intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 8

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
730
lượt xem
428
download

thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ nguyên lý chung cho toàn hệ thống được mô tả trên hình 3-1. Trong đó đối tượng được điều khiển là cabin thang máy. Động cơ truyền động chính là động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc. Động cơ được cung cấp nguồn bởi biến tần, là biến tần 3 pha loại MICRO MASTER của hãng SIEMENS ( Đức ) chế tạo. Trước đầu vào của biến tần có lắp bộ lọc để chống nhiễu ảnh hưởng đến lưới xoay chiều. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bởi thiết bị điều khiển logic khả trình PLC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 8

  1. Ch−¬ng 8 thuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý 3.1 Giíi thiÖu chung s¬ ®å nguyªn lý toµn hÖ thèng S¬ ®å nguyªn lý chung cho toµn hÖ thèng ®−îc m« t¶ trªn h×nh 3-1. Trong ®ã ®èi t−îng ®−îc ®iÒu khiÓn lµ cabin thang m¸y. §éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé rotor lång sãc. §éng c¬ ®−îc cung cÊp nguån bëi biÕn tÇn, lµ biÕn tÇn 3 pha lo¹i MICRO MASTER cña h·ng SIEMENS ( §øc ) chÕ t¹o. Tr−íc ®Çu vµo cña biÕn tÇn cã l¾p bé läc ®Ó chèng nhiÔu ¶nh h−ëng ®Õn l−íi xoay chiÒu. Toµn bé hÖ thèng ®−îc ®iÒu khiÓn bëi thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh PLC , lµ lo¹i PLC CPM1A-40CDR do h·ng OMRON ( NhËt b¶n) chÕ t¹o gåm 24 ®Çu vµo ( Input ), 16 ®Çu ra ( Output ). BiÕn tÇn cã 3 ®Çu vµo sè ®Ó tæ hîp thµnh 8 tÇn sè ®Æt tr−íc cho phÐp nã ho¹t ®éng khi cã tÝn hiÖu ®Çu vµo t−¬ng øng. C¸c ®Çu vµo nµy ®−îc ®¸nh sè tõ 10 ®Õn 12 vµ ®−îc nèi vµo c¸c ®Çu ra tõ IR 010.00 ®Õn IR 010.02 t−¬ng øng trªn PLC. PLC sÏ ®iÒu khiÓn biÕn tÇn ho¹t ®éng theo c¸c tÇn sè ®· ®−îc ®Æt tr−íc nµy phï hîp víi gi¶n ®å vËn tèc tèi −u cho ®iÒu khiÓn thang m¸y. §Ó cung cÊp c¸c tÝn hiÖu cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn, trong s¬ ®å cã sö dông bµn phÝm gäi tÇng ®−îc ®Æt trong cabin thang m¸y gåm 64 phÝm trong ®ã c¸c phÝm tõ 1 ®Õn 60 ®−îc dïng cho viÖc gäi ®Õn c¸c tÇng t−¬ng øng, 3 phÝm kh¸c lµ Open ®Ó gäi më cöa nhanh, Close ®Ó gäi ®ãng cöa nhanh, Emer ®Ó gäi dõng thang m¸y khÈn cÊp. Bµn phÝm
  2. gäi tÇng cã 7 ®Çu ra ®−îc nèi vµo ®Çu vµo cña PLC nh− sau : - ®Çu b¸o cã phÝm gäi ( b¸o ng¾t ) ®−îc ®−a vµo ®Çu vµo IR 000.04 ®Ó gäi ch−¬ng tr×nh ng¾t SBN 001 cho xö lý phÝm gäi tÇng. Ch−¬ng tr×nh nµy sÏ tæ hîp c¸c ®Çu vµo IR 000.06 ®Õn IR 000.11 ( 6 ®Çu ) t−¬ng øng víi c¸c bit d÷ liÖu tõ D0 ®Õn D5 cña bµn phÝm gäi tÇng ®−a ®Õn theo m· nhÞ ph©n vµ x¸c ®Þnh ®−îc vÞ trÝ tÇng cÇn ®Õn ®Ó ®−a vµo « nhí ®Öm vµ b¸o cê keybuff01( cã phÝm gäi tÇng ) cho ch−¬ng tr×nh chÝnh xö lý.
  3. S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®iÒu khiÓn thang m¸y sö dông thiÕt U l−íi bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh PLC BiÕn tÇn Buång ®iÒu khiÓn Bé läc Gi¶i m· Gi¶i m· ( Filter ) PLC 7 thanh 7 thanh LED §éng c¬ Vi xö lÝ bµn phÝm gäi thang Sµn tÇng Sensor 5 Sensor 4 Sensor 3 Khèi ®iÒu khiÓn ®éng c¬ cöa * 1 2 3 4 5 6 7 PhÝm gäi lªn 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 PhÝm gäi xuèng 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Open lose Emer Sensor 2 Bµn phÝm Sensor 1 gäi tÇng Sµn tÇng Cabin thang m¸y
  4. H×nh 3-1: S¬ ®å nguyªn lý toµn hÖ thèng
  5. Bµn phÝm gäi thang gåm 118 phÝm, trong ®ã t¹i mçi tÇng ®Æt 2 nót, mét cho gäi thang m¸y ®i lªn, mét cho gäi thang m¸y ®i xuèng, trõ tr−êng hîp ®Æc biÖt lµ tÇng 1 chØ cã phÝm gäi lªn vµ tÇng th−îng chØ cã nót gäi xuèng. Bµn phÝm gäi thang cã 8 ®Çu ra ®−îc nèi vµo ®Çu vµo cña PLC nh− sau : - ®Çu b¸o cã phÝm gäi ( b¸o ng¾t ) ®−îc ®−a vµo ®Çu vµo IR 000.05 ®Ó gäi ch−¬ng tr×nh ng¾t SBN 002 cho xö lý phÝm gäi thang. Ch−¬ng tr×nh nµy sÏ tæ hîp c¸c ®Çu vµo IR 001.00 ®Õn IR 001.06 ( 7 ®Çu ) t−¬ng øng víi c¸c bit d÷ liÖu tõ D0 ®Õn D6 cña bµn phÝm gäi thang ®−a ®Õn theo m· nhÞ ph©n vµ x¸c ®Þnh ®−îc vÞ trÝ tÇng cÇn ®Õn ®Ó ®−a vµo « nhí ®Öm vµ b¸o cê keybuff02( cã phÝm gäi thang ) cho ch−¬ng tr×nh chÝnh xö lý. §Ó cã thÓ ph¸t hiÖn ®−îc vÞ trÝ thang m¸y khi cÇn ®iÒu chØnh tèc ®é còng nh− h·m dõng, trong ®å ¸n cã sö dông c¸c sensor phi tiÕp ®iÓm theo nguyªn lý quang häc ®−îc ®¸nh sè tõ Sensor 1 ®Õn Sensor 5, tÊt c¶ c¸c sensor nµy ®−îc ®Êu song song vµo ®Çu vµo ng¾t 000.03 ®Ó gäi ch−¬ng tr×nh ng¾t SBN 000 cho xö lý sensor. ViÖc cung cÊp th«ng tin vÒ vÞ trÝ tÇng hiÖn t¹i mµ thang ®ang ho¹t ®éng ®−îc thùc hiÖn nhê c¸c ®Ìn LED. C¸c ®Ìn LED nµy ®−îc nèi vµo c¸c ®Çu ra IR 100.00 ®Õn IR 100.03 cho ch÷ sè hµng chôc vµ IR 100.04 ®Õn 100.07 cho ch÷ sè hµng ®¬n vÞ th«ng qua c¸c m¹ch gi¶i m· 16 tõ 4 sö dông EPROM 2764. Ngoµi ra, hÖ thèng ®éng c¬ ®ãng më cöa còng ®−îc PLC ®iÒu khiÓn th«ng qua ®Çu vµo IR 001.07 b¸o tÝn hiÖu cöa ®· ®ãng hoµn toµn
  6. ®Ó cho phÐp ®éng c¬ khëi ®éng, trong tr−êng hîp ng−îc l¹i th× ®éng c¬ sÏ kh«ng ®−îc phÐp khëi ®éng; tÝn hiÖu cho phÐp ®éng c¬ cöa quay theo chiÒu më cöa ra ®−îc lÊy trªn ®Çu ra IR 010.06, tÝn hiÖu cho phÐp ®éng c¬ cöa quay theo chiÒu ®ãng cöa vµo ®−îc lÊy trªn ®Çu ra IR 010.07. §Ó ®¶m b¶o an toµn trong c¸c tr−êng hîp sù cè, c¸c thiÕt bÞ an toµn ho¹t ®éng ®éc lËp víi phÇn ®iÒu khiÓn nh− phanh dï, lß xo thuû lùc v.v... sÏ ho¹t ®éng. Ngoµi ra trong buång thang cßn ®Æt mét phÝm bÊm chu«ng ho¹t ®éng nhê nguån mét chiÒu cung cÊp ®éc lËp ®Ó b¸o tÝn hiÖu khi cã sù cè mÊt ®iÖn l−íi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2