intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hành vi tổ chức

Xem 1-20 trên 459 kết quả Bài giảng Hành vi tổ chức
 • Mục tiêu chương 2 Cơ sở hành vi cá nhân thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm xác định những đặc tính tiểu sử quan trọng ảnh hưởng đến hành vi tổ chức, giới thiệu hai dạng khả năng của con người: nghiên cứu sự phù hợp giữa công việc và khả năng để đạt được những hành vi như mong muốn, giải thích những yếu tố xác định tính cách của cá nhân, mô tả sự tác động giữa công việc với tính cách, tóm tắt các học thuyết học tập giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự thay đổi hành vi.

  pdf48p wide_12 29-07-2014 403 85   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 Nhập môn hành vi tổ chức trình bày khái niệm hành vi tổ chức, tại sao phải nghiên cứu hành vi tổ chức, bên cạnh đó trang bị những vấn đề lí luận cơ bản về hành vi ở cấp độ cá nhân, hành vi cấp độ nhóm nhóm và cấp độ tổ chức tổ chức, nêu lên những tác động của cơ cấu tổ chức và văn hoá tổ chức đến những hành vi mà nhà quản trị quan tâm.

  pdf21p wide_12 29-07-2014 324 80   Download

 • Nội dung chương 5 Cơ sở hành vi nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về định nghĩa và sự phân loại nhóm, nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân, các giai đoạn phát triển của nhóm Cấu trúc của nhóm, những biến ngẫu nhiên ảnh hưởng tới hành vi nhóm, đặc tính của những nhóm có hiệu quả.

  pdf48p wide_12 29-07-2014 207 61   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 Thông tin trình bày thông tin qua lại giữa các cá nhân như quá trình thông tin, thông tin thuyết phục, thông tin hỗ trợ, thông tin phi ngôn ngữ, các yếu tố của thông tin, sự tương tác mang tính biểu tượng, các nhân tố ảnh hưởng tới sự chính xác.

  pdf50p wide_12 29-07-2014 200 61   Download

 • Mục tiêu chính của chương 4 Động viên thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên hiểu về động viên và quá trình động viên, biết được các lý thuyết động viên đầu tiên và đương thời về nhu cầu, nắm được ứng dụng của các lý thuyết động viên vào trong tổ chức.

  pdf51p wide_12 29-07-2014 290 54   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức có nội dung giới thiệu về hành vi tổ chức, những cơ sở của hành vi cá nhân, động viên, những cơ sở hành vi nhóm, quản lý thiết kế văn hóa và thay đổi của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf211p namthangtinhlang_00 28-10-2015 185 51   Download

 • Nội dung chương 6 Động viên thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: trình bày quá trình tạo động lực, nêu lý thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow, so sánh thuyết X và thuyết Y, nêu bật các động cơ từ các nhân tố duy trì, liệt kê đặc điểm của người thực hiện tốt trong công việc, tóm tắt cách lập mục tiêu làm gia tăng việc thực hiện.

  pdf21p expensive_12 07-07-2014 195 47   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 19 Quản lý sự thay đổi và áp lực tổ chức nhằm trình bày về các áp lực thúc đẩy sự thay đổi, tóm tắt các nguồn gốc của cá nhân và tổ chức chống đối sự thay đổi, tóm tắt mô hình 3 bước thay đổi của Lewin, giải thích các giá trị nhấn mạnh những nỗ lực phát triển tổ chức, xác định các tính chất đổi mới tổ chức, liệt kê các đặc điểm nhận thức tổ chức.

  pdf40p expensive_12 07-07-2014 169 47   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 Cơ sở của hành vi cá nhân nhằm trình bày về phát biểu định nghĩa đặc tính tiểu sử, xác định hai loại khả năng, định hình các hành vi của nhân viên,phân biệt bốn chương trình tăng cường. Phân loại vai trò bị kỷ luật trong việc học tập, thực hành việc tự quản trị, trình bày các kỹ năng trong nguyên tắc ứng xử hiệu quả.

  pdf20p expensive_12 07-07-2014 208 46   Download

 • Mục tiêu chương 8 Cơ sở hành vi nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: phân biệt nhóm chính thức và nhóm không chính thức, so sánh hai mô hình phát triển nhóm, giải thích cách thức phân tích sự tương tác trong nhóm, xác định các yếu tố chính trong việc giải thích hành vi nhóm, giải thích những đòi hỏi vai trò thay đổi như thế nào trong các trường hợp khác nhau.

  pdf34p expensive_12 07-07-2014 165 44   Download

 • Mục tiêu chương 3 Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn công việc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: phân biệt các giá trị cuối cùng đối với giá trị trung gian, liệt kê các giá trị hành đầu trong lực lượng lao động ngày nay, pân biệt ba yếu tố cấu thành nên thái độ, tóm tắt mối quan hệ giữa thái độ và hành vi, xác định vai trò nhất quán trong thái độ.

  pdf19p expensive_12 07-07-2014 163 41   Download

 • Sau khi học xong chương 5 Nhận thức và cách ra quyết định cá nhân thuộc bài giảng Hành vi tổ chức người học cần nắm rõ các nội dung chính sau đây: giải thích tại sao hai người có thể nhìn cùng một sự việc nhưng giải thích nó khác nhau, nêu lên những cách có thể giúp hay xuyên tạc sự nhận xét của chúng ta về người khác, giải thích tại sao nhận thức tác động lên quá trình ra quyết định, trình bày 6 bước trong mô hình ra quyết định hợp.

  pdf26p expensive_12 07-07-2014 132 37   Download

 • Chương 3 Giá trị, thái độ và sự thõa mãn đối với công việc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giải thích được hệ thống giá trị của mỗi cá nhân, hiểu được ba thái độ chủ yếu liên quan đến công việc, thấy được mối liên hệ giữa thái độ và hành vi, giải thích được những nhân tố góp phần vào sự hài lòng trong công việc, hiểu được mối liên hệ giữa sự hài lòng trong công việc và hành vi của con người.

  pdf23p wide_12 29-07-2014 189 38   Download

 • Kết cấu chương 14 Xung đột và đàm phán thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: định nghĩa xung đột, phân biệt quan điểm truyền thống, các mối quan hệ giữa con người, tương tác về xung đột, so sánh xung đột nhiệm vụ, quan hệ và quá trình, trình bày quá trình xung đột, nêu rõ 5 ý định xử lý xung đột, so sánh việc thương lượng phân biệt và thống nhất.

  pdf31p expensive_12 07-07-2014 188 37   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức Chương 6 Hành vi nhóm - xung đột - lãnh đạo - quyền lực cấp độ nhóm trình bày về khái niệm hành vi nhóm, cạnh tranh và hợp tác, so sánh vô tư và hợp tác, hình thành liên minh, xung đột và phân loại xung đột, nguyên nhân và cách giải quyết xung đột.

  pdf69p wide_12 29-07-2014 114 35   Download

 • Nội dung chương 13 Quyền lực và chính trị thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: so sánh lãnh đạo và quyền lực, định nghĩa 4 cơ sở của quyền lực, phân loại các yếo tố tạo sự phụ thuộc trong mối quan hệ quyền lực, liệt kê 7 quyền lực và tình huống của nó, giải thích sự quấy rối tình dục là sự lạm dụng quyền lực, trình bày tầm quan trọng của viễn cảnh chính trị.

  pdf21p expensive_12 07-07-2014 148 31   Download

 • Nội dung chương 1 Tổng quan về hành vi tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về hành vi tổ chức và vai trò của hành vi tổ chức, các chức năng của hành vi tổ chức, quan hệ giữa hành vi tổ chức với các môn học khoa học khác.

  pdf45p expensive_12 07-07-2014 174 32   Download

 • Mục tiêu cơ bản trong chương 10 Thông tin liên lạc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: trình bày quá trình thông tin, nêu bật thuận lợi và khó khăn giữa thông tin bằng văn nói và văn viết, so sánh hiệu quả của thông tin theo kiểu mạng dây chuyền, mạng vòng và mạng đa kênh, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tin đồn, hiểu rõ kỹ thuật hỗ trợ bằng vi tính đang thay đổi quá trình thông tin trong tổ chức.

  pdf25p expensive_12 07-07-2014 169 30   Download

 • Chương 11 Cơ sở tiếp cận vai trò lãnh đạo thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: so sánh công việc quản lý và lãnh đạo, tóm tắt các kết luận các lý thuyết đặc trưng, xác định các hạn chế của các lý thuyết hành vi, trình bày mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler, giải thích lý thuyết lãnh đạo theo tình huống của Hersey và Blanchard, tóm tắt lý thuyết trao đổi thành viên lãnh đạo.

  pdf22p expensive_12 07-07-2014 157 31   Download

 • Chương 15 Cơ sở của bộ máy tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: xác định 6 yếu tố chính định nghĩa một bộ máy tổ chức, giải thích đặc điểm của nền hành chính sự nghiệp, trình bày cấu trúc theo kiểu ma trận, giải thích các đặc điểm của tổ chức ảo, tóm tắt các lý do nhà quản trị muốn tạo các tổ chức không có ranh giới.

  pdf31p expensive_12 07-07-2014 159 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Hành vi tổ chức
p_strCode=baigianghanhvitochuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2