intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - Ths. Nguyễn Văn Chương

Chia sẻ: Trần Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
95
lượt xem
9
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - Ths. Nguyễn Văn Chương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương học này trình bày các mục tiêu chính sau: Phân biệt giữa giá trị sau cùng và giá trị phương tiện, liệt kê những giá trị chủ yếu của lực lượng lao động ngày nay, tóm tắt mối quan hệ giữa thái độ và hành vi, giới thiệu mối quan hệ giữa hành vi và hài lòng trong công việc, trình bày 4 phản ứng của nhân viên khi bất mãn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - Ths. Nguyễn Văn Chương

  1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CÁC M C TIÊU CHÍNH 1. Phân bi t gi a giá tr sau cùng và giá tr ph ng ti n. CH NG III 2. Li t kê nh ng giá tr ch u c al cl ng lao ng ngày này. GIÁ TR , THÁI VÀ S TH A 3. Tóm t t m i quan h gi a thái và hành vi MÃN I V I CÔNG VI C 4. Gi i thi u m i quan h gi a hành vi và hài lòng trong công vi c. 5. Trình bày b n ph ng c a nhân viên khi b t mãn 1 2 th ng giá tr Giá tr Giá tr là nh ng ni m tin b n v ng th ng giá tr cá nhân bao g m nh ng giá và mãi mãi v nh ng u c coi tr c cá nhân ó phán quy t và chúng là quan tr ng trong các tình hu ng c s p x p theo m c quan tr ng theo khác nhau, ni m tin này nh nh n th c c a ng i ó ng các quy t nh và hành th ng giá tr cá nhân khá n nh nh ng nó ng c a chúng ta. có th thay i theo th i gian do s tác ng a nhi u y u t và nh ng giá tr c c thay th b i nh ng giá tr m i th ng giá tr cá nhân chi ph i n s l a ch n ngh nghi p c a h ï 3 4 Ngu n g c c a giá tr Các d ng giá tr n v n hoá c h p th Giá tr sau cùng Tình tr ng sau cùng mong mu n; Gia ình c tiêu con ng i mu n t c trong su t cu c i c a mình Th y cô, b n bè Xã h i Giá tr ph ng ti n Daïng haønh vi hay caùc phöông tieän giuùp ñaït ñöôïc caùc giaù trò sau cuøng 5 6 1
  2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Th t các giá tr u tiên theo ánh giá c a Allport Thái Thái S Ng i lãnh o Ng i lãnh o Nhà khoa h c Là nh ng phát bi u hay nh ng ánh giá có giá tr v s ki n, con ng i hay v t là c a thích hay không c a thích TT tôn giáo kinh doanh trong công nghi p 1 Tín ng ng Kinh t Lý thuy t 2 Xã h i Lý thuy t Chính tr 3 Th m m Chính tr Kinh t Thái ph n ánh c m giác c a m t ng i v m t cái gì ó th nào. 4 Chính tr Tín ng ng Th m m Giá tr là khái ni m r ng h n thái nên không c th b ng thái 5 Lý thuy t Th m m Tín ng ng . 6 Kinh t Xã hôi Xã h i 7 8 s c a thái Các d ng thái Thái c a con ng i hình thành t s quan sát và th a mãn i v i công vi c g n bó v i công vi c t ch c Công vi c thách th c c hi u bi t v công vi c thái và cách c x c a nh ng ng i thân Ph n th ng công b ng Tham gia tích c c u ki n làm vi c thu n l i Quan tâm n vi c th c hi n trong gia ình nhi m v c ng tác và h tr c a ng ngi p nhà tr ng, th y cô, b n bè nh ng ng i t o cho h nh ng n t ng m nh trung thành v i t ch c (khâm ph c, kính tr ng…) Theo i m c tiêu c a t ch c quan sát con ng i hình thành thái và hành vi -Tích c c và nhi t tình v i t ch c thích ng -Mong mu n là thành viên c a t ch c 9 10 Lý thuy t b t hòa nh n th c ol ng quan h Thái -Hành vi(A-B) Lý thuy t b t hòa nh n th c Nghiên c u g n ây cho th y thái d c p n b t c s không t ng h p mà cá oán r t t t hành vi khi các bi n trung hòa nhân có th nh n th y gi a hai hay nhi u thái ho c gi a thái và hành vi. c s d ng. Mong mu n gi m b t hòa : Các bi n trung hòa : m quan tr ng c a các y u t t o ra b t hòa Tính c th c a thái c cá nhân nh h ng lên các y u t này Áp l c c a xã h i lên cá nhân Ph n th ng i kèm v i b t hòa Kinh nghi m tr c ti p v thái 11 12 2
  3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Th a mãn trong công vi c ng d ng: u tra thái u tra thái ol ng s th a mãn trong công vi c Suy lu n nh ng ph n ng t ol ng chung b ng m t câu h i nhân viên thông qua b ng câu ol ng b ng cách c ng t ng m i liên quan n c m nh n c th a mãn c a nhân viên nh th nào v công a h nh th nào v công vi c? vi c, v nhóm làm vi c, ng i th a mãn trong công vi c gi m giám sát và t ch c xu ng còn 50.7% vào n m 2000 t i M . suy gi m này là do: Áp l c t ng n ng su t Ít giám sát công vi c 13 14 nh h ng c a s th a mãn n k t qu Các y u t t o s th a mãn trong công vi c th c hi n công vi c c a nhân viên Th a mãn và n ng su t Công vi c có tính thách th c trí tu Th a mãn và v ng m t Khen th ng công b ng Th a mãn và thuyên chuy n u ki n làm vi c thu n l i ng nghi p ng h phù h p tính cách 15 16 Ph n ng i v i s b t mãn Ph n ng i v i s b t mãn (tt) óng góp ý ki n i b t ch c t mãn bi u hi n thông qua Ch ng t mãn bi u hi n ra hành vi nh ng c g ng tích c c và có tr c ti p là r i b t ch c tính xây d ng c i thi n u óng góp ý ki n ib ki n Tiêu c c Tích c c i Trung thành t mãn bi u hi n ra b ng t mãn bi u hi n ra là ng i Trung ch m t cách th ng cho i thành cách làm cho u ki n t i t n. n khi u ki n cc i thi n Th ng 17 18 3
  4. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k XIN C M N S CHÚ Ý L NG NGHE ! 19 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản