intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 9

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
155
lượt xem
56
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công dụng của ắc quy. Để cấp dòng điện cho máy khởi động điện khi cần khởi động động cơ và các phụ tải khác của thiết bị điện khi máy phát điện không làm việc hoặc chưa cung cấp năng lượng vào mạng lưới điện (Thí dụ khi động cơ làm việc ở chế độ không tải) Khi công suất của máy phát lớn hơn công suất của các phụ tải thì máy phát sẽ cung cấp năng lượng cho phụ tải và nạp điện cho ắc quy vì thế ắc quy được duy trì dòng một chiều và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 9

  1. Chương 9: ¾c quy 2.1. Kh¸i niÖm chung 2.1.1. C«ng dông cña ¾c quy. §Ó cÊp dßng ®iÖn cho m¸y khëi ®éng ®iÖn khi cÇn khëi ®éng ®éng c¬ vµ c¸c phô t¶i kh¸c cña thiÕt bÞ ®iÖn khi m¸y ph¸t ®iÖn kh«ng lµm viÖc hoÆc ch-a cung cÊp n¨ng l-îng vµo m¹ng l-íi ®iÖn (ThÝ dô khi ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é kh«ng t¶i) Khi c«ng suÊt cña m¸y ph¸t lín h¬n c«ng suÊt cña c¸c phô t¶i th× m¸y ph¸t sÏ cung cÊp n¨ng l-îng cho phô t¶i vµ n¹p ®iÖn cho ¾c quy v× thÕ ¾c quy ®-îc duy tr× dßng mét chiÒu vµ cung cÊp cho phô t¶i khi cÇn. 2.1.2. Ph©n lo¹i. ¾c quy axit a. Theo viÖc sö dông dung dÞch ®iÖn ph©n ta cã ¾c quy kiÒm ¾c quy 3 ng¨n b. Theo sè ng¨n cña ¾c quy ¾c quy 6 ng¨n ¾c quy cÇu ch×m c. Theo c¸ch bè trÝ cÇu nèi ¾c quy cÇu næi *. ¾c quy axit: lµ lo¹i ¾c quy mµ dung dÞch ®iÖn ph©n dïng trong ¾c quy lµ dung dÞch axit, th-êng lµ axit sunfuaric (H2S04)
  2. *. ¾c quy kiÒm: lµ lo¹i ¾c quy mµ dung dÞch ®iÖn ph©n dïng trong ¾c quy lµ dung dÞch kiÒm (Na0H) hoÆc (K0H). + Dùa vµo cÊu t¹o b¶n cùc ng-êi ta chia ¾c quy kiÒm ra lµm ba lo¹i: -Lo¹i ¾c quy s¾t – niken -Lo¹i ¾c quy cadimi (Cd) vµ niken -Lo¹i ¾c quy b¹c- KÏm 2.1.3. Yªu cÇu cña ¾c quy: Nguån ®iÖn ¾c quy trªn « t« ph¶i ®ñ lín ®Ó m¸y khëi ®éng lµm viÖc ®-îc, ngoµi yªu cÇu cÇn ®¹t ®-îc vÒ ®iÖn ¸p, ch¾c ch¾n vÒ kÕt cÊu, cÊu t¹o ®¬n gi¶n dÔ ch¨m sãc, b¶o d-ìng vµ söa ch÷a, kÝch th-íc nhá gän, träng l-îng nhá, ®é bÒn cao, ®¶m b¶o c¸c ®Æc tÝnh c«ng t¸c vµ ®é tin cËy cao. Nã cßn ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu cã chÕ ®é phãng ®iÖn lín 2.2. KÕt cÊu cña ¾c quy axit. Hai h×nh vÏ 2.1.1 vµ 2.1.2 thÓ hiÖn râ h×nh d¸ng bªn ngoµi vµ cÊu t¹o bªn trong cña hai lo¹i ¾c quy axit dïng trªn « t« ®ã lµ ¾c quy cÇu næi (H×nh 2.1.1) vµ ¾c quy cÇu ch×m (H×nh 2.1.2).
  3. H×nh 2.1: CÊu t¹o ¾c quy axit cÇu næi 1. Vá b×nh 4. CÇu nèi 7. B¶n cùc ©m 2. N¾p b×nh 5. §Çu cùc 8. TÊm c¸ch 3. Nót cña tõng ng¨n ¾c quy 6. B¶n cùc d-¬ng 9. Yªn ®ì b¶n cùc
  4. H×nh 2.2: CÊu t¹o ¾c quy axit cÇu ch×m 1. TÊm l-íi cùc 7. Chïm cùc ©m 2. TÊm ng¨n c¸ch 8. Khèi c¸c tÊm cùc d-¬ng 3. TÊm cùc d-¬ng 9. §Çu cùc 4. TÊm cùc ©m 10. Vá b×nh ®iÖn 5. Chïm cùc d-¬ng 11. N¾p 6. §Çu nèi 12. Nót lç rãt Chóng ®Òu cã kÕt cÊu b×nh ®-îc chia lµm nhiÒu ng¨n, th«ng th-êng (3- 6) ng¨n, mçi ng¨n cho ®iÖn ¸p ra ë hai ®Çu cùc lµ 2 v. Nh- vËy khi ®Êu nèi tiÕp c¶ (3- 6) ng¨n víi nhau ta sÏ cã bé nguån ¾c quy lµ (6-12)v.
  5. 2.2.1. Vá b×nh: Vá b×nh ¾c quy ®-îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu cøng cã Vá tÝnh chÞu axit, chÞu nhiÖt, do Gê ®ã th-êng ®-îc ®óc b»ng nhùa cøng hoÆc ª b« nÝt. PhÝa trong cña vá b×nh cã c¸c v¸ch ng¨n ®Ó t¹o thµnh tõng ng¨n riªng biÖt. Mçi ¾c quy riªng biÖt ®ã H×nh 2.3: CÊu t¹o vá b×nh ®-îc gäi lµ ¾c quy ®¬n. D-íi ®¸y b×nh ng-êi ta lµm hai ®-êng gê gäi lµ yªn ®ì b¶n cùc. Môc ®Ých cña yªn ®ì b¶n cùc lµ cho c¸c b¶n cùc tú lªn ®ã tr¸nh bÞ ng¾n m¹ch khi trong dung dÞch cã cÆn bÈn bét ch× n¾ng ®äng. 2.2.2. B¶n cùc: B¶n cùc lµm b»ng hîp kim ch× vµ antimon, trªn mÆt b¶n cùc cã g¾n c¸c x-¬ng däc vµ ngang ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng cho b¶n cùc vµ t¹o ra c¸c « cho bét ch× b¸m ch¾c trªn b¶n cùc. Hai bÒ mÆt cña b¶n cùc ®-îc tr¸t bét ch×
  6. Do ®ã ®Ó t¨ng bÒ mÆt tiÕp xóc cña c¸c b¶n cùc víi dung dÞch ®iÖn ph©n ng-êi ta chÕ t¹o c¸c b¶n cùc cã ®é Chï Chï m xèp, ®ång thêi ®em ghÐp m nhiÒu tÊm cùc cïng tªn song song víi nhau thµnh mét chïm cùc ë trong mçi ng¨n cña ¾c quy ®¬n. H×nh 2.5: CÊu t¹o chïm b¶n cùc d-¬ng vµ chïm b¶n cùc ©m Chïm b¶n cùc d-¬ng vµ chïm b¶n cùc ©m ®-îc nång xen kÏ vµo nhau gi÷a hai b¶n cùc kh¸c tªn ®-îc xÕp thªm mét tÊm c¸ch. Trong mét ng¨n sè b¶n cùc ©m nhiÒu h¬n sè b¶n cùc d-¬ng lµ mét tÊm, môc ®Ých ®Ó cho c¸c b¶n cùc d-¬ng lµm viÖc ë c¶ hai phÝa. 2.2.3.TÊm c¸ch: TÊm c¸ch lµ chÊt c¸ch ®iÖn nã ®-îc chÕ t¹o b»ng nhùa xèp, thuû tinh hoÆc gç.
  7. H×nh 2.6: CÊu t¹o tÊm c¸ch T¸c dông cña tÊm c¸ch lµ ng¨n hiÖn t-îng c¸c b¶n cùc ch¹m vµ nhau g©y ra ®o¶n m¹ch trong nguån 2.2.4. N¾p b×nh: PhÇn n¾p cña b×nh ¾c quy ®Ó che kÝn nh÷ng bé phËn bªn trong b×nh, ng¨n ngõa bôi vµ c¸c vËt kh¸c tõ bªn ngoµi r¬i vµo trong ¾c quy, ®ång thêi gi÷ cho dung dÞch ¾c quy kh«ng bÞ ®æ ra ngoµi. Trªn n¾p b×nh cã c¸c lç ®Ó ®æ vµ kiÓm tra dung dÞch ®iÖn ph©n vµ (®Ó ®-a ®Çu cùc ra ngoµi ®èi víi ¾c quy cÇu næi) c¸c lç nµy ®-îc nót kÝn b»ng c¸c nót, trªn nót cã lç th«ng h¬i. 2.2.5. Dung dÞch ®iÖn ph©n. Dung dÞch ®iÖn ph©n dïng trong ¾c quy th-êng lµ hçn hîp axit sunfuaric (H2S04) ®-îc pha chÕ theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh víi n-íc cÊt (H20). B¶ng 1 cho ta sù t-¬ng quan gi÷a tû träng dung dÞch vµ tû lÖ thÓ tÝch, träng l-îng cña chóng.
  8. B¶ng 1 Tû träng Tû lÖ thÓ Tû lÖ Tû lÖ axit dung dÞch ®iÖn tÝch gi÷a n-íc träng l-îng H2S04 trong ph©n ë 200c cÊt vµ H2S04 gi÷a n-íc cÊt dung dÞch ®iÖn (g/cm3) vµ H2S04 ph©n (%) 1.0 9.80: 1 6.28: 1 14.65 1.11 8.80: 1 5.84: 1 16.00 1.12 8.00: 1 5.40: 1 17.40 1.13 7.28: 1 4.40: 1 18.80 1.14 6.68: 1 3.98: 1 20.10 1.15 6.16: 1 3.63: 1 22.11 1.16 5.70: 1 3.35: 1 22.70 1.17 5.30: 1 3.11: 1 24.00 1.18 4.95: 1 2.90: 1 25.20 1.19 4.63: 1 2.52: 1 26.50 1.20 4.33: 1 2.36: 1 27.70 1.21 4.07: 1 2.22: 1 29.00 1.22 3.84: 1 2.09: 1 30.00 1.23 3.60: 1 1.97: 1 31.40 1.24 3.40: 1 1.86: 1 32.50 1.25 3.22: 1 1.76: 1 33.70 1.26 3.25: 1 1.60: 1 35.00 1.27 2.80: 1 1.57: 1 26.10 1.28 2.75: 1 1.49: 1 37.32 1.29 2.60: 1 1.41: 1 38.50
  9. 1.30 2.47: 1 1.34: 1 39.65 B¶ng tû lÖ gi÷a n-íc cÊt vµ axit sunfuaric trong dung dÞch ®iÖn ph©n Chó ý: Khi pha chÕ dung dÞch ®iÖn ph©n ta ph¶i ta ®æ tõ tõ axit vµo n-íc cÊt vµ khuÊy nhÑ b»ng ®òa thuû tinh hoÆc gç ®õng bao g׬ ®æ n-íc vµo axit v× ph¶n øng ho¸ häc xÈy ra rÊt nhanh kÌm theo viÖc to¶ nhiÖt m·nh liÖt, n-íc s«i lªn ngay tøc th× næ b¾n vµo ng-êi g©y nªn nh÷ng vÕt báng khã ch÷a. Khi pha chÕ axit nªn ®eo kÝnh, mang g¨ng tay vµ ®i ñng ®Ó ®¶m b¶o an toµn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản