o'ng phdng tia cato't (CRT) dau tien dupc ra ddi. TQ dd hpa gay 6 nhigm mfli trudng. Vigc tai che tai sQ dgng<br /> den nay nhQng man hlnh tivi, may tfnh sQ dgng CRT thuy tinhCRT phe thai khflng chf gdp phan ngin chgn<br /> rat phd bien... Hau qua la man hlnh tivi, may tfnh sQ sg 6 nhigm mOi trudng ma cdn gdp phln tao ra mgt<br /> dgng CRT bj loai bo ngay cang nhieu va trd thanh nguy ngudn nguyen ligu mdi dac bigt la trong dieu kign<br /> cd de dpa gay 0 nhigm mdi trQdng [3, 4, 5, 6, 7, 8]. ngudn tai nguyen thien nhien cua chung ta dang ngay<br /> Do yeu cau ky thuat va bao vg sQc khde, man hlnh mpt can kigt.<br /> CRT cd chQa iupng oxit chl Idn do vay ndu khflng dupc<br /> Trong bao cao nay chung tfli da tham do kha nang<br /> sQ ly diing each thl phan thiiy tinh phd nay se la mpt<br /> <br /> <br /> <br /> II. T H U C N G H I E M<br /> <br /> 1. Hoa chat va dung cu xQ ly blng ed hpc va dung dich kidm lolng loai bo<br /> - Dung dich axit H2SO4 98%, dung dich NaOH Idp phu, rQa sach blng nude, nghien nhd sau dd<br /> 0.05M nhlt ket dfnh CMC (Carboxyl Methyl Cellulose). sang qua ray kfch thQdc Id 0.8mm. Thu dQpc thuy<br /> Cac hda cha'tsQ dgng thupc loai tinh khigt.<br /> tinh (CRT)- Tien hanh phan tfch thanh phln hoa hpc<br /> - Thijy tinh CRT: Tach tQ man hlnh may tfnh.<br /> tai Vign Vat ligu xay dgng Ha Nfli ke't qui dupc chl<br /> - Cao lanh A LQdi (Ipc qua ray 10.000 Ifl/cm^ say ra d bang 1.<br /> khfld 100°C).<br /> - Frit Hue, bpt mau (hfln hpp mufl'i Mangan - Sat), b) Che t^o men frit vh men miu<br /> XQdng gaeh.<br /> Dga trgn cflng thQc Seger [1] IRQ. xAljOa.ySiOz<br /> 2. Thtfc Nghiem<br /> thanh phan x va y thay ddi va cho thgm chit mau vdi<br /> a) XCl ly chat thii dien tO (CRT) ham lupng khflng ddi la 6% (KL). Cac mlu dope chuln<br /> Thuy tinh panel tach tQ man hinh may tfnh sau khi bj theo bing 2.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0)) H o a h p c & Lfng dung<br /> ^
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2