intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết bị báo cháy tự động, chương vi

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

148
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MT8880 là một IC thu phát DTMF trọn bộ kèm theo một bộ lọc thoại (Call Proges? Filtẻ). Bộ thu DTMF dựa trên kỹ thuật chuẩn của IC MT8870, còn gọi là bộ phát DTMF sử dụng phương pháp biến đổi DÁ biến dung (Switched Capcitổ) cho ra tín hệu DTMF chính xác, ít nhiễu. Các bộ đếm bên trong giúp hình thành chế độ Brút Mode nhờ vậy các cặp tone xuất ra với thời hằng chính xác. Bộ lọc Call Proges? cho phép bộ vi xử lý phân tích các tone trạng thái đường dây. Bú chuẩn của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị báo cháy tự động, chương vi

 1. CHÖÔNG VI: KHAÛO SAÙT IC THU PHAÙT TONE MT8880: MT8880 laø moät IC thu phaùt DTMF troïn boä keøm theo moät boä loïc thoaïi (Call Progress Filter). Boä thu DTMF döïa treân kyõ thuaät chuaån cuûa IC MT8870, coøn goïi laø boä phaùt DTMF söû duïng phöông phaùp bieán ñoåi D/A bieán dung (Switched Capacitor) cho ra tín heäu DTMF chính xaùc, ít nhieãu. Caùc boä ñeám beân trong giuùp hình thaønh cheá ñoä Brust Mode nhôø vaäy caùc caëp tone xuaát ra vôùi thôøi haèng chính xaùc. Boä loïc Call Progress cho pheùp boä vi xöû lyù phaân tích caùc tone traïng thaùi ñöôøng daây. Bus chuaån cuûa noù keát hôïp MPU vaø ñaëc bieät thích hôïp hoï 6800 cuûa Motorola. MT8880 coù 5 thanh ghi beân trong eå giao tieáp vôùi P, coù theå chia laøm 3 loaïi: Nhaän phaùt data: 2 thanh ghi. Thanh ghi traïng thaùi. Nhaän töø ñieàu khieån: 2 thanh ghi. I. MOÂ TAÛ CHÖÙC NAÊNG: IC phaùt tone MT8880 bao goàm boä thu DTMF chaát löôïng cao (keøm boä khueách ñaïi) vaø moät boä taïo DTMF söû duïng BUST COUNTER giuùp cho vieäc toång hôïp ñoùng ngaét tone ñöôïc chính xaùc& Ngoaøi ra ta coù theå choïn cheá ñoä CALL PROGRESS ñeå giuùp phaùt hieän caùc taàn soá naèm trong giaûi thoâng thoaïi. Ñoù laø caùc tín hieäu traïng thaùi ñöôøng daây. II. CAÁU HÌNH NGOÕ VAØO: Thieát keá ñaàu vaøo cuûa MT8880 cung caáp moät boä khueách ñaïi OP-AMP ngoõ vaøo vi sai cuõng nhö moät ngoõ vaøo VREF ñeå ñieàu chænh thieân aùp cho ñaàu vaøo taïi VDD/2. Chaân GS giuùp noái
 2. ngoõ ra boä khueách ñaïi vôùi ngoõ vaøo qua moät ñieän trôû ngoaøi ñeå ñieàu chænh ñoä lôïi. Boä thu: Hai boä loïc baêng thoâng baäc 6 giuùp taùch caùc tone trong caùc nhoùm tone LOW vaø HIGH. Ñaàu ra moãi boä loïc ñieän dung giuùp naén daïng tín hieäu tröôùc khi qua boä haïn bieân. Vieäc haïn bieân ñöôïc ñaûm nhieäm bôûi boä so saùnh (Comparator) coù keøm theo boä treã ñeå traùnh choïn laàm tín hieäu möùc thaáp khoâng mong muoán. Ñaàu ra cuûa boä so saùnh cho ta caùc dao ñoäng coù möùc logic taïi taàn soá DTMF thu ñöôïc. Tieáp theo phaàn loïc laø boä giaûi maõ söû duïng kyõ thuaät ñeám soá ñeå kieåm tra taàn soá cuûa caùc tone t`u ñöôïc vaø baûo ñaûm chuùng töông öùng vôùi caùc taàn soá DTMF chuaån. Moät kyõ thuaät laáy trung bình phöùc giuùp loaïi tröø caùc tone giaû taïo thaønh do tieáng noùi trong khi vaãn ñaûm baûo moät khoaûng bieán ñoäng cho tone thu do bò leäch. Khi boä kieåm tra nhaän daïng ñöôïc hai tone ñuùng thì ñaàu ra “early steering” (Est) seõ leân möùc Active. Luùc khoâng nhaän ñöôïc tín hieäu tone thì Est seõ leân möùc Inactive. 1. Maïch STEERING: VDD VDD C1 St/GT vc Est MT8880 R1 Hình 5.2: Maïch steering Tröôùc khi thu nhaän moät caëp tone ñaõ giaûi maõ, boä thu phaûi kieåm tra xem thôøi haèng cuûa tín hieäu coù ñuùng khoâng. Vieäc kieåm tra naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi moät boä RC maéc ngoaøi. Khi Est leân HIGH laøm cho Vc taêng leân khi tuï xaû. Khi maø Est vaãn coøn HIGH
 3. trong moät thôøi ñoaïn hôïp leä (tone) thì Vc tieán tôùi möùc ngöôõng Vtst cuûa logic Steering ñeå nhaän moät caëp tone vaø choát 4 bit maõ töông öùng vôùi noù vaøo thanh ghi Receive Data Register. Luùc naøy, ñaàu ra GT ñöôïc kích hoaït vaø ñaåy Vc leân tôùi VDD. Cuoái cuøng sau moät thôøi gian delay ngaén cho pheùp vieäc choát Data thöïc hieän xong thì côø cuûa maïch Steering leân HIGH baùo hieäu raèng caëp tone thu ñöôïc ñaõ ñöôïc löu vaøo thanh ghi. Ta coù theå kieåm tra bit töông öùng trong thanh ghi traïng thaùi. Neáu ta cho Mode Interrupt thì chaân IRQ/CP seõ xuoáng LOW khi côø naøy ñöôïc kích hoaït. Döõ lieäu thu ñöôïc seõ ñi ra Databus (2 chieàu) khi thanh ghi Receive Data ñöôïc ñoïc. Maïch steering laïi hoaït ñoäng nhöng theo chieàu ngöôïc laïi ñeå kieåm tra khoaûng döøng giöõa hai soá ñöôïc quay. Vì vaäy boä thu vöøa boû qua tín hieäu quaù ngaén khoâng hôïp leä vöøa khoâng chaáp nhaän caùc khoaûng ngaét quaù nhoû khoâng theå coi laø khoaûng döøng giöõa caùc soá. Chöùc naêng naøy, cuõng nhö khaû naêng choïn thôøi haèng Steering baèng maïch ngoaøi cho pheùp ngöôøi thieát keá ñieàu chænh hoaït ñoäng cho phuø hôïp vôùi caùc ñoøi hoûi khaùc nhau cuûa töøng öùng duïng. 2. BOÄ LOÏC THOAÏI: Mode CALL PROGRESS khi ñöôïc choïn thì cho pheùp kieåm tra caùc tone khaùc nhau theå hieän traïng thaùi ñöôøng daây. Ñaàu vaøo cuûa Call Progress vaø mode tone DTMF laø chung nhöng tone Call Progress chæ coù theå kieåm tra neáu ta choïn mode CP. DTMF tone laïi khoâng theå nhaän daïng ñöôïc neáu ta choïn mode CP. Caùc taàn soá ñöa ñeán ñaàu vaøo (+IN vaø –IN) naèm trong giôùi haïn baêng thoâng chaáp nhaän cuûa boä loïc (280-550 Hz) seõ ñöa qua boä so saùnh coù ñoä lôïi cao vaø ñeán chaân IRQ/CP. Daïng soùng ôû ñaàu ra taïo bôûi maïch trigger coù theå phaân tích bôûi vi xöû lyù ñeå xaùc ñònh tính chaát cuûa caùc tone traïng thaùi ñöôøng daây. Caùc taàn soá trong
 4. vuøng loaïi boû seõ khoâng ñöôïc kieåm tra vaø nhö vaäy seõ khoâng coù tín hieäu naøo ôû chaân IRQ/CP khi gaëp caùc taàn soá naøy. Boä phaùt DTMF trong MT8880 coù khaû naêng taïo taát caû 16 caëp tone DTMF chuaån vôùi nhieãu toái thieåu vaø ñoä chính xaùc cao. Taát caû taàn soá naøy ñeàu laáy töø dao ñoäng thaïch anh 3.579545 Mhz maéc ngoaøi. Daïng soùng sin cuûa töøng tone ñöôïc toång hôïp soá baèng caùch söû duïng boä phaän chia haøng vaø coät toång hôïp ñöôïc, vaø boä bieán ñoåi D/A bieán dung. Caùc tone haøng vaø coät ñöôïc troän laïi vaø loïc ñeå cho ra tín hieäu DTMF vôùi ít haøi vaø ñoä chính xaùc cao. Ñeå phaùt moät tín hieäu DTMF thì döõ lieäu töông öùng vôùi daïng maõ ôû baûng (.1) seõ phaûi ñöôïc vieát vaøo thanh ghi Transmit Data. Chuù yù raèng maõ phaùt naøy töông öùng vôùi maõ nhaän. Caùc tone rieâng leû ñöôïc phaân thaønh hai nhoùm laø: nhoùm thaáp vaø nhoùm cao (flow vaø high). Nhö baûng sau, caùc soá trong nhoùm thaáp laø 697, 770, 852 vaø 941 Hz& Theo tieâu chuaån thì tyû soá bieân ñoä cuûa nhoùm cao vôùi nhoùm thaáp laø 2dB ñeå traùnh suy hao taàn soá cao treân ñöôøng truyeàn. Baûng maõ hoùa caùc tín hieäu quay soá DTMF: flow fhigh Digit D0 D1 D2 D3 697 1209 1 0 0 0 1 697 1336 2 0 0 1 0 697 1477 3 0 0 1 1 770 1209 4 0 1 0 0 770 1336 5 0 1 0 1 770 1477 6 0 1 1 0 852 1209 7 0 1 1 1 852 1336 8 1 0 0 0 852 1477 9 1 0 0 1
 5. 941 1029 0 1 0 1 0 941 1336 * 1 0 1 1 941 1477 # 1 1 0 0 697 1663 A 1 1 0 1 770 1663 B 1 1 1 0 852 1663 C 1 1 1 1 941 1663 D 0 0 0 0 Thôøi haèng cuûa moãi tone bao goàm 32 thôøi ñoïan gioáng nhau. Thôøi haèng cuûa moät tone ñöôïc ñieàu khieån baèng caùch thay ñoåi ñoä daøi cuûa caùc thôøi ñoaïn treân. Trong hoaït ñoäng ghi vaøo thanh ghi Transmith Data thì 4 bit data treân bus ñöôïc choát vaø bieán ñoåi thaønh 2 trong 8 maõ ñeå söû duïng cho maïch chia haøng coät. Maõ naøy ñöôïc söû duïng ñeå quyeát ñònh thôøi ñoaïn taàn soá cuûa moät tone. 3. BURST MODE: Moät öùng duïng ñieän thoaïi baát kyø ñeàu ñoøi hoûi tín hieäu DTMF ñöôïc taïo ra vôùi moät thôøi haèng hoaëc ñöôïc quy ñònh bôûi öùng duïng ñoù hoaëc bôûi heä thoáng chuyeån maïch hieän coù. Thôøi haèng DTMF chuaån coù theå ñöôïc taïo ra baèng caùch söû duïng Burst Mode. Boä phaùt coù khaû naêng toång hôïp caùc tone coù khoaûng taét/môû trong thôøi gian ñònh tröôùc. Thôøi gian naøy laø 51 ms ± 1ms vaø laø chuaån cho boä quay soá töï ñoäng vaø toång ñaøi. Sau khi khoaûng taét/môû tone ñaõ ñöôïc phaùt ñi, 1 bit töông öùng seõ ñöôïc laäp trong thanh ghi traïng thaùi ñeå bieåu thò raèng boä phaùt ñaõ saün saøng cho data keá. Thôøi haèng 51 ms ± 1ms ñoùng /môû tone coù ñöôïc khi ta choïn mode DTMF. Tuy nhieân khi CP mode (Call Progress Mode) ñöôïc choïn thì moät thôøi haèng ñoùng ngaét thöù hai laø 102ms ± 2ms seõ ñöôïc söû duïng. Khoaûng thôøi haèng daøi hôn naøy seõ höõu ích khi thôøi gian
 6. xuaát hieän tone laø 51 ms. Chuù yù raèng khi CP mode vaø burst mode cuøng ñöôïc choïn thì MT8880 chæ hoaït ñoäng ôû cheá ñoä phaùt maø thoâi. Trong moät öùng duïng naøo ñoù khi ta caàn moät khoaûng thôøi gian ñoùng ngaét khaùc (khoâng theo chuaån) thì phaûi duøng voøng laëp phaàn meàm hay moät boä ñònh beân ngoaøi vaø taét cheá ñoä Busrt Mode ñi. IC MT8880 khi ñöôïc khôûi ñoäng seõ maëc nhieân choïn cheá ñoä DTMF mode vaø Burst mode ñoàng thôøi. 4. Taïo Tone Ñôn: (Single Tone) Cheá ñoä taïo tone ñôn ñöôïc duøng khi ta chæ muoán taïo moät tone naøo ñoù trong nhoùm thaáp hoaëc cao. Cheá ñoä naøy duøng ñeå kieåm tra thieát bò DTMF vaø ñeå tính toaùn nhieãu, vaø ñöôïc choïn thanh ghi Control Register B. 5. Maïch Clock DTMF: Maïch clock ñöoïc söû duïng keát hôïp vôùi taàn soá maøu chuaån tivi coù taàn soá coäng höôûng laø 3.579545 Mhz. Moät nhoùm IC MT 8880 coù theå noái vôùi nhau duøng chung moät dao ñoäng thaïch anh. 6. Boä giao tieáp vôùi vi xöû lyù: MT8880 söû duïng moät boä giao tieáp vi xöû lyù cho pheùp ñieàu khieån moät caùch chính xaùc vôùi chöùc naêng thu vaø phaùt. Coù toång coäng 5 thanh ghi chia laøm ba loaïi: Thanh ghi döõ lieäu thu /phaùt, thanh ghi ñieàu khieån thu /phaùt vaø thanh ghi traïng thaùi. Coù hai thanh ghi döõ lieäu: thanh ghi Receive data chöùa maõ xuaát ra cuûa caëp tone DTMF hôïp leä gaàn nhaát vaø laø thanh ghi chæ ñoïc. Data ñöa vaøo thanh ghi Transmith Data seõ qui ñònh caëp tone naøo ñöôïc phaùt ñi, Data chæ coù theå ñöôïc vaøo thanh ghi naøy. Ñieàu khieån thu phaùt tone ñöôïc ñaûm nhaän bôûi 2 thanh ghi Control Register A vaø Control Register B (CRA vaø CRB) coù cuøng moät ñòa chæ. Muoán ghi vaøo thanh ghi CRB thì tröôùc ñoù phaûi
 7. coù set moät bit töông öùng ôû CRA. Chu kyø ghi keá tieáp vaøo cuøng ñòa chæ vôùi CRA seõ cho pheùp truy caäp tôùi CRB. Vaø chu kyø ghi keá tieáp nöõa seõ trôû laïi CRA. Khi caáp ñieän maïch ñieän reset noäi seõ xoùa caùc thanh ghi ñieàu khieån. Tuy vaäy, ñeå ngaên ngöøa thì chöông trình phaàn meàm neân coù moät doøng leänh ñeå kích khôûi caùc thanh ghi naøy. Giaû söû raèng thanh ghi phaùt roãng sau khi reset, ta xem qua caùc baûng (3, 4, 5 vaø 6) ñeå thaáy roõ chi tieát veà caùc thanh ghi ñieàu khieån. Chaân IRQ/CP coù theå ñöôïc laäp trình sao cho noù coù theå cung caáp tín hieäu yeâu caàu ngaét sau khi nhaän xung DTMF hôïp leä hay khi boä phaùt ñaõ saün saøng cho data keá tieáp (chæ trong Burst mode). Chaân IRQ/CP laø ngoõ ra cöïc maùng hôû vaø vì theá caàn coù moät ñieän trôû keùo leân. Thanh ghi nhaän data chöùa maõ leänh xuaát cuûa giaù trò cuoái cuøng caëp tone DTMF ñöôïc giaûi maõ vaø chæ laø thanh ghi ñoïc data vaøo. Tín hieäu data vaøo trong thanh ghi phaùt seõ ñöôïc ñònh roõ vôùi caëp tone naøo maø ñöôïc phaùt sinh ra. Data chæ coù theå ñöôïc vieát vôùi thanh ghi phaùt. Hai thanh ghi ñieàu khieån CRA vaø CRB chæ chieám choã trong moät khoaûng ñòa chæ töông öùng gheùp ghi vôùi CRB coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng caùch ñaët daønh rieâng bit trong CRA pheùp ghi tieáp theo tôùi ñòa chæ töông töï seõ ñöôïc tröïc tieáp ñöa tôùi CRB vaø tieáp theo sau cho chu kyø ghi seõ ñöôïc tröïc tieáp trôû laïi CRA. Caùch truy caäp thanh ghi: RSO R/W CHÖÙC NAÊNG 0 0 Ghi vaøo thanh ghi Data phaùt 0 1 Ñoïc töø thanh ghi data thu 1 0 Ghi vaøo thanh ghi ñieàu
 8. khieàn 1 1 Ñoïc töø thanh ghi traïng thaùi Traïng thaùi thanh ghi CRA: b3 b2 b1 b0 REGISTE INTERRU CP/ TONE R PT DTMF OUT SELECT ENABLE MODE CRA (Control Register A): BI TEÂN CAÙCH SÖÛ DUÏNG T B0 TONE Möùc logic 1 cho pheùp tone ñöôïc phaùt ra. OUTPUT Chöùc naêng naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän trong Busrt mode hoaëc None- Busrt mode B1 CP/ Choïn mode DTMF (möùc 0) cho pheùp thu DTMF vaø phaùt tone ñoàng thôøi. Khi choïn mode CP MODE (möùc1 boä loïc daõi baäc 6) ñöôïc kích hoaït CONTRO cho pheùp kieåm tra caùc tone traïng thaùi L ñöôøng daây (call progress tone). Caùc tone naøy neáu naèm trong daõi thoâng qui ñònh thì ñöôïc theå hieän ôû chaân IRQ/CP ôû daïng soùng hình chöõ nhaät neáu bit IRQ ñöôïc choïn (B=1). Ngoaøi ra khi caû hai CP mode vaø busrt mode ñöôïc choïn, boä phaùt seõ phaùt tín hieäu DTMF vôùi khoaûng taét môû laø 102 ms, gaáp ñoâi khi ta choïn mode DTMF. Chuù yù raèng tone DTMF seõ ñöôïc thu khi mode CP
 9. ñöôïc choïn. B2 INTERR Logic 1 cho pheùp mode Interrup. Khi UP mode naøy möùc tích cöïc vaø mode DTMF ENABLE ñöôïc (B1=0), chaân IRQ/CP seõ bò keùo xuoáng möùc 0 khi: + Moät tín hieäu DTMF hôïp leä ñöôïc nhaän vaø ñaõ hieän höõu ñöôïc trong khoaûng thôøi gian an toaøn. + Boä phaùt saün saøng cho data keá tieáp ( chæ trong Busrt mode). B3 REGISTE Logic 1 cho pheùp CRB trong chu kyø ghi keá RE tieáp treân cuøng ñòa chæ naøy. Chu kyø ghi keá SELECT sau nöõa seõ trôû laïi ghi vaøo CRA. Traïng thaùi thanh ghi CRB: b3 b2 b1 b0 COLUMN SINGLE TEST BUSRT /ROW /DUAL MODE MODE TONE TONE CRB (control register B): BI TEÂN CAÙCH SÖÛ DUÏNG T B0 BUSRT Möùc 0 cho pheùp choïn Busrt mode khi MODE mode naøy ñöôïc choïn. Data töông öùng vôùi caëp tone DTMF coù theå ñöôïc vieát vaøo thanh ghi phaùt ñeå taïo ra khoaûng môû tone vôùi thôøi haèng chuaån (51ms hay 102ms). Keá tieáp sau laø khoaûng ngaét tone vôùi thôøi
 10. haèng töông töï. Ngay sau khoaûng ngaét tone thì thanh ghi traïng thaùi seõ ñöôïc caäp nhaät bieåu thò raèng thanh ghi phaùt ñaõ saün saøng cho caùc leäng môùi vaø moät ngaét ñöôïc taïo ra caùc mode Interrupt ñaõ ñöôïc choïn tröôùc ñoù. Khi Burst Mode khoâng ñöôïc choïn tröôùc ñoùthì tone phaùt ra seõ ñöôïc taét môû theo baát kyø thôøi haèng naøo do ngöôøi duøng laäp trình. B1 TEST Cho pheùp choïn Test Mode (logic 1). Khi MODE ñoù chaân IRQ/CB seõ xuaát hieän tín hieäu Steering ñöôïc laøm treã töø boä thu DTMF. DTMF Mode phaûi ñöôïc choïn (CRA B1=0) tröôùc khi Test Mode ñöôïc kích hoaït. B2 SINGLE/ Möùc logic 0 cho phaùp tín hieäu Dual Tone DUAL Multi Frequency. Logic 1 choïn cheá ñoä TONE tone ñôn (single tone) cho pheùp taïo ra GENERATI moät tone nhoùm thaáp hoaêïc nhoùm cao döïa ON vaøo traïng thaùi cuûa bit B3 trong thanh ghi CRB. B3 Söû duïng vôùi bit B2 ôû treân. Boä phaùt coù theå ñöôïc choïn ñeå phaùt taàn soá naèm treân haøng hay coät vaø möùc logic 1 seõ choïn taàn soá haøng. Thanh ghi traïng thaùi:
 11. BI TEÂN CÔØ TRAÏNG THAÙI CÔØ TRAÏNG T LAÄP THAÙI XOAÙ B0 IQR Ngaét xuaát hieän. B1 Ngaét chöa kích hoaëc B2 ñaõ ñöôïc hoaït. Bò xoùa sau laäp. khi thanh ghi traïng thaùi ñaõ ñöôïc ñoïc. B1 THANH Thôøi haèng ngaét tone Bò xoùa sau khi GHI ñaõ keát thuùc vaø boä thanh ghi traïng thaùi DÖÕ LIEÄU phaùt ñang chôø döõ ñöôïc ñoïc hay khi PHAÙT lieäu keá tieáp. choïn None_Burst ROÃNG (CHÆ Mode. TRONG BURST MODE) B2 THANH Döõ lieäu hôïp leä ñang Bò xoùa sau khi GHI DÖÕ naèm trong thanh ghi thanh traïng thaùi LIEÄU THU döõ lieäu thu. ñöôïc ñoïc. ÑAÀY B3 DELAY Ñöôïc laäp khi phaùt Bò xoùa sau khi phaùt STEERING hieän thaáy söï khoâng hieän moät tín hieäu xuaát hieän khoâng hôïp DTMF hôïp leä. leä cuûa tín hieäu DTMF. III. YÙ NGHÓA CAÙC CHAÂN:
 12. Sô ñoà chaân IC MT8880 PIN TEÂN MOÂ TAÛ 1 IN+ Chaân vaøo khoâng ñaûo cuûa OP.AMP 2 IN- Chaân vaøo ñaûo cuûa OP.AMP. 3 GS Choïn ñoä lôïi cho boä khueách ñaïi OP.AMP. 4 VRE Ñaàu ra ñieän aùp tónh VDD/2 ñöôïc duøng ñeå caân F baèng tónh ôû ñaàu vaøo. 5 VSS Ñieän aùp aâm cung caáp. 6 OSC Ñaàu vaøo boä dao ñoäng thaïch anh. 1 7 OSC Dao ñoäng thaïch anh 3.579545 MHz ñöôïc noái 2 giöõa OSC1 vaø OSC2 taïo thaønh dao ñoäng doøng ñieän ôû beân trong vi eaïch. 8 TON Ngoõ ra tone DTMF. E 9 R/W Chaân ñeå CPU ñieàu khieån tröïc tieáp ñoïc vieát data. 10 CS Chip Select. 11 RSO Chaân choïn Register. 12  2 Xung ñoàng hoà heä thoáng. 13 IRQ Yeâu caàu ngaét gôûi tôùi MPU (Chaân cöïc maùng hôû). /CP Khi Mode Call Progress (CP) cheá ñoä ngaét interrupt cuøng ñöôïc choïn, chaân IRQ/CP seõ ñöa ra daïng soùng hình chöõ nhaät ñaëc tröng cho tín hieäu ñaàu vaøo OP.AMP vôùi ñieàu kieän tín hieäu ñaàu vaøo naøy phaûi naèm trong daûi thoâng cuûa boä loïc thoâng daûi. 14  D0- Data Bus 17 D3
 13. 18 Est (Early Steering Output). Cho ra möùc logic 1 khi phaùt hieän ñöôïc moät caët tone hôïp leä. Baát kì traïng thaùi naøo khoâng coù tín hieäu hôïp leä ñeàu cho ra logic 0. 19 St/G (Sreering Output/ Guard Time Output 2 chieàu). T Moät caëp ñieän aùp lôùn hôn VESt khi xuaát hieän taïi ST laøm cho thieát bò ghi nhaän caëp tone vaø caäp nhaát boä choát ngoõ ra. Moät ñieän aùp nhoû hôn VESt giaûi phoùng thieát bò ñeå thu nhaän caëp tone môùi. Ngoõ ra GT laøm nhieäm vuï reset maïch ñònh thì beân ngoaøi. Traïng thaùi cuõa noù laø moät haøm cuûa Est vaø ñieän aùp taïi chaân St. 20 VDD Nguoàn cung caáp döông.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=148

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2