intTypePromotion=1

Thông báo họp xem xét lãnh đạo

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
121
lượt xem
14
download

Thông báo họp xem xét lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thông báo họp xem xét lãnh đạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo họp xem xét lãnh đạo

  1. T HOÂNG BAÙO HOÏP XEM XEÙT LAÕNH ÑAÏO Thôøi gian: Ñòa ñieåm: Thaønh phaàn tham döï: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Noäi dung xem xeùt: .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Yeâu caàu chuaån bò: .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Pheâ duyeät Ngaøy……thaùng…….naêm…….. Ngöôøi ñeà xuaát Trang: 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2