intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 3

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
319
lượt xem
220
download

thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như trên đã đề cập, để dừng chính xác buồng thang thì phải có tín hiệu báo giảm tốc trước khi phanh hãm đến sàn. Tại vùng dừng, người ta bố trí 5 sensor được bố trí như trên hình vẽ 2-3. Tất cả 5 sensor này được đấu song song và đưa vào một đầu vào ngắt số 0 của PLC. Chương trình ngắt sẽ phải giải mã để xác định thứ tự các tín hiệu để báo cho chương trình chính biết để có các phản ứng phù hợp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 3

  1. chương 3: ThiÕt kÕ m¹ch cho c¸c sensor Nh− trªn ®· ®Ò cËp, ®Ó dõng chÝnh x¸c buång thang th× ph¶i cã tÝn hiÖu b¸o gi¶m tèc tr−íc khi phanh h·m ®Õn sµn. T¹i vïng dõng, ng−êi ta bè trÝ 5 sensor ®−îc bè trÝ nh− trªn h×nh vÏ 2-3. TÊt c¶ 5 sensor nµy ®−îc ®Êu song song vµ ®−a vµo mét ®Çu vµo ng¾t sè 0 cña PLC. Ch−¬ng tr×nh ng¾t sÏ ph¶i gi¶i m· ®Ó x¸c ®Þnh thø tù c¸c tÝn hiÖu ®Ó b¸o cho ch−¬ng tr×nh chÝnh biÕt ®Ó cã c¸c ph¶n øng phï hîp.
  2. Sen Sµn tÇng sor 5 Sen sor 4 Sen sor 3 Khèi ®i Òu khiÓn ®én g c¬ cöa * 1 2 3 4 5 6 7 PhÝm gä i lªn 8 9 10 11 12 13 14 15 PhÝm gä i xuèng 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 O pen Close E m er Sen sor 2 PhÝm gä i Sµn tÇng Sen xuèng sor 1 H×nh 2-3: Vïng dõng cho thang m¸y.
  3. 2.1 C¸c ch−¬ng tr×nh xö lý phÝm gäi xuèng 2.1.1 Cã phÝm gäi xuèng khi thang m¸y ®ang dõng ( SBN_1 ): Key= curr? y C all_door e s *K ey_dn =1 D n_m ax= key ++A c_dn Set busy= 1 yes y Set R un= 0 Set R un= 1 e Key > s Curr H ×nh 2 -1 : S¬ ®å thuËt to¸n cña ch−¬ng tr×nh bµn phÝm gäi xuèng khi thang ®ang dõng ( B usy = 0 ). 1. KiÓm tra tr−êng hîp ng−êi gäi thang ®øng ë ®óng tÇng mµ Cabin thang m¸y ®ang dõng, nÕu ®óng th× sang b−íc 2, nÕu sai th× sang
  4. b−íc 3. 2. Gäi ch−¬ng tr×nh më - ®ãng cöa råi sang b−íc 7.
  5. 3. §−a vÞ trÝ tÇng ng−êi ®øng gäi thang ( Key ) vµo hµng ®îi xuèng; ®Æt gi¸ trÞ tÇng lín nhÊt trong hµng ®îi b»ng tÇng ®−îc gäi; t¨ng sè phÇn tö trong hµng ®îi xuèng lªn mét gi¸ trÞ; thiÕt lËp cê busy ( b¸o bËn ) = 1; sang b−íc 4. 4. So s¸nh vÞ trÝ tÇng ng−êi ®øng gäi thang víi tÇng hiÖn t¹i ( Current ), nÕu lín h¬n th× sang b−íc 5, nÕu sai sang b−íc 6. 5. ThiÕt lËp cê ch¹y lªn ( Run = 0 ), sang b−íc 7. 6. ThiÕt lËp cê ch¹y xuèng ( Run = 1 ), sang b−íc 7. 7. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh. 2.1.2 Cã phÝm gäi xuèng khi thang m¸y ®ang trong hµnh tr×nh lªn ( SBN_2 ): yes *Key_dn=1 *Key_dn =1 ++Ac_ dn yes Ac_dn=1 yes Dn_max
  6. H×nh 2 -2 : S¬ ®å thuËt to¸n cña ch−¬ng tr×nh bµn phÝm gäi xuèng khi thang ®ang ch¹y lªn ( Run = 0 )
  7. 1. KiÓm tra xem ®· cã sè tÇng trong hµng ®îi xuèng ch−a, nÕu ®· cã th× sang b−íc 6, nÕu ch−a th× sang b−íc 2. 2. §−a vÞ trÝ tÇng ng−êi ®øng gäi thang ( Key ) vµo hµng ®îi xuèng; t¨ng sè phÇn tö trong hµng ®îi xuèng lªn mét gi¸ trÞ; sang b−íc 3. 3. KiÓm tra xem cã ph¶i lµ ng−êi gäi ®Çu tiªn kh«ng, nÕu ®óng th× sang b−íc 5, ng−îc l¹i th× sang b−íc 4. 4. KiÓm tra gi¸ trÞ tÇng lín nhÊt ( Dn_max ) trong hµng ®îi so víi tÇng ®−îc gäi, nÕu Dn_max curr? ++Wt_dn ++Ac_dn Wt_dn=1 Dn_max
  8. H×nh 2-3: S¬ ®å thuËt to¸n cña ch−¬ng tr×nh bµn phÝm gäi xuèng khi thang ®ang ch¹y xuèng ( Run = 1 )
  9. 1. KiÓm tra xem ®· cã sè tÇng trong hµng ®îi xuèng ch−a, nÕu ®· cã th× sang b−íc 9, nÕu ch−a th× sang b−íc 2. 2. §−a vÞ trÝ tÇng ng−êi ®øng gäi thang ( Key ) vµo hµng ®îi xuèng; sang b−íc 3. 3. So s¸nh tÇng gäi ( key ) víi tÇng hiÖn t¹i ( current ), nÕu nhá h¬n th× sang b−íc 4, ng−îc l¹i th× sang b−íc 5. 4. T¨ng sè phÇn tö ®ang ®−îc phôc vô ( Wt_up ) trong hµng ®îi lªn 1 gi¸ trÞ, sang b−íc 9. 5. T¨ng sè phÇn tö chê ®−îc phôc vô ( Ac_up ) trong hµng ®îi lªn 1 gi¸ trÞ, sang b−íc 9. 6. KiÓm tra xem cã ph¶i lµ phÇn tö ®Çu tiªn ®−îc ®−a vµo hµng ®îi chê phôc vô, nÕu ®óng th× sang b−íc 8, ng−îc l¹i sang b−íc 7. 7. So s¸nh phÇn tö nhá nhÊt trong hµng ®îi lªn ( Up_min ) víi tÇng gäi ( key ), nÕu nhá h¬n th× sang b−íc 8, ng−îc l¹i sang b−íc 9. 8. §Æt gi¸ trÞ Up_min = key. 9. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản