Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 3

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

167
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kéo tải trong giao thông có thể dùng phương pháp điện kết hợp cả phương pháp cơ qua cơ cấu bánh răng để tăng dải điều chỉnh. Điều chỉnh bằng phương pháp điện càng tốt bao nhiêu càng giảm độ phức tạp & cồng kềnh của cơ cấu cơ khí bấy nhiêu. Thực tế tồn tại hai phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều: Điều chỉnh điện áp cấp cho động cơ; tức là thay đổi U-. Điều chỉnh điện áp cấp cho mạch kích...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 3

  1. Chương 3: chän ph-¬ng ¸n truyÒn ®éng 1. C¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ mét chiÒu. ViÖc ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÐo t¶i trong giao th«ng cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p ®iÖn kÕt hîp c¶ ph-¬ng ph¸p c¬ qua c¬ cÊu b¸nh r¨ng ®Ó t¨ng d¶i ®iÒu chØnh. §iÒu chØnh b»ng ph-¬ng ph¸p ®iÖn cµng tèt bao nhiªu cµng gi¶m ®é phøc t¹p & cång kÒnh cña c¬ cÊu c¬ khÝ bÊy nhiªu. Thùc tÕ tån t¹i hai ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ mét chiÒu:  §iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho ®éng c¬; tøc lµ thay ®æi U-.  §iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho m¹ch kÝch tõ ; tøc lµ thay ®æi tõ th«ng . Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng c¸ch thay ®æi  cã thÓ thay ®æi ®-îc liªn tôc & gi÷ ®-îc hiÖu suÊt cña ®éng c¬ lµ kh«ng ®æi v× sù ®iÒu chØnh dùa trªn viÖc t¸c dông lªn m¹ch kÝch thÝch cã c«ng suÊt nhá so víi c«ng suÊt ®éng c¬. Nh-ng do b×nh th-êng ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é ®Þnh møc, øng víi kÝch thÝch tèi ®a (=®m=max), nªn chØ cã thÓ ®iÒu chØnh theo h-íng gi¶m tõ th«ng; tøc lµ ®iÒu chØnh tèc ®é trong vïng trªn tèc ®é & giíi h¹n ®iÒu chØnh tèc ®é bÞ h¹n chÕ bëi c¸c ®iÒu kiÖn c¬ khÝ vµ ®¶o chiÒu
  2. quay nªn ph-¬ng ph¸p nµy kh«ng thÝch hîp trong tr-êng hîp ®éng c¬ kÐo t¶i giao th«ng. Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng ®éng c¬ chØ cho phÐp ®iÒu chØnh tèc ®é quay d-íi tèc ®é ®Þnh møc v× kh«ng thÓ n©ng cao ®iÖn ¸p lªn trªn U®m cña ®éng c¬. Ph-¬ng ph¸p nµy cho phÐp ®iÒu chØnh triÖt ®Ó v× cã nh÷ng -u ®iÓm sau: + HiÖu suÊt ®iÒu chØnh cao. + Kh«ng cã tæn hao trong m¸y ®iÖn khi ®iÒu chØnh. + ViÖc thay ®æi ®iÖn ¸p phÇn øng, cô thÓ lµ gi¶m U-  m«men ng¾n m¹ch Mnm gi¶m, dßng ng¾n m¹ch Inm gi¶m; ®iÒu nµy rÊt cã ý nghÜa trong lóc khëi ®éng ®éng c¬. + §é sôt tèc tuyÖt ®èi trªn toµn d¶i ®iÒu chØnh øng víi mét m«men lµ nh- nhau. + §iÒu chØnh tr¬n trong toµn bé gi¶i ®iÒu chØnh. Tuy vËy, ph-¬ng ph¸p nµy ®ßi hái c«ng suÊt ®iÒu chØnh cao, vµ ®ßi hái ph¶i cã nguån ®iÖn ¸p ®iÒu chØnh ®-îc. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta thÊy viÖc chän ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng lµ thÝch hîp cho ®éng c¬ kÐo t¶i giao th«ng. MÆc dï, d¶i ®iÒu chØnh chØ cho phÐp thÊp h¬n tèc ®é ®Þnh møc nh- ta cã thÓ më réng d¶i ®iÒu chØnh nhê kÕt hîp víi c¬ cÊu c¬ khÝ nh- ®· ®Ò cËp ë trªn.
  3. Lk U®k BB§ § S¬ ®å khèi m¹ch ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng 2. Mét sè hÖ ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng. a. HÖ F - § ®¬n gi¶n. w F D M HÖ thèng m¸y ph¸t -®éng c¬ vµ ®Æc tÝnh cña ®éng c¬
  4. §©y lµ hÖ truyÒn ®éng ®iÖn mµ bé biÕn ®æi BB§ lµ m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp. M¸y ph¸t nµy th-êng do ®éng c¬ s¬ cÊp kh«ng ®ång bé ®iÒu khiÓn kÐo. Thay ®æi ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng § tøc lµ thay ®æi ®iÖn ¸p ra cña F b»ng c¸ch thay ®æi tõ th«ng kÝch tõ cña m¸y ph¸t. Víi ph-¬ng ph¸p nµy, ta nhËn ®-îc c¸c ®-¬ng ®Æc tÝnh c¬ cã ®é cøng t-¬ng ®èi tèt, b»ng ph¼ng trong c¶ hai miÒn ®iÒu chØnh víi ph¹m vi ®iÒu chØnh lín víi sù chuyÓn ®æi tr¹ng th¸I lµm viÖc rÊt linh ho¹t, kh¶ n¨ng chÞu qu¸ t¶I lín. Tuy nhiªn nh-îc ®iÓm quan träng nhÊt cña hÖ F - § lµ dïng nhiÒu m¸y ®iÖn quay, g©y ån lín, c«ng suÊt l¾p ®Æt lín víi hiÖu suÊt thÊp, qu¸n tÝnh lín, tèc ®é bÐ do vËy ®iÒu chØnh chÝnh x¸c t-¬ng ®èi khã vµ kh«ng kinh tÕ. b. HÖ chØnh l-u - ®éng c¬ mét chiÒu (T - §). w D M HÖ chØnh l-u - ®éng c¬ vµ ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ §Ó ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬, ta thay ®æi gãc më α cña c¸c tiristor. Nh- vËy ®iÖn ¸p chØnh l-u ra sÏ thay ®æi vµ thay ®æi tèc ®é ®éng c¬. khi øng dông hÖ nµy ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é, nhËn ®-îc c¸c ®-êng ®Æc tÝnh c¬ t-¬ng ®èi cøng víi ph¹m vi ®iÒu chØnh lín,hiÖu suÊt lín,c«ng suÊt l¾p ®Æt nhá, cã thÓ sö dông m¹ch vßng kÝn.
  5. Tuy nhiªn víi hÖ nµy th× cã vïng sÏ kh«ng ®iÒu chØnh ®-îc vµ muèn ®¶o chiÒu quay ®éng c¬ th-êng sö dông hai s¬ ®å kÕt hîp vµ cã tiÕp ®iÓm do ®ã lµm viÖc kh«ng tin cËy. MÆt kh¸c nã vÉn ph¶I cÊp nguån xoay chiÒu ba pha g©y nguy hiÓm khi sö dông. c. HÖ ®iÒu chØnh xung ¸p - ®éng c¬ mét chiÒu. Nguyªn lý ho¹t ®éng chung cña hÖ thay ®æi gãc më α cña c¸c tiristor ®Ó thay ®æi ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬, nhê ®ã ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬. Ho¹t ®éng cña hÖ dùa trªn nguyªn t¾c ®ãng – ng¾t t¶I víi nguån theo chu kú: trong kho¶ng t0 cho van dÉn nªn ®iÖn ¸p nguån E ®-a th¼ng ra t¶I, trong kho¶ng cßn l¹i (T – t0) b¾t van kho¸ lµm ®iÖn ¸p t¶I sÏ thay ®æi khi thay ®æi ®ång thêi hoÆc kh«ng ®ång thêi t0, T. Víi hÖ nµy khi trang bÞ cho xe buýt ®Ó cã lîi vÒ mÆt c¬ khÝ vµ n¨ng l-îng ta chän bé ®iÒu chØnh xung ¸p ®¶o chiÒu ®iÒu khiÓn riªng. Nh- vËy hÖ sÏ lµm viÖc c¶ ë bèn gãc phÇn t- §Ó ®¶o chiÒu hoÆc ®Î h·m t¸i sinh ®éng c¬ ta ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm më cña c¸c tiristor. NhËn thÊy c¸c ®-êng ®Æc tÝnh c¬ cã ®é cøng, æn ®Þnh víi gi¶I ®iÒu chØnh réng. MÆt kh¸c ta cã thÓ x©y dùng hÖ kÝn sÏ cho ®é æn ®Þnh cña hÖ thèng rÊt cao, kh¶ n¨ng lµm viÖc an toµn hiÖu qu¶ víi nguån ®iÖn mét chiÒu ®-îc cung cÊp b»ng ¾cquy. Nh- vËy víi ®Æc ®iÓm cña xe buýt vµ -u thÕ cña m¹ch ®iÒu chØnh xung ¸p ®¶o chiÒu ®iÒu khiÓn riªng, em chän ph-¬ng ¸n ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ qua ®ã ®iÒu chØnh tèc ®é xe buýt b»ng hÖ nµy. i®k S L R UN E § D0 U§
  6. S¬ ®å nguyªn lý hÖ ®iÒu chØnh xung ¸p-®éng c¬ mét chiÒu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2