intTypePromotion=3

thiết kế môn học chi tiết máy, chương 6

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
311
lượt xem
46
download

thiết kế môn học chi tiết máy, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấp chậm của HGT ta thiết kế cặp bánh răng thẳng có: Tỉ số truyền U2 = 4 Vận tốc vòng : n1 = nII = 380 [v/f] n2 = nIII = 95 [v/f] Ta thấy đối với HGT thông số cơ bản là khoảng cánh trục aw Ta có : aw = Ka( U + 1 ) 3 Trong đó: - Ka : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu của cặp bánh răng và loại răng Tra bảng ta có Ka = 50 - ba :Hệ số chiều rộng vành răng,hệ số này phụ thuộc vào các yếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế môn học chi tiết máy, chương 6

  1. Chương 6: Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa boä truyeàn Caáp chaäm cuûa HGT ta thieát keá caëp baùnh raêng thaúng coù: Tæ soá truyeàn U2 = 4 Vaän toác voøng : n1 = nII = 380 [v/f] n2 = nIII = 95 [v/f] Ta thaáy ñoái vôùi HGT thoâng soá cô baûn laø khoaûng caùnh truïc aw Ta coù : T1 K H aw = Ka( U + 1 ) 3 [ H ]2 Uba Trong ñoù: - Ka : Heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu cuûa caëp baùnh raêng vaø loaïi raêng Tra baûng ta coù Ka = 50 - ba :Heä soá chieàu roäng vaønh raêng,heä soá naøy phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá: -Taûi boä truyeàn -Vò trí baùnh raêng so vôùi oå
  2. Tra baûng ta choïn : ba = 0,4 - KH : Heä soá phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân chieàu roäng vaønh raêng khi tính veà tieáp xuùc , KH phuï thuoäc vaøo : -bd :Heä soá chieàu roäng töông ñoái baùnh raêng , bd = bw / d w -Ñoä cöùng maët raêng -Sô ñoà boá trí boä truyeàn bd coøn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : bd = 0,53 . ba. ( U + 1 ) =1,06 U :tæ soá truyeàn Tra baûng ta ñöôïc : Vôùi caáp chaäm coù KH = 1,11 Vôùi caáp nhanh coù KH = 1,07 - T1 :Moâmen xoaén treân baùnh chuû ñoäng [Nmm] ñoái vôùi caáp chaäm coù T1 = TII = 138934,9 [Nmm] Suy ra : aw2 = 184,17 [mm] 4.Xaùc ñònh thoâng soá aên khôùp Ta coù : m = ( 0,01  0,02 ) aw Suy ra : m2 = ( 0,01  0,02 ). 184,17 = 1,8417  3,6834 [mm] Ñoái vôùi caëp aên khôùp baùnh raêng giaù rrò cuûa moâdun m ñöôïc tieâu chuaån hoaù, tra baûng ta choïn : m2 = 2 [mm] Khi ñoù soá raêng cuûa caùc baùnh raêng seõ laø : 2a w 2 Z1 = = 36,83 m2 (U 2  1) Vì soá raêng Z1 phaûi laø soá nguyeân neân ta choïn Z1 = 37 Suy ra : Z2 = U2 . Z1 = 37 . 4 = 148 Ta tính laïi tæ soá truyeàn thöïc teá cuûa caáp chaäm: Um2 = Z2 / Z1 = 4
  3. Ta thaáy Um2 = U2 Ta tính laïi khoaûng caùch truïc : aw2 = 0,5 . m2 ( Z1 + Z2 ) = 185 [mm] Thoâng soá cuûa boä truyeàn caëp caáp chaäm ( caëp baùnh raêng thaúng ) : Thoâng soá Kí Coâng thöùc tính hieâïu Khoaûng caùch truïc chia a a = 0,5m( Z1 + Z2 ) = 185 [mm] Khoaûng caùch truïc aw aw = a = 185 [mm] Ñöôøng kính chia d d1 = mZ1 = 74 [mm] d2 = mZ2 = 296 [mm] Ñöôøng kính laên dw dw1 = d1 + [2y / ( Z1 + Z2 )]d1 = 74 [mm] dw2 = d2 + [2y / ( Z1 + Z2 )]d2 =296[mm] Ñöôøng kính ñænh raêng da da1 = d1 + 2( 1 + x1 - y )m = 78 [mm] da2 = d2 + 2( 1 + x1 - y )m = 300 [mm] Ñöôøng kính ñaùy raêng df df1 = d1 - (2,5 - 2x1 )m = 69 [mm] df2 = d2 - (2,5 - 2x2 )m = 291 [mm] Ñöôøng kính cô sôû db db1 = d1 . cos = 74.cos200 = 69,54[mm] db2 = d2 . cos =296.cos200 = 278,15 [mm] Goùc proâfin goác  Theo TCVN 1065-71 , = 200 Goùc proâfin raêng t t = arctg(tg / cos) =  =200
  4. Goùc aên khôùp tw tw = arccos(acost / aw) =  = 200 Toång heä soá dòch chænh xt xt = 0 ( aên khôùp ngoaøi ) Hieäu heä soá dòch chænh xh xh = 0 ( aên khôùp trong ) Heä soá truøng khôùp   = [1,88 - 3,2(1/Z1 + 1/Z2 )] ngang = 1,772 5. Kieåm nghieäm raêng theo söùc beàn tieáp xuùc AÙp duïng coâng thöùc : H = ZMZHZ 2T1 K H U  1 / bwUd w   [H] 2 Trong ñoù : -ZM :Heä soá xeùt ñeán cô tính cuûa vaät lieäu cuûa caùc caëp baùnh raêng aên khôùp,tra baûng ta coù: ZM = 274 -ZH : Heä soá keå ñeán hình daïng beà maët tieáp xuùc ZH = 2 cos  b / sin 2 tw Vôùi :b :goùc nghieâng cuûa raêng treân truï cô sôû tgb = cost . tg = 0 Suy ra : b = 00 Vaäy : ZH = 2 / sin 400 = 1,764 - Z :Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng,xaùc ñònh nhö sau : Z = (4    ) / 3 vôùi  = 1,772 Suy ra Z = 0,862 - KH :Heä soá taûi troïng khi tính veà tieáp xuùc
  5. KH = KH KHKHv - KH = 1,11 - KH :Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân caùc ñoâi raêng aên khôùp,ñoâi vôùi caëp baùnh raêng thaúng cuûa caáp chaäm thì KH = 1 - KHv :Heä so ákeå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp,trò soá cuûa KHv ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc :  H bw d w1 KHv = 1 + 2T1 K H K H Trong ñoù : H = Hg0v aw / u Vôùi :v - vaän toác voøng baùnh nhoû v = dw1n1/60000 = 3,14 . 74 . 380 / 60000 = 1,472 [m/s] Tra baûng 6.13 ta choïn caáp chính xaùc theo vaän toác voøng :caáp chính xaùc 9 - H :Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa caùc sai soá aên khôùp ,tra baûng 6.15 ta ñöôïc: H = 0,004 - g0 :Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa sai leäch caùc böôùc raêng baùnh 1 vaø 2 ,tra baûng 6.16 ta ñöôïc : g0 = 73 Thay vaøo ta ñöôïc : : H = 0,004 . 73 . 1,472 185 / 4 = 2,923 2,923.74.74 Suy ra : KHv = 1 + = 1,052 2.138934,9.1,11.1 KH = 1,11 . 1 . 1,052 = 1,168
  6. Vaäy ta tính ñöôïc : : H = 274 . 1,764 . 0,862  2.138934,9.1,168.5 / 74.4.74 2  = 416,875 [MPa] Ta coù [H] = 491 Vaäy ta thaáy caëp baùnh raêng caáp chaäm thoûa maõn ñieàu kieän beàn tieáp xuùc.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản