intTypePromotion=1

Xây dựng và đánh giá chương trình tập huấn hướng dẫn viên môn bơi cho sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Chia sẻ: Bình Hòa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
7
lượt xem
0
download

Xây dựng và đánh giá chương trình tập huấn hướng dẫn viên môn bơi cho sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở tài liệu tham khảo và khung chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định, chúng tôi đã xác định nội dung chương trình thông qua phỏng vấn, thực hiện chương trình đào tạo huấn luyện viên bơi lội và lựa chọn tiêu chí đánh giá huấn luyện viên bơi lội, đánh giá chương trình đào tạo. cho sinh viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng và đánh giá chương trình tập huấn hướng dẫn viên môn bơi cho sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

  1. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 39 Xaây döïng vaø ñaùnh giaù chöông trình taäp huaán höôùng daãn vieân moân bôi cho sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc Theå thao Baéc Ninh TS. Nguyeãn Ngoïc Anh, ThS. Leâ Ñöùc Long Q TOÙM TAÉT: Thoâng qua tham khaûo taøi lieäu, caên cöù vaøo ABSTRACT: khung chöông trình do Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Based on reference documents and the pro- Du lòch quy ñònh, chuùng toâi ñaõ tieán haønh xaùc ñònh gram framework prescribed by the Ministry of noäi dung chöông trình thoâng qua phoûng vaán, tieán Culture, Sports and Tourism, we have determined haønh xaây döïng chöông trình taäp huaán höôùng daãn the content of the program through interviews, vieân (HDV) moân bôi ñoàng thôøi löïa choïn tieâu chí conducting training programs for swimming coach- ñaùnh giaù vaø ñaùnh giaù chöông trình HDV moân bôi es and selected the evaluation criteria for the cho sinh vieân (SV) Tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå swimming coaches, evaluated the training pro- thao (TDTT) Baéc Ninh. gram for students. Töø khoùa: Chöông trình taäp huaán, höôùng daãn Keywords: Training programe, swimming vieân, moân bôi, sinh vieân, Tröôøng Ñaïi hoïc Theå coaches, students, Bac Ninh Sports Universit. duïc theå thao Baéc Ninh . 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ 2.1. Xaùc ñònh noäi dung chöông trình taäp huaán Nhu caàu veà HDV daïy bôi ngaøy moät lôùn, trong HDV moân bôi cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc khi ñoù löôïng SV toát nghieäp coù trình ñoä sö phaïm veà Ninh giaûng daïy chuyeân ngaønh bôi chöa ñaùp öùng ñuû nhu Tieán haønh xaùc ñònh noäi dung chöông trình taäp huaán caàu. Chæ tính rieâng treân ñòa baøn Haø Noäi moãi naêm coù HDV moân bôi cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh. theâm haøng traêm beå bôi lôùn nhoû phuïc vuï nhu caàu Keát quaû thu ñöôïc trình baøy ôû baûng 1. hoïc bôi vaø giaûi trí cho ngöôøi daân. Ñieàu ñoù ñaët ra Qua baûng 1 cho thaáy: Caùc noäi dung chöông trình taäp cho chuùng ta moät baøi toaùn ñaày tính caáp baùch veà ñaøo huaán HDV moân bôi cho SV tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc taïo nguoàn nhaân löïc cuõng nhö môû ra höôùng ñi môùi Ninh ñöôïc löïa choïn ñeàu ñöôïc caùc chuyeân gia ñoàng yù raát trong coâng taùc ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng. Xaõ hoäi phaùt cao. Trong ñoù lyù thuyeát laø 8/10 noäi dung ñöôïc löïa choïn trieån, vieäc chuaån hoùa chuyeân moân (baèng caáp, coù tyû leä töø 81.8%, thöïc haønh laø 6/8 nnoäi dung ñöôïc löïa chöùng chæ) caøng ñöôïc coi troïng. Ñieàu ñoù phuø hôïp choïn coù tyû leän töø 81.8%. Caùc yù kieán naøy töông ñoái ñoàng vôùi xu theá phaùt trieån vaø nhu caàu cuûa xaõ hoäi cuõng nhaát löïa choïn ôû caû 2 laàn phoûng vaán. nhö nhaø tuyeån duïng. Töø nhöõng phaân tích treân coù theå thaáy, vieäc daïy bôi ñang laø vaán ñeà böùc thieát vaø ñöôïc 2.2. Xaây döïng chöông trình taäp huaán HDV moân xaõ hoäi quan taâm. Chöông trình giaûng daïy; giaùo vieân bôi cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh giaûng daïy bôi coøn thieáu chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu Treân cô sôû yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc chuyeân gia raát lôùn töø xaõ hoäi. Muoán vaäy, caàn phaûi chuù troïng ñaåy chuùng toâi tieán haønh xaây döïng chöông trình moân hoïc maïnh coâng taùc ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä TDTT coù theo ñuùng quyeát ñònh soá: 3847/QÑ-BVHTTDL. Ban ñaày ñuû naêng löïc phaåm chaát chuyeân moân, trong ñoù haønh chöông trình taäp huaán chuyeân moân cho ngöôøi khoâng theå thieáu kyõ naêng, phöông phaùp HDV bôi. höôùng daãn taäp luyeän moân Bôi, Laën. Baûng phaân phoái Quaù trình nghieân cöùu ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp chöông trình ñöôïc trình baøy taïi baûng 2. sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu; phoûng vaán toïa Qua baûng 2 cho thaáy: Phaàn lyù thuyeát ñöôïc chia laøm ñaøm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. 4 chuyeân ñeà, taäp trung vaøo vai troø ngöôøi HDV; Lòch söû phaùt trieån moân bôi; Luaät Bôi; Nguyeân lyù kyõ thuaät bôi; KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2021
  2. 40 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Phöông phaùp daïy bôi; Kyõ thuaät bôi theå thao; Hoà Sô Baûng 1: Keát quaû phoûng vaán noäi dung chöông trình taäp giaûng daïy; Phöông phaùp phoøng, choáng ñuoái nöôùc. Phaàn huaán HDV moân bôi cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT thöïc haønh chia laøm 2 chuyeân ñeà, taäp trung vaøo Kyõ thuaät Baéc Ninh bôi Tröôøn saáp; Kyõ thuaät bôi EÁch; Kyõ thuaät bôi dìu ngöôøi; Keát quaû phoûng vaán Kyõ thuaät ñöùng nöôùc; Kyõ thuaät noåi; Kyõ thuaät laën. Phaàn TT Noäi dung giaûng daïy Laàn 1 Laàn 2 kieåm tra, ñaùnh giaù ñeà taøi daønh 4 tieát cho SV oân taäp, thôøi n % n % gian naøy caùc em chuû yeáu laø töï oân nhöõng noäi dung kieåm Lyù thuyeát tra döôùi söï giaùm saùt vaø höôùng daãn cuûa giaùo vieân giaûng Lòch söû phaùt trieån moân daïy. 1 18 81.8 18 81.8 bôi 2.3. Löïa choïn caùc tieâu chí ñaùnh giaù keát quaû hoïc 2 Luaät Bôi 15 68.1 14 63.6 taäp sau khi hoaøn thaønh khoùa hoïc höôùng daãn vieân 3 Nguyeân lyù kyõ thuaät bôi 18 81.8 19 86.3 moân bôi 4 Kyõ thuaät bôi theå thao 20 90.9 19 86.3 5 Phöông phaùp daïy bôi 20 90.9 20 90.9 Tieán haønh löïa choïn caùc tieâu chí ñaùnh giaù keát quaû hoïc 6 Hoà Sô giaûng daïy 18 81.8 19 86.3 taäp sau khi hoaøn thaønh khoùa hoïc höôùng daãn vieân moân Moät soá vaên baûn quaûn bôi. Keát quaû thu ñöôïc trình baøy ôû baûng 3. 7 lyù nhaø nöôùc veà coâng 16 72.7 15 68.1 Qua baûng 3 cho thaáy: Ñaõ löïa choïn ñöôïc 4 tieâu chí taùc PCÑN öùng duïng trong kieåm tra, ñaùnh giaù keát sau khi keát thuùc 8 Phöông phaùp phoøng, 18 81.8 21 95.4 cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh. Caùc tieâu chí choáng ñuoái nöôùc bao goàm: Vai troø ngöôøi höôùng 9 19 86.3 20 90.9 daãn vieân - Kyõ thuaät bôi theå thao, Phöông phaùp phoøng, choáng Quy trình hoaït ñoäng ñuoái nöôùc. (traéc nghieäm). 10 17 72.2 17 72.2 cuûa beå bôi - Phöông phaùp daïy bôi (giaûng daïy thöïc teá). Thöïc haønh - Bôi 50m eách (ñieåm). 1 Kyõ thuaät bôi Tröôøn saáp 18 81.8 19 86.3 - Bôi 50m tröôøn saáp (ñieåm). 2 Kyõ thuaät bôi Tröôøn ngöûa 13 59.0 13 59.0 3 Kyõ thuaät bôi EÁch 20 90.9 21 95.4 2.4. Ñaùnh giaù chöông trình taäp huaán HDV moân 4 Kyõ thuaät bôi Böôùm 12 54.5 10 45.4 bôi cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh 5 Kyõ thuaät bôi dìu ngöôøi 19 86.3 21 95.4 * Phaân nhoùm thöïc nghieäm 6 Kyõ thuaät ñöùng nöôùc 18 81.8 20 90.9 Ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû chöông trình ñaõ löïa choïn, 7 Kyõ thuaät noåi 18 8.81 20 90.9 chuùng toâi tieán haønh thöïc nghieäm (TN) treân 02 nhoùm ñoái 8 Kyõ thuaät laën 18 81.8 21 95.4 töôïng: bôi K53 GDTC Tröôøng ÑH TDTT Baéc Ninh. - Nhoùm TN: 35 hoïc vieân “Lôùp taäp huaán chuyeân Caû 02 nhoùm ñoái töôïng nghieân cöùu ñeàu laø SV ñaõ vaø moân cho ngöôøi höôùng daãn taäp luyeän moân bôi, laën naêm ñang hoïc taäp taïi tröôøng, ñaûm baûo yeâu caàu cuûa khoùa hoïc 2019” do nhaø tröôøng toå chöùc töø 22/5 ñeán 29/5 naêm 2019. ñeà ra. - Nhoùm ñoái chöùng (ÑC): 50 SV khoâng chuyeân ngaønh Baûng 2. Baûng phaân phoái chöông trình taäp huaán HDV moân bôi cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh Soá tieát TT Noäi dung Toång Lyù thuyeát Thöïc haønh I Phaàn I: Lyù thuyeát 20 1 Chuyeân ñeà 1: Vai troø ngöôøi HDV; Lòch söû phaùt trieån moân bôi; Luaät Bôi 4 2 Chuyeân ñeà 2: Nguyeân lyù kyõ thuaät bôi; Phöông phaùp daïy bôi 4 3 Chuyeân ñeà 3: Kyõ thuaät bôi theå thao; Hoà Sô giaûng daïy 8 4 Chuyeân ñeà 4: Phöông phaùp phoøng, choáng ñuoái nöôùc 4 II Phaàn 2: Thöïc haønh 30 1 Chuyeân ñeà 1: Kyõ thuaät bôi Tröôøn saáp; Kyõ thuaät bôi EÁch 26 Chuyeân ñeà 2: Kyõ thuaät bôi dìu ngöôøi; Kyõ thuaät ñöùng nöôùc; Kyõ thuaät noåi; 2 4 Kyõ thuaät laën III Phaàn 3: Kieåm tra, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp 10 1 OÂn taäp 2 2 2 Kieåm tra, ñaùnh giaù 2 4 Toång soá 60 24 36 SOÁ 1/2021 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 3. Keát quaû phoûng vaán löïa choïn tieâu chí ñaùnh giaù keát quûa sau khi keát thuùc khoùa hoïc (n = 20) 41 Keát quaû phoûng vaán Soá ngöôøi Raát Khoâng TT Noäi dung phoûng vaán löïa choïn Quan troïng Neân quan troïng quan troïng n % n % n % n % n % Kyõ thuaät bôi theå thao, Phöông phaùp 1 phoøng, choáng ñuoái nöôùc. (traéc 20 100.00 14 70.00 6 30.00 0 0.00 0 0.00 nghieäm) Heä thoáng baøi taäp giaûng daïy bôi 2 15 75.00 5 33.33 5 33.33 3 20.00 2 13.33 (vaán ñaùp) Phöông phaùp daïy bôi (giaûng daïy 3 18 90.00 8 44.44 7 38.88 3 16.66 0 0.00 thöïc teá) 4 Bôi 50m eách (ñieåm) 20 100.00 9 45.00 10 50.00 1 5.00 0 0.00 5 Bôi 50m tröôøn saáp (ñieåm) 19 95.00 11 57.89 6 31.57 2 10.52 0 0.00 Baûng 4. So saùnh ñaùnh giaù keát quaû ñaït ñöôïc cuûa 2 nhoùm sau TN Nhoùm TN Nhoùm ÑC Noäi dung Tieâu chí Xeáp kieåm tra δ Xeáp loaïi δ loaïi Kyõ thuaät bôi theå thao, Phöông Kieåm tra traéc nghieäm tính ñieåm 8.6 1.5 Gioûi 3.4 2.5 Yeáu phaùp phoøng, choáng ñuoái nöôùc (ñieåm) Kieåm tra giaûng daïy thöïc teá Phöông phaùp daïy bôi 8.7 1.8 Gioûi 5.2 3.1 TB (ñieåm) Bôi 50m eách Bôi kyõ thuaät tính ñieåm (ñieåm) 9.1 0.6 Xuaát saéc 8.5 2.6 Gioûi Bôi 50m tröôøn saáp Bôi kyõ thuaät tính ñieåm (ñieåm) 8.7 0.5 Xuaát saéc 7.8 2.3 Khaù * Trieån khai TN nhoùm ñeàu ñaõ hoaøn thaønh chöông trình bôi phoå tu. ÔÛ 2 - Thôøi gian TN: Töø thaùng 4/2019 ñeán thaùng 6/2019 tieâu chí coøn laïi thì söï cheânh leäch laø raát roõ raøng. Töø keát - Ñòa ñieåm TN: Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT – Baéc Ninh quaû so saùnh treân ta nhaän thaáy tính hieäu quaû, möùc ñoä phuø - Noäi dung TN: hôïp ñöôïc chöông trình mang laïi. + Nhoùm TN: hoïc theo chöông trình ñaõ xaây döïng. + Nhoùm ÑC: Hoïc theo chöông trình hieän haønh do Boä 3. KEÁT LUAÄN moân TTDN ñaõ bieân soaïn cho SV phoå tu (bôi1 & bôi 2). - Ñaõ löïa choïn ñöôïc chöông trình taäp huaán HDV moân * Ñaùnh giaù chöông trình taäp huaán bôi cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh. Sau TN, chuùng toâi tieán haønh so saùnh 2 nhoùm ñoái - Ñaõ xaùc ñònh ñöôïc caùc chæ tieâu kieåm tra, ñaùnh giaù töôïng nghieân cöùu thoâng qua 4 tieâu chí maø ñeà taøi ñaõ choïn keát quaû hoïc taäp cuûa chöông trình taäp huaán HDV moân ñöôïc. bôi cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh. Qua baûng 4 cho thaáy: Thöïc teá ôû 2 tieâu chí bôi 50m - Böôùc ñaàu öùng duïng vaøo thöïc teá giaûng daïy caùc lôùp eách vaø 50m tröôøn saáp giöõa 2 nhoùm ñoái töôïng coù söï taäp huaán HDV cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh cheânh leäch, nhöng söï cheânh leäch laø khoâng lôùn vì giöõa 2 mang laïi hieäu quaû cho ñoái töôïng nghieân cöùu. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä moân Theå thao döôùi nöôùc (2015) Chöông trình giaûng daïy moân bôi cho SV “Bôi phoå caäp”. 2. Boä VHTT&DL (2018) quyeát ñònh soá 3847/QÑ-BVHTTDL, chöông trình taäp huaán chuyeân moân cho ngöôøi höôõng daãn taäp luyeän moân bôi, laën. 3. Nguyeãn Ñöùc Vaên (2008), Phöông phaùp thoáng keâ trong TDTT, Nxb TDTT. Trích nguoàn: Baøi baùo ñöôïc trích töø ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp Tröôøng “Xaây döïng chöông trình taäp huaán höôùng daãn vieân moân Bôi cho SV Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh”, Nguyeãn Ngoïc Anh, Naêm baûo veä: thaùng 11 naêm 2019 taïi Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Baéc Ninh. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 12/9/2020; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 18/12/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 19/1/2021) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2021
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2