intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 11

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
462
lượt xem
224
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy phát điện là máy biến đổi cơ năng thành điện năng sản sinh ra điện để cung cấp cho các thiết bị dùng điện trên ôtô, khi ôtô đã thực hiện xong quá trình khởi động - Nạp điện cho ắc quy khi trục khuỷu động cơ làm việc ở số vòng quay trung bình và lớn. 3.1.2. Phân loại máy phát điện. Hiện nay các loại xe ôtô bất cứ loại xe nào có thể dùng một trong hai loại máy phát điện sau: Máy phát điện cực từ có nam châm điện Theo kết cấu của cực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 11

 1. Chương 11: M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 3.1. Kh¸i niÖm chung 3.1.1. C«ng dông cña m¸y ph¸t ®iÖn. - M¸y ph¸t ®iÖn lµ m¸y biÕn ®æi c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng s¶n sinh ra ®iÖn ®Ó cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn trªn «t«, khi «t« ®· thùc hiÖn xong qu¸ tr×nh khëi ®éng - N¹p ®iÖn cho ¾c quy khi trôc khuûu ®éng c¬ lµm viÖc ë sè vßng quay trung b×nh vµ lín. 3.1.2. Ph©n lo¹i m¸y ph¸t ®iÖn. HiÖn nay c¸c lo¹i xe «t« bÊt cø lo¹i xe nµo cã thÓ dïng mét trong hai lo¹i m¸y ph¸t ®iÖn sau: M¸y ph¸t ®iÖn cùc tõ cã nam ch©m ®iÖn Theo kÕt cÊu cña cùc tõ M¸y ph¸t ®iÖn cùc tõ cã nam ch©m vÜnh cöu 3.1.3. Yªu cÇu - §¶m b¶o ®é tin cËy tèi ®a cho hÖ thèng, ®iÒu chØnh tù ®éng trong mäi ®iÒu kiÖn sö dông.
 2. - §¶m b¶o ®Æc tÝnh c«ng t¸c cña hÖ ®iÒu chØnh, cã chÊt l-îng cao vµ æn ®Þnh trong kho¶ng thay ®æi tèc ®é vµ t¶i cña m¸y. - §¶m b¶o khëi ®éng dÔ dµng trong mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ ®é tin cËy cao. - §¶m b¶o n¹p tèt cho ¾c quy. - CÊu t¹o ®¬n gi¶n. - KÝch th-íc nhá gän, ®é bÒn cao, chÞu rung sãc tèt
 3. 3.2. CÊu t¹o cña m¸y ph¸t ®iªn xoay chiÒu - CÊu t¹o m¸y ph¸t 1 10 ®iÖn xoay chiÒu gåm: + Stato 2 9 3 8 + Roto 4 + B¸nh ®ai 7 5 6 truyÒn + C¸nh qu¹t lµm m¸t + Bé ®ièt chØnh l-u ®iÖn ¸p H×nh 3.1: CÊu t¹o m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 1, N¾p sau 6, PhÇn øng (Stato) 2, Bé chØnh l-u 7, PhÇn c¶m (r«to) 3, §ièt 8, Qu¹t 4, §i èt kÝch tõ 9, Buly 5, Bé ®iÒu chØnh ®iÖn 10, Ch©n G¾n ¸p vµ c¸c chæi than tiÕp ®iÖn
 4. H×nh 3.2: Chi tiÕt th¸o rêi cña m¸y ph¸t ®iÖn 3.2.1. R«to Roto ®-îc chÕ t¹o thµnh hai nöa. Mçi nöa cã c¸c cùc lµm b»ng thÐp non, bªn trong cã cuén d©y kÝch tõ dßng ®iÖn kÝch tõ ®-îc ®-a vµo cuén kÝch tõ trªn Roto. Hai ®Çu d©y cña cuén kÝch tõ nèi víi hai vßng tiÕp ®iÖn b»ng ®ång ®Æt trªn trôc roto nh-ng c¸ch ®iÖn víi trôc roto. C¸c chæi than l¾p trong gi¸ ®ì vµ ¸p s¸t c¸c vßng ®ã. Khi ta bËt c«ng t¾c m¸y, ®iÖn ¾c quy vµo kÝch tõ cuén c¶m c¸c vÊu cùc roto trë thµnh nam ch©m ®iÖn c¸c tõ cùc b¾c nam xen kÏ nhau.
 5. 3.2.2. Stato . D¹ng èng ®-îc ghÐp b»ng nh÷ng l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn c¸ch ®iÖn víi nhau ®Ó gi¶m dßng phu c«. MÆt trong cã c¸c r·nh xÕp c¸c cuén d©y øng ®iÖn, cuén d©y øng ®iÖn H×nh 3.4: §Êu m¹ch sao vµ m¹ch tam gåm 3 pha cã c¸c cuén gi¸c trong m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu d©y riªng biÖt, cuén d©y a, §Êu h×nh sao b ®Êu tam gi¸c pha cña stato ®Êu víi nhau theo h×nh sao hoÆc h×nh tam gi¸c.
 6. H×nh 3.5:Bè trÝ c¸c cuén d©y øng ®iÖn trong phÇn øng Stato a. Mét Stato hoµn chØnh b. S¬ ®å cu«n d©y Stato 1. Lâi thÐp tõ ; 2. §Çu mèi c¸c cuén d©y 3.2.3. Chæi than. Hai chæi than ®-îc cÊu t¹o tõ ®ång graphit vµ mét sè phô chÊt ®Ó gi¶m ®iÖn trë vµ søc mµi mßn. Hai chæi than ®-îc H×nh 3.6: Chæi than vµ gi¸ ®ì chæi than ®Æt trong gi¸ ®ì, chæi than b¾t cè ®Þnh trªn vá m¸y, lu«n ¸p s¸t vµo vµnh tiÕp ®iÖn nhê lùc Ðp cña lß xo. 3.2.4. N¾p m¸y:
 7. §Ó b¶o vÖ m¸y khái bÞ nh÷ng vËt bªn ngoµi r¬i vµo lµm h- háng d©y quÊn, nã cßn lµm gi¸ ®ì cho c¸c ®Çu trôc roto, ®ång thêi còng ®Ó b¾t m¸y ph¸t ®iÖn vµo «t«. N¾p th-êng ®-îc chÕ t¹o b»ng thÐp, gang hoÆc nh«m. H×nh 3.7: N¾p m¸y cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 3.2.5. Bé chØnh l-u. - C«ng dông cña bé chØnh l-u lµ n¾n dßng ®iÖn ph¸t xoay chiÒu thµnh dßng ®iÖn mét chiÒu. - Bé chØnh l-u th-êng gåm cã 6,8 hay9 ®iot silic xÕp thµnh 3 nh¸nh c¸c ®ièt m¾c theo s¬ ®å n¾n m¹ch cÇu ba pha vµ nèi vµo c¸c ®Çu ra cña c¸c cuén d©y phÇn øng trªn stato. C¸c ®ièt ®-îc ®Æt trong mét khèi ®Ó ®¶m b¶o ®é kÝn vµ ch¾c ch¾n, c¸c ®ièt ®-îc tr¸ng mét líp bét ®Æc biÖt, khèi chØnh l-u ®-îc g¾n vµo n¾p cña m¸y ph¸t ®iÖn b»ng bul«ng.
 8. H×nh 3.8: S¬ ®å ®Êu d©y bé H×nh3. 9: Bé chØnh l-u ®ièt Silic a. kÕt cÊu chung; b. S¬®å ®iÖn a. N¾n dßng mét pha nöa kú. * S¬ ®å cÊu t¹o. S¬ ®å n¾n dßng xoay chiÒu 1 pha nöa kú sö dông rÊt Ýt trong thùc tÕ v× chÊt l-îng ®iÖn ¸p 1 chiÒu sau khi n¾n kÐm trÞ sè hiÖu dông ®iÖn ¸p 1 chiÒu thÊp ®ång thêi cßn mÊp m« nhiÒu. O H×nh 3.10. S¬ ®å n¾n dßng mét pha nöa kú. * Nguyªn lý lµm viÖc. S¬ ®å n¾n dßng nöa kú mét pha sö dông ®ièt n¾n dßng chØ cho dßng ®iÖn ®i theo mét chiÒu: ë nöa chu kú ®Çu: Dßng ®iÖn ®i tõ (+) m¸y ph¸t ®Õn (+) cña ®ièt qua phô t¶i råi vÒ (-) cña m¸y ph¸t.
 9. ë nöa chu kú sau: Nhê cã ®ièt nªn kh«ng cho dßng ®iÖn ®i qua phô t¶i. V× vËy dßng ®iÖn sau khi n¾n vÉn cßn nhiÒu mÊp m«. b. N¾n dßng c¶ kú mét pha theo s¬ ®å cÇu. * S¬ ®å cÊu t¹o. S¬ ®å n¾n dßng c¶ kú nguån ®iÖn xoay chiÒu mét pha ®-îc sö dông rÊt phæ biÕn. Trong hÖ thèng ®iÖn «t«, m¸y kÐo. S¬ ®å nµy ®-îc dïng ë mét sè bé phËn nh- r¬le khèng chÕ trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn m¸y khëi ®éng ®iÖn. H×nh 3.11. S¬ ®å n¾n dßng c¶ kú 1 pha theo s¬ ®å cÇu * Nguyªn lý lµm viÖc. ë nöa chu kú ®Çu: Khi thÕ d-¬ng cña m¸y ph¸t ®Æt vµo ®iÓm a, thÕ ©m ®Æt vao ®iÓm b cã dßng ®iÖn ®i tõ : (+) m¸y ph¸t ®Õn (a) qua §1 qua Rt qua §3 vÒ (b) råi vÒ (-) m¸y ph¸t. ë nöa chu kú sau: Khi thÕ d-¬ng cña m¸y ph¸t ®Æt vµo ®iÓm (b), thÕ ©m cña m¸y ph¸t ®Æt vµo ®iÓm (a) cã dßng ®iÖn ®i tõ (+) m¸y ph¸t tíi ®iÓm (b) qua §2 qua Rt qua §4 råi vÒ (a) vµ vÒ (-) m¸y ph¸t.
 10. c. N¾n dßng 3 pha nöa kú. * S¬ ®å cÊu t¹o. S¬ ®å n¾n dßng 3 pha nöa kú sö dông rÊt Ýt trong s¬ ®å ®iÖn cña «t«, m¸y kÐo. Nã chi ®-îc dïng thµnh dßng kÝch thÝch cho m¸y ph¸t ®iÖn khi m¸y ph¸t ®iÖn lµm viÖc H×nh 3.12 . S¬ ®å n¾n dßng 3 pha nöa kú * Nguyªn lý lµm viÖc. XÐt pha I: Cã dßng ®iÖn ®i tõ (+) I ®Õn Rt qua §2 råi vÒ (-) cña I. XÐt pha II: Cã dßng ®iÖn ®i tõ (+) II ®Õn Rt qua §3 råi vÒ (-) cña II. XÐt pha III: Cã dßng ®iÖn ®i tõ (+) III ®Õn Rt qua §1 råi vÒ (-) cña III.
 11. d. N¾n dßng 3 pha c¶ kú. * S¬ ®å nguyªn lý. S¬ ®å nµy ®-îc dïng rÊt phæ biÕn trªn t¸t c¶ c¸c «t«, m¸y kÐo hiÖn nay. ¦u ®iÓm cña nã lµ ®iÖn ¸p mét chiÒu sau khi n¾n cã trÞ sè hiÖu dông lín vµ tÇn sè nhÊp nh¸y caovµ gÇn víi ®-êng th¼ng h¬n. + . §1 §2 . §3 §7 a . §8 . b a . b . §9 Rt c §4 . - §5 §6 c b,Dïng 9 ®i«t + . §1 . §2 §3 §4 a . b . . . Rt c §8 §7 §6 - . §5 c, Dïng 8 ®i«t H×nh 3.13. S¬ ®å n¾n dßng 3 pha c¶ kú * Nguyªn lý lµm viÖc. - Khi a lµ d-¬ng nhÊt, b lµ ©m nhÊt: Cã dßng ®iÖn ®i tõ (a) qua §1 qua Rt vÒ §5 råi vÒ b råi vÒ (-) cña a. - Sau 1200 th× b d-¬ng nhÊt, c lµ ©m nhÊt: Cã dßng diÖn ®i tõ (b) qua §2 qua Rt qua §6 råi vÒ c råi vÒ (-) cña (b). - Sau 1200 th× (c) lµ d-¬ng nhÊt, a lµ ©m nhÊt: Cã dßng ®iÖn ®i tõ (c ) qua §3 qua Rt qua §4 råi vÒ a råi vÒ (-) cña c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản