intTypePromotion=1

Bài giảng Thuế quốc tế

Chia sẻ: Nguyen Duc Toan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
396
lượt xem
99
download

Bài giảng Thuế quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng thuế quốc tế', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế quốc tế

 1. Thuế quốc tế TS. Phan Hữu Nghị Khoa Ngân hàng Tài chính - ĐHKTQD
 2. Mục tiêu môn học Giíi thiÖu c¸c vÊn ® chñ yÕu mµ mçi quèc gia Ò ph¶i quan t© khi thiÕt kÕ c¸c nguyªn t¾c m thuÕ quèc tÕ cña minh ® sao cho c¸c Ó nguyªn t¾c nµy phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c vµ tËp qu¸n thuÕ quèc tÕ phæ biÕn, nhÊt lµ c¸c nguyªn t¾c cña c¸c n­íc cã quan hÖ th­¬ ng m¹i vµ ® t­ chñ yÕu. Çu Đång thêi còng giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÊn ® thuÕ Ò quèc tÕ cña ViÖt nam: HiÖp ® Þnh thuÕ – Ph¸ gi¸ chuyÓn gi¸
 3. Chương 1: Tổng quan về thuế quốc tế khái niệm cơ bản  Các  Mục tiêu thuế quốc tế đối với mỗi nước  Các nguyên tắc thuế quốc tế
 4. Các khái niệm cơ bản  Thuế quốc tế Kh¸i niÖm vÒ "thuÕ quèc tÕ" hay nãi mét c¸ch chÝnh x¸c h¬ "luËt thuÕ n cã tÝnh chÊt quèc tÕ" ® sö dông ® ph¶n ¸nh c ¸c khÝ a c¹nh què c ­îc Ó tÕ cña luËt thuÕ cña c¸c què c gia . Nhin chung, luËt thuÕ cña mçi quèc gia ® ® x© dùng trªn c¬ së ® Òu ­îc y Æc quyÒn cña quèc gia ® ã vµ phÇn lín kh«ng mang ý nghÜa quèc tÕ. Theo tõ ® iÓn thuËt ng÷thuÕ quèc tÕ, kh¸i niÖm thuÕ quèc tÕ ® ® ­îc Þnh nghÜa nh­ sau: "VÒ mÆt truyÒn thèng, thuÕ quèc tÕ lµ kh¸i niÖm ® Ó chØ c¸c c¸c qui ® Þnh cña hiÖp ® Þnh thuÕ nh»m gi¶m bít viÖc ® ¸nh thuÕ trïng quèc tÕ. Trong mét ph¹m vi r«ng h¬ thuÕ quèc tÕ bao n, gåm c¸c qui ® Þnh luËt ph¸p cña néi luËt xö lÝ ® víi thu nhËp cã èi nguån n­íc ngoµi cña ® t­îng c­ tró (thu nhËp toµn cÇu) vµ thu nhËp èi cã nguån trong n­íc cña ® t­îng kh«ng c­ tró èi
 5. Các khái niệm cơ bản Nơi cư trú đối với cá nhân   Cơ sở thường trú với tổ chức (Doanh nghiệp) - Thành lập ở đâu? -Trụ sở điều hành? – Nơi ra quyết định  Nguồn thu nhập: Nguyên tắc đánh thu ế theo ngu ồn phát sinh thu nhập: Địa điểm phát sinh hoạt động thương mại và có thu nhập – Nước tiếp nh ận được quyền đánh thuế trước.  Nơi xuất xứ; Quốc gia vùng lãnh thổ đầu t ư ra n ước ngoài.  Điểm đến
 6. Mục tiêu thuế quốc tế đối với mỗi nước Yêu cầu: Để đạt được mục tiêu cần có sự phối hợp giữa các quốc gia.  Có sự phân chia công bằng giữa các quốc giá về nguồn phát sinh tư các giao dịch: Đảm bảo nguồn thu nội địa- Hạn chế ảnh hưởng đối với với thu nội địa từ cam kết quốc tế.  Đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế: - Tăng khả năng cạnh tranh của kinh tế trong nước (Hiệp ước Kyoto). Hạn chế xuất khẩu vốn và công ăn việc làm: Chính sách làm nghèo hàng xóm - Trung lập đối với xuất khẩu nhập khẩu vốn: Tránh gay thiệt h ại cho Cty Đa quốc gia khi đầu tư ra nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.
 7. Các nguyên tắc thuế quốc tế - tác động dến cân bằng thị trường vốn và TT hàng hóa Nguyên tắc nguồn: Tránh các tranh chấp và khó  khăn trong việc quản lý nguồn thu nhập phát sinh – Nguyên tắc chung đánh thuế: Dòng tiền?  Nguyên tắc cư trú: xung đột luon xảy ra: Có th ể đánh theo quốc tịch.  Nguyên tắc kết hợp nguồn và và cư trú. Ví dụ: Sống tại nước A làm việc tại nước B??? Một số vùng lãnh thổ không thu thuế, không thu đ ủ thuế để theo đuổi các lợi ích và mục đích khác.
 8. Chương 2: Đánh trùng thuế và biện pháp tránh đánh trùng thuế Nguyên nhân trùng thuế -- -- Tác hại trùng thuế -- Các biện pháp tránh đánh trùng thuế
 9. Khái niệm иnh thuÕ trïng què c tÕ [1]1 lµ hiÖn t­îng hai hoÆ c  n hiÒu què c gia (vïng l·nh thæ ) cïng ¸p dông c¸c lo¹i thuÕ t­¬ng tù trªn cïng m é t kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ hoÆ c tµi s ¶n chÞu thuÕ cña cïng m é t ®è i t­îng n é p thuÕ trong cïng m é t thê i kỳ tÝ nh thuÕ. [1] ViÖc dïng thuËt ngữ "® thuÕ trïng quèc tÕ " ¸nh ë ® y ® ph© biÖt víi ® thuÕ trïng x¶y ra trong ©Ó n ¸nh khi thiÕt kÕ luËt thuÕ thu nhËp t¹i mèi n­íc trong quan hÖ giữa lîi nhuËn, cæ tøc vµ thu nhËp cña cæ ® «ng mµ kh«ng thuéc ph¹m vÞ cña bµi nµy.
 10. Nguyên nhân trùng thuế  Cư trú trùng: Hai quốc gia đều coi công dân hay tổ chức đó là đối tượng đánh thuế.  Trùng nguồn (Xung đột nội luật)  Cạnh tranh nguồn và nơi cư trú: Một nước coi là nguồn một nước coi là cư trú  Điều chỉnh lợi nhuận (thuế trùng về kinh tế): quy định về điều chỉnh chi phí phát sinh nghĩa vụ thuế.
 11. Tác hại của trùng thuế Đối với nước đầu tư (nước phát triển)  - Mçi c«ng ti ® quèc gia ngµy nay cã thÓ triÓn khai ho¹t ® ë a éng nhiÒu n­íc h¬ mäi thêi k×tr­íc ® (ThÝ dô: Google, Apple). n ã. - Sè l­îng c¸c c«ng ti ® quècgia cã doanh thu hµng năm h¬ 200 a n tØ USD (nghÜa lµ b»ng víi GDP cña c¶ New Dealand vµ Papur New Guinea c«ng l¹i) cã xu h­íng ngµy cµng tăng. - 100 c¸c c«ng ti ® quèc gia hµng ® hiÖn nay ® a Çu ang së hưu 36% tµi s¶n cña thÕ giíi. -Hơn mét nöa trong tæng sè giao dÞch mua b¸n toµn cÇu hiÖn nay lµ giao dÞch mua b¸n trong néi bé c¸c c«ng ti ® quèc gia. a Đối với nước tiếp nhận đầu tư: Đang phát triển 
 12. Các biện pháp tránh đánh trùng thuế Các phương thức tránh đánh thuế trùng  Phương thức đơn phương: - Phương thức song phương: hơn 2000 hiệp định - Các biện pháp tránh đánh trùng thuế  Miễn thuế - Khấu trừ thuế - Trừ chi phí (Coi thuế như môt khoản phí) - Khoán thuế -
 13. Chương 3: Hiệp định thuế Khái niệm: Là văn bản ký kết giữa các quốc gia  nhằm phân định quyền và nghĩa vụ mỗi bên đối với thuế trực thu của các tổ chức, cá nhân. (Đối tượng thuế)  Khái quát chung về Hiệp định thuế - Bản chất của hiệp định thuế + Quan hệ hiệp định với nội luật: Tùy từng quốc gia mà được quy định trong nội luật hay hiến pháp. Giá trị pháp lý cao hơn luật. + Phạm vi áp dụng: Tất cả các loại thu nhập và tùy thuộc vào nhà nước 1 cấp hay 2 cấp
 14. Khái quát chung về Hiệp định thuế Các mục tiêu của hiệp định: - + Tránh đánh trùng + Chống lại trốn lậu thuế ( Ví dụ chuyển lợi nhuaajj v ề nước hoàn thuế không khai?) + Không phân biệt đối xử: Bình đẳng giữa đối tượng cư trú và không cư trú: Thuế nhà th ầu?? + Có cơ chế giải quyết tranh chấp: là Hiệp định - Mẫu hiệp định và diễn giải hiệp định - Giải thích hiệp định.
 15. Nội dung cơ bản của hiệp định thuế Nh× chung, mét hiÖp ® n Þnh thuÕ dï d­îc kÝ kÕt trªn c¬së MÉu  OECD. MÉu UN hay MÉu riªng cña c¸c quèc gia ® ph¸n bao giê µm còng bao gåm 7 Ch­¬ víi kho¶ng 28-30 ĐiÒu (Xem chi tiÕt Phô ng lôc 1) ® kÕt cÊu víi c¸c phÇn nh­ sau: ­îc PhÇn c¸c ® Þnh nghÜa c¬b¶n cña HiÖp ® Þnh gåm 2 ch­¬ ®ng Çu  víi 5 ĐiÒu PhÇn ph© chia quyÒn ® thuÕ ® víi mét sè loai thu nhËp c¬ n ¸nh èi  b¶n gåm 16-17 ĐiÒu cña Ch­¬ III. Tr­êng hîp cac sn­íc kÝ kÕt c¶ ng thuÕ ® víi tµi s¶n thi sÏ cã thªm mét ĐiÒu cña Ch­¬ IV. èi ng PhÇn qui ® Þnh c¸c biÖn ph¸p tr¸nh ® thuÕ hai lÇn gåm 1 ĐiÒu ¸nh  cña Ch­¬ V.ng PhÇn mét sè c¸c qui ® Þnh ® Æc biÖt gåm 3 ĐiÒu cña Ch­¬ VI. ng  P hÇn nµy gi¶i quyÕt c¸c vÊn ® vÒ kh«ng ph© biÖt ® xö, trao Ò n èi ® th«ng tin vµ thñ tôc tho¶ thuËn song ph­¬ æi ng. PhÇn HiÖu lùc vµ kÕt thóc hiÖp ® Þnh gåm 2 Điªu cña Ch­¬ VII. ng  Điều 23: Các biện pháp tránh đánh trùng thuế 
 16. Chương 4: Chuyển giá quốc tế 1. Khái niệm Chuyển giá được hiểu là việc thực hiện chính sách giá đối với hàng  hóa, dịch vụ và tài sản được chuyển dịch giữa các thành viên trong tập đoàn không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp của các công ty đa quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Ví dụ:  Doanh nghiệp A sản xuất chip bán d ẫn Công suất 10tr chip/ năm Giá thành 1 chíp 42,5$ Chi phí vận hành, quản lý doanh nghi ệp 15tr $/năm Doanh nghiệp xuất khẩu, bán cho doanh nghi ệp liên k ết trong cùng t ập đoàn v ới giá 44$/sp  Có thể nói, hiện tượng chuyển giá được đưa ra không hoàn toàn chuẩn  mực, trong từng trường hợp cụ thể, ta mới có thể chỉ ra hiện tượng chuyển giá năm ở đâu trong một chuỗi các giao dịch liên kết và được thực hiện tại khâu nào 2. Nguyên tắc xác định giá chuyển nhượng Giao dịch độc lập
 17. NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH CHUYỂN GIÁ Cần: Sự hình thành các công ty (tập đoàn) đa qu ốc  gia (Mutinationals hoặc Multi Nations Company - MNC) Đủ: Khác nhau về thuế suất và cấu trúc thu ế suất  giữa các quốc gia trên thế giới Sự ưu đãi về thuế suất khác nhau giữa các nước  Do hạn chế của kiểm soát việc chuyển lợi nhuận ra  nước ngoài Thông qua hình thức chuyển giá để thôn tính và chi  phối toàn bộ doanh nghiệp khi tham gia liên doanh
 18. CÁC PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIÁ đầu tư  Khâu sản xuất  Khâu thương mại  Khâu
 19. Ví dụ: Một cty MNC có hai cty con là: A, B đặt tại 2 nước khác nhau - Trường hợp 1: Cty con A sản xuất và bán cho cty con B 100 sp, 16USD/sp. Cty con B bán ra thị trường 22USD/sp. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại nước của công ty con A: 25%, tại công ty con B: 40%. Chi phí sản xuất của công ty con A: 10USD/sp - Trường hợp 2: Cty A bán cho cty B với giá chuyển nhượng cao hơn là 20USD/sp, các điều kiện khác không đổi
 20. Cty A CTy B Toàn MNC TH1 TH2 TH1 TH2 TH1 TH2 Doanh thu 1600 2000 2200 2200 3600 4200 Chi phí 1000 1000 1600 2000 2600 3000 Lợi nhuận trước thuế 600 1000 600 200 1200 1200 Thuế thu nhập phải 150 250 240 80 390 330 nộp (A: 25%, B: 40%) Lợi nhuận sau thuế 450 750 360 120 810 870

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản