intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Giang | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:26

1.670
lượt xem
90
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ

 1. TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, KHÓA 15 ­  2020 Tên đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ” Họ và tên: Nguyễn Hoàng Giang Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ huyện Đồng Hỷ
 2. Thái  Nguyên ­ 2020
 3. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ­ CBCC :  Cán bộ công chức ­ CNTT  :  Công nghệ thông tin ­ CCHC :  Cải cách hành chính ­ HĐND :  Hội đồng nhân dân ­ TTHC  :  Thủ tục hành chính ­ UBND  :  Ủy ban nhân dân
 4. MỤC LỤC Nội dung Trang Danh mục từ viết tắt Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 3 I. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  3 giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện   Đồng Hỷ 1. Bối cảnh chung 3 2. Hiện trạng 4 II. Đặc điểm hoạt động của bộ  phận tiếp nhận và trả  kết quả  giải   4 quyết TTHC theo cơ  chế  một cửa, một cửa liên thông huyện   Đồng Hỷ 1. Cơ sở lý luận và pháp lý 4 2. Đặc điểm của thủ tục hành chính 5 3. Nguyên nhân 6 4. Hậu quả 7 III. Các biện pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động của bộ  phận tiếp   8 nhận và trả  kết quả  giải quyết TTHC theo cơ  chế  một cửa,   một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ 1. Mục tiêu 8 2. Phương án tối  ưu nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động của bộ  8 phận tiếp nhận và trả  kết quả  giải quyết TTHC theo cơ  chế  một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ. 3. Các giải pháp cụ thể để thực hiện phương án 10 IV. Khuyến nghị 17 1. Đối với UBND tỉnh 17 2. Đối với các sở, ngành của tỉnh 18 PHẦN KẾT LUẬN 18 Tài liệu tham khảo 20
 5. PHẦN MỞ ĐẦU Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là một trong sáu  nhiệm vụ  trong Chương trình tổng thể  cải cách hành chính (CCHC) giai   đoạn 2011­2020 của Chính phủ. Mục tiêu của cải cách TTHC nhằm giải   quyết mối quan hệ  giữa các cơ  quan nhà nước với nhau và cơ  quan nhà   nước với công dân và tổ  chức trong xã hội theo hướng đơn giản, gọn nhẹ  và công khai, minh bạch. Để thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trong giai   đoạn hiện nay, Chính phủ đã có những biện pháp tổng thể, trong đó có việc  thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết công việc  giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức. Thực hiện cải cách TTHC, toàn bộ quá trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết   quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện   đã được đưa ra thực hiện tại Bộ  phận Tiếp nhận và Trả  kết quả  theo cơ  chế “một cửa, một cửa liên thông”, trong những năm qua huyện Đồng Hỷ đã  đạt được một số kết quả tích cực; nhà làm việc Bộ phận Tiếp nhận và Trả  kết quả  được đầu tư  sửa chữa, trang thiết bị, máy tính, máy in được bổ  sung…; quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện được niêm yết công  khai dưới nhiều hình thức đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân   trong giao dịch với chính quyền. Tuy nhiên việc thực hiện “cơ chế một cửa,  một cửa liên thông” tại UBND huyện vẫn còn bộc lộ  một số hạn chế dẫn  đến tình trạng tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần để bổ sung, hoàn thiện   hồ sơ; hồ sơ giải quyết chậm, trả kết quả quá thời hạn quy định vẫn còn, cá  biệt có những hồ sơ cán bộ, công chức yêu cầu bổ sung thêm những tài liệu,   văn bản không có trong quy định mà không nêu rõ lý do trong phiếu hướng   dẫn, một số  TTHC vẫn thực hiện tại phòng chuyên môn… Theo thống kê  năm 2018, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện tiếp nhận 2.424 hồ sơ  (trong đó hồ  sơ  đã giải quyết đúng hạn 2.241; hồ  sơ  đang giải quyết đúng  hạn: 134 hồ sơ), số hồ sơ đã giải quyết quá hạn: 49; tình trạng hồ sơ đất đai 
 6. bị trả đi trả lại nhiều lần do không đảm bảo tính pháp lý còn phổ biến; việc  kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, công chức, các phòng chuyên môn, đơn vị  liên quan thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết   TTHC gặp nhiều khó khăn, bất cập, mang tính hình thức. Xuất phát từ thực trạng đó, việc tìm hiểu nguyên nhân, triển khai các  giải pháp đồng bộ  nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động của Bộ  phận Tiếp   nhận và Trả  kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên  thông nhằm phục vụ tốt hơn tổ chức, cá nhân, đáp ứng được yêu cầu quản  lý nhà nước trong thời kỳ mới là một nhiệm vụ quan trọng.
 7. PHẦN NỘI DUNG I.   NÂNG   CAO   HIỆU   QUẢ   HOẠT   ĐỘNG   CỦA   BỘ   PHẬN   TIẾP  NHẬN  VÀ  TRẢ  KẾT  QUẢ  GIẢI  QUYẾT  TTHC  THEO CƠ  CHẾ  MỘT   CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG HUYỆN ĐỒNG HỶ 1. Bối cảnh chung Cải cách TTHC là một nội dung hết sức quan trọng trong tiến trình  đổi mới và hội nhập của Việt Nam, thể  hiện rõ trong chương trình tổng  thể   CCHC   nhà   nước   giai   đoạn   2011­2020.   Trong   đó,   để   tạo   điều   kiện  thuận lợi nhất cho tổ  chức, cá nhân trong thực hiện TTHC, tạo hành lang  pháp lý đồng bộ  và thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả  thực hiện cơ  chế  một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ở các cấp chính quyền  từ  Trung  ương đến cơ  sở; đẩy lùi sự  suy thoái của một bộ  phận cán bộ,   công chức, viên chức cố tình gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức, cá nhân khi  tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh   quốc gia, từ  những năm 2000, Chính phủ, Thủ  tướng Chính phủ  đã ban  hành nhiều văn bản chỉ  đạo việc thực hiện cơ  chế  một cửa, một cửa liên  thông. Là một huyện miền núi, dân cư thưa thớt, phân bố phân tán, đồng bào  dân tộc thiểu số chiếm hơn 40%, trình độ  dân trí không đồng đều, khả năng  ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, tuy nhiên trong nhiều năm,  UBND huyện Đồng Hỷ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai  thực hiện chương trình cải cách TTHC ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực  từ  huyện đến cơ  sở. Đến nay công tác cải cách TTHC đã có nhiều chuyển   biến, quy trình giải quyết TTHC đã được cải cách, đổi mới theo hướng đơn  giản, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung kịp   thời, việc giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện đảm   bảo rõ ràng, đúng pháp luật; thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn, đảm  bảo công khai minh bạch về thủ tục hồ sơ, giấy tờ, mức thu phí, lệ phí. Cán  
 8. bộ, công chức bước đầu phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, tạo điều   kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi giải quyết các TTHC. 2. Hiện trạng Việc nâng cao hiệu quả  hoạt động của Bộ  phận Tiếp nhận và Trả  kết quả  giải quyết TTHC theo cơ  chế  một cửa, một cửa liên thông tại  UBND huyện Đồng Hỷ vẫn còn gặp nhiều khó khăn: Cơ sở vật chất, trang  thiết bị phục vụ cho công tác tiếp nhận và giải quyết các TTHC còn thiếu,   hạ  tầng công nghệ  thông tin chưa đồng bộ; nguồn lực con người bị  cắt   giảm, năng lực trình độ, kỹ  năng hành chính và tinh thần trách nhiệm của   một số  cán bộ  công chức chưa đồng đều. Trong khi đó, ngày  23/04/2018,  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ­CP quy định về thực hiện   cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, với nguyên tắc  “Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả  phục vụ  của cán bộ, công chức, viên chức và cơ  quan có thẩm quyền”   [1,3], công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã   nâng lên một tầm cao mới, cơ  bản làm thay đổi mối quan hệ  giữa chính  quyền và người dân; giảm bớt những phiền hà, nhũng nhiễu và tạo thuận  lợi hết mức cho người dân khi đến giao dịch với cơ  quan hành chính nhà  nước.  Để  nâng cao chất lượng thực hiện cơ  chế  một cửa, một cửa liên   thông trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp,  cắt giảm bớt chi phí không cần thiết, đảm bảo tính liên thông trong giải  quyết TTHC thì việc áp dụng đồng bộ  các giải pháp, nâng cao chất lượng  cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ  công trực tuyến mức độ  cao là  một yêu cầu nhiệm vụ bức thiết đối với Cơ quan UBND huyện. II. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ  KẾT QUẢ  GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ  CHẾ  MỘT CỬA, MỘT CỬA   LIÊN THÔNG HUYỆN ĐỒNG HỶ
 9. 1. Cơ sở lý luận và pháp lý Chính phủ  và Thủ  tướng Chính phủ  đã có những chỉ  đạo quyết liệt  các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh CCHC, cải cách TTHC và tăng cường  ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ người   dân, doanh nghiệp. Thực hiện chỉ  đạo của Thủ  tướng Chính phủ, các bộ,  ngành, địa phương đã triển khai và đạt được nhiều kết quả  quan trọng   trong việc đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh,  thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh việc thực hiện  cơ  chế  một cửa, cơ  chế  một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho   người dân, doanh nghiệp và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến.   Những kết quả  này đã góp phần làm thay đổi mối quan hệ  giữa chính  quyền và người dân, giảm bớt phiền hà, nhũng nhiễu, tạo thuận lợi cho tổ  chức, cá nhân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Cơ   sở   pháp   lý:   Nghị   định   số   61/2018/NĐ­CP   ngày   23/4/2018   của   Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải   quyết TTHC; Quyết định số  985/QĐ­TTg ngày 08/8/2018 của Thủ  tướng  Chính   phủ   ban   hành   Kế   hoạch   triển   khai   thực   hiện   Nghị   định   số  61/2018/NĐ­CP;   Chỉ   thị   số   30/CT­TTg   ngày   30/10/2018   của   Thủ   tướng  Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa   phương; Thông tư  01/2018/TT­VPCP ngày 23/11/2018 Hướng dẫn thi hành  một   số   quy   định   của   Nghị   định   số   61/2018/NĐ­CP   ngày   23/4/2018   của   Chính phủ  về  thực hiện cơ  chế  một cửa, một cửa liên thông trong giải   quyết TTHC. 2. Đặc điểm của TTHC TTHC đảm bảo cho các quy phạm vật chất quy định trong các quyết   định hành chính được thực thi thuận lợi, thủ  tục càng có tính cơ  bản thì ý  nghĩa càng lớn vì các thủ tục có tính cơ bản thường tác động đến giai đoạn  cuối cùng của quyết định hành chính, đến hiệu quả  của việc thực hiện  
 10. chúng. Khi thủ  tục bị  vi phạm thì có nghĩa hiện tượng vi phạm pháp luật   xuất hiện và sẽ gây hậu quả nhất định. TTHC là cơ sở cho việc thi hành các  quyết định được thống nhất và có thể  kiểm tra được tính hợp pháp, hợp lý   cũng như hệ quả do việc thực hiện các quyết định hành chính tạo ra. TTHC  khi xây dựng và vận dụng một cách sáng tạo sẽ  tạo ra khả  năng sáng tạo   trong việc thực hiện các quyết định quản lý đã được thông qua đem lại hiệu   quả  thiết thực cho nhà nước. TTHC là một bộ  phận của pháp luật hành  chính nên việc xây dựng và thực hiện tốt sẽ  có ý nghĩa rất lớn trong việc  triển khai và thực thi pháp luật. TTHC trên một phương diện nhất định là biểu hiện văn hóa của tổ  chức, đó là văn hóa giao tiếp trong bộ máy nhà nước, văn hóa điều hành nó   cho thấy mức độ  văn minh của một nền hành chính phát triển. Cải cách   TTHC theo cơ  chế  một cửa, một cửa liên thông không đơn thuần chỉ  liên  quan đến pháp luật, pháp chế  xã hội chủ  nghĩa mà còn liên quan đến sự  phát triển chung của đất nước về  các mặt chính trị, văn hóa, giáo dục…   Cải cách TTHC thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân và là   cơ sở để tiếp tục hoàn thiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.  Đảm bảo TTHC đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; công khai các thủ  tục, phí, lệ phí và thời gian giải quyết từng loại công việc của tổ  chức và  cá nhân; đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng thuận tiện cho tổ chức  và cá nhân; bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả  không những cần những người có năng lực trình độ  đáp  ứng yêu  cầu mà còn phải có phẩm chất đạo đức và tác phong làm việc tốt. Đối   tượng có nhu cầu giải quyết TTHC chỉ cần liên hệ  với cán bộ  công chức  làm việc tại Bộ  phận Tiếp nhận và Trả  kết quả, không cần phải đến bộ  phận khác; khi hướng dẫn tổ  chức, cá nhân hoàn thiện hồ  sơ, chỉ  được  hướng dẫn một lần bằng văn bản; trả kết quả cho tổ chức cá nhân trễ hạn   dứt khoát phải có phiếu xin lỗi và chủ  động liên hệ  để  tổ  chức, cá nhân  không mất công đến cơ  quan, trụ sở làm việc. Việc phối hợp giữa các bộ 
 11. phận có liên quan để giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân là trách  nhiệm của các bộ  phận chuyên môn thuộc UBND huyện và các cơ  quan,  đơn vị liên quan; thường xuyên theo dõi, cập nhật những thay đổi quy định  về  thủ  tục, trình tự, phí, lệ  phí và thời gian giải quyết công việc của tổ  chức, cá nhân do cấp có thẩm quyền ban hành  để   đưa vào  áp dụng là  nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của CBCC làm đầu mối kiểm soát TTHC  và CBCC trực tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.  3. Nguyên nhân:  Ngay trong quá trình xây dựng thể  chế, các bộ,  ngành, địa phương có thẩm quyền xây dựng dự  thảo văn bản chưa chú  trọng nhiều đến việc lấy ý kiến các bên liên quan và thực hiện đánh giá tác  động quy định của TTHC. Việc thẩm định, thẩm tra nội dung TTHC tại   một số cơ quan còn chưa được quan tâm đúng mức. Các quy định về TTHC   tại các văn bản còn mang nặng tính thủ  công, chưa cụ  thể  hóa những nội   dung  ứng dụng CNTT để  thực hiện theo phương thức trực tuyến. Việc   công bố TTHC, niêm yết công khai tại nơi giải quyết và đăng tải công khai   trên Cơ  sở dữ liệu quốc gia về TTHC còn chậm làm ảnh hưởng đến việc   thực hiện TTHC và theo dõi tình hình giải quyết TTHC của người dân,   doanh nghiệp. Trình độ  của một số  cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ  phận Một cửa chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, một số khác chưa ổn   định, yên tâm công tác. Các cơ  sở  dữ  liệu, hệ  thống thông tin dùng chung  của các cơ quan nhà nước chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với   nhau. 4. Hậu quả:  Việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp  của các phòng, ban, đơn vị  thuộc huyện vẫn còn có những hạn chế, đặc  biệt là giải quyết các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp phép xây  dựng, cấp giấy phép đăng kí kinh doanh. Vẫn còn những TTHC là rào cản   ảnh hưởng tới nỗ  lực cải cách TTHC và quyết tâm tạo lập môi trường   phục vụ  tổ  chức, cá nhân thông thoáng; chất lượng thực hiện cơ  chế một  cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực còn hình  
 12. thức; người dân và doanh nghiệp vẫn phải đi lại nhiều lần đến Bộ  phận  Một cửa để  giải quyết công việc. Tình trạng giải quyết hồ  sơ  chậm trễ,   quá thời gian quy định vẫn chưa được khắc phục triệt để; nhiều hồ  sơ  TTHC liên thông từ  cấp xã lên cấp huyện không đảm bảo được thời gian  giải quyết theo quy định, vẫn còn tình trạng cắt khúc, thiếu liên thông trong   giải quyết TTHC. Việc tiếp nhận TTHC theo phương thức trực tuyến đã  thực hiện được nhưng chưa nhiều; tổ  chức, cá nhân thờ   ơ  với CNTT hỗ  trợ, còn e ngại chưa thẳng thắn đánh giá thái độ  phục vụ  của CBCC Bộ  phận Một cửa; hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch   vụ  Bưu chính công ích mặc dù đã triển khai, được đánh giá là giải pháp   quan trọng để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cắt giảm chi phí  không cần thiết, tuy nhiên chưa đạt hiệu quả  như  mong muốn. Số  lượng  giao dịch phát sinh ít, giá chi phí thực hiện còn cao so với mặt bằng thu   nhập của nhân dân; đặc biệt năng lực tiếp nhận hồ sơ của đại bộ phận cán  bộ, nhân viên bưu chính chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tạo được niềm   tin tưởng từ phía các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC. III. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  HOẠT ĐỘNG CỦA  BỘ  PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ  KẾT QUẢ  GIẢI QUYẾT TTHC THEO  CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG HUYỆN ĐỒNG HỶ 1. Mục tiêu: Giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu giải   quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước; góp phần chống tệ quan  liêu, tham nhũng, cậy quyền thế, sách nhiễu của một bộ phận cán bộ công   chức nhà nước; nâng cao chất lượng công việc; ý thức tổ  chức, kỷ  luật;   tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức  nhà nước; góp phần làm rõ trách nhiệm của bộ máy cơ quan hành chính nhà  nước các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến tổ  chức, cá nhân;  góp phần sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng   gọn nhẹ; làm việc khoa học, đồng bộ; hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo  cơ  chế  kiểm tra, giám sát cán bộ  công chức thực thi công vụ, thực hiện  
 13. công khai thủ tục, hồ sơ, thời gian, phí, lệ phí giải quyết công việc của tổ  chức, công dân và tạo nhu cầu hiện đại hóa trang, thiết bị làm việc. 2. Phương án tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ  phận Tiếp nhận và Trả  kết quả  giải quyết TTHC theo cơ  chế  một   cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ. Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai các văn  bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng  Chính phủ  trong công tác thực hiện cơ  chế  một cửa, một cửa liên thông;  Thủ trưởng cơ quan UBND huyện phải là người trực tiếp chỉ đạo việc tổ  chức thực hiện công tác CCHC, cải cách TTHC, ứng dụng CNTT phục vụ  xây dựng Chính phủ  điện tử, Chính quyền điện tử  trong phạm vi chức   năng, nhiệm vụ của huyện. Trong đó tập trung thực hiện tốt những nhiệm   vụ: ­ Triển khai thực hiện kế  hoạch số  112/KH­UBND ngày 28/9/2018   của UBND tỉnh Kế  hoạch thực hiện Nghị   định số  61/2018/NĐ­CP ngày  23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên  thông trong giải quyết các TTHC theo các nhiệm vụ  được giao; thường   xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và bố trí kinh  phí đầu tư  cơ  sở  vật chất, thiết bị  kỹ  thuật Bộ  phận Một cửa đảm bảo   thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC; chuyển   giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ Phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND  và UBND huyện theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ­CP. ­ Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa   có trình độ  chuyên môn vững vàng thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm  định, phê duyệt hồ sơ cho người dân doanh nghiệp, tiến tới thực hiện toàn   bộ quy trình tại Bộ phận Một cửa đối với những TTHC phổ biến và có số  lượng hồ sơ phát sinh lớn. Việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa phải   có sự  tham gia của các đầu mối kiểm soát TTHC, kiểm soát quy trình nội  
 14. bộ  theo tiêu chuẩn ISO 9001­2015 để  bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ  của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và theo  dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC. ­ Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại phòng, ban, cơ  quan, đơn vị  mình, hạn chế  tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần;  thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình  trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC; nghiêm túc xử lý các  phản ánh, kiến nghị  của cá nhân, tổ  chức về  quy định TTHC; khắc phục   tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá  nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC. ­ Triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ  hài  lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ  phận Một cửa và các phòng, ban, cơ  quan, đơn vị  tham gia vào quá trình   giải quyết TTHC bảo đảm thực chất, tránh hình thức; kịp thời động viên,  khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải  quyết TTHC và xử  lý nghiêm, thay thế  cán bộ, công chức, viên chức có  hành vi vi phạm quy định; đề  xuất chế  độ  chính sách, đào tạo, bồi dưỡng  nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ  các  ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ  phận một   cửa; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC với công tác đánh   giá, phân loại cán bộ, công chức và công tác thi đua khen thưởng. ­ Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT­TTg ngày 13/7/2018 của Thủ  tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành   và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong đó tập trung vào  hoạt động đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC tại các   dự  án, dự  thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định, thẩm tra văn bản  quy phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm điều kiện kinh   doanh, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và công bố lợi ích kinh tế  mang lại.
 15. ­ Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ  công trực tuyến mức  độ  3, mức độ  4 theo Danh mục đã được Thủ  tướng Chính phủ  phê duyệt  (Quyết định số  846/QĐ­TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số  877/QĐ­TTg  ngày 08/7/2018).  ­ Việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm   trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ  sử  dụng; tăng cường   thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ,  công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và  giải quyết dịch vụ công trực tuyến. 3. Các giải pháp cụ thể để thực hiện phương án a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thay đổi tư  duy về  hình thức thực hiện các TTHC là điều vô cùng   quan trọng, trong điều kiện nguồn nhân lực tại các phòng quản lí nhà nước  bị cắt giảm, cơ cấu lại theo lộ trình tinh giản biên chế; cán bộ, công chức   các cơ quan chuyên môn được phân công, bố  trí công việc theo chức danh,   vị  trí việc làm, một người phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ... việc đưa  toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ra th ực   hiện tại Bộ  phận Một cửa đồng thời định kỳ  luân chuyển cán bộ  công  chức tại Bộ  phận Một cửa là một nhiệm vụ  khó khăn; dù vậy từ  tháng   6/2018, toàn bộ  253 TTHC của 16 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết   của UBND cấp huyện được đưa ra thực hiện tại Bộ  phận Một cửa; cán  bộ, công chức vừa thực hiện nhiệm vụ  chuyên môn, vừa thực hiện tiếp   nhận hồ  sơ, giải quyết và trả  kết quả  theo quy định; chấm dứt tình trạng   tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại phòng chuyên môn. Trên   cơ   sở   yêu   cầu   thực   hiện   nghiêm   túc   nhiệm   vụ   được   giao,  UBND huyện đã quy định chế độ  trách nhiệm người đứng đầu các phòng,  ban liên quan đến việc giải quyết TTHC và cung  ứng dịch vụ  hành chính  công cho tổ  chức và cá nhân. Quy định này xác định rõ trách nhiệm của  
 16. người đứng đầu trong việc giải quyết các công việc liên quan đến người   dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng  đầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ. b) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm   vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ  tại Bộ  phận Tiếp nhận và Trả  kết quả  là một trong những yếu tố  quan   trọng nhất quyết định kết quả giải quyết TTHC, vì vậy yêu cầu đặt ra đối   với cán bộ, công chức được cử  đến làm việc tại Bộ  phận Một cửa cấp  huyện phải có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo  đức tốt, trung thực, có kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm cao trong  công việc.  Yêu cầu Thủ  trưởng các phòng quản lý nhà nước có trách nhiệm rà  soát, cử cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận Một cửa của huyện   theo quy định, đảm bảo tiếp nhận được số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết   TTHC của tổ chức, công dân... có phương án bố trí dự phòng ít nhất 01 cán  bộ, công chức, viên chức để kịp thời thay thế cán bộ, công chức, viên chức   trực tại Bộ  phận Một cửa trong các trường hợp người đó nghỉ  phép, nghỉ  bù, nghỉ   ốm, nghỉ  việc riêng, đi học, đi công tác để  không làm gián đoạn  việc tiếp nhận và trả  hồ  sơ  cho tổ  chức, cá nhân; kịp thời tăng giảm số  lượng hoặc tạm thời rút công chức từ  Bộ  phận Một cửa khi số  lượng tổ  chức, cá nhân đến thực hiện TTHC tăng, giảm hoặc quá ít”... kết quả,   100% cán bộ  công chức trực tiếp nhận hồ  sơ  và trả  kết quả  giải quyết   TTHC tại Bộ  phận Một cửa đều là cán bộ, công chức đã được bổ  nhiệm  vào ngạch chuyên viên, có thâm niên công tác từ  03 năm trở  lên; việc tiếp  nhận hồ  sơ  của tổ  chức, cá nhân được thực hiện thường xuyên, liên tục,   không có trường hợp tổ  chức, cá nhân không nộp được hồ  sơ  do cán bộ,  công chức nghỉ theo quy định.
 17. Hàng năm, có kế hoạch cử cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại   Bộ  phận Một cửa được tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ  năng  ứng  dụng CNTT, bồi dưỡng nâng cao trình độ  chuyên môn nghiệp vụ  nhằm   nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Để   ứng dụng có hiệu quả  CNTT  trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, đẩy mạnh các hoạt động cung cấp  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4, giao Văn phòng HĐND và  UBND huyện bố  trí 01 chuyên viên có chuyên môn, nghiệp vụ  về  CNTT   thường trực tại Bộ  phận Một cửa để  duy trì hoạt động  ổn định của hệ  thống máy móc, phần cứng, phần mềm; hướng dẫn tổ  chức, cá nhân sử  dụng hệ  thống điện tử  để  tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan đến giải  quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ  3, góp phần nâng  cao dân trí, xây dựng công dân điện tử  đáp  ứng yêu cầu  phát triển xã hội   trong thời kỳ hội nhập.  c) Nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết   TTHC Thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ­CP ngày 25/3/2015 và Nghị  định  61/2018/NĐ­CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên  thông trong giải quyết TTHC, UBND huyện đã chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận   và Trả kết quả làm tốt công tác rà soát, đánh giá TTHC, công khai đầy đủ,  kịp thời danh mục TTHC bằng phương tiện điện tử (màn hình cảm ứng) và  bằng bản giấy tại nhà làm việc Bộ  phận Một cửa; các nội dung TTHC  được công khai theo quy định nhằm giúp tổ  chức và cá nhân có nhu cầu   giải quyết TTHC nắm rõ yêu cầu, cách thức và thời gian thực hiện TTHC; Chỉ đạo cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn tổ chức,   công dân thực hiện TTHC theo quy định; duy trì nghiêm túc việc nhập, theo   dõi   hồ   sơ   trên   hệ   thống   Một   cửa   điện   tử   tại   địa   chỉ   Website:  http://motcua.thainguyen.gov.vn/;  lưu giữ  đầy đủ  phiếu kiểm soát hồ  sơ,  phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân (đối  với các hồ sơ trả quá hạn).
 18. Triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ  hài  lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ  phận Một cửa cấp huyện bảo  đảm thực chất, tránh hình thức; kịp thời  động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao  trong giải quyết TTHC và xử  lý nghiêm, đề  nghị  thay thế  cán bộ, công   chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; đề  xuất chế  độ  chính sách,  đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ  năng  ứng   xử, giao tiếp, làm chủ  các ứng dụng công nghệ  thông tin cho cán bộ, công   chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, chuẩn hóa các TTHC đã công bố,  thường xuyên cập nhật, xây dựng và sử  dụng thống nhất biểu mẫu trong  giao dịch giữa cơ quan, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản, minh  bạch và thuận tiện trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Hàng năm,  UBND huyện chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC  theo quy định; năm 2018, sau rà soát, đánh giá đã báo cáo đề  xuất cấp có  thẩm quyền sửa đổi, bổ  sung 02 TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết 01  TTHC (thuộc lĩnh vực đất đai); năm 2019, kiến nghị  sửa đổi, bổ  sung 05  TTHC (rút ngắn thời gian giải quyết 05 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt  động hộ  kinh doanh), hủy bỏ, thay thế 01 TTHC lĩnh vực y tế; đồng thời  thực hiện nghiêm túc các quy định về đơn giản hóa TTHC; quy trình nội bộ  giải quyết TTHC theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Căn   cứ   Thỏa   thuận   hợp   tác   số   782/TTHC/HCC/BĐTTN­ UBNDHĐHY ngày 09/6/2017 giữa UBND huyện Đồng Hỷ  và Bưu điện  tỉnh Thái Nguyên về việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; để  tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho người dân  và tổ  chức trong việc thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết,  UBND huyện phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện trả kết quả đối với   120 TTHC qua dịch vụ  Bưu chính công ích đồng thời tăng cường tuyên 
 19. truyền, treo áp phích, bảng thông báo, in tờ  rơi phát về  việc giải quyết   TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho đông đảo quần chúng nhân dân  được biết, giảm 50% cước đối với 6 xã đặc biệt khó khăn… trên cơ sở đó,  các tổ  chức và cá nhân đã thực hiện dịch vụ, số  lượng hồ  sơ  được xử  lý   tăng lên hàng năm. d) Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, cơ chế phối hợp thực hiện: Ban hành Quy chế  hoạt động của Bộ  phận Tiếp nhận và Trả  kết  quả  theo quy định; trong đó quy định cụ  thể  trách nhiệm và mối quan hệ  phối hợp giữa các bộ  phận, cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết   công việc; phân định rõ thời hạn tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ  sơ  giữa các bộ phận có liên quan đối với từng lĩnh vực, công việc. Chỉ  đạo cán bộ, công chức tại Bộ  phận Một cửa phối hợp chặt chẽ  với các cơ  quan, đơn vị  liên quan trong thực hiện giải quyết TTHC, hạn   chế  tối đa việc tổ  chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần; thường xuyên đôn   đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, không để tồn tại tình trạng thiếu công  khai, minh bạch, cập nhật không kịp thời các thông tin về  TTHC; nghiêm  túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC;  khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; chỉ  đạo thực hiện   nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn  trong giải quyết TTHC. Kịp thời động viên, khen thưởng công chức, viên chức được đánh giá  cao trong giải quyết TTHC và xử  lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức   có hành vi vi phạm quy định; đề  xuất chế  độ  chính sách cho cán bộ  công  chức tại Bộ  phận Một cửa các cấp; đẩy mạnh việc đánh giá mức độ  hài   lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC, đặc biệt  thông qua phương thức điện tử.
 20. Thực hiện nghiêm túc Nghị  định 61/2018/NĐ­CP ngày 23/4/2018 về  thực hiện cơ  chế  một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.  Trong đó chú trọng thực hiện các nội dung: ­ Định kỳ 3 tháng hoặc đột xuất Trưởng bộ phận Một cửa làm việc  với các cơ quan có thẩm quyền có TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại   Bộ phận Một cửa để trao đổi về việc quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm  vụ và tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC của các cơ quan chuyên  môn tại Bộ phận Một cửa. ­ Quản lý chặt chẽ thời gian làm việc, tiến độ  xử  lý công việc được  giao, thái độ, tác phong, cư  xử  của cán bộ, công chức, viên chức được cử  đến làm việc tại Bộ phận Một cửa và hàng tháng thông báo cho cơ quan cử  cán bộ, công chức viên chức biết. Cuối giờ làm việc hàng ngày, Trưởng bộ  phận kiểm tra hệ thống Một cửa điện tử, thông báo cho Thủ trưởng cơ quan  quản lý công chức, viên chức những trường hợp hồ  sơ  phải hoàn thành và  trả kết quả trong ngày. ­ Công khai tại trụ sở Bộ phận Một cửa họ, tên, chức danh, số điện  thoại của người đứng đầu; họ, tên, chức danh, lĩnh vực công tác, số  điện  thoại của cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận   Một cửa. ­ Duy trì hoạt động của hệ  thống camera theo dõi toàn bộ  khu vực   làm việc của Bộ phận Một cửa, kết nối với cơ quan chủ quản cấp trên; tổ  chức bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ,  công chức, viên chức, người lao động, tổ  chức cá nhân đến làm việc và  thực hiện TTHC tại trụ sở Bộ phận Một cửa. ­ Chú trọng công tác kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất việc tiếp   nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; việc kiểm soát, niêm yết  TTHC; việc thực hiện quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. Qua đó, kịp  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2