intTypePromotion=1

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 15

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
114
lượt xem
16
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A0 :biên độ của tín hiệu có tần số f0. A1, An…:biên độ các hài phát sinh f1…fn. 2. Nguyên lý đo méo dạng: Mạch 1: tiền khuếch đại: phối hợp trở kháng giữa ngõ vào và cầu Wien. Mạch 2: cầu Wien chặn dải f cb 1 các tần số fr =fcb bị lọc không ra được. 2RC Khi S -1 không còn cầu Wien, tín hiệu sau tiền khuếch đại đưa trực tiếp vào khuếch đại 3 qua mạch phân áp R1, R2. Mạch 3: khuyếch đại tín hiệu ra từ cầu Wien làm bộ chỉ thị các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 15

  1. Chöông 15: THIEÁT BÒ PHAÂN TÍCH TÍN HIEÄU. §8-1: MAÙY ÑO ÑOÄ MEÙO. 1. Ñònh nghóa: Ñoä meùo daïng D ñöôïc ñònh nghóa: A12  A2  ...  An 2 2 D A0 Trong ñoù: A0 :bieân ñoä cuûa tín hieäu coù taàn soá f0. A1, An…:bieân ñoä caùc haøi phaùt sinh f1…fn. 2. Nguyeân lyù ño meùo daïng: Trang 73
  2. Maïch 1: tieàn khueách ñaïi: phoái hôïp trôû khaùng giöõa ngoõ vaøo vaø caàu Wien.  Maïch 2: caàu Wien chaën daûi f cb  1 caùc 2RC taàn soá fr =fcb bò loïc khoâng ra ñöôïc. Trang 74
  3.  Khi S ->1 khoâng coøn caàu Wien, tín hieäu sau tieàn khueách ñaïi ñöa tröïc tieáp vaøo khueách ñaïi 3 qua maïch phaân aùp R1, R2.  Maïch 3: khuyeách ñaïi tín hieäu ra töø caàu Wien laøm boä chæ thò caùc thaønh phaàn haøi. Caùch ño:  Ñaët S ôû vò trí 1 chænh bieán trôû Rv ñeå heä thoáng chæ thò ñaït ñeán giaù trò max cuûa thang ño.  Chuyeån S sang vò trí 2 chænh bieán trôû R ôû maïch caàu ño cho kim chæ thò ôû ñaàu ra min-> giaù trò ñoù laø trò soá meùo daïng theo % §8-2: MAÙY ÑO Q. 1. Nguyeân lyù ño heä soá Q: Q keá ñöôïc thieát keá ñeå ño Q cuûa Lx rx cuoän daây vaø ñieän Trang 75
  4. caûm (Lx), ñieän dung(Cx) vaø ñieän trôû ôû taàn soá cao. Maïch ño theo hình veõ E: nguoàn RF coù ñieän aùpVe. Khi coäng höôûng ôû taàn soá 0 (f0):  0 Lx VL VC Q   rx Ve Ve Xem thí duï trang 274 saùch tham khaûo Khaéc ñoä Q:  Khi giöõ 0=const, ñieän caûm C thay ñoåi do  0 Lx 1 Q  rx  0 Crx Neân vaïch Q theo vaïch chia cuûa ñóa C  Khi C=const, thay ñoåi taàn soá ñeán taàn soá 0 ñeå xaûy ra coäng höôûng 1 K Q  rx C 0  2. Maùy ño thöïc teá: töï xem. Trang 76
  5. §8-3: MAÙY PHAÂN TÍCH PHOÅ. Maùy phaân tích “phoå taàn” coù nhieäm vuï taùch nhöõng tín hieäu coù taàn soá khaùc nhau trong moät tín hieäu coù daïng baát kyø. Sau ñoù trình baøy nhöõng phaàn töû tín hieäu naøy leân maøn hình dao ñoäng kyù vôùi bieân ñoä tín hieäu ñöôïc queùt doïc vaø taàn soá cuûa tín hieäu ñöôïc bieãu dieãn theo truïc ngang cuûa dao ñoäng kyù. Nguyeân taéc theo sô ñoà sau: Trang 77
  6. Boä loïc daûi heïp Hoaït ñoäng:  Tín hieäu caàn phaân tích phoå taàn ñöôïc ñöa vaøo khoái 1. Trang 78
  7.  Tín hieäu queùt raêng cöa ñöôïc khoái 5 taïo ra ñöôïc ñöa vaøo khoái 1 ñeå ñieàu khieån maïch loïc coù taàn soá tín hieäu loïc thay ñoåi. Maïch loïc naøy coù daûi thoâng raát heïp.  Tín hieäu ñi qua maïch loïc ñöôïc ñöa vaøo khoái 2 taïo ra moät ñieän aùp DC baèng trò ñænh cuûa tín hieäu.  Tín hieäu DC qua maïch khuyeách ñaïi doïc 3 cho dao ñoäng kyù 4.  Tín hieäu raêng cöa cuõng ñöôïc ñöa vaøo khoái khueách ñaïi ngang ñeå taïo cho ñöôøng queùt ngang treân dao ñoäng kyù tæ leä vôùi taàn soá loïc cuûa khoái 1. Trang 79
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2