intTypePromotion=1

Tờ khai BHYT - BHXH

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
275
lượt xem
55
download

Tờ khai BHYT - BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Tờ khai BHYT - BHXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai BHYT - BHXH

  1. B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc MÉu sè: 01­TBH Tê khai Tham gia b¶o hiÓm x∙ héi, B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc M∙ sè:   A. Ng   êi lao ®éng:   ­ Hä vµ tªn : ...   Nam  N÷  ­ Ngµy th¸ng n¨m sinh :  ,  D©n téc: KINH,  Quèc  tÞch: ViÖt nam ­ N¬i sinh :  ­ N¬i ë hiÖn nay :  ­ Hé khÈu thêng tró :  ­ GiÊy CMND sè :  Do c«ng an: Tp. Hµ Néi cÊp  ngµy .... ­ §∙ ®îc b¶o hiÓm x∙ héi ______________________ cÊp sæ BHXH  ngµy  ___/___/_____ ­ N¬i ®¨ng ký kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu: Tªn n¬i KCB NL§ ®¨ng ký – M∙   sè cña nã (hái cq BHXH) ­ QuyÒn lîi kh¸m ch÷a bÖnh: + Ngêi cã c«ng: . Lo¹i A: . Lo¹i B: + Sèng hoÆc lµm viÖc ë khu vùc I, II, III: ­ Thêi gian c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi: TiÒn l­ Thêi gian  Tõ  §Õn  §¬n vÞ lµm  NghÒ  Phô cÊp ¬ng,  ®ãng BHXH th¸ng/n th¸ng/n viÖc, ®Þa ®iÓm  nghiÖp,  Ghi chó tiÒn  Chøc  TN  TN  Khu  ¨m ¨m ®¬n vÞ ®ãng c«ng viÖc N¨m Th¸ng c«ng vô VK nghÒ vùc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ... Tªn   C«ng   ty  Nh©n  00 01 kh«ng   viÕt  viªn t¾t
  2.   B. th©n nh©n: (ChØ ghi bè/mÑ, vî/chång, con)    S Ngµy,  è  th¸ng,  NghÒ  Thu  Hä vµ tªn Quan hÖ N¬i c tró T n¨m  nghiÖp nhËp T sinh Cam kÕt: Nh÷ng néi dung kª khai trªn lµ hoµn toµn ®óng sù  thùc, nÕu sai t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p  luËt. Hµ Néi, ngµy ... th¸ng ... n¨m 2008 Ngêi khai ...   C. X¸c nhËn cña ng   êi sö dông lao ®éng:   C«ng ty... sau khi kiÓm tra, ®èi chiÕu hå s¬ gèc cña Bµ ...  x¸c   nhËn   c¸c   néi   dung   kª   khai   trªn   lµ   hoµn   toµn   ®óng   sù  thùc. Hµ Néi, ngµy .. th¸ng ..n¨m 2008 tæng gi¸m ®èc ... D. X¸c nhËn cña c¬ quan b¶o hiÓm x∙ héi: ­   B¶o   hiÓm   x∙  héi....................................................   sau  khi kiÓm tra, ®èi chiÕu víi hå s¬ gèc cña c¸ nh©n vµ hå s¬  ®ãng BHXH cña ®¬n vÞ x¸c nhËn:
  3. Thêi   gian   ®ãng   BHXH   tÝnh   ®Õn   ngµy   ...../...../..........   lµ:.............. n¨m................ th¸ng. Tõ Liªm, ngµy .......   C¸n bé thÈm ®Þnh th¸ng ....... n¨m 200.... Gi¸m ®èc BHXH Ghi chó: ­ MÉu 01­TBH do ngêi lao ®éng kª khai, lËp 03 b¶n göi ngêi sö dông lao ®éng. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2