intTypePromotion=1

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 3

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
115
lượt xem
24
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cuộn dây cố định hút hoặc đẩy miếng sắt di động mang kim chỉ thị. b. Hoạt động: Lực F từ động: F=nI (A-T)(ampevòng) Góc quay: KI 2 c. Đặc điểm cơ cấu điện từ: Ưu điểm: Chịu quá tải tốt, nhạy thấp. Khuyết điểm: Thang đo không tuyến tính. Độ nhạy thấp d. Ưùng dụng: Được dùng trong lĩnh vực điện công nghiệp. Thông số thường: L=1Henry, nhạy 20/V, F=300A.vòng, ngẫu lực xoắn: 5% khối lượng di chuyển. 3. Cơ cấu điện động: a. Ký hiệu: b. Cấu tạo: gồm có 2 cuộn dây cố định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 3

  1. Chương 3: Cô caáu ñieän töø a. Caáu taïo: cuoän daây coá ñònh huùt hoaëc ñaåy mieáng saét di ñoäng mang kim chæ thò. b. Hoaït ñoäng: Löïc F töø ñoäng: F=nI (A-T)(ampe- voøng) Goùc quay:   KI 2 c. Ñaëc ñieåm cô caáu ñieän töø: Öu ñieåm:  Chòu quaù taûi toát, nhaïy thaáp. Khuyeát ñieåm:  Thang ño khoâng tuyeán tính.  Ñoä nhaïy thaáp d. Öùng duïng:  Ñöôïc duøng trong lónh vöïc ñieän coâng nghieäp.  Thoâng soá thöôøng: L=1Henry, nhaïy 20/V, F=300A.voøng, ngaãu löïc xoaén: 5% khoái löôïng di chuyeån. 3. Cô caáu ñieän ñoäng: a. Kyù hieäu: Trang 10
  2. b. Caáu taïo: goàm coù 2 cuoän daây coá ñònh vaø di ñoäng noái noái tieáp nhau. Neáu coù loõi saét non cho cuoän daây thì goïi laø saét ñieän ñoäng. Trang 11
  3. c. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Moment quay: Tq  KqI Í I 2 (doøng DC) 1 T  hoaëc Tq  Kq   ií i2 dt  (doøng T 0  AC) Goùc quay:   KI Í I 2 (DC) T K hoaëc (AC) T   ií i2 dt 0 2- 3: THIEÁT BÒ CHÆ THÒ SOÁ. Ñöôïc söû duïng roäng raõi, thuaän lôïi vì ñoïc keát quaû tröïc tieáp. Sô ñoà khoái: Giaûi maõ Chæ thò soá maõ Maõ chæ thò 1. Maõ: laø toå hôïp cuûa caùc tính hieäu logic. Moãi toå hôïp töôïng tröng 1 con soá. Trong ño Trang 12
  4. löôøng, keát quaû ño ñöôïc theå hieän ôû maõ nhò phaân hay thaäp phaân. 2. Chæ thò soá: Hieån thò caùc keát quaû döôùi daïng caùc chöõ soá, chöõ hoaëc ñoà thò. a. Duøng diode phaùt quang: Ñôn giaûn bieåu thò söï kieän naøo ñoù coù xaûy ra hay khoâng. Thoâng thöôøng, I=510mA, U=5V (ñoái vôùi hoï TTL). b. Chæ thò soá duøng ñeøn phoùng ñieän nhieàu cöïc: Caáu taïo: Laø 1 ñeøn neon phoùng ñieän goàm 1 anode vaø 10 catode baèng daây NiCr uoán thaønh caùc chöõ soá töø 09. Khi coù ñieän aùp vaøo giöõa anode vaø cathode naøo ñoù (ñieän aùp khoaûng 250V) soá töông öùng seõ phaùt saùng (quanh sôïi cathode) Trang 13
  5. Hieån thò duøng ñeøn phoùng ñieän nhieàu cöïc coù öu ñieåm laø chöõ soá coù hình daùng ñeïp, saùng nhöng toán ñieän. Ngoaøi ra aùp phaûi lôùn. c. Chæ thò soá duøng led 7 ñoaïn: Moãi thanh saùng ñöôïc baèng diode phaùt quang hay tinh theå loûng Saùng heát: soá 8 Khoâng e: soá 9 Khoâng h: soá 0… Ñoái vôùi tinh theå loûng, doøng raát nhoû khoaûng 0.1A/thanh. Ñoái vôùi diode phaùt quang thì doøng khoaûng 10A/thanh d. Hieån thò maøn hình: nhö maøn hình vi tính. Maøn hình caáp thaáp : 192x280 ñieåm Maøn hình VGA : 640x480 ñieåm Maøn hình SVGA : 1024x768 ñieåm hay 1024x1280 ñieåm… Loaïi hieån thò naøy ta khoâng khaûo saùt ôû ñaây. Trang 14
  6. 3. Caùc maïch giaûi maõ: Nhieäm vuï: phieân dòch töø maõ naøy sang maõ khaùc, nhö bieán ñoåi töø maõ thaäp phaân sang maõ nhò phaân, ñoåi maõ töø maõ nhò phaân sang maõ thaäp phaân… Xeùt cuï theå: bieán ñoåi töø maõ nhò phaân sang chæ thi cuûa led 7 ñoaïn (thaäp phaân). Caùc soá thaäp phaân ñaàu vaøo thöôøng cho döôùi daïng maõ BCD. Ñaàu ra laø maõ cuûa led 7 ñoaïn: Y Y Y Y Y Y Y 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g Ngoaøi ra ñeå hieån thò ñöôïc ña daïng hôn (caùc soá khaùc ngoaøi 09) ngöôøi ta coøn duøng maõ cô soá 8, cô soá 16. Trang 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2