Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tờ khai BHYT - BHXH

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

310
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Tờ khai BHYT - BHXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai BHYT - BHXH

  1. B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc MÉu sè: 01­TBH Tê khai Tham gia b¶o hiÓm x∙ héi, B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc M∙ sè:   A. Ng   êi lao ®éng:   ­ Hä vµ tªn : ...   Nam  N÷  ­ Ngµy th¸ng n¨m sinh :  ,  D©n téc: KINH,  Quèc  tÞch: ViÖt nam ­ N¬i sinh :  ­ N¬i ë hiÖn nay :  ­ Hé khÈu thêng tró :  ­ GiÊy CMND sè :  Do c«ng an: Tp. Hµ Néi cÊp  ngµy .... ­ §∙ ®îc b¶o hiÓm x∙ héi ______________________ cÊp sæ BHXH  ngµy  ___/___/_____ ­ N¬i ®¨ng ký kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu: Tªn n¬i KCB NL§ ®¨ng ký – M∙   sè cña nã (hái cq BHXH) ­ QuyÒn lîi kh¸m ch÷a bÖnh: + Ngêi cã c«ng: . Lo¹i A: . Lo¹i B: + Sèng hoÆc lµm viÖc ë khu vùc I, II, III: ­ Thêi gian c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi: TiÒn l­ Thêi gian  Tõ  §Õn  §¬n vÞ lµm  NghÒ  Phô cÊp ¬ng,  ®ãng BHXH th¸ng/n th¸ng/n viÖc, ®Þa ®iÓm  nghiÖp,  Ghi chó tiÒn  Chøc  TN  TN  Khu  ¨m ¨m ®¬n vÞ ®ãng c«ng viÖc N¨m Th¸ng c«ng vô VK nghÒ vùc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ... Tªn   C«ng   ty  Nh©n  00 01 kh«ng   viÕt  viªn t¾t
  2.   B. th©n nh©n: (ChØ ghi bè/mÑ, vî/chång, con)    S Ngµy,  è  th¸ng,  NghÒ  Thu  Hä vµ tªn Quan hÖ N¬i c tró T n¨m  nghiÖp nhËp T sinh Cam kÕt: Nh÷ng néi dung kª khai trªn lµ hoµn toµn ®óng sù  thùc, nÕu sai t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p  luËt. Hµ Néi, ngµy ... th¸ng ... n¨m 2008 Ngêi khai ...   C. X¸c nhËn cña ng   êi sö dông lao ®éng:   C«ng ty... sau khi kiÓm tra, ®èi chiÕu hå s¬ gèc cña Bµ ...  x¸c   nhËn   c¸c   néi   dung   kª   khai   trªn   lµ   hoµn   toµn   ®óng   sù  thùc. Hµ Néi, ngµy .. th¸ng ..n¨m 2008 tæng gi¸m ®èc ... D. X¸c nhËn cña c¬ quan b¶o hiÓm x∙ héi: ­   B¶o   hiÓm   x∙  héi....................................................   sau  khi kiÓm tra, ®èi chiÕu víi hå s¬ gèc cña c¸ nh©n vµ hå s¬  ®ãng BHXH cña ®¬n vÞ x¸c nhËn:
  3. Thêi   gian   ®ãng   BHXH   tÝnh   ®Õn   ngµy   ...../...../..........   lµ:.............. n¨m................ th¸ng. Tõ Liªm, ngµy .......   C¸n bé thÈm ®Þnh th¸ng ....... n¨m 200.... Gi¸m ®èc BHXH Ghi chó: ­ MÉu 01­TBH do ngêi lao ®éng kª khai, lËp 03 b¶n göi ngêi sö dông lao ®éng. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2