intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Thuế: Chương 1 - Lê thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

120
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Thuế - Chương 1: Tổng quan về thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử hình thành thuế, bản chất của thuế, chức năng của thuế, các nguyên tắc của thuế, phân tích tác động của thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Thuế: Chương 1 - Lê thị Bích Thảo

 1. CH NG 1 T NG QUAN V THU 1
 2. Ngu n gốc c a thueá 1.1 Lịch sử hình thành Thu 1.1.1 Lịch sử phát triển loài ng ời có 5 hình thái xã hội: XH Chi m XH Công xã hữu nô l XH Phong ki n nguyên th y T b n ch nghĩa Ch nghĩa xư hội 2
 3. Khaùi nieäm veà thueá 1.1.2 Các hình th c động viên ngu n thu ngân sách - Quyên góp c a dân - Vay c a dân - Dùng quy n lực Nhà n ớc bắt buộc dân đóng góp 3
 4. Ngu n gốc c a thueá 1.1.3 Ngu n gốc hình thành Thu ra đời, t n t i, phát triển cùng với sự xu t hi n, t n t i và phát triển c a nhà n ớc Thu gắn bó chặt ch với nhà n ớc Thu do nhà n ớc t o ra và đ ợc sử d ng để thực hi n các m c tiêu c a nhà n ớc 4
 5. 1.2 B N CH T C A THU : 1.2.1 Tính chất bắt buộc + Thuế là một phần thu nhập của các tầng lớp dân cư bắt buộc ph i nộp cho Nhà nước + Để đ m b o thu được thuế Nhà nước ph i sử dụng quyền lực chính trị bắt buộc người nộp thuế chuyển giao một phần thu nhập cho Nhà nước. 1.2.2 Thuế không hoàn trả một cách trực tiếp + Nộp thuế cho NN là một nghĩa vụ theo luật định của NNT và họ không có quyền đòi hỏi sự hoàn tr trực tiếp hay gián tiếp từ Chính phủ. + Nhưng các kho n chi phúc lợi xã hội được tài trợ từ thuế sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân
 6. 1.2.3 Dùng cho chi tiêu công Tổng số thu về thuế, được đưa vào NSNN và cân đối chung nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu trên nhiều lĩnh vực kinh tế XH. Các kho n chi tiêu công rất có ích cho XH và chủ yếu được tài trợ từ thuế.
 7. 1.3 KHÁI NI M V THU Thu là kho n đóng góp bắt buộc của pháp nhân, thể nhân cho Nhà nước theo mức độ và thời h n được pháp luật quy định, không mang tính chất hoàn tr trực tiếp, nhằm sử dụng cho mục đích chung của toàn xã hội. (quốc phòng, y tế..) VD: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế XNK… • Phí là kho n thu nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ công cộng. VD: phí giao thông, phí cầu đường, …. • L phí là kho n thu gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chính. Ví dụ: lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng, lệ phí hải quan…
 8. 1.4 Ch c năng c a thu • Phân phối và phân phối l i: Huy động thu nhập Quốc dân dưới hình thức tiền tệ vào ngân sách nhà nước Thực hiện chi tiêu hàng hóa công cộng 8
 9. 1.4 Ch c năng c a thu • Ch c năng đi u ti t kinh t : Thuế là 1 tác nhân tích cực của quá trình tái s n xuất Thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế T o điều kiện tăng thu nhập => Mở rộng ph m vi tác động của chức năng phân phối và phân phối l i 9
 10. 1.5 Các nguyên tắc c a thu • Nguyên tắc công bằng: - Lợi ích được hưởng - Kh năng chi tr : + Công bằng ngang + Công bằng dọc • Nguyên tắc hiệu qu : - Hiệu qu đối với nền kinh tế - Hiệu qu đối với số thu ngân sách nhà nước. • Nguyên tắc khác: - Tính ổn định - Đơn gi n - Thuận lợi - Chi phí qu n lý và chấp hành thuế hợp lý 10
 11. Phơn tích tác động c a thu 1.6 Phân tích tác động c a thu 1.6.1 Thu đánh trên hàng hóa, dịch v - Thuế đánh vào người mua - Thuế đánh vào người bán 1.6.2 Phúc lợi c a ng ời tham gia thị tr ờng - Thuế biến d ng thị trường, gây ra mất mát vô ích làm gi m tổng phúc lợi của nền kinh tế - Những yếu tố quyết định mất mát vô ích 11
 12. - Thu đánh vƠo ng ời mua Hình 1: Người mua ph i tr thêm một số tiền khi mua hàng hóa Giá T = 350 S 7.200 C A 7.000 (P0) 6.850 (P1) B D0 D1 Q1 Q0 L ợng P0: CP ch a đánh thu (hình 1) CP đánh thu 5% (hình 1) 12
 13. - Thu đánh vƠo ng ời bán Hình 2: Giá S1 S0 C 7.200 (P1) T = 350 A 7.000 (P0) 6.850 B D0 D1 Q1 Q0 L ợng P0: CP ch a đánh thu (hình 2) CP đánh thu 5% (hình 2) 13
 14. Phơn tích tác động c a thu Ví d Cho các ph ng trình cung, cầu c a một lo i hƠng hóa nh sau: P = - QD + 125 P = 3/2QS + 15 1. Hưy xác định giá vƠ l ợng cơn bằng khi chính ph ch a đánh thu 2. N u chính ph đánh thu 5đ/1 đvhh. Hưy cho bi t ai lƠ ng ời chịu thu ? Bao nhiêu? 14
 15. Kinh t học vƠ thu quan Thu tác động vƠo th ng m i quốc t * Cơn bằng th ng m i tự do * Cơn bằng có thu quan * Thi t h i vƠ lợi ích c a thu quan * Những l p lu n tốt, x u v thu quan 15
 16. * Cơn bằng th ng m i tự do Hình 3: nh hưởng của thuế quan Thị trường về ôtô Giá SS E F Giá th giới + thu quan £ 12.000 A B £ 10.000 Giá th giới C I H G DD Qs Qs’ Qd’ Qd L ợng * Cơn bằng có thu quan CP đánh thu 20% (hình 1) 16
 17. * Thi t h i vƠ lợi ích c a thu quan Hình 4: Thi t h i và phúc lợi c a thu quan Giá SS L E F Giá th giới + thu quan £ 12.000 Doanh thu J C A thu quan B G £ 10.000 Giá th giới I H DD Qs Qs’ Qd’ Qd L ợng * Cơn bằng có thu quan CP đánh thu 20% (hình 1) 17
 18. * Những l p lu n tốt v thu quan • nh hưởng giá thế giới • Lối sống • H n chế hàng xa xỉ • Quốc phòng • Các ngành non trẻ • Doanh thu • Chính sách thương m i chiến lược • Bán phá giá 18
 19. * Những l p lu n không tốt v thu quan • Lao động rẻ • Lợi ích tập trung • Chi phí phân tán • Thuế quan và trợ cấp 19
 20. 1.7 VAI TRÒ C Khaùi A THU nieäm veà thueá Huy động ngu n lực tài chính cho nhà n ớc: Để t o ra nguồn lực vật chất cho mình, Nhà nước có thể sử dụng nhiều cách khác nhau: - Phát hành tiền - Phát hành trái phiếu - Bán 1 phần tài sản quốc gia. - Thu từ thuế. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2