intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 5

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
140
lượt xem
57
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ tạo điện áp điều khiển bằng bộ phân áp Để đưa điện áp điều khiển đến cực gốc B của tranzitor có trường hợp dùng hai điện trở R1 và R2 tạo thành bộ phân áp (hình vẽ). Dùng bộ phân áp có tác dụng làm điện áp UEB tương đối ổn định trong quá trình làm việc. Hình 1.38. Sơ đồ tạo điện áp điều khiển bằng bộ phân áp Trong sơ đồ có thể thay đổi R1, R2 để điều chỉnh điện áp điều khiển UEB theo ý muốn: - Muốn tăng UEB có thể thực hiện bằng cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 5

  1. Chương 5: S¬ ®å t¹o ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn b»ng bé ph©n ¸p §Ó ®-a ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn ®Õn cùc gèc B cña tranzitor cã tr-êng hîp dïng hai ®iÖn trë R1 vµ R2 t¹o thµnh bé ph©n ¸p (h×nh vÏ). Dïng bé ph©n ¸p cã t¸c dông lµm ®iÖn ¸p UEB t-¬ng ®èi æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. H×nh 1.38. S¬ ®å t¹o ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn b»ng bé ph©n ¸p Trong s¬ ®å cã thÓ thay ®æi R1, R2 ®Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn UEB theo ý muèn: - Muèn t¨ng UEB cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch gi÷ nguyªn R1 vµ t¨ng R2 lªn hoÆc gi÷ nguyªn R2 vµ gi¶m R1 xuèng.
  2. - Muèn gi¶m UEB cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch gi÷ nguyªn R2 vµ t¨ng R1 lªn hoÆc gi÷ nguyªn R1 vµ gi¶m R2 xuèng. - Khi R2 rÊt nhá so víi R1 cã thÓ cho lµ cùc gèc B cña tranzitor gÇn víi cùc d-¬ng cña nguån (®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn ë cùc gèc B gÇn b»ng kh«ng) vµ tranzitor ®ãng. - Khi R1 rÊt nhá so víi R2 cã thÓ cho lµ cùc gèc B cña tranzitor gÇn víi cùc ©m cña nguån (®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn ë cùc gèc B cao) vµ tranzitor më. g. C¸ch m¾c tranzitor lo¹i PNP. Cã nhiÒu c¸ch m¾c tranzitor trong m¹ch ®iÖn nh-ng c¸ch m¾c th«ng dông nhÊt trong hÖ thèng trang bÞ ®iÖn «t«, m¸y kÐo nh- h×nh vÏ. H×nh 1.39. C¸ch m¾c tranzitor Trong ®ã : E,B,C- Ba cùc cña tranzitor
  3. Rt- T¶i cña tranzitor (cã thÓ lµ cuén d©y kÝch thÝch m¸y ph¸t ®iÖn, cuén d©y s¬ cÊp cña b«bin, cuén d©y r¬le...) RB- §iÖn trë t¹o ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn ë cùc gèc B cña tranzitor - Cùc gãp C bao giê còng nèi víi phÝa cùc ©m nguån ®iÖn qua ®iÖn trë t¶i hoÆc trùc tiÕp. - Cùc ph¸t E bao giê còng nèi phÝa cùc d-¬ng nguån qua ®iÖn trë t¶i, ®ièt hoÆc trùc tiÕp. - Cùc B cã thÓ nèi víi nguån vÒ phÝa cùc d-¬ng hoÆc cùc ©m qua ®iÖn trë h¹n chÕ hoÆc trùc tiÕp. 1.2. c¾t nèi dßng ®iÖn b»ng Tranzistor M¹ch ®ãng c¾t dßng ®iÖn b»ng Tranzistor nhanh h¬n rÊt nhiÒu so víi ®iÒu khiÓn b»ng c¬ khÝ. Kh«ng g©y ra tia löa hå quang ë tiÕp ®iÓm, ®iÒu tiÕt ®-îc dßng ®iÖn ®i qua nhiÒu hay Ýt.
  4. 1.2.1. M¹ch c¾t nèi dßng ®iÖn b»ng Tranzistor cã tiÕp ®iÓm a. S¬ ®å nguyªn lý.    H×nh 1.40: M¹ch c¾t nèi dßng b»ng tranzistor cã tiÕp ®iÓm §K: Lµ mét tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn b»ng c¬ khÝ vµ lµ tiÕp ®iÓm th-êng më. Nguån lµ mét ¾c quy cã gi¸ trÞ ®iÖn ¸p 6, 12 hoÆc 24 V. Cùc E (Emit¬) cña transistor ®-îc nèi víi d-¬ng nguån, cùc B (Baz¬) nèi qua mét ®iÖn trë Rb vµ cùc C ®-îc nèi víi phô t¶i (Rt). b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi tiÕp ®iÓm §K më cùc B cña tranzistor ®-îc nèi víi ©m nguån (¾c quy) th«ng qua ®iÖn trë ®iÒu khiÓn Rb. Cùc E cña tranzistor ®-îc nèi víi d-¬ng nguån ¾c quy nªn UEB > 0. V× vËy xuÊt hiÖn dßng ®iÒu khiÓn Ib ch¹y trong m¹ch: Dßng ®iÖn ®i tõ d-¬ng nguån cña ¾c quy tíi cùc E cña tranzistor, qua líp tiÕp gi¸p EB, qua ®iÖn trë ®iÒu khiÓn vÒ m¸t (©m nguån ¾c quy).
  5. Khi dßng Ib xuÊt hiÖn tranzistor më nªn cã dßng lµm viÖc IC: Dßng ®i tõ d-¬ng nguån ¾c quy ®Õn cùc E cña tranzistor, qua líp tiÕp gi¸p EC, qua cùc C qua phô t¶i (Rt) vÒ ©m nguån ¾c quy. Khi tiÕp ®iÓm §K ®ãng cùc B cña tranzistor ®-îc nèi víi d-¬ng nguån nªn UEB b»ng kh«ng, do ®ã dßng Ib còng b»ng kh«ng. V× vËy tranzistor ®ãng, dßng IC mÊt kh«ng cung cÊp cho phô t¶i. 1.2.1. M¹ch c¾t nèi dßng ®iÖn b»ng tranzisto kh«ng cã tiÕp ®iÓm a. S¬ ®å nguyªn lý   ~  Rt  H×nh 1.41: M¹ch c¾t nèi dßng b»ng tranzisto kh«ng cã tiÕp ®iÓm PL. Bé ph¸t lÖnh Rt. Phô t¶i T1, T2 . Tranzisto thuËn AQ. ¾c quy Rb . §iÖn trë ®iÒu khiÓn M¹ch c¾t nèi dßng b»ng tranzistor kh«ng cã tiÕp ®iÓm dïng bé ph¸t lÖnh PL (m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu cì nhá) dïng ®Ó ®iÒu khiÓn tranzistor T1. Cùc B cña tranzistor T1 nèi víi mét ®Çu cùc
  6. cña bé ph¸t lÖnh, cùc C nèi víi cùc B cña T2. Cùc C cña T2 ®-îc nèi víi Rt b. Nguyªn lý lµm viÖc: Khi bé ph¸t lÖnh lµm viÖc nã sÏ ph¸t ra dßng ®iÖn xoay chiÒu vµ ®Æt lªn cùc B cña tranzistor T1 mét ®iÖn ¸p thay ®æi. * Khi cùc B cña T1 nhËn thÕ d-¬ng tõ bé ph¸t lÖnh PL, ë cùc E cña T1 cã ®iÖn thÕ nhá h¬n ®iÖn thÕ ë cùc B (VE< VB) nªn UEB cña T1 nhá h¬n kh«ng nªn kh«ng cã dßng ®iÒu khiÓn Ib nªn T1 ®ãng. T1 ®ãng cùc B cña T2 ®-îc nèi víi ©m nguån th«ng qua ®iÖn trë Rb, cùc E cña T2 ®-îc nèi víi d-¬ng ¾c quy nªn hiÖu ®iÖn thÕ UEB cña T2 lín h¬n kh«ng, xuÊt hiÖn dßng ®iÒu khiÓn Ib cña T2 : Dßng ®iÖn ®i tõ d-¬ng nguån ¾c qui ®Õn cùc E cña T2 qua líp tiÕp gi¸p EB cña tranzistor ®Õn ®iÖn trë ph©n cùc Rb vµ trë vÒ ©m nguån cña ¾c quy. Khi ®ã T2 sÏ më cã dßng lµm viÖc Ic qua phô t¶i : Dßng ®iÖn ®i tõ d-¬ng nguån cña ¾c qui ®Õn cùc E cña T2 qua tiÕp gi¸p EC cña T2 ®Õn phô t¶i (Rt) vÒ ©m nguån cña ¾c quy. Khi cùc B cña T1 nhËn thÕ ©m cña bé ph¸t lÖnh, ë cùc E cña T1 cã ®iÖn thÕ lín h¬n ®iÖn thÕ ë cùc B (VE > VB) nªn hiÖu ®iÖn thÕ UEB cña T1 lín h¬n kh«ng. V× vËy cã dßng ®iÒu khiÓn Ib cña T1: Dßng ®iÖn ®i tõ d-¬ng nguån ¾c quy ®Õn cùc E cña T1, qua líp tiÕp gi¸p EB cña T1 trë vÒ ©m cña bé ph¸t lÖnh. Lóc ®ã T1 më xuÊt hiÖn dßng lµm viÖc Ic :
  7. Dßng ®iÖn ®i tõ d-¬ng ¾c quy ®Õn cùc E cña T1, qua líp tiÕp gi¸p EC ®Õn ®iÖn trë ph©n cùc Rb vÒ ©m ¾c quy. Cùc B cña T2 ®-îc nèi víi d-¬ng nguån th«ng qua T1 dÉn ®Õn UEB cña T2 b»ng kh«ng (Thùc chÊt UEB > 0 nh-ng rÊt nhá). V× vËy dßng Ib cña T2 b»ng kh«ng, T2 ®ãng kh«ng cã dßng lµm viÖc Ic.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2