intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 19

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
169
lượt xem
82
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống khởi động gián tiếp có cực từ là nam châm vĩnh cửu gồm: - ắc quy là nguồn cung cấp điện cho máy khởi động. - Khoá điện dùng để đóng, cắt dòng điện cho máy khởi động . - Rơle khởi động gồm có 1 lõi thép, trên lõi thép có quấn cuộn dây hút và cuộn dây giữ . Rơle khởi động có nhiệm vụ điều khiển sự đóng cắt các tiếp điểm chính và tiếp điểm nối tắt điện trở phụ trong quá trình khởi động động cơ. - Máy khởi động gồm có cực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 19

  1. Chương 19: HÖ thèng khëi ®éng gi¸n tiÕp cã cùc tõ lµ nam ch©m vÜnh cöu a. KÕt cÊu: HÖ thèng khëi ®éng gi¸n tiÕp cã cùc tõ lµ nam ch©m vÜnh cöu gåm: - ¾c quy lµ nguån cung cÊp ®iÖn cho m¸y khëi ®éng. - Kho¸ ®iÖn dïng ®Ó ®ãng, c¾t dßng ®iÖn cho m¸y khëi ®éng . - R¬le khëi ®éng gåm cã 1 lâi thÐp, trªn lâi thÐp cã quÊn cuén d©y hót vµ cuén d©y gi÷ . R¬le khëi ®éng cã nhiÖm vô ®iÒu khiÓn sù ®ãng c¾t c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh vµ tiÕp ®iÓm nèi t¾t ®iÖn trë phô trong qu¸ tr×nh khëi ®éng ®éng c¬. - M¸y khëi ®éng gåm cã cùc tõ lµ nam ch©m vÜnh cöu, cuén d©y r«to, khíp truyÒn ®éng 1 chiÒu , b¸nh r¨ng m¸y khëi ®éng , bé truyÒn hµnh tinh. M¸y khëi ®éng cã nhiÖm vô t¹o ra m« men quay vµ truyÒn m« men quay ®Õn trôc khuûu cña ®éng c¬ ®Ó khëi ®éng ®éng c¬. Bé truyÒn hµnh tinh cã nhiÖm vô lµm t¨ng m« men quay ®Ó truyÒn ®Õn trôc khuûu cña ®éng c¬.
  2. b. S¬ ®å nguyªn lý: H×nh 5.15. S¬ ®å nguyªn lý cña hÖ thèng khëi ®éng gi¸n tiÕp 1. B¸nh r¨ng m¸y khëi ®éng. 7. R«to 2. Vµnh r¨ng b¸nh ®µ. 8. Chæi than. 3. Bé tiÕp hîp. 9. R¬le m¸y khëi ®éng 4. Cµng g¹t. 10. Kho¸ ®iÖn 5. Bé truyÒn hµnh tinh. 11. ¾c quy 6. Cùc tõ ( Nam ch©m vÜnh cöu ) c. Nguyªn lý lµm viÖc: Khi bËt kho¸ ®iÖn, cã dßng ®iÖn ®i tõ (+) ¾c quy -> kho¸ ®iÖn -> cäc 50 cña r¬ le khëi ®éng Cuén d©y hót -> R«to -> m¸t -> (-) ¾c quy Cuén d©y gi÷ -> m¸t.
  3. Do cã dßng ®iÖn ch¹y trong hai cuén d©y r¬le khëi ®éng lµ lâi thÐp cña r¬le bÞ tõ ho¸ thµnh nam ch©m ®iÖn, lùc tõ do nã sinh ra th¾ng ®-îc søc c¨ng cña lß xo v× vËy nã sÏ hót lâi thÐp ®i vµo ®Ó thùc hiÖn viÖc ®ãng tiÕp ®iÓm vµ ®-a b¸nh r¨ng m¸y khëi ®éng 1 cïng víi khíi truyÒn ®éng 1 chiÒu 3 lao ra ¨n khíp víi vµnh r¨ng b¸nh ®µ. Khi tiÕp ®iÓm 30 ch-a ®ãng th× dßng ®iÖn ®i qua cuén d©y hót vµ cuén r«to cña m¸y khëi ®éng cã gi¸ trÞ nhá, nªn nã lµm cho r«to cña m¸y khëi ®éng quay nhóc nhÝch ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho b¸nh r¨ng m¸y khëi ®éng ¨n khíp víi vµnh b¸nh r¨ng b¸nh ®µ mét c¸ch dÔ dµng. Khi tiÕp ®iÓm 30 ®ãng, mét dßng ®iÖn rÊt lín tõ ¾c quy qua kho¸ ®iÖn -> tiÕp ®iÓm 30 -> cuén d©y r«to -> m¸t -> (-) ¾c qui. Lóc nµy cuén d©y hót bÞ nèi t¾t nªn kh«ng cã dßng ®iÖn ®i qua mµ chØ cßn dßng ®iÖn qua cuén d©y gi÷ ®Ó t¹o mét lùc tõ ®ñ søc gi÷ cho b¸nh r¨ng ë vÞ trÝ ¨n khíp vµ tiÕp ®iÓm ®ãng. Nhê dßng ®iÖn cã gi¸ trÞ rÊt lín ®i qua cuén r«to cña m¸y khëi ®éng sÏ t¹o ra mét m« men quay lín cho m¸y khëi ®éng, m« men nµy ®-îc truyÒn qua khíp chuyÓn ®éng mét chiÒu tíi b¸nh r¨ng m¸y khëi ®éng kÐo cho trôc khuûu quay ®Ó thùc hiÖn viÖc khëi ®éng ®éng c¬. ë hÖ thèng khëi ®éng nµy cã trang bÞ thªm bé truyÒn hµnh tinh, khi m« men quay cña m¸y khëi ®éng ph¸t ra sÏ truyÒn qua bé truyÒn hµnh tinh lµm t¨ng m« men xo¾n tr-íc khi truyÒn ®Õn vµnh r¨ng b¸nh ®µ. V× vËy sÏ lµm t¨ng m« men xo¾n ®Ó kÐo cho trôc khuûu quay nh»m khëi ®éng ®éng c¬ mét c¸ch nhanh chãng.
  4. Khi ®éng c¬ ®· tù khëi ®éng ®-îc, nh-ng ng-êi l¸i ch-a ®-a kho¸ ®iÖn khái nÊc khëi ®éng, nhê cã khíp truyÒn ®éng mét chiÒu mµ m« men quay tõ trôc khuûu kh«ng truyÒn ng-îc ®-îc vµo r«to. V× vËy mÆc dï lóc nµy b¸nh r¨ng m¸y khëi ®éng vÉn ¨n khíp víi vµnh r¨ng b¸nh ®µ nh-ng tèc ®é quay cña trôc khuûu vµ tèc ®é quay cña r«to lµ kh¸c nhau, m¸y khëi ®éng sÏ ®-îc b¶o vÖ an toµn. Khi ng-êi l¸i t¾t kho¸ ®iÖn, c¸c cuén d©y hót, cuén d©y gi÷ cña r¬le trë ®éng sÏ mÊt ®iÖn, nªn lâi thÐp kh«ng ®-îc tõ ho¸ lß xo 3 gi·n ra trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu mang theo lâi thÐp lµm t¸ch c¸c tiÕp ®iÓm ra. §ång thêi ®-a b¸nh r¨ng m¸y khëi ®éng cïng víi khíp truyÒn ®éng mét chiÒu t¸ch khái vµnh r¨ng b¸nh ®µ. 5.3.6. HÖ thèng khëi ®éng dïng r¬ le a. S¬ ®å cña hÖ thèng khëi ®éng dïng r¬le. H×nh 5.16: S¬ ®å hÖ thèng khëi ®éng dïng r¬le b. KÕt cÊu chung cña hÖ thèng
  5. * M¸y khëi ®éng: Dïng ®Ó lµm quay trôc khuûu khi cÇn ph¸t ®éng ®éng c¬. nã lµ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch thÝch nèi tiÕp, do dßng ®iÖn cña ¾c quy cung cÊp * R¬le: Cã hai lo¹i lµ R¬le kÐo vµ R¬le ®ãng m¹ch. R¬le kÐo gåm cã ®Üa 3 ®-îc g¾n trªn trôc K3 K4 10 cña lâi 8 vµ c¸ch ®iÖn víi trôc, lâi 8 dÞch chuyÓn trong èng 5. TÊt c¶ ®-îc ®Æt trong vá 6. Lß xo 9 lu«n lu«n gi÷ cho lâi 8 ë vÞ trÝ ngoµi H×nh 5.17: R¬le kÐo cïng, cã nghÜa lµ ®Ó cho ®Üa 3 kh«ng ®ãng ®-îc k1 vµ k2. Trªn èng 5 quÊn hai cuén d©y kÐo vµ hót. R¬le kÐo cã nhiÖm vô ®ãng cÆp tiÕp ®iÓm chÝnh ®Ó nèi ®iÖn cho m¸y khíi ®éng ®ång thêi ®ãng tiÕp ®iÓm khi khëi ®éng ®éng c¬. R¬le ®ãng m¹ch: Gåm cã cÆp tiÕp ®iÓm 12 vµ 13 lu«n lu«n më khi kh«ng lµm viÖc. Moãc gi÷ 14 gi÷ tÊm
  6. dung 15 ë vÞ trÝ khe hë tiÕp ®iÓm tiªu chuÈn. GÝa16 ®Ó ®Æt lâi thÐp. R¬le ®ãng m¹ch cã c¸c cùc K,C,b. R¬le ®ãng m¹ch K b cã nhiÖm vô ®ãng c¾t dßng H×nh5.18: R¬le ®ãng m¹ch ®iÖn cho r¬le khëi ®éng. * ¾c quy: Dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho m¸y khëi ®éng khi khëi ®éng ®éng c¬. * Kho¸ ®iÖn: Dïng ®Ó ®ãng m¹ch, khëi ®éng ®éng c¬ vµ cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i c. Nguyªn lý lµm viÖc: Khi Ên nót BZ th× cuén d©y R¬le ®ãng m¹ch cã ®iÖn. Dßng ®iÖn sÏ ®i nh- sau: (+) ¾c quy ®Õn BZ ®Õn cäc K cña R¬le ®ãng m¹ch ®Õn cuén d©y tõ ho¸ 17. Do cã dßng ®iÖn qua cuén d©y R¬le t¹o lªn tõ tr-êng lµm tõ ho¸ lâi thÐp hót tiÕp ®iÓm 13 ®ãng lai lóc nµy cuén d©y kÐo vµ gi÷ cã ®iÖn. ChiÒu cña dßng ®iÖn trong 2 cuén nh- sau: + Trong cu«n d©y kÐo:(-)¡cquy ®Õn m¸t ®Õn chæi than nèi m¸t cña m¸y khëi ®éng ®Õn chæi than kh¸c cña m¸y khëi ®éng råi ®Õn cuén d©y kÝch thÝch ®Õn K1 ®Õn K3 ®Õn cuén d©y B ®Õn K4 ®Õn côc C cña r¬le ®ãng m¹ch. + Trong cuén gi÷: (-)¡cquy ®Õn m¸t ®Õn cuén gi÷ ®Õn cäc K cña R¬le kÐo ®Õn cäc C cña R¬le ®ãng m¹ch.
  7. Tõ ®©y c¶ hai m¹ch ®i qua cÆp tiÕp ®iÓm 12 vµ 13 ®Õn tÊm rung 15, gi¸ 16, cùc cña r¬le ®ãng råi ®Õn cùc d-¬ng cña ¾c quy. Do trong cuén kÐo vµ gi÷ cã ®iÖn t¹o ra tõ tr-êng hót lâi thÐp vÒ phÝa tr¸i lµm cÇn 11 t¸c dông vµo c¬ cÊu truyÒn lùc ®Ó ®-a khèi b¸nh r¨ng m¸y khëi ®éng ®Õn ¨n khíp víi b¸nh ®µ. Khi cÆp b¸nh r¨ng ®· ¨n khíp hoµn toµn th× ®Üa 3 ®ãng K1 vµ K2. Khi khëi ®éng xong, do tèc ®é m¸y ph¸t cßn nhá, søc ®iÖn ®éng cña nã ng-îc chiÒu víi søc ®iÖn ®éng cña ¾c quy nªn c-êng ®é dßng ®iÖn trong cuén d©y r¬ le ®ãng m¹ch bÞ khö , tiÕp ®iÓm 9 vµ 10 më ra vµ dßng ®iÖn trong hai cuén d©y kÐo vµ gi÷a còng bÞ ng¾t. D-íi t¸c dông cña lùc lß so trªn cÇn hai nh¸nh 11 vµ lß so 9, lâi thÐp trá vÒ vÞ trÝ cò lµm ph©n ly khèi b¸nh r¨ng, ®Üa 3 t¸ch k1 vµ k2, dßng ®iÖn vµo m¸y khëi ®éng bÞ ng¾t, m¸y khëi ®éng th«i lµm viÖc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2