intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh học - Cấu trúc BGDĐT (Kèm đáp án)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
161
lượt xem
21
download

Trắc nghiệm sinh học - Cấu trúc BGDĐT (Kèm đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học - cấu trúc bgdđt (kèm đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh học - Cấu trúc BGDĐT (Kèm đáp án)

 1. Sinh h c – C u trúc BGDĐT Câu 1 Trong ch n gi ng, ngư i ta dùng phương pháp t th ph n b t bu c ho c giao ph i c n huy t nh m m c đích A) t o dòng thu n. B) c i ti n gi ng. C) t o ưu th lai. D) t o gi ng m i. Đáp án A Câu 2 S p x p đúng th t c a các đ i đ a ch t: A) Đ i C sinh, đ i Thái c , đ i Nguyên sinh, đ i Trung sinh, đ i Tân sinh. B) Đ i Nguyên sinh, đ i Thái c , đ i Trung sinh, đ i C sinh, đ i Tân sinh. C) Đ i Nguyên sinh, đ i Thái c , đ i C sinh, đ i Trung sinh, đ i Tân sinh. D) Đ i Thái c , đ i Nguyên sinh, đ i C sinh, đ i Trung sinh, đ i Tân sinh. Đáp án D Câu 3 Đ t bi n m t đo n nhi m s c th thư ng gây h u qu A) tăng cư ng đ bi u hi n tính tr ng. B) gi m s c s ng ho c làm ch t sinh v t.
 2. C) gi m cư ng đ bi u hi n tính tr ng. D) m t kh năng sinh s n c a sinh v t. Đáp án B Câu 4 Ch t cônsixin thư ng đư c dùng đ gây đ t bi n th đa b i th c v t, do nó có kh năng A) kích thích cơ quan sinh dư ng phát tri n. B) c n tr s hình thành thoi vô s c làm cho nhi m s c th không phân ly. C) tăng cư ng quá trình sinh t ng h p ch t h u cơ. D) tăng cư ng s trao đ i ch t t bào. Đáp án B Câu 5 Cơ s v t ch t c a hi n tư ng di truy n c p đ t bào là A) ARN. B) prôtêin. C) nhi m s c th . D) ADN. Đáp án C Câu 6 Phương pháp nào dư i đây không đư c s d ng trong nghiên c u di truy n ngư i?
 3. A) Nghiên c u t bào. B) Nghiên c u ph h . C) Nghiên c u tr đ ng sinh. D) Gây đ t bi n và lai t o. Đáp án D Câu 7 Ngày nay s s ng không còn ti p t c đư c hình thành t các ch t vô cơ theo phương th c hoá h c vì A) thi u các đi u ki n c n thi t và n u có ch t h u cơ đư c hình thành ngoài cơ th s ng thì s b các vi khu n phân hu ngay. B) không t ng h p đư c các h t côaxecva n a trong đi u ki n hi n t i. C) các quy lu t ch n l c t nhiên chi ph i m nh m . D) không có s tương tác gi a các ch t h u cơ đư c t ng h p. Đáp án A Câu 8 Phương pháp có th t o ra cơ th lai có ngu n gen khác xa nhau mà b ng phương pháp lai h u tính không th th c hi n đư c là lai A) khác loài. B) khác th . C) t bào sinh dư ng.
 4. D) khác dòng. Đáp án C Câu 9 Trong k thu t di truy n ngư i ta thư ng dùng th truy n là A) plasmit và n m men. B) th c khu n th và plasmit. C) th c khu n th và vi khu n. D) plasmit và vi khu n. Đáp án B Câu 10 Th đ t bi n mà trong t bào sinh dư ng có 1 c p nhi m s c th tương đ ng tăng thêm 1 chi c đư c g i là A) th đa b i. B) th tam nhi m. C) th đa nhi m. D) th tam b i. Đáp án B Câu 11 Các nhân t ti n hóa theo quan ni m hi n đ i g m: A) Bi n d cá th , giao ph i, phân li tính tr ng. B) Đ t bi n, giao ph i, di nh p gen, phân li tính tr ng.
 5. C) Đ t bi n, giao ph i, ch n l c t nhiên và các cơ ch cách li. D) Bi n d t h p, giao ph i, ch n l c t nhiên. Đáp án C Câu 12 Cơ ch tác d ng c a tia phóng x trong vi c gây đ t bi n nhân t o là gây A) ion hóa các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. B) kích thích và ion hóa các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. C) kích thích các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. D) kích thích nhưng không ion hóa các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. Đáp án B Câu 13 Th đa b i thư ng g p A) đ ng v t b c cao. B) th c v t. C) vi sinh v t. D) th c v t và đ ng v t. Đáp án B
 6. Câu 14 Nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hóa theo quan ni m hi n đ i là A) đ t bi n s lư ng nhi m s c th . B) đ t bi n gen. C) đ t bi n c u trúc nhi m s c th . D) bi n d t h p. Đáp án B Câu 15 Tia t ngo i thư ng đư c dùng đ gây đ t bi n nhân t o trên các đ i tư ng A) vi sinh v t, h t ph n, bào t . B) h t ph n và h t n y m m. C) h t khô và bào t . D) h t n y m m và vi sinh v t. Đáp án A Câu 16 Hi n tư ng nào sau đây là thư ng bi n? A) B m bình thư ng sinh con b ch t ng. B) Cây rau mác trên c n có lá hình mũi mác, khi m c dư i nư c có thêm lo i lá hình b n dài.
 7. C) Trên cây hoa gi y đ xu t hi n cành hoa tr ng. D) L n có vành tai b x thuỳ, chân d d ng. Đáp án B Câu 17 M t trong nh ng đ c đi m c a thư ng bi n là A) thay đ i ki u gen và thay đ i ki u hình. B) không thay đ i ki u gen, thay đ i ki u hình. C) thay đ i ki u gen và không thay đ i ki u hình. D) không thay đ i ki u gen, không thay đ i ki u hình. Đáp án B Câu 18 Hi n tư ng thoái hoá gi ng m t s loài sinh s n h u tính là do A) lai khác dòng. B) lai khác loài, khác chi. C) lai khác gi ng, lai khác th . D) t th ph n, giao ph i c n huy t. Đáp án D Câu 19 Cơ ch phát sinh đ t bi n s lư ng nhi m s c th là: A) Quá trình ti p h p và trao đ i chéo c a nhi m s c th b r i lo n.
 8. B) Quá trình t nhân đôi nhi m s c th b r i lo n. C) S phân ly không bình thư ng c a m t hay nhi u c p NST kỳ sau c a quá trình phân bào. D) C u trúc nhi m s c th b phá v . Đáp án C Câu 20 Đơn phân c a ADN là A) nuclêôtit. B) ribônuclêôtit. C) axit amin. D) nuclêôxôm. Đáp án A Câu 21 Ngư i đ u tiên đưa ra khái ni m “Bi n d cá th ” là A) Moocgan. B) Đacuyn. C) Lamac. D) Menđen. Đáp án B
 9. Câu 22 Gi s trong m t qu n th giao ph i ng u nhiên, không có ch n l c và đ t bi n, t n s tương đ i c a các alen A và a là: A : a = 0,6:0,4. T n s tương đ i c a alen A : a các th h sau s là: A) A : a = 0,8:0,2. B) A : a = 0,7:0,3. C) A : a = 0,6:0,4. D) A : a = 0,5:0,5. Đáp án C Câu 23 Phép lai bi u hi n rõ nh t ưu th lai là lai A) khác dòng. B) khác loài. C) khác th . D) cùng dòng. Đáp án A Câu 24 Đ t bi n gen là nh ng bi n đ i A) ki u hình do nh hư ng c a môi trư ng. B) trong v t ch t di truy n c p đ t bào.
 10. C) liên quan t i m t ho c m t s c p nuclêôtit, x y ra t i m t đi m nào đó c a phân t ADN. D) ki u gen c a cơ th do lai gi ng. Đáp án C Câu 25 Đ nh lu t Hacđi-Vanbec ph n ánh s A) m t n đ nh t n s tương đ i c a các alen trong qu n th giao ph i. B) cân b ng thành ph n ki u hình trong qu n th giao ph i. C) n đ nh t n s tương đ i c a các alen trong qu n th giao ph i. D) m t cân b ng thành ph n ki u hình trong qu n th giao ph i. Đáp án C Câu 26 Nh ng d ng đ t bi n gen nào sau đây không làm thay đ i t ng s nuclêotít và s liên k t hyđrô so v i gen ban đ u? A) M t m t c p nuclêôtit và đ o v trí 1 c p nuclêôtit. B) M t m t c p nuclêôtit và thay th 1 c p nuclêôtit có cùng s liên k t hiđrô. C) Thay th 1 c p nuclêôtit và thêm1 c p nuclêôtit. D) Đ o v trí 1 c p nuclêôtit và thay th 1 c p nuclêôtit có cùng s liên k t hyđrô. Đáp án D
 11. Câu 27 Đ n i đo n ADN c a t bào cho vào ADN plasmit, ngư i ta s d ng enzim A) reparaza. B) ligaza. C) restrictaza. D) pôlymeraza. Đáp án B Câu 28 Phương pháp nghiên c u tr đ ng sinh cùng tr ng nh m m c đích xác đ nh tác đ ng c a môi trư ng A) đ i v i các ki u gen gi ng nhau. B) đ i v i m t ki u gen. C) đ i v i các ki u gen khác nhau. D) lên s hình thành tính tr ng. Đáp án A Câu 29 Theo quan ni m c a Đacuyn, đ i tư ng c a ch n l c t nhiên là A) t bào. B) qu n xã.
 12. C) qu n th . D) cá th . Đáp án D Câu 30 Chi u hư ng ti n hoá cơ b n nh t c a sinh gi i là A) ngày càng đa d ng. B) t ch c ngày càng cao. C) thích nghi ngày càng h p lý. D) ngày càng hoàn thi n. Đáp án C Câu 31 Lo i đ t bi n không đư c di truy n qua sinh s n h u tính là đ t bi n A) giao t . B) xôma. C) ti n phôi. D) gen. Đáp án B Câu 32 M c ph n ng c a cơ th do y u t nào sau đây quy đ nh? A) Đi u ki n môi trư ng.
 13. B) Ki u gen c a cơ th . C) Th i kỳ phát tri n. D) Th i kỳ sinh trư ng. Đáp án B Câu 33 Trong các d ng đ t bi n c u trúc nhi m s c th , d ng làm cho s lư ng v t ch t di truy n không thay đ i là A) chuy n đo n. B) l p đo n. C) đ o đo n. D) m t đo n. Đáp án C Câu 34 Đóng góp quan tr ng nh t trong h c thuy t Lamac là A) bác b vai trò c a thư ng đ trong vi c sáng t o ra các loài sinh v t. B) gi i thích s đa d ng c a sinh gi i b ng thuy t bi n hình. C) ch ng minh sinh gi i là k t qu c a quá trình phát tri n t đơn gi n đ n ph c t p. D) nêu đư c vai trò c a ch n l c t nhiên trong l ch s ti n hóa.
 14. Đáp án C Câu 35 ngư i, b nh mù màu (đ , l c) là do đ t bi n gen l n n m trên nhi m s c th gi i tính X gây nên (Xm). N u m bình thư ng, b b mù màu thì con trai mù màu c a h đã nh n Xm t A) bà n i. B) b . C) m . D) ông n i. Đáp án C Câu 36 Đi m đáng chú ý nh t trong đ i Tân sinh là A) phát tri n ưu th c a cây h t tr n, chim, thú. B) phát tri n ưu th c a h t tr n, bò sát. C) chinh ph c đ t li n c a th c v t và đ ng v t. D) ph n th nh c a cây h t kín, sâu b , chim, thú và ngư i. Đáp án D Câu 37 M t trong nh ng ng d ng c a k thu t di truy n là A) s n xu t lư ng l n prôtêin trong th i gian ng n. B) t o ưu th lai.
 15. C) t o các gi ng cây ăn qu không h t. D) t o th song nh b i. Đáp án A Câu 38 Theo quan đi m hi n đ i, cơ s v t ch t ch y u c a s s ng là A) axit nuclêic và prôtêin. B) ADN và ARN. C) ARN và prôtêin. D) ADN và prôtêin. Đáp án A Câu 39 D ng đ t bi n gen có th làm thay đ i ít nh t c u trúc phân t prôtêin do gen đó ch huy t ng h p là A) thay th m t c p nuclêôtit b ba mã hoá cu i. B) m t m t c p nuclêôtit b ba mã hoá th 10. C) đ o v trí 2 c p nuclêôtit 2 b ba mã hoá cu i. D) thêm m t c p nuclêôtit b ba mã hoá th 10. Đáp án A Câu 40 cà chua (2n = 24 nhi m s c th ), s nhi m s c th th tam b i là:
 16. A) 36. B) 25. C) 27. D) 48. Đáp án A Câu 41 Trong k thu t di truy n ngư i ta thư ng dùng th truy n là A) th c khu n th và plasmit. B) plasmit và n m men. C) plasmit và vi khu n. D) th c khu n th và vi khu n. Đáp án A Câu 42 Tia t ngo i thư ng đư c dùng đ gây đ t bi n nhân t o trên các đ i tư ng A) h t khô và bào t . B) vi sinh v t, h t ph n, bào t . C) h t n y m m và vi sinh v t. D) h t ph n và h t n y m m.
 17. Đáp án B Câu 43 Ch t cônsixin thư ng đư c dùng đ gây đ t bi n th đa b i th c v t, do nó có kh năng A) kích thích cơ quan sinh dư ng phát tri n. B) tăng cư ng s trao đ i ch t t bào. C) c n tr s hình thành thoi vô s c làm cho nhi m s c th không phân ly. D) tăng cư ng quá trình sinh t ng h p ch t h u cơ. Đáp án C Câu 44 Th đ t bi n mà trong t bào sinh dư ng có 1 c p nhi m s c th tương đ ng tăng thêm 1 chi c đư c g i là A) th đa nhi m. B) th tam nhi m. C) th tam b i. D) th đa b i. Đáp án B Câu 45 Trong các b nh sau đây ngư i, b nh do đ t bi n gen l n trên nhi m s c th gi i tính X gây nên là b nh A) Đao.
 18. B) máu khó đông. C) h ng c u hình li m. D) ti u đư ng. Đáp án B Câu 46 Trong các d ng đ t bi n c u trúc nhi m s c th , d ng làm cho s lư ng v t ch t di truy n không thay đ i là A) chuy n đo n. B) đ o đo n. C) m t đo n. D) l p đo n. Đáp án B Câu 47 M t trong nh ng ng d ng c a k thu t di truy n là A) t o các gi ng cây ăn qu không h t. B) t o th song nh b i. C) s n xu t lư ng l n prôtêin trong th i gian ng n. D) t o ưu th lai. Đáp án C Câu 48 Đ t bi n m t đo n nhi m s c th thư ng gây h u qu
 19. A) tăng cư ng đ bi u hi n tính tr ng. B) gi m s c s ng ho c làm ch t sinh v t. C) m t kh năng sinh s n c a sinh v t. D) gi m cư ng đ bi u hi n tính tr ng. Đáp án B Câu 49 Phương pháp có th t o ra cơ th lai có ngu n gen khác xa nhau mà b ng phương pháp lai h u tính không th th c hi n đư c là lai A) khác th . B) t bào sinh dư ng C) khác dòng. D) khác loài. Đáp án B Câu 50 M c ph n ng c a cơ th do y u t nào sau đây quy đ nh? A) Đi u ki n môi trư ng. B) Ki u gen c a cơ th . C) Th i kỳ phát tri n. D) Th i kỳ sinh trư ng.
 20. Đáp án B Câu 51 Ngày nay s s ng không còn ti p t c đư c hình thành t các ch t vô cơ theo phương th c hoá h c vì A) thi u các đi u ki n c n thi t và n u có ch t h u cơ đư c hình thành ngoài cơ th s ng thì s b các vi khu n phân hu ngay. B) không t ng h p đư c các h t côaxecva n a trong đi u ki n hi n t i. C) không có s tương tác gi a các ch t h u cơ đư c t ng h p. D) các quy lu t ch n l c t nhiên chi ph i m nh m . Đáp án A Câu 52 Cơ ch tác d ng c a tia phóng x trong vi c gây đ t bi n nhân t o là gây A) kích thích và ion hóa các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. B) kích thích các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. C) kích thích nhưng không ion hóa các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. D) ion hóa các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. Đáp án A Câu 53 M t trong nh ng đ c đi m c a thư ng bi n là A) không thay đ i ki u gen, thay đ i ki u hình.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản