intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
5
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận trong Bài giảng Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm số dư đảm phí và lập báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí; quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP). Qua đó có thể vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị và giải thích các hạn chế của việc phân tích CVP. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Mục tiêu<br /> • Sau khi học xong chương này, người học<br /> có thể:<br /> <br /> Phân tích quan hệ chi phí –<br /> sản lượng – lợi nhuận<br /> <br /> – Giải thích được khái niệm số dư đảm phí và<br /> lập BCKQHĐKD theo số dư đảm phí<br /> – Trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng<br /> và lợi nhuận (CVP)<br /> – Vận<br /> ậ dụng<br /> ụ g quan<br /> q<br /> hệệ CVP vào các bài toán<br /> quản trị.<br /> – Giải thích các hạn chế của việc phân tích<br /> CVP<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> • Số dư đảm phí<br /> • Phân<br /> Phâ tích<br /> í h điểm<br /> điể hò<br /> hòa vốn<br /> ố vàà lợi<br /> l i nhuận<br /> h ậ mục<br /> tiêu<br /> • Phân tích độ nhạy<br /> • Phân tích kết cấu chi phí<br /> • Phân<br /> Phâ tích<br /> tí h kết cấu<br /> ấ mặt<br /> ặt hàng<br /> hà<br /> <br /> Doanh thu<br /> Biến phí<br /> Số dư đảm phí<br /> Định phí<br /> Lợi nhuận<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> • Số dư đảm phí (SDĐP) là chênh lệch giữa<br /> ………………. và ………….<br /> • SDĐP dùng để bù đắp ……………, còn<br /> lại là …………………<br /> • Nếu SDĐP không đủ bù đắp…………….<br /> thì doanh nghiệp sẽ bị ………<br /> • Nếu SDĐP vừa bằng định phí thì doanh<br /> nghiệp sẽ ………<br /> <br /> • Bài toán<br /> • Công<br /> Cô ty Hù<br /> Hùng V<br /> Vương tốn<br /> ố 8 triệu<br /> iệ đồ<br /> đồng<br /> biến phí để làm ra 1 sản phẩm và bán với<br /> đơn giá 10 triệu đồng.<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> • Tỷ lệ SDĐP = SDĐP/Doanh thu<br /> • Vì biến<br /> biế phí<br /> hí tỷ<br /> ỷ lệ với<br /> ới doanh<br /> d h thu<br /> h nên<br /> ê tỷ<br /> ỷ lệ<br /> SDĐP là một hằng số đối với sản lượng.<br /> <br /> • Bài toán (tiếp theo)<br /> • Công<br /> Cô ty Hù<br /> Hùng V<br /> Vương có<br /> ó tổng<br /> ổ đị<br /> định<br /> h phí<br /> hí là<br /> 1.200 triệu đồng.<br /> <br /> X%<br /> <br /> 7<br /> <br /> – Tính SDĐP với mức sản lượng 1000 sản<br /> phẩm và 2000 sản phẩm.<br /> – Nhận xét về tỷ lệ SDĐP trên doanh thu trong<br /> mỗi trường hợp của sản lượng?<br /> <br /> X%<br /> <br /> – Xác định lợi nhuận trong mỗi tình huống sản<br /> lượng?<br /> – Nhận xét về số tiền lợi nhuận tăng lên so với<br /> số tiền doanh thu tăng lên? Giải thích?<br /> <br /> X%<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Báo cáo kết quả kinh doanh<br /> <br /> Phân tích điểm hòa vốn<br /> <br /> theo số dư đảm phí<br /> <br /> Báo cáo kết quả HĐKD<br /> (kế toán tài chính)<br /> Chỉ tiêu<br /> Doanh thu<br /> <br /> • Điểm hòa vốn là mức sản lượng hay doanh thu mà lợi<br /> nhuận bằngg 0. Lúc nàyy số dư đảm phí<br /> p = định phí<br /> p<br /> <br /> Báo cáo kết quả HĐKD<br /> (theo số dư đảm phí)<br /> <br /> Số tiền<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> 1.000 Doanh thu<br /> <br /> Số tiền<br /> <br /> %<br /> <br /> 1.000<br /> <br /> 100%<br /> <br /> GVHB (BP)<br /> <br /> 400 Biến phí<br /> <br /> 550<br /> <br /> 55%<br /> <br /> CP bán hàng (BP)<br /> <br /> 100 Số dư đảm phí<br /> <br /> 450<br /> <br /> 45%<br /> <br /> CP bán hàng (ĐP)<br /> <br /> 150 Định phí<br /> <br /> 350<br /> <br /> 35%<br /> <br /> 100<br /> <br /> 10%<br /> <br /> CP quản lý (BP)<br /> <br /> 50 Lợi nhuận<br /> <br /> CP quản lý (ĐP)<br /> <br /> 200<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> <br /> 100<br /> <br /> 9<br /> <br /> Doanh thu<br /> Biến phí<br /> Số dư đảm phí<br /> Định phí<br /> 10<br /> <br /> Phân tích điểm hòa vốn<br /> <br /> Phân tích điểm hòa vốn<br /> <br /> • Định phí = SDĐP<br /> • Định phí = SDĐP đơn vị x Sản lượng hòa vốn<br /> • Sản lượng hòa vốn = Định phí/ SDĐP đơn vị<br /> <br /> • Doanh thu hòa vốn = Định phí/Tỷ lệ SDĐP<br /> <br /> Tính sản lượng hòa vốn của công ty Hùng Vương<br /> <br /> 11<br /> <br /> Tính doanh thu hòa vốn của công ty Hùng Vương<br /> Đối chiếu với kết quả tính từ sản lượng hòa vốn<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phân tích điểm hòa vốn<br /> <br /> Phân tích lợi nhuận mục tiêu<br /> • Xác định mức sản lượng/doanh thu để DN đạt<br /> được một con số lợi nhuận cho trước.<br /> trước<br /> <br /> Doanh thu<br /> Phạm vi thích<br /> hợp<br /> Tổng chi phí<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> Biến phí<br /> <br /> Biến phí<br /> Sốố dư đảm phí<br /> <br /> Định phí<br /> <br /> 13<br /> <br /> Sản lượng hòa vốn<br /> <br /> Sản lượng<br /> <br /> Định phí<br /> LN mục tiêu<br /> <br /> 14<br /> <br /> Phân tích lợi nhuận mục tiêu<br /> <br /> Thí dụ<br /> <br /> • ĐP + LNMT = SDĐP<br /> • ĐP + LNMT = SDĐP đơn vị x Sản lượng<br /> mụctiêu<br /> • SL mục tiêu = (ĐP + LNMT)/ SDĐP đơn vị<br /> Tương tự:<br /> • DT mục tiêu = (ĐP + LNMT)/ % SDĐP<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> mục tiêu<br /> <br /> Định<br /> phí<br /> <br /> • Công ty Hùng<br /> Vương phải tiêu<br /> thụ được bao<br /> nhiêu sản phẩm<br /> để đạt mức lợi<br /> nhuận là 1200<br /> triệu đồng?<br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phân tích số dư an toàn<br /> <br /> Thí dụ<br /> <br /> • Số dư an toàn là chênh lệch giữa doanh<br /> thu thực tế hay ước tính với doanh thu<br /> hòa vốn.<br /> • Số dư an toàn càng nhỏ thì rủi ro doanh<br /> nghiệp bị thua lỗ khi thị trường biến động<br /> càng<br /> g tăng<br /> g lên.<br /> <br /> • Công ty Hùng Vương đang có sản lượng hiện<br /> tại<br /> ạ là 700 sp.<br /> p Tính số dư an toàn và nhận<br /> ậ xét?<br /> • Doanh thu bị sụt giảm bao nhiêu % thì công ty<br /> Hùng Vương bị lỗ?<br /> • Công ty dự định thuê một thiết bị với tiền thuê<br /> 100 triệu/tháng (thuê 5 năm, hợp đồng không<br /> có quyền hủy ngang). Tình hình có an toàn hơn<br /> hay không?<br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến số dư an toàn?<br /> <br /> 17<br /> <br /> 19<br /> <br /> 18<br /> <br /> Phân tích độ nhạy<br /> <br /> Bài toán 1: Thay đổi định phí và sản lượng<br /> <br /> • Phân tích độ nhạy là phân tích biến động<br /> của lợi nhuận khi chi phí và sản lượng<br /> thay đổi<br /> <br /> • Giả sử Công ty Hùng Vương đàm phán thuê<br /> thiết bị mắc hơn với tiền thuê 250 triệu/tháng<br /> (thuê 2 năm, hợp đồng không có quyền hủy<br /> ngang) với kế hoạch sẽ tăng sản lượng 10%.<br /> • Đánh giá ảnh hưởng đến lợi nhuận của phương<br /> án trên, giả sử các chi phí sử dụng máy do bên<br /> ị<br /> cho thuê chịu.<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2