intTypePromotion=1

Bài giảng Gia công áp lực: Chương 5 - ĐHBK Hà Nội

Chia sẻ: Bin Bin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
129
lượt xem
27
download

Bài giảng Gia công áp lực: Chương 5 - ĐHBK Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Gia công áp lực: Chương 5 giới thiệu về công nghệ uốn lốc profile từ tấm và băng kim loại. Bài giảng có kết cấu nội dung trình bày: giới thiệu các dạng sản phẩm profile, công nghệ uốn lốc hướng ngang, công nghệ uốn lốc hướng dọc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Gia công áp lực: Chương 5 - ĐHBK Hà Nội

 1. 5. C«ng nghÖ uèn lèc profile tõ tÊm vµ b¨ng kim lo¹i 1
 2. 5.1. Giíi thiÖu c¸c d¹ng s¶n phÈm profile C¸c d¹ng s¶n phÈm sö dông c«ng nghÖ uèn ngang 2
 3. 3 C¸c d¹ng s¶n phÈm sö dông c«ng nghÖ uèn däc
 4. 5.2. c«ng nghÖ uèn lèc h−íng ngang Uèn èng c«n Uèn èng th¼ng M¸y uốn ngang 3 trục thủy lực 4
 5. Nguyªn t¾c uèn Sơ đồ và mô hình máy uốn 3 trục và 4 trục 5
 6. Quy tr×nh uèn m¸y 3 trôc 6 Quy tr×nh uèn ngang trªn m¸y uèn 3 trôc
 7. Quy tr×nh uèn m¸y 4 trôc 7
 8. 5.2.1. M¸y uèn 3 trôc 8
 9. 9
 10. • Sau khi uèn cÇn lÊy ph«i ra : cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p – chñ yÕu lµ n©ng trôc vµ rót ph«i • Cã thÓ cã nhiÒu ®éng c¬ - §éng c¬ chÝnh dÉn ®éng trôc chÝnh - §éng c¬ th¸o æ - §éng c¬ ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch trôc Rót èng g KÐo Ng¶ ra 10 ThiÕt bÞ dËp t¹o h×nh – M¸y Ðp c¬ khÝ © Copyright Lª Trung Kiªn
 11. KÑp æ trôc l¨n b»ng ngµm » 11
 12. §−êng kÝnh uèn lín nhÊt = 5d Víi d : ®−êng kÝnh trôc trªn 12
 13. 5.2.2. M¸y uèn 4 trôc VIDEO 13
 14. Các động cơ thủy lực dẫn động trục uốn Cơ cấu nâng hạ trục uốn 14
 15. C¸c m¸y uèn ngang kh¸c M¸y uèn cã trôc c«ng x«n - Dïng uèn èng 15 - Dïng uèn c¸c thanh ®Þnh h×nh
 16. C¸c m¸y uèn ngang kh¸c 16
 17. 5.3. c«ng nghÖ uèn lèc h−íng däc C«ng dông, lÜnh vùc ho¹t ®éng, s¬ ®å c«ng nghÖ - M¸y dïng uèn c¸c s¶n phÈm d¹ng tÊm cã h×nh d¹ng profile phøc t¹p - Cã kh¶ n¨ng chÕ t¹o s¶n phÈm cã chiÒu dµi theo ý muèn g ¹ p 17
 18. c¸c d¹ng pr«file c¬ b¶n th−êng hay sö dông b»ng uèn lèc 18
 19. Nguyªn t¾c uèn - Nguyªn t¾c uèn tõ trong ra ngoµi - C¸c gãc lín ®uîc chia nhá ra uèn tõ nhiÒu gãc nhá 19
 20. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2