intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Chia sẻ: Hân Hân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
43
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Đánh giá khái quát tình hình thực tế cũng như đề xuất giải pháp cho công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> PHẠM NHƯ Ý<br /> <br /> QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG<br /> TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN<br /> THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> Mã số : 60.31.01.05<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2017<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ BẢO<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Võ Xuân Tiến<br /> Phản biện 2: TS. Hoàng Văn Long<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận<br /> văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế phát triển họp tại trường<br /> Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 3<br /> năm 2017.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Thành phố Tuy Hòa là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa,<br /> xã hội của tỉnh Phú Yên. Trải qua các thời kỳ phát triển, thành phố<br /> ngày càng được mở rộng và được đầu tư nhiều kết cấu hạ tầng kinh tế<br /> - xã hội, phục vụ sản xuất và dân sinh, thu hút được nhiều nguồn vốn<br /> đầu tư, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong những năm<br /> gần đây, kinh phí đầu tư cho công tác xây dựng phát triển cơ sở hạ<br /> tầng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa chiếm tỷ trọng khá lớn trong<br /> tổng nguồn vốn NSNN. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1989<br /> thực hiện gần 250 tỷ đồng, đến năm 2013 đạt trên 2.900 tỷ đồng, tăng<br /> hơn 11,6 lần. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ<br /> nguồn vốn NSNN ở địa phương nơi đây đang từng bước được hoàn<br /> thiện nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập như: Một số công<br /> trình đầu tư còn manh mún, dàn trải dẫn đến kém hiệu quả; tiến độ<br /> thực hiện các công trình còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát chưa<br /> kịp thời nên vẫn còn xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn vốn<br /> ngân sách nhà nước…<br /> Tuy Hòa là thành phố trẻ có nền kinh tế xuất phát điểm thấp,<br /> việc huy động nguồn vốn đầu tư từ nội bộ nền kinh tế của địa phương<br /> cũng như nguồn lực trong tỉnh còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn<br /> hỗ trợ của ngân sách Trung ương và khai thác quỹ đất ở địa phương<br /> nên việc thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng<br /> từ nguồn vốn NSNN nhằm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn<br /> có ý nghĩa vô cùng quan trọng, càng mang tính cấp thiết trong giai<br /> đoạn hiện nay.<br /> <br /> 2<br /> Nhận thức được vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý<br /> đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách trên địa<br /> bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên” với hy vọng sẽ tìm ra<br /> những hạn chế, bất cập, để từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện<br /> công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn NSNN<br /> tại thành phố Tuy Hòa.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> * Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:<br /> Đánh giá khái quát tình hình thực tế cũng như đề xuất giải pháp<br /> cho công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân<br /> sách nhà nước trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.<br /> * Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:<br /> - Hệ thống cơ sở lý luận về công tác quản lý đầu tư xây dựng<br /> cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.<br /> - Đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở<br /> hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh<br /> Phú Yên.<br /> - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư<br /> xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành<br /> phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.<br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu<br /> - Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố<br /> Tuy Hòa có ảnh hưởng như thế nào đến công tác quản lý đầu tư xây<br /> dựng cơ sở hạ tầng?<br /> - Thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng<br /> từ nguồn vốn NSNN ở thành phố Tuy Hòa trong thời gian qua như<br /> thế nào?<br /> - Giải pháp nào cho việc hoàn thiện công tác quản lý đầu tư<br /> <br /> 3<br /> xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn thành phố<br /> Tuy Hòa trong thời gian tới?<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> * Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu những vấn đề<br /> lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ<br /> tầng kỹ thuật từ nguồn vốn địa phương.<br /> * Phạm vi nghiên cứu:<br /> - Phạm vi nội dung: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu công<br /> tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ nguồn vốn ngân<br /> sách địa phương.<br /> - Phạm vi không gian: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.<br /> - Phạm vi thời gian: Đánh giá thực trạng công tác quản lý<br /> đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn NSNN được nghiên cứu<br /> trong giai đoạn 2011 – 2015; các giải pháp có ý nghĩa trong những<br /> năm đến.<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:<br /> * Phương pháp phân tích hệ thống<br /> * Phương pháp phân tích thống kê<br /> * Phương pháp phân tích so sánh<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> - Luận văn đã góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận và<br /> thực tiễn liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ<br /> tầng từ nguồn vốn NSNN.<br /> - Làm rõ những mặt mạnh, lợi thế tác động tích cực và chỉ ra<br /> những điểm yếu, những bất lợi ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu<br /> tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn thành<br /> phố Tuy Hòa.<br /> - Đánh giá thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2