intTypePromotion=1
ADSENSE

Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hưng Yên hiện nay (nghiên cứu trường hợp Công ty may Cjunionvina – Công ty may Minh Anh)

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

31
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hưng Yên hiện nay (nghiên cứu trường hợp Công ty may Cjunionvina – Công ty may Minh Anh) trình bày Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp lao động có thể phát sinh từ vấn đề tiền lương cho đến vấn đề ứng xử của người sử dụng lao động với công nhân. Và có sự khác biệt trong cách thức giải quyết tranh chấp lao động giữa người lao động, người sử dụng lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hưng Yên hiện nay (nghiên cứu trường hợp Công ty may Cjunionvina – Công ty may Minh Anh)

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> TRANH CHÊËP LAO ÀÖÅNG TRONG<br /> AÂ VÛÂA<br /> DOANH<br /> TRÏN ÀÕA BAÂN HÛNG<br /> Y YÏN HIÏÅN NA<br /> (Nghiïn cûáu trûúâng húåp cöng ty may Cjunionvina - Cöng ty may Minh Anh)<br /> <br /> VUÄ THÕ BÑCH NGOÅC*<br /> Ngaây nhêån: 9/10/2017<br /> Ngaây phaãn biïån: 16/10/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng: 06/11/2017<br /> <br /> V<br /> <br /> Toám tùæt:<br /> Khi tranh chêëp lao àöång xuêët hiïån, àa söë cöng nhên seä lûåa choån caách thûác giaãi quyïët laâ<br /> àoaân àïí giaãi quyïët, caách giaãi quyïët tiïëp theo laâ gùåp trûåc tiïëp giaám àöëc, phöëi húåp vúái ngûúâi lao à<br /> nhên dêîn àïën tranh chêëp lao àöång coá thïí phaát sinh tûâ vêën àïì tiïìn lûúng cho àïën vêën àïì ûáng xûã cuã<br /> nhên. Vaâ coá sûå khaác biïåt trong caách thûác giaãi quyïët tranh chêëp lao àöång giûäa ngûúâi lao àöång, n<br /> Tûâ khoáa:<br /> Quan hïå lao àöång; doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã; tranh chêëp lao àöång.<br /> LABOR DISPUTES IN THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE AREA OF HU<br /> (case study of cjunionvina - Minh Anh garment company)<br /> Abstract:<br /> When labor disputes arise, the majority of workers will choose how to deal with the team leader o<br /> the next solution is to meet directly with the director, in collaboration with the workers. Other activities to cla<br /> of the labor dispute may arise from the issue of wages to the problem of employer behavior towards work<br /> difference in the manner of resolving labor disputes between workers and employers.<br /> Keywords:<br /> labor relation, small and medium enterprises, labor dispute.<br /> <br /> úái cöåt möëc tûâ nùm 1986 àïën nay, Viïåt Nam cöng nhên, caán böå cöng àoaân, ngûúâi sûã duång lao<br /> àaä coá nhûäng biïën àöíi vaâ gùåt haái àûúåc nhûängàöång, têët caã àûúåc tiïën haânh khaão saát taåi cöng ty may<br /> thaânh tûåu àaáng kïí vïì kinh tïë, chñnh trõ, xaä Minh Anh (doanh nghiïåp tû nhên Viïåt Nam) vaâ cöng<br /> höåi. Sûå biïën àöíi vïì moåi mùåt trong àúâi söëng xaä höåi àaä<br /> ty may Cjunionvina (doanh nghiïåp FDI).<br /> keáo theo sûå biïën àöíi caác möëi quan hïå xaä höåi, trong<br /> Nïëu nhû J.Dunlop chuã trûúng xêy dûång quan hïå<br /> àoá coá quan hïå lao àöång. Vaâ nhûäng biïën àöíi vïì quan lao àöång chó bùçng thûúng lûúång, traánh nhûäng xung<br /> hïå lao àöång àûúåc thïí hiïån trong nhiïìu lônh vûåc, loaåi àöåt thò theo mö hònh taác àöång tûúng höî cuãa Petit,<br /> hònh doanh nghiïåp, trong àoá phaãi kïí àïën quan hïå<br /> tranh chêëp lao àöång, àònh cöng laåi coá yá nghôa riïng,<br /> lao àöång trong caác loaåi hònh doanh nghiïåp vûâa vaâ quan troång àïí xêy dûång quan hïå lao àöång haâi hoâa.<br /> nhoã. Trong baâi nghiïn cûáu naây, chuáng töi chó têåp Tranh chêëp lao àöång cuäng laâ möåt chó baáo trong quan<br /> trung vaâo tiïëp cêån quan hïå lao àöång trong doanh<br /> hïå lao àöång, xuêët phaát trong quaá trònh sûã duång lao<br /> nghiïåp vûâa vaâ nhoã thöng qua vêën àïì tranh chêëp lao àöång trong doanh nghiïåp. Theo àiïìu 3 khoaãn 7 Böå<br /> àöång. Dûä liïåu nghiïn cûáu cuãa chuáng töi dûåa vaâo vaâo luêåt Lao àöång nùm 2012:  “Tranh chêëp lao àöång laâ<br /> dûä liïåu nghiïn cûáu cuãa àïì taâi “<br /> Quan hïå lao àöång<br /> tranh  chêëp vïì quyïìn, nghôa vuå vaâ lúåi ñch<br /> phaát sinh<br /> trong doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã trïn àõa baân Hûng<br /> giûäa caác bïn trong quan hïå lao àöång. Tranh chêëp lao<br /> Yïn hiïån nay (Nghiïn cûáu trûúâng húåp cöng ty may<br /> àöång bao göìm tranh chêëp lao àöång caá nhên giûäa ngûúâi<br /> Minh Anh, cöng ty may Cjunionvina ), àûúåc thûåc hiïån lao àöång vúái ngûúâi sûã duång lao àöång vaâ tranh chêëp<br /> tûâ 1/2016 - 4/2017, vúái phûúng phaáp quan saát, phoãng<br /> lao àöång têåp thïí giûäa têåp thïí lao àöång vúái ngûúâi sûã<br /> vêën sêu vaâ trûng cêìu yá kiïën. Cuå thïí, chuáng töi tiïën duång lao àöång. Trong nghiïn cûáu vïì quan hïå lao àöång<br /> haânh quan saát nhiïìu lêìn taåi núi saãn xuêët cuãa hai trong cöng ty may Cjunionvina - Cöng ty may Minh<br /> doanh nghiïåp; thûåc hiïån 30 phoãng vêën sêu àöëi vúái Anh, dûä liïåu nghiïn cûáu cho thêëy haânh àöång cuãa ngûúâi<br /> ngûúâi sûã duång  lao àöång, ngûúâi lao àöång, caán böå lao àöång khi coá tranh chêëp lao àöång nhû biïíu àöì 1.<br /> cöng àoaân doanh nghiïåp, caán böå cöng àoaân khu cöng<br /> nghiïåp; trûng cêìu yá kiïën cuãa 335 ngûúâi, bao göìm * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> <br /> 13 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 9 thaáng 11/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> Biïíu àöì 1: Phaãn ûáng cuãa ngûúâi lao àöång khi coá tranh chêëp lao àöång, mùåc duâ sûå khaác biïåt khöng nhiïìu<br /> nhûng coá yá nghôa thöëng kï, vúái (Cramer’s V=0,381;<br /> chêëp lao àöång<br /> <br /> sig 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2