intTypePromotion=3

Thuyết trình: Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ: Mhnjmb Mhnjmb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
182
lượt xem
45
download

Thuyết trình: Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp trình bày về công ty và thuế thu nhập doanh nghiệp, phạm vi ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp, tác động đến đầu tư, lựa chọn tài trợ, cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. www.trungtamtinhoc.edu.vn TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Nhóm thực hiện: - Trần Trung Kiên - Bùi Minh Ngọc - Lê Thảo Quyên - Trịnh Thị Thanh Thảo - Trần Nguyễn Trường Thọ - Tiết Nguyễn Bảo Trâm L/O/G/O
 2. NỘI DUNG 1 CÔNG TY & THUẾ TNDN 2 CẤU TRÚC THUẾ TNDN 3 PHẠM VI ẢNH HƯỞNG 4 TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẦU TƯ 5 LỰA CHỌN TÀI TRỢ 6 THUẾ & CTY NƯỚC NGOÀI 7 CẢI CÁCH THUẾ TNDN www.trungtamtinhoc.edu.vn
 3. I. GIỚI THIỆU VỀ THUẾ TNDN 1 CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ 2 THU NHẬP CHỊU THUẾ 3 THU NHẬP MIỄN THUẾ 4 KỲ TÍNH THUẾ www.trungtamtinhoc.edu.vn
 4. 1. CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ TNDN 1 DN thành lập theo quy định của PL VN 2 DN thành lập theo quy định của PL NN 3 Tổ chức thành lập theo Luật Hợp Tác Xã 4 Đơn vị sự nghiệp t/lập theo QĐ của PL VN 5 Tổ chức khác có Hoạt động SXKD có thu nhập www.trungtamtinhoc.edu.vn
 5. 2. THU NHẬP CHỊU THUẾ  Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam www.trungtamtinhoc.edu.vn
 6. 3. THU NHẬP MIỄN THUẾ  Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.  Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.  Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.  Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện xác định doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV.  Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.  Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật này.  Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam www.trungtamtinhoc.edu.vn
 7. 4. KỲ TÍNH THUẾ  Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, HOẶC  Kỳ tính thuế TNDN theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với DN nước ngoài www.trungtamtinhoc.edu.vn
 8. II. CẤU TRÚC THUẾ TNDN 1 Công Thức Tính Thuế 2 Phương Pháp Tính Khấu Hao 3 Quy Định Tính Khấu Hao 4 Khấu Hao & Tránh Thuế www.trungtamtinhoc.edu.vn
 9. 1. Công thức tính thuế THU NHẬP CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP THUẾ PHẢI NỘP CHỊU THUẾ SUẤT www.trungtamtinhoc.edu.vn
 10. 1. Công thức tính thuế THU NHẬP CHI PHÍ KHẤU Chi phí từ HĐ SXKD  Thu nhập từ HĐ SXKD HAO Giá vốn hàng bán  Thu nhập từ HĐ TC Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN  Thu nhập Khác Chi phí tài chính Chi phí khác  Trừthu nhập miễn thuế , chuyển lỗ www.trungtamtinhoc.edu.vn
 11. 1. Công thức tính thuế THUẾ SUẤT Thuế suất phổ thông là 22%, áp dụng từ 1/1/2014; Giảm xuống 20% từ 1/1/2016; => thực tế, hiện tại vẫn áp dụng mức thuế 25%, thuế suất 22% áp dụng từ 1/8/2014 DN có quy mô nhỏ và vừa (tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013. Thuế suất ưu đãi 20% sẽ giảm xuống còn 17% từ 1/1/2016. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 12. 2. Phương Pháp tính khấu khao PP1: Khấu hao đường thẳng Mức khấu hao năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ/ Số năm sử dụng Mức khấu hao tháng = Mức khấu hao năm/ 12 tháng => Được áp dụng phổ biến www.trungtamtinhoc.edu.vn
 13. 2. Phương Pháp tính khấu khao PP2: Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng năm giảm dần theo thứ tự những năm sử dụng. Công thức: Mức khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nhanh Trong đó : Tỉ lệ khấu hao nhanh = ( 1/ Số năm sử dụng ) x Hệ số điều chỉnh www.trungtamtinhoc.edu.vn
 14. 2. Phương Pháp tính khấu khao PP2: Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh Bảng hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng TSCĐ Thời gian sử dụng của TSCĐ Hệ số điều chỉnh (lần) Đến 4 năm ( T < 4 năm) 1,5 Trên 4 đến 6 năm ( 4 < T < 6 ) 2 Trên 6 năm ( T > 6 ) 2,5 www.trungtamtinhoc.edu.vn
 15. 2. Phương Pháp tính khấu khao PP2: Khấu hao theo lượng SPDV Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng tháng , hàng năm thay đổi phụ thuộc vào lượng sản phẩm, dịch vụ thực tế mà TSCĐ đã tạo ra. Công thức : Mức khấu hao hàng tháng = Lượng sản phẩm được tao ra trong tháng x mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm, dịch vụ Mức khấu hao hàng năm = Tổng mức trích khấu hao của 12 tháng Trong đó : Mức trích khấu hao bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm, dịch vụ = Nguyên gía TSCĐ/ Sản lượng theo công suất thiết kế. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 16. 3. Quy định tính khấu khao TSCĐ được tính khấu hao a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên; c) Nguyên giá tài sản tài sản phải được xác định một các tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên”. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 17. 3. Quy định tính khấu khao Thời gian tính khấu hao: Danh mục tài sản TG KH tối thiểu TG KH tối đa Máy móc thiết bị 6 năm 20 năm động lực Máy móc thiết bị 3 năm 20 năm công tác Thiết bị, phương 6 năm 30 năm tiện vận tải Dụng cụ quản lý 3 năm 10 năm Nhà cửa, vật 5 năm 30 năm kiến trúc Súc vật, vườn 2 năm 40 năm cây lâu năm Tài sản vô hình 2 năm 20 năm khác www.trungtamtinhoc.edu.vn
 18. 3. Quy định tính khấu khao Hiện giá dòng thuế được giảm trong tương lai ᶲ Mức giá TS thực (effective price) = q - ᶲ www.trungtamtinhoc.edu.vn
 19. 3. Quy định tính khấu khao Ví dụ -Thiết bị có giá P = 30.000.000 đồng, -Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% TH 1: thời gian khấu hao 1 năm Thuế được giảm = 0.25% x 30.000.000 = 7.500.000đ Mức giá thực (effective price) = 30.000.000 – 7.500.000 = 22.500.000 đồng www.trungtamtinhoc.edu.vn
 20. 3. Quy định tính khấu khao Ví dụ TH 2: thời gian khấu hao 10 năm, PPKH đường thẳng số tiền khấu hao mỗi năm = 30.000.000/10 = 3.000.000 đồng Thuế được giảm mỗi năm: 0.25% x 3.000.000 đồng = 750.000 đồng Hiện giá của phần Thuế được giảm ᶲ www.trungtamtinhoc.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản