intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 9

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

149
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

OA được sử dụng như bộ so sánh hai cửa. Tụ C liên tục được phóng nạp làm cho OA đảo trạng thái mỗi lần điện áp trên tụ đạt trị số của bộ chia áp R1,R2 Chu kỳ dao động: T=2.R.C.ln(1+2. R1 )R2 Chọn R1=18K và R2=2.2K, R=1K, C=22nF khi đó tần số của bộ tạo xung chùm là: f= 1 =8kHz .Mạch điều chỉnh dòng điện Uw U1 R1 R1 R2 C2U2 Hàm của bộ điều chỉnh PI FR(p) = KR + 1 I .p Trong đó KR = R2/R1 , I =R1.C2 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 9

  1. Chương 9: Kh©u ph¸t xung chïm R Udd R2 C R1 OA ®-îc sö dông nh- bé so s¸nh hai cöa. Tô C liªn tôc ®-îc phãng n¹p lµm cho OA ®¶o tr¹ng th¸i mçi lÇn ®iÖn ¸p trªn tô ®¹t trÞ sè cña bé chia ¸p R1,R2 Chu kú dao ®éng: T=2.R.C.ln(1+2. R1 ) R2 Chän R1=18K vµ R2=2.2K, R=1K, C=22nF khi ®ã tÇn sè cña bé t¹o xung chïm lµ: f= 1 =8kHz T .M¹ch ®iÒu chØnh dßng ®iÖn Uw R1 R2 C2 U1 R1 U2
  2. Hµm cña bé ®iÒu chØnh PI FR(p) = KR + 1  I .p Trong ®ã KR = R2/R1 ,  I =R1.C2 Theo môc tr-íc ta ®· cã: Ri(p)  1  0,17. p =4,6+ 1 0,037. p 0,037. p KR=4,6 vµ =0,037  Chän C2=2,2F => R1=16,8K chän R1 gåm 2 ®iÖn trë (10K+6,8K) Gi¸ trÞ ®iÖn trë R2=3,7K=(1K+2,7K) .M¹ch ®iÒu chØnh tèc ®é: Uw R1 R2 U1 R1 U2 Hµm truyÒn cña bé ®iÒu chØnh lµ: FR(p)=KR Trong ®ã KR=R2/R1=183 Chän R1=100 suy ra R2=18K .M¹ch h¹n chÕ: U1 R1 U2 D1 D2 +Un R1 R1 -Un
  3. M¹ch h¹n chÕ trong ®iÒu khiÓn truyÒn ®éng ®iÖn th-êng ®-îc bè trÝ ®Ó h¹n chÕ l-îng ®Æt dßng ®iÖn hoÆc momen vµ h¹n chÕ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. ë s¬ ®å khi U1>0 nÕu U1>+Un th× D1 më vµ U2+Un khi U1-Un th× D2 më vµ U2-Un Do vËy ta cã ®Æc tÝnh cña m¹ch h¹n chÕ nh- h×nh vÏ. Gi¸ trÞ h¹n chÕ ®-îc chØnh ®Þnh bëi chiÕt ¸p P1 vµ P2 U +Un t -Un Gi¶ sö ®iÖn ¸p ®Ønh cña Urc=10V ®iÖn ¸p sau bé ®iÒu chØnh U®k=10V. NÕu U®k=Urc=10V th× ta cã T1 lu«n më tøc lµ U-=UN=600V g©y ch¸y ®éng c¬. VËy ta cÇn ph¶i cã m¹ch h¹n chÕ lu«n gi÷ U-max=231V
  4. U Udk t max= U u max  231  0,385 UN 600 Theo m¹ch h¹n chÕ ta cã: 1 U2max= .15  0,385.10 1  1  15.1  3,85 1=0,2 1  1 2 U2max= .15  10 1 2  2=0,4 9.Chän biÕn E ¸p xung: D1 R2 R3 G D2 K U R1
  5. Ho¹t ®éng cña s¬ ®å: TÝn hiÖu vµo U lµ tÝn hiÖu logic. Khi U b»ng 1 th× tranzitor më b·o hoµ. Khi U b»ng 0 th× tranzitor bÞ kho¸ l¹i. Nh- vËy víi tÝn hiÖu vµo d¹ng xung th× dßng ®iÖn qua cuén s¬ cÊp lu«n lu«n thay ®æi do vËy biÕn ¸p míi ho¹t ®éng. ë ®Çu ra s¬ cÊp sÏ cã dßng vµ ¸p ®ñ lín ®Ó më van . Utc=Ugk=7V Itc=Ig=0,4A Th-êng tØ sè cña m¸y biÕn ¸p xung lµ k=23. Chän k=2 Tõ ®ã ta cã: Isc= Itc  0, 2( A) 2 Usc=Utc.2=14(V) Chän Tranzitar lµ 2N1613 cã hÖ sè =200 Chän R1=10k vµ ta cã: R2≤(E-Usc)/Isc=5  chän R2=5 10.M¹ch ®o ®iÖn ¸p trªn tô C:
  6. +VCC 15V UN 12K 10K Uc 10K 15K 15V -VCC KÕt luËn Qua mét thêi gian lµm ®å ¸n m«n häc nµy, em ®· hÕt søc cè g¾ng ®Ó cã thÓ thu thËp nh÷ng th«ng tin vµ c¸c kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn ®å ¸n tæng h¬p hÖ ®iÖn c¬ vµ cuèi cïng ®· hoµn thµnh ®óng thêi gian quy ®Þnh. Còng qua ®å ¸n nµy em ®· häc hái thªm ®-îc nhiÒu kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm quý b¸u vÒ m«n häc cña m×nh . HiÓu râ nh÷ng khã kh¨n cÇn ph¶i gi¶i quyÕt khi b¾t tay vµo tæng h¬p c¸c m¹ch vßng dßng ®iÖn,m¹ch vßng tèc ®é vµ thiÕt kÕ
  7. m¹ch ®iÒu khiÓn lµ nh÷ng néi dung chÝnh cua ®å ¸n còng nh- c¸ch bè trÝ thêi gian mét c¸ch hîp lý khoa häc th× míi cã thÓ hoµn thµnh ®å ¸n. Do thêi gian vµ ®iÒu kiÖn cßn h¹n chÕ do ®ã nh÷ng thiÕu sãt lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái chóng em rÊt nhËn ®-îc sù gãp ý cña c¸c ThÇy C« vµ c¸c b¹n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2