intTypePromotion=4

Thông báo họp xem xét lãnh đạo

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
110
lượt xem
14
download

Thông báo họp xem xét lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thông báo họp xem xét lãnh đạo

  1. T HOÂNG BAÙO HOÏP XEM XEÙT LAÕNH ÑAÏO Thôøi gian: Ñòa ñieåm: Thaønh phaàn tham döï: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Noäi dung xem xeùt: .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Yeâu caàu chuaån bò: .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Pheâ duyeät Ngaøy……thaùng…….naêm…….. Ngöôøi ñeà xuaát Trang: 1
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản