intTypePromotion=1

Bài giảng Lãi suất

Chia sẻ: Nguyễn Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
139
lượt xem
20
download

Bài giảng Lãi suất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ vào thời hnaj của quan hệ tín dụng: Lãi suất ngắn hạn: thời hạn dưới 12 tháng, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, nhu cầu thanh khoản của doanh nghiệp. Lãi suất tín dụng trung hạn: thời hnaj từ 1 năm đến 3 năm. Lãi suất dài hạn: thời hianj 3 năm trở lên, …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lãi suất

 1. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k LÃI SU T
 2. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k C TIÊU C A CH NG •Giúp sinh viên n m c nh ng lý lu n c b n lãi su t (B n ch t lãi su t, các lo i lãi su t, vai trò, nhân t nh h ng … ) •Sinh viên v n d ng vào th c ti n gi i thích s bi n ng lãi su t trên th tr ng •Tìm hi u v c ch u hành lãi su t c a NHNN Vi t Nam
 3. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k I DUNG 1 Khái ni m lãi su t 2 Phân lo i lãi su t 3 u trúc r i ro và c u trúc k h n lãi su t 4 Nhân t nh h ng n lãi su t
 4. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k KHÁI NI M LÃI SU T • Khái ni m l ph n t ng thêm này so v i v n g c ban ug i là lãi su t T '− T . 100 % T Hay lãi su t là giá c c a quy n s d ng v n vay trong m t th i gian nh t nh mà ng i s d ng v n ph i tr cho ng i s h u v n Ti n T Ng i cho vay Ng i i vay Ti n T’
 5. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T 1. C n c vào th i h n c a quan h tín d ng - Lãi su t ng n h n: th i h n d i 12 tháng, áp ng nhu c u v n l u ng, nhu c u thanh kho n c a doanh nghi p. - Lãi su t tín d ng trung h n: th i h n t 1 n m n 3 n m. - Lãi su t dài h n: th i h n t 3 n m tr lên, áp ng nhu v u v v n c nh c a DN
 6. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T Thông th ng LS ng n h n nh n LS dài h n nh ng có khi nào LS ng n n l n h n LS dài n?
 7. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k
 8. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T 2. n c vào tính ch t n nh lãi su t Lãi su t Lãi su t nh th n i u nh c m c a t ng lo i?
 9. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T 3. C n c vào giá tr th c c a lãi su t - Lãi su t danh ngh a: lãi su t tính theo giá tr ti n t vào th i m nghiên c u, là lãi su t ch a lo i tr i t l l m phát. - Lãi su t th c t : Là lãi su t c u ch nh l i cho úng theo nh ng thay i v l m phát, là lãi su t ã tr i t l l m phát. Hi u ng Fisher: i = ire + e Trong ó: i là lãi su t danh ngh a ire là lãi su t th c d ki n e là t l l m phát d ki n
 10. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T 3. C n c vào giá tr th c c a lãi su t => Hi u ng Fisher th hi n t l m t - m t gi a lãi su t danh ngh a và t l l m phát d ki n Ý ngh a: - Lãi su t th c ph n ánh chính xác kho n thu nh p th c t t ti n lãi mà ng i cho vay nh n c c ng nh chi phí th c c a vi c vay ti n. T a ra c các quy t nh u t úng n - Lãi su t th c c s d ng ánh giá bi n ng a các bi n s v mô trong u hành CSTT
 11. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T 4. C n c vào ch th trong quan h tín d ng: 4.1. Lãi su t tín d ng th ng m i Lãi su t áp d ng khi các doanh nghi p cho nhau vay i hình th c mua bán ch u hàng hoá. ng GT hàng - T ng GT hàng hoá bán ch u hoá bán tr ngay x 100% LS TDTM = ng GT hàng hoá bán tr ngay Lãi su t TDTM không c ghi c th trên h p ng Lãi su t TDTM ph thu c vào th i h n, cung - c u hàng hoá mua bán ch u, quan h tín nhi m gi a các DN.
 12. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T 4.2. Lãi su t tín d ng ngân hàng • Quan h NHTM - ch th phi NH - Lãi su t ti n g i: Áp d ng khi ngân hàng tính lãi ph i tr cho các kho n ti n g i vào ngân hàng. - Lãi su t cho vay: áp d ng tính lãi ti n vay mà khách hàng ph I tr cho ngân hàng. - Lãi su t chi t kh u: áp d ng khi ngân hàng cho khách hàng vay d i hình th c chi t kh u các gi y t có giá ch a n h n thanh toán và tho mãn các u ki n chi t kh u theo quy nh
 13. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o Di n bi n lãi su t .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k Vi t Nam
 14. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k Lãi su t huy ng 23/2/08
 15. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T 4.2. Lãi su t tín d ng ngân hàng q Quan h NHTM –NHTM - Lãi su t liên ngân hàng: các ngân hàng áp d ng khi cho nhau vay trên TTLNH + Lãi su t liên NH cn nh h ng ngày + B tác ng b i cung c u v n ti n NHTW và lãi su t TCV c a NHTW - Lãi su t ti n g i: Lãi su t mà NHTM ph i tr cho các kho n ti n i c a NHTM khác g i ngân hàng mình
 16. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T 4.2. Lãi su t tín d ng ngân hàng – Quan h NHTM –NHTW - Lãi su t tái chi t kh u: Lãi su t TCK c tính b ng t l % trên m nh giá GTCG, c kh u tr ngay khi NHTW phát ti n vay cho NHTM - Lãi su t tái c m c th ch p: Lãi su t TCCTC c tính ng t l % trên s ti n cho NHTM vay. => ây là c p lãi su t ch o c a NHTW, C p lãi su t này do NHTW n nh c n c vào m c tiêu c a CSTT trong t ng th i và chi u h ng bi n ng lãi su t th tr ng liên ngân hàng.
 17. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T 4.2. Lãi su t tín d ng ngân hàng § Quan h NHTM –NHTW LS qua êm - Lãi su t ti n g i t i NHTW: áp d ng cho NHTW kho n ti n g i c a các NHTM t i NHTW LS TCCTC - Lãi su t cho vay qua êm: áp d ng NHTW LS LNH cho vay các NHTM trong th i h n ng n. ⇒ p lãi su t ch nh h ng lãi su t LS TCK liên NH, nó nh t hi ng thông báo cho th tr ng v t chính sách ti n t LS TG t i c áp d ng trong t ng lai. NHTW - Lãi su t c n: Do NHTW nh, c các ngân hàng s ng làm c n c nh m c lãi su t kinh doanh c a mình.
 18. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k LÃI SU T VI T NAM
 19. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k LÃI SU T VI T NAM Di n bi n lãi su t ch o 2008 - 2009
 20. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I LÃI SU T • Câu h i: p Vì sao lãi su t tái chi t kh u th ng nh h n lãi su t chi t kh u? p Phân bi t lãi su t tái chi t kh u, lãi su t chi t kh u, lãi su t liên ngân hàng? M i quan h gi a chúng?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2