intTypePromotion=1

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 12 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
6
download

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 12 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 12 Cung cầu tiền do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: cầu tiền, cung tiền, quan hệ cung cầu tiền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 12 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Bài giảng LTTCTT<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> I. CẦU TIỀN<br /> II.CUNG TIỀN<br /> III.QUAN HỆ CUNG CẦU TIỀN<br /> <br /> ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> I. CẦU TIỀN<br /> 1. Khái niệm mức cầu tiền<br /> 2. Các học thuyết về cầu tiền<br /> 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền tệ<br /> <br /> 2. Các học thuyết về cầu tiền<br /> a. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa K.Marx<br /> b. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Fisher<br /> c. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa tröôøng phaùi<br /> Cambridge<br /> d. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Keynes<br /> e. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä hieän ñaïi cuûa Friedman<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 1. Khái niệm<br /> Cầu tiền tệ là số lượng tiền cần thiết<br /> phục vụ cho lưu thông hàng hóa, dịch<br /> vụ và cất giữ tài sản trong nền kinh tế<br /> trong một thời kỳ nhất định.<br /> <br /> a. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa K.Marx<br /> <br /> (1818 -1883)<br /> <br /> Laø ngöôøi saùng laäp Chuû nghóa xaõ hoäi<br /> khoa hoïc.<br /> Taùc phaåm noåi tieáng: Boä Tö baûn,<br /> Tuyeân ngoân Ñaûng Coäng Saûn, Choáng<br /> Ñuyrinh…<br /> Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä ñöôïc ñeà<br /> caäp trong quyeån 1 Tö baûn.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng LTTCTT<br /> <br /> a. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa K.Marx<br /> <br /> (1818 -1883)<br /> <br /> Noäi dung cuûa Quy luaät löu thoâng tieàn teä:<br /> Khoái löôïng tieàn caàn thieát cho löu thoâng phuï thuoäc<br /> vaøo toång giaù caû haøng hoaù dòch vuï ñang löu thoâng<br /> vaø voøng quay bình quaân cuûa tieàn teä trong moät thôøi<br /> gian nhaát ñònh<br /> <br /> Möùc caàu tieàn teä ñaày ñuû<br /> <br /> Md <br /> <br /> H  BT  BC  DH<br /> V<br /> <br /> Möùc caàu tieàn toång quaùt<br /> <br /> Md <br /> <br /> P.Y H<br /> <br /> V<br /> V<br /> <br /> Md: möùc caàu tieàn teä<br /> V: soá voøng quay bình quaân cuûa ñoàng tieàn trong löu thoâng<br /> P: giaù caû haøng hoaù dòch vuï<br /> Y: toång saûn phaåm haøng hoaù, dòch vuï<br /> H = P.Y: toång giaù trò haøng hoaù, dòch vuï<br /> <br /> b. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Fisher<br /> (1867 -1947)<br />  Laø nhaø kinh teá hoïc ngöôøi Myõ, ñaïi<br /> dieän cuûa hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä<br /> taân coå ñieån<br /> <br /> BT: toång giaù trò caùc khoaûn thanh toaùn buø tröø<br /> <br />  Taùc phaåm noåi tieáng: “Söùc mua cuûa<br /> tieàn teä” xuaát baûn naêm 1911<br /> <br /> BC: toång giaù trò haøng hoaù mua baùn chòu trong kyø chöa<br /> ñeán haïn thanh toaùn<br /> <br />  Laø ngöôøi tìm ra moái quan heä giöõa laõi<br /> suaát vaø laïm phaùt<br /> <br /> DH: toång giaù trò haøng hoaù mua baùn chòu kyø tröôùc vaø ñaõ<br /> ñeán haïn thanh toaùn trong kyø naøy<br /> <br /> c. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa tröôøng phaùi<br /> Cambridge<br /> <br /> Quan ñieåm chính<br /> Möùc caàu tieàn laø haøm soá cuûa thu nhaäp, laõi suaát khoâng<br /> aûnh höôûng ñeán caàu tieàn.<br /> <br /> Md <br /> <br /> P.Y<br /> V<br /> <br /> V: toác ñoä löu thoâng tieàn teä (laø moät haèng soá)<br /> <br />  Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa tröôøng phaùi<br /> Cambridge ñöôïc thöïc hieän bôûi moät nhoùm caùc nhaø<br /> kinh teá hoïc thuoäc tröôøng ñaïi hoïc Cambridge ôû Anh<br />  Caùc ñaïi dieän cuûa tröôøng phaùi naøy: Alfred Mashall,<br /> Arthur Cacil Pigou, John Maynard Keynes.<br /> <br /> Md: phuï thuoäc vaøo thu nhaäp danh nghóa P.Y<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng LTTCTT<br /> <br /> d. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Keynes<br /> (1883 – 1948)<br /> <br /> Quan ñieåm chính<br /> Caàu tieàn teä laø haøm soá cuûa thu nhaäp vaø laõi<br /> suaát. Toác ñoä löu thoâng tieàn teä khoâng phaûi laø<br /> haèng soá.<br /> <br /> M d  k.PY<br /> <br />  Taùc<br /> <br /> phaåm noåi tieáng: “Lyù thuyeát<br /> toång quaùt veà vieäc laøm, laõi suaát vaø<br /> tieàn teä”<br /> <br />  Laø ngöôøi khai sinh ra kinh teá<br /> hoïc vó moâ hieän ñaïi<br /> <br /> Caùch giaûi thích cuûa tröôøng phaùi Cambridge veà aûnh<br /> höôûng cuûa laõi suaát ñeán caàu tieàn?<br /> <br /> Quan ñieåm chính<br /> <br /> d. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Keynes<br /> <br />  V khoâng phaûi laø moät haèng soá vaø coù moái töông quan<br /> <br /> thuaän vôùi laõi suaát.<br /> <br />  Mức cầu tieàn teä laø haøm soá cuûa thu nhaäp vaø laõi suaát<br /> <br /> Md <br /> <br /> P .Y<br /> V<br /> <br />  Taïi sao Md phuï thuoäc tyû leä nghòch vôùi<br /> laõi suaát?<br /> Taïi sao toác ñoä löu thoâng tieàn teä khoâng<br /> phaûi laø haèng soá ?<br /> <br /> Md<br />  f (i, Y )<br /> P<br /> ,<br /> <br /> Taïi sao Md phuï thuoäc tyû leä nghòch vôùi laõi suaát?<br /> <br /> Phaùt trieån môùi trong hoïc thuyeát cuûa Keynes<br /> Do William Baumol vaø James Tobin thöïc hieän<br /> <br /> Ñoäng cô<br /> giao dòch<br /> <br /> Caàu giao dòch tyû leä thuaän<br /> vôùi thu nhaäp<br /> <br /> Ñoäng cô<br /> döï phoøng<br /> <br /> Caàu döï phoøng tyû leä thuaän<br /> vôùi thu nhaäp<br /> <br /> Ñoäng cô<br /> ñaàu cô<br /> <br /> Caàu ñaàu cô tyû leä nghòch<br /> vôùi laõi suaát<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> Khi laõi suaát taêng soá tieàn maët ñöôïc naém giöõ cho muïc<br /> ñích giao dòch giaûm, toác ñoä löu thoâng tieàn teä taêng leân.<br /> Hay caàu giao dòch cuõng tyû leä nghòch vôùi laõi suaát<br /> Khi laõi suaát taêng laøm taêng chi phí cô hoäi cho vieäc naém<br /> giöõ tieàn döï phoøng neân soá dö tieàn döï phoøng giaûm. Hay<br /> caàu döï phoøng cuõng tyû leä nghòch vôùi laõi suaát.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng LTTCTT<br /> <br /> e. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Milton Friedman<br />  Friedman (1912 – 2006), ñaït giaûi Nobel<br /> 1976, thuoäc tröôøng phaùi tieàn teä hieän ñaïi.<br /> <br />  Taùc phaåm noåi tieáng “ Lyù thuyeát soá löôïng<br /> tieàn teä: moät caùch nhìn môùi” 1956.<br /> <br /> Quan ñieåm chính cuûa Friedman<br />  Tốc ñoä löu thoâng tieàn teä khoâng phaûi laø haèng<br /> soá<br />  Caàu tieàn teä laø haøm soá cuûa thu nhaäp vaø lôïi töùc<br /> döï tính cuûa nhöõng taøi saûn khaùc so vôùi lôïi töùc<br /> döï tính cuûa tieàn<br /> <br /> Md <br /> <br /> P.Y<br /> V<br /> <br /> Quan ñieåm chính cuûa Friedman<br /> <br /> Haøm caàu tieàn<br /> <br /> <br /> <br /> Md<br />  f Y, rb_ rm , re  rm ,  e _ rm<br /> <br /> _<br /> +<br /> P<br /> <br /> <br /> <br />  Y: Thu nhaäp thöôøng xuyeân döï tính<br /> <br />  rm : lôïi töùc döï tính veà tieàn maët<br />  rb : lôïi töùc döï tính veà traùi phieáu<br />  re : lôïi töùc döï tính veà voán coå phaàn thöôøng<br />  e : tyû leä laïm phaùt döï tính<br /> <br /> 3. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán caàu tieàn theo<br /> quan ñieåm hieän ñaïi<br /> a. Thu nhaäp vaø nhu caàu giao dòch thanh toaùn<br /> b. Chi phí cô hoäi cuûa vieäc giöõ tieàn<br /> c. Taâm lyù, thoùi quen vaø sôû thích cuûa ngöôøi daân<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br />  Friedman chia taøi saûn laøm 3 nhoùm: traùi phieáu, coå<br /> phieáu vaø haøng hoùa. Ñoäng cô naém giöõ caùc taøi saûn<br /> naøy laø lôïi töùc döï kieán thu ñöôïc töø moãi taøi saûn so vôùi<br /> lôïi töùc döï kieán thu ñöôïc töø tieàn (laõi suaát ngaân haøng<br /> vaø quy moâ dòch vuï ngaân haøng cung caáp cho khaùch<br /> haøng)<br />  Lôïi töùc döï kieán thu ñöôïc töø traùi phieáu cao hôn lôïi<br /> töùc thu ñöôïc töø tieàn moïi ngöôøi seõ naém giöõ traùi<br /> phieáu -> caàu tieàn giaûm, V taêng.<br />  Toác ñoä löu thoâng khoâng phaûi laø haèng soá nhöng coù<br /> theå döï baùo ñöôïc V = Y/f(i,Y)<br /> <br /> II. CUNG TIỀN<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> Khái niệm mức cung tiền<br /> Các phép đo cung tiền tệ<br /> Quá trình cung ứng tiền tệ<br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến cung tiền tệ<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài giảng LTTCTT<br /> <br /> 1. Khái niệm mức cung tiền<br /> Mức cung tiền tệ là số lượng tiền tệ<br /> thực tế được cung ứng vào trong lưu<br /> thông trong một thời kỳ nhất định<br /> <br /> Các phép đo lượng tiền cung ứng:<br /> Phép đo tiền hẹp M1<br /> Phép đo tiền rộng M2<br /> Phép đo tiền mở rộng M3<br /> Phép đo tiền tài sản M4 (L)<br /> <br /> 2. Các phép đo mức cung tiền<br />  Khối cung tiền M1 (phép đo tiền hẹp)<br /> <br /> M1 = M0 + D<br /> MS = M0 + D<br /> M0: tiền mặt ngoài ngân hàng<br /> D: tiền gửi tài khoản thanh toán của cá nhân, tổ<br /> chức hiện có ở các ngân hàng.<br /> <br /> 2. Các phép đo mức cung tiền<br /> <br /> 2. Các phép đo mức cung tiền<br /> <br /> Khối cung tiền M2 (phép đo tiền rộng)<br /> <br /> Khối cung tiền M4 (phép đo tiền tài sản)<br /> <br /> M2 = M1 + T<br /> T: các tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn.<br /> <br /> MS = M0 + D + T<br /> <br /> M4 = M3 + S<br /> S: Chứng khoán ngắn hạn có tính lỏng cao<br /> [<br /> <br /> MS = M0 + D + T + K + S<br /> <br /> Khối cung tiền M3 (phép đo tiền mở rộng)<br /> <br /> M3 = M2 + K<br /> K: tiền gửi của các định chế tài chính khác<br /> <br /> MS = M0 + D + T + K<br /> <br /> Phép đo mức cung tiền của FED<br /> Khối cung tiền M2 (phép đo tiền rộng) gồm:<br />  M1<br />  Tiền gửi có kỳ hạn, số lượng nhỏ<br />  Đô la Châu Âu (Eurodollars) có kỳ hạn ngắn<br />  Hợp đồng mua lại qua đêm<br /> <br /> 3. Quaù trình cung öùng tieàn teä<br /> 3.1 Ngaân haøng trung öông<br /> Cung öùng tieàn maët<br /> 3.2 Ngaân haøng thöông maïi<br /> Taïo buùt teä<br /> <br />  Cổ phần quỹ tương trợ thị trường tiền tệ (phi tổ<br /> chức)<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản