intTypePromotion=1

Bài tập Phân tích hoạt động kinh tế - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
362
lượt xem
37
download

Bài tập Phân tích hoạt động kinh tế - ĐH Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập Phân tích hoạt động kinh tế tổng hợp bài tập của 6 chương và bài tập trắc nghiệm nhằm giúp các bạn ôn tập và nắm phương pháp giải bài tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Phân tích hoạt động kinh tế - ĐH Phạm Văn Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> BÀI TẬP<br /> MÔN:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG<br /> KINH TẾ<br /> (Dùng cho đào tạo tín chỉ)<br /> <br /> Người biên soạn: Th.S Nguyễn Thị Phương Hảo<br /> <br /> Lưu hành nội bộ - Năm 2015<br /> 0<br /> <br /> BÀI TẬP CHƯƠNG 1<br /> Bài 1: Số liệu tại một doanh nghiệp như sau:<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Kế hoạch<br /> <br /> Thực hiện<br /> <br /> 1. Chi phí lương (triệu đồng)<br /> <br /> 100<br /> <br /> 110<br /> <br /> 2. Doanh thu tiêu thụ (triệu đồng)<br /> <br /> 1.000<br /> <br /> 1.200<br /> <br /> Yêu cầu: Hãy phân tích tình hình chi phí tiền lương của doanh nghiệp. Hãy<br /> cho biết so với kế hoạch doanh nghiệp đã tiết kiệm hay lãng phí chi phí tiền lương?<br /> Bài 2: Có số liệu về chi phí vật liệu để sản xuất một loại sản phẩm tại một<br /> doanh nghiệp như sau:<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Kế hoạch<br /> <br /> Thực hiện<br /> <br /> Chênh lệch TH/KH<br /> <br /> Số lượng sản phẩm (cái)<br /> <br /> 1.000<br /> <br /> 1.200<br /> <br /> +200<br /> <br /> Mức tiêu hao vật liệu (kg)<br /> <br /> 10<br /> <br /> 9,5<br /> <br /> -0,5<br /> <br /> Đơn giá vật liệu (đồng)<br /> <br /> 50<br /> <br /> 55<br /> <br /> +5<br /> <br /> Yêu cầu:<br /> 1. Áp dụng phương pháp thích hợp, hãy xác định mức độ ảnh hưởng của từng<br /> nhân tố đến tình hình biến động chi phí nguyên vật liệu thực hiện so với kế hoạch<br /> của doanh nghiệp.<br /> 2. Nhận xét ảnh hưởng của từng nhân tố và xác định mức chi phí nguyên vật<br /> liệu lãng phí (tiết kiệm)<br /> 3. Đề xuất các biện pháp phù hợp có thể áp dụng để tiết kiệm chi phí nguyên<br /> vật liệu trong kỳ kinh doanh tiếp theo<br /> Bài 3: Bằng phương pháp thích hợp, hãy xác định mức độ ảnh hưởng của<br /> các nhân tố đến tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu lợi nhuận tiêu thụ một loại<br /> sản phẩm được xác định bởi công thức:<br /> LN  Q  ( P  VC )  TFC<br /> <br /> Trong đó: LN: lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm<br /> Q: khối lượng sản phẩm tiêu thụ<br /> P: đơn giá bán sản phẩm<br /> VC: biến phí đơn vị sản phẩm<br /> TFC là tổng định phí<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài 4: Căn cứ vào tài liệu sau, hãy phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân<br /> tố đến chỉ tiêu lợi nhuận, căn cứ vào công thức: LN  Q  ( P  VC )  TFC<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> 1. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ (Q) Sản phẩm<br /> <br /> Kế hoạch Thực tế<br /> 1.000<br /> <br /> 1.200<br /> <br /> 2. Biến phí đơn vị sản phẩm (V)<br /> <br /> 1.000 đ/ sản phẩm 60<br /> <br /> 65<br /> <br /> 3. Chi phí cố định (TFC)<br /> <br /> 1.000 đồng<br /> <br /> 10.000<br /> <br /> 15.000<br /> <br /> 4. Đơn giá bán sản phẩm (P)<br /> <br /> 1.000 đ/sản phẩm<br /> <br /> 100<br /> <br /> 105<br /> <br /> HƯỚNG DẪN GIẢI<br /> Bài 2: Gọi : TC: Tổng chi phí nguyên vật liệu<br /> Q : Số lượng sản phẩm sản xuất<br /> M: Mức tiêu hao vật liệu<br /> P: Đơn giá vật liệu<br /> Chỉ tiêu phân tích:<br /> Chi phí NVL = Số lượng x Lượng NVL x Đơn giá nguyên vật liệu<br /> trực tiếp<br /> TC =<br /> <br /> sản xuất<br /> <br /> tiêu hao<br /> <br /> QxMxP<br /> <br /> Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố.<br /> ∆TC = ∆TC(Q) +∆TC(M) +∆TC(P)<br /> = 100.000 + (-30.000) + 57.000 = +127.000 (đồng)<br /> Mức chi phí nguyên vật liệu tiết kiệm 30.000đồng<br /> Bài 3:<br /> Xác định đối tượng phân tích: ΔLN = LN1 – LNk.<br /> Mức độ ảnh hưởng của sản lượng tiêu thụ đến lợi nhuận:  LN(Q) = (Q1 - Qk)(Pk - VCk).<br /> Mức độ ảnh hưởng của giá bán đến lợi nhuận:  LN(P) = Q1(P1 - Pk).<br /> Mức độ ảnh hưởng của chi phí khả biến đến lợi nhuận:  LN (VC)= - Q1(VC1 - VCk).<br /> Mức độ ảnh hưởng của chi phí bất biến đến lợi nhuận:  LN(TFC) = -(TFC1 - TFCk).<br /> Bài 4:<br /> Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố.<br /> ΔLN =  LN(Q)+  LN(P) +∆LN (VC)+  LN(TFC)<br /> = 8.000 + (- 6.000) + (- 5.000) + 6.000 = + 3.000 (1.000 đ).<br /> <br /> 2<br /> <br /> BÀI TẬP CHƯƠNG 2<br /> Bài 1: Có số liệu tại một doanh nghiệp như sau:<br /> Sản lượng<br /> <br /> Tên sản<br /> <br /> Giá bán đơn vị (1.000 đ)<br /> <br /> phẩm<br /> <br /> Kế hoạch<br /> <br /> Thực hiện<br /> <br /> Kế hoạch<br /> <br /> Thực hiện<br /> <br /> A<br /> <br /> 200<br /> <br /> 213<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> B<br /> <br /> 200<br /> <br /> 202<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> C<br /> <br /> 300<br /> <br /> 267<br /> <br /> 12<br /> <br /> 10<br /> <br /> D<br /> <br /> 160<br /> <br /> 170<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Yêu cầu:<br /> 1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch khối lượng sản xuất từng loại sản<br /> phẩm và toàn bộ sản phẩm của doanh nghiệp.<br /> 2. Giả sử A, B, C là 3 mặt hàng chủ yếu của doanh nghiệp. Hãy phân tích tình<br /> hình hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng chủ yếu của doanh nghiệp<br /> Bài 2: Cho tài liệu sau đây của một doanh nghiệp:<br /> Tên sản<br /> <br /> Thứ hạng<br /> <br /> Số lượng sản phẩm(cái)<br /> <br /> phẩm<br /> <br /> chất lượng<br /> <br /> Kế hoạch<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> Đơn giá(1.000đ)<br /> <br /> Thực hiện<br /> <br /> Kế hoạch<br /> <br /> Thực hiện<br /> <br /> Loại 1<br /> <br /> 70<br /> <br /> 135<br /> <br /> 6<br /> <br /> 8<br /> <br /> Loại 2<br /> <br /> 30<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> Loại 1<br /> <br /> 70<br /> <br /> 180<br /> <br /> 10<br /> <br /> 12<br /> <br /> Loại 2<br /> <br /> 20<br /> <br /> 20<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> Loại 3<br /> <br /> 10<br /> <br /> -<br /> <br /> 4<br /> <br /> -<br /> <br /> Yêu cầu:<br /> 1. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch khối lượng sản xuất và mặt hàng<br /> của doanh nghiệp<br /> 2. Sử dụng phương pháp thích hợp, hãy phân tích tình hình hoàn thành kế<br /> hoạch về chất lượng sản phẩm và xác định GTSX tăng lên hoặc giảm đi do thay đổi<br /> chất lượng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài 3: Có tài liệu sau đây của một doanh nghiệp trong năm N<br /> ĐVT: 1.000 đồng<br /> Tên<br /> <br /> Tổng giá thành<br /> <br /> Chi phí sửa chữa sản<br /> <br /> Giá thành sản phẩm hỏng<br /> <br /> sản<br /> <br /> sản phẩm<br /> <br /> phẩm hỏng<br /> <br /> không thể sửa chữa được<br /> <br /> phẩm<br /> <br /> Năm trước<br /> <br /> Năm nay<br /> <br /> Năm trước<br /> <br /> Năm nay<br /> <br /> Năm trước<br /> <br /> A<br /> <br /> 30.000<br /> <br /> 40.000<br /> <br /> 200<br /> <br /> 250<br /> <br /> 400<br /> <br /> 750<br /> <br /> B<br /> <br /> 50.000<br /> <br /> 50.000<br /> <br /> 250<br /> <br /> 250<br /> <br /> 1.250<br /> <br /> 500<br /> <br /> C<br /> <br /> 20.000<br /> <br /> 30.000<br /> <br /> 150<br /> <br /> 200<br /> <br /> 650<br /> <br /> 400<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 100.000<br /> <br /> 120.000<br /> <br /> 600<br /> <br /> 700<br /> <br /> 2.300<br /> <br /> 1.650<br /> <br /> Năm nay<br /> <br /> Yêu cầu: Phân tích chất lượng sản xuất năm nay so với năm trước<br /> Bài 4: Một doanh nghiệp sản xuất có tài liệu sau:<br /> 1. Tài liệu hạch toán của năm trước: Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế năm<br /> trước của sản phẩm A: 12.000 sản phẩm, sản phẩm B: 5.000 sản phẩm, sản phẩm C:<br /> 30.000 sản phẩm<br /> 2. Tỉ lệ sản phẩm sản xuất dự kiến kỳ kế hoạch tăng so với năm trước là: sản<br /> phẩm A tăng 10%, sản phẩm B tăng 8%, sản phẩm C tăng 6%. Tình hình thực tế so<br /> với năm trước, sản phẩm A tăng 8%, sản phẩm B giảm 2%, sản phẩm C giảm 3%<br /> 3. Số liệu về giá thành và chi phí sai hỏng như sau:<br /> Sản<br /> phẩm<br /> <br /> Giá thành đơn vị sản phẩm<br /> (1.000đồng/sản phẩm)<br /> Kế hoạch<br /> <br /> Thực hiện<br /> <br /> Chi phí sai hỏng (1.000đồng)<br /> Kế hoạch<br /> <br /> Thực hiện<br /> <br /> A<br /> <br /> 100<br /> <br /> 390<br /> <br /> 50.000<br /> <br /> 60.000<br /> <br /> B<br /> <br /> 320<br /> <br /> 310<br /> <br /> 40.000<br /> <br /> 30.000<br /> <br /> C<br /> <br /> 200<br /> <br /> 180<br /> <br /> 85.000<br /> <br /> 115.000<br /> <br /> Yêu cầu:<br /> 1. Xác định số lượng sản phẩm sản xuất kế hoạch năm nay và thực tế năm nay<br /> 2. Phân tích tình hình chất lượng sản phẩm thực hiện so với kế hoạch. Qua đó,<br /> phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2