intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng công tác giáo dục thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh Trung du Bắc Bộ

Chia sẻ: Bình Hòa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

14
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu thực trạng giáo dục thể chất giúp đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh Trung du Bắc Bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng công tác giáo dục thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh Trung du Bắc Bộ

  1. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 29 Thöïc traïng coâng taùc giaùo duïc theå chaát cho hoïc sinh trung hoïc cô sôû caùc tænh Trung du Baéc boä TOÙM TAÉT: ThS. Traàn Duõng Q Coâng taùc giaùo duïc theå chaát (GDTC) trong tröôøng Trung hoïc cô sôû (THCS) caùc tænh Trung du Baéc boä (TDBB) laø noäi dung quan troïng goùp phaàn naâng cao toaøn dieän veà ñöùc, trí, theå, myõ trong GDTC cho hoïc sinh (HS) THCS caùc tænh TDBB trong giôø noäi khoùa vaø hoaït ñoäng ngoaïi khoùa. Nghieân cöùu thöïc traïng coâng taùc GDTC goùp phaàn ñöa ra nhöõng giaûi phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû coâng taùc GDTC cho HS THCS caùc tænh TDBB. Töø khoùa: Coâng taùc giaùo duïc, hoïc sinh Trung hoïc cô sôû caùc tænh Trung du Baéc boä. ABSTRACT: The execution of physical education in secondary schools in the Northern Midland provinces is an important factor contributing to the comprehensive enhancement of virtue, mind, body, and beauty in conducting physical education for middle school students in the Northern Midland provinces during curricular hours and extracurricular activities. Research on the current status of physical education helps provide (AÛnh minh hoïa) solutions to improve the efficiency of physical education for middle school students in the Northern Midland provinces. Quaù trình nghieân cöùu söû duïng caùc phöông phaùp Keywords: Education, middle school students nghieân cöùu: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu; phoûng vaán in the Northern Midland provinces. - toaï ñaøm; quan saùt sö phaïm; kieåm tra sö phaïm; kieåm tra Y hoïc; thöïc nghieäm sö phaïm; toaùn hoïc thoáng keâ 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa coù vò trí quan troïng 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU trong GDTC vaø theå thao trong tröôøng hoïc. Caùc hoaït 2.1. Ñaùnh giaù coâng taùc GDTC cho HS THCS caùc ñoäng ngoaïi khoùa keát hôïp cuøng vôùi caùc hoaït ñoäng tænh TDBB trong giôø noäi khoùa vaø hoaït ñoäng ngoaïi daïy hoïc caáu thaønh moät caáu truùc giaùo duïc tröôøng hoïc khoùa hoaøn chænh, goùp phaàn hoaøn thaønh muïc tieâu, nhieäm vuï giaùo duïc 2.1.1. Ñaùnh giaù thöïc traïng giaùo vieân daïy theå duïc Xuaát phaùt töø nhöõng lyù do neâu treân, nhaèm muïc ñích Ñeå ñaùnh giaù coâng taùc GDTC cho HS THCS caùc goùp phaàn naâng cao toaøn dieän veà ñöùc, trí, theå, myõ tænh TDBB trong giôø noäi khoùa vaø hoaït ñoäng ngoaïi trong coâng taùc GDTC cho HS THCS caùc tænh TDBB, khoùa, ñeà taøi tieán haønh ñieàu tra, thoáng keâ, ñaùnh giaù chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu: “Thöïc traïng coâng taùc thöïc traïng giaùo vieân (GV) daïy moân theå duïc taïi caùc giaùo duïc theå chaát cho hoïc sinh trung hoïc cô sôû caùc tröôøng THCS ñöôïc löïa choïn laø ñòa ñieåm nghieân cöùu. tænh Trung du Baéc boä”. Keát quaû thoáng keâ ñöôïc trình baøy taïi baûng 1. KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 4/2020
  2. 30 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 1. Ñaùnh giaù thöïc traïng GV daïy moân theå duïc cuûa caùc tröôøng THCS caùc tænh TDBB Thaâm nieân Trình ñoä giaûng daïy Soá Tyû leä Chuyeân TT Noäi dung Treân Ñaïi Cao naêm löôïng GV/HS ngaønh ñaïi hoïc ñaúng naêm naêm 10 hoïc 1 Voõ coå truyeàn; THCS Leâ Quyù Ñoân – 3 1/300 Ñieàn kinh; - 2 1 1 1 1 Tuyeân Quang Boùng ñaù 2 THCS Thaønh Laäp – 1 1/280 Voõ - 1 - - 1 - Hoøa Bình 3 THCS Chuøa Hang – Voõ; 2 1/340 - 2 - - 1 1 Thaùi Nguyeân Theå duïc Toång coäng 6 5 1 1 3 2 Baûng 2. Keát quaû phoûng vaán coâng taùc toå chöùc daïy hoïc taïi caùc tröôøng THCS thuoäc caùc tænh TDBB (n = 45) Ñaùnh giaù (n = 45) TT Noäi dung Coù Thænh thoaûng Khoâng mi % mi % mi % 1 Tröôøng daïy ñuùng, daïy ñuû chöông trình GDTC 45 100 0 0 0 0 chính khoùa theo quy ñònh 2 Tröôøng thöôøng xuyeân toå chöùc kieåm tra theå löïc 0 0 30 66.67 15 33.33 cho HS theo ñònh kyø 3 Tröôøng thöôøng xuyeân toå chöùc hoaït ñoäng TDTT 15 33.33 15 33.33 15 33.33 ngoaïi khoùa X2 52.50 30.00 15.00 Keát quaû khaûo saùt thöïc traïng GV daïy theå duïc taïi 2.1.2. Ñaùnh giaù veà coâng taùc GDTC caùc tröôøng laø ñòa ñieåm nghieân cöùu coù nhöõng thuaän lôïi Ñeå ñaùnh giaù coâng taùc GDTC taïi caùc tröôøng THCS vaø haïn cheá nhö sau: ñöôïc löïa choïn ñeå nghieân cöùu, luaän aùn tieán haønh Thuaän lôïi: Caùc GV ñeàu coù trình ñoä töø cao ñaúng phoûng vaán ñaùnh giaù thöïc traïng möùc ñoä hoaït ñoäng ñeán ñaïi hoïc TDTT, trong ñoù 5 GV trình ñoä ñaïi hoïc, 01 GDTC cuûa töøng tröôøng veà coâng taùc daïy hoïc noäi khoùa GV trình ñoä cao ñaúng. Caùc GV ñeàu coù nhieàu naêm vaø hoaït ñoäng ngoaïi khoùa moân theå duïc thoâng qua ñieàu coáng hieán trong ngheà vôùi 2 ngöôøi giaûng daïy treân 10 tra khaûo saùt thöïc teá baèng phieáu hoûi tôùi caùc GV, caùn naêm, 3 ngöôøi töø 5 - 10 naêm vaø 1 ngöôøi döôùi 5 naêm. boä, laõnh ñaïo 03 tröôøng THCS ñaïi dieän cho caùc vuøng Chuyeân ngaønh cuûa caùc GV ñöôïc ñaøo taïo ñeàu laø nhöõng TDBB vôùi 45 phieáu phaùt ra thu veà 45 phieáu. Keát quaû moân theå thao laøm neàn taûng cho coâng taùc giaûng daïy phoûng vaán ñöôïc trình baøy taïi baûng 2. cuõng nhö coù tính lan toûa tôùi nhieàu ñoái töôïng. Nhö Keát quaû phoûng vaán cho thaáy, caùc tröôøng ñeàu daïy vaäy, thuaän lôïi lôùn cho caùc em HS laø caùc thaày coâ ñeàu ñuùng, daïy ñuû theo chöông trình GDTC chính khoùa ñaït coù trình ñoä ñaøo taïo toát vaø coù kinh nghieäm trong coâng tyû leä laø 100%; caùc tröôøng thöôøng xuyeân toå chöùc kieåm taùc giaûng daïy, truyeàn thuï caùc kieán thöùc, kyõ naêng cho tra theå löïc cho HS theo ñònh kyø chæ ñaït 66.67% möùc caùc em HS. thænh thoaûng vaø möùc khoâng laø 33.33%; Toå chöùc hoaït Haïn cheá: Tyû leä GV/HS coøn nhieàu cheânh leäch, ñoäng TDTT ngoaïi khoùa giöõa caùc tröôøng coù söï khoâng chöa ñaûm baûo theo quy hoaïch phaùt trieån TDTT Vieät ñoàng nhaát ôû 03 möùc ñaùnh giaù coù - thænh thoaûng - Nam ñeán naêm 2020 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2030 xaùc khoâng ñaït 33.33% cho töøng möùc. ñònh ñeán naêm 2015 trung bình 1 GV/300 HS, naêm Nhö vaäy, 2/3 chæ tieâu ñaùnh giaù coâng taùc GDTC taïi 2020 laø 1 GV/250 HS), hoaëc tính theo ñieàu leä THCS caùc tröôøng THCS ñöôïc khaûo saùt cho thaáy coøn thieáu söï quy ñònh giôø daïy cho GV daïy tröôøng THCS laø 19 ñoàng nhaát trong vieäc trieån khai toå chöùc kieåm tra theå tieát/tuaàn thì soá giôø phaûi daïy cuûa caùc GV ñeàu nhieàu löïc cho HS cuõng nhö möùc ñoä toå chöùc caùc hoaït ñoäng hôn soá giôø daïy quy ñònh. TDTT ngoaïi khoùa cho HS. Daãn ñeán tình traïng naøy Ñaây coù theå laø moät trong nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñöôïc xaùc ñònh do nhieàu nguyeân nhaân khaùch quan nhö: tôùi phaùt trieån phong traøo taäp luyeän TDTT ngoaïi khoùa ñieàu kieän cô sôû vaät chaát trang thieát bò trong nhaø cho HS THCS caùc tænh TDBB. tröôøng chöa ñaûm baûo, nguoàn nhaân löïc ñeå toå chöùc trieån SOÁ 4/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG Baûng 3. Ñaùnh giaù thöïc traïng reøn luyeän TDTT cuûa HS VAØ TRÖÔØNG HOÏC 31 Soá löôïng Trong ñoù TT Noäi dung (HS) Nam Nöõ X2 P n % n % n % 1 Toång soá HS caû 3 tröôøng 1864 100.0 1041 55.8 823 44.2 Tyû leä HS luyeän taäp TDTT 24.83 60 phuùt / ngaøy 52 2.8 52 2.79 0 0.00 30 – 60 phuùt / ngaøy 96 5.2 81 4.35 15 0.80 < 30 phuùt / ngaøy 239 12.8 87 4.67 152 8.15 1.2 Coù nhöng khoâng thöôøng xuyeân 1035 55.5 710 38.09 325 17.44 614.0 60 phuùt / laàn 62 3.3 52 2.79 10 0.54 30 -60 phuùt /laàn 259 13.9 121 6.49 138 7.40 < 30 phuùt /laàn 714 38.3 537 28.81 177 9.50 1.3 Khoâng taäp 442 23.7 111 5.95 331 17.76 2 Hình thöùc hoaït ñoäng TDTT 2.1 Taäp theå duïc buoåi saùng 126 6.76 86 4.61 40 2.15 2.2 Taäp theå duïc giöõa giôø 1864 100.0 1041 55.85 823 44.15 2.3 Taäp sau giôø hoïc 456 24.46 368 19.74 88 4.72 2.4 Taäp theo nhoùm lôùp 125 6.71 106 5.69 19 1.02 223.1
  4. 32 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Soá löôïng moân theå thao HS tham gia 3 hoaït ñoäng ngoaïi khoùa: 3.1 Chôi 1 moân theå thao 547 29.35 368 19.7 179 9.6 3.2 Chôi 2-3 moân theå thao 657 35.25 254 13.6 133 7.1 458.6 0.05 CLB hoaït ñoäng thöôøng xuyeân trong 0 0.00 0 0.00 0 0.00 caû naêm hoïc CLB chæ hoaït ñoäng khi coù phong traøo 1864 100.0 1041 55.85 823 44.15 phaùt ñoäng Coù CLB TDTT nhöng khoâng toå chöùc 235 12.61 142 7.62 93 4.99 hoaït ñoäng Caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng TDTT 5 ngoaïi khoùa vaø tham gia 5.1 Töï phaùt (HS töï taäp, töï chôi) 1647 88.36 968 51.93 679 36.43 5.2 Ñònh höôùng, höôùng daãn cuûa GV 654 35.09 369 19.80 285 15.29 Tham gia caùc cuoäc thi ñaáu giöõa caùc 74.80 Ñaùnh giaù veà CLB TDTT hoaït ñoäng thöôøng xuyeân X2baûng ôû ngöôõng xaùc suaát p < 0.001. trong caû naêm hoïc 100.% HS tham giahoaït ñoäng CLB Veà soá löôïng moân theå thao HS tham gia hoaït ñoäng chæ khi coù phaùt ñoäng phong traøo. Beân caïnh ñoù, coù ngoaïi khoùa: coù tyû leä ñoàng ñeàu ôû caùc möùc chôi 1 moân 12.61% HS coù CLB TDTT nhöng khoâng toå chöùc hoaït theå thao (29,35%) vaø chôi töø 2 - 3 moân theå thao ñoäng. (35,25%), tyû leä HS chôi nhieàu hôn 3 moân theå thao Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi chieám tyû leä thaáp hôn. Beân caïnh ñoù coøn nhieàu HS khoùa: chöa thöïc söï phong phuù vaø ña daïng. Trong khoâng tham gia moân theå thao naøo (23,71%) trong ñoù ñoù, HS nam nhieàu hôn HS nöõ. So saùnh baèng thoâng HS nöõ nhieàu hôn HS nam. So saùnh baèng thoâng soá ÷2 soá X2 coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ giöõa ñoái cho thaáy coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ giöõa ñoái töôïng nam vaø nöõ vôùi X2tính > X2baûng ôû ngöôõng < töôïng nam vaø nöõ vôùi X2tính > X2baûng ôû ngöôõng < 0.001. 0.001, cuï theå: SOÁ 4/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  5. HS hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa töï phaùt (töï chôi, THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 33 töï taäp) chieám tyû leä cao laø 88.36%; 3. KEÁT LUAÄN Hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa coù ñònh höôùng, Caùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa cuûa HS caùc höôùng daãn cuûa GV chieám tyû leä haïn cheá laø 35.09%; tröôøng THCS moät soá tænh TDBB ñaõ ñöôïc söï quan taâm Toå chöùc caùc cuoäc thi ñaáu giöõa caùc khoái lôùp trong cuûa caùc thaày coâ giaùo cuõng nhö cuûa nhaø tröôøng, tuy nhaø tröôøng coù tyû leä ít chieám 13.79%. nhieân chöa thöïc söï phaùt trieån nhö mong muoán vaø kyø Veà nguyeân nhaân HS tham gia hoaït ñoäng TDTT: voïng. Keát quaû cho thaáy tyû leä HS thöôøng xuyeân tham keát quaû phoûng vaán cho thaáy coøn nhieàu nguyeân nhaân. gia hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa coøn haïn cheá, caùc Trong ñoù, HS nam nhieàu hôn HS nöõ. So saùnh baèng hình thöùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa thieáu sinh thoâng soá X2 cho thaáy coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng ñoäng, soá löôïng moân theå thao HS tham gia hoaït ñoäng keâ giöõa ñoái töôïng nam vaø nöõ vôùi X2tính > X2baûng ôû ngoaïi khoùa coøn ít, caùc CLB TDTT trong nhaø tröôøng ngöôõng xaùc suaát p < 0.001, cuï theå: Nguyeân nhaân do hoaït ñoäng chöa hieäu quaû, caùch thöùc toå chöùc hoaït khoâng coù thôøi gian raûnh roãi laø 13.14%; Do khoâng coù ñoäng TDTT ngoaïi khoùa chuû yeáu laø söï töï phaùt. Beân ngöôøi höôùng daãn, chæ daïy laø 22.10%; Do söùc khoûe caïnh ñoù, nguyeân nhaân cuûa vieäc HS ít hoaëc khoâng khoâng cho pheùp coù tyû leä raát ít laø 0.16%; Do khoâng öa tham gia hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa khoâng phaûi do thích moân theå thao naøo chieám tyû leä thaáp laø 4.61%; Do caùc em khoâng öa thích theå thao maø do nhieàu nguyeân caùc moân theå thao khoâng haáp daãn laø 19.58% vaø caùc nhaân khaùc nhau. nguyeân nhaân khaùc laø 12.66%. (AÛnh minh hoïa) TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Quyeát ñònh soá 47/2002/QÑ-BGD&ÑT, ngaøy 19/11/2002 veà chöông trình (thí ñieåm) trong ñoù coù moân Theå duïc, Haø Noäi. 2. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2008), Quyeát ñònh soá 53/2008/QÑ-BGDÑT ngaøy 18/9/2008, veà vieäc ñaùnh giaù, xeáp loaïi theå löïc HS, sinh vieân, Haø Noäi 3. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2008), Quyeát ñònh soá 72/2008/QÑ-BGDÑT ngaøy 23/12/2008,veà ban haønh Quy ñònh toå chöùc hoaït ñoäng theå thao ngoaïi khoùa cho HS, sinh vieân, Haø Noäi 4. Hoaøng Coâng Daân (2006), “Nghieân cöùu bieän phaùp phaùt trieån theå chaát cho HS caùc tröôøng phoå thoâng daân toäc noäi truù khu vöïc mieàn nuùi phía Baéc”, Tuyeån taäp nghieân cöùu khoa hoïc giaùo duïc theå chaát, y teá tröôøng hoïc (laàn IV), Nxb TDTT, Haø Noäi. 5. Nguyeãn Ñöùc Thaønh (2012), Xaây döïng noäi dung vaø hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa cuûa sinh vieân ôû moät soá tröôøng ñaïi hoïc ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh”, Luaän aùn tieán só khoa hoïc giaùo duïc, Vieän Khoa hoïc TDTT, Haø Noäi. 6. Thuû töôùng Chính phuû (2016), Quyeát ñònh soá1076/QÑ-TTngaøy 17/6/2016 pheâ duyeät Ñeàaùn toång theå phaùt trieån giaùo duïc theå chaát vaø theåthao tröôøng hoïc giai ñoaïn 2016-2020, ñònh höôùng ñeán naêm 2025 Nguoàn baøi baùo: trích töø keát quaû nghieân cöùu khoa hoïc cuûa LATS “Naâng cao theå chaát cho HS trung hoïc cô sôû caùc tænh Trung du Baéc boä baèng ngoaïi khoaù moân voõ coå truyeàn Vieät Nam”, NCS Traàn Duõng, Vieän Khoa hoïc TDTT. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 15/5/2020; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 19/7/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 16/8/2020) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 4/2020
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2