Bài tập về môn học: Kỹ Thuật truyền dẫn

Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
159
lượt xem
43
download

Bài tập về môn học: Kỹ Thuật truyền dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài I: Biểu diễn tớn hiệu của một số mó đường dõy và vẽ phổ của chỳng. I.1. Mó nguồn chương trỡnh Matlab: 1.Mó NRZ: file nrz_l.m function y=nrz_l(x) for i=1:length(x) if x(i)==0 temp(i) = -1; else temp(i) = +1; end; end y=temp; 2.Mó CMI: file cmi_1.m function y = cmi(x); polar = +1; %chon cuc tinh cua bit 1 dau tien la duong for i=1:length(x) if x(i)==1 temp(2*i-1) = polar; temp(2*i) = polar; polar = -polar; %xac dinh cuc tinh cho bit 1 tiep theo else temp(2*i-1) = -1; temp(2*i) = +1; end end y = temp; -1- 3.Mó HDB3: File hdb3.m...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về môn học: Kỹ Thuật truyền dẫn

 1. Bài tập môn học: Kỹ Thuật truyền dẫn Bài I: Biểu diễn tớn hiệu của một số mó đường dõy và vẽ phổ của chỳng. I.1. Mó nguồn chương trỡnh Matlab: 1.Mó NRZ: file nrz_l.m function y=nrz_l(x) for i=1:length(x) if x(i)==0 temp(i) = -1; else temp(i) = +1; end; end y=temp; 2.Mó CMI: file cmi_1.m function y = cmi(x); polar = +1; %chon cuc tinh cua bit 1 dau tien la duong for i=1:length(x) if x(i)==1 temp(2*i-1) = polar; temp(2*i) = polar; polar = -polar; %xac dinh cuc tinh cho bit 1 tiep theo else temp(2*i-1) = -1; temp(2*i) = +1; end end y = temp; -1-
 2. 3.Mó HDB3: File hdb3.m function y = hdb3(x) next_polar = +1; b=0; %so bit B giua 2 bit V i=1; while i
 3. end y=temp; 4. Mó AMI: File ami.m function y=ami(x) b=+1; for i=1: length(x) if x(i)==1 temp(i)=b; b=-b; else temp(i)=0; end end y=temp; 5. Mó Manchester: File manchester.m function y= manchester(x) for i=1 : length(x) if x(i)==1 temp(2*i-1) = +1; temp(2*i) = -1; else temp(2*i-1) = -1; temp(2*i) = +1; end end y=temp; 6. Mó Polar RZ: File polar_RZ function y = polar_RZ(x) for i=1:length(x) if x(i)==1 temp(2*i-1) = 1; temp(2*i) = 0; else temp(2*i-1) = -1; temp(2*i) = 0; end; -3-
 4. end y=temp; 7. Mó Unipolar RZ: File unipolar_RZ.m function y=unipolar_RZ(x) for i=1:length(x) if x(i)==1 temp(2*i-1) =1; temp(2*i) =0; else temp(2*i-1) =0; temp(2*i) =0; end end y=temp; I.2.Chương trỡnh vẽ và phõn tớch phổ của tớn hiệu ở dạng mó đường dõy File maduongday.m clear; %Xoa cac bien hien co bits = 30; %so bit se khao sat t = 1:30; data2 = round(rand(1, bits)); %Ma hoa chuoi du lieu goc% %hdb3 la mot ham duoc dinh nghia o file hdb3.m %ami la mot ham duoc dinh nghia o file ami.m %unipolar_RZ la mot ham duoc dinh nghia o file unipolar_RZ.m disp('chon dang ma duong day'); disp('1: ma NRZ'); disp('2: ma HDB3'); disp('3: ma AMI'); disp('4: ma NRZ_L'); disp('----'); disp('10: RZ'); disp('20: ma polar_RZ'); -4-
 5. disp('30: ma Manchester'); disp('40: ma CMI'); linecode = input('chon dang ma se phan tich: '); switch linecode %%Truong hop cac ma don bit day du case {1} data3 = data2; TenDoThi='NRZ'; case {2} data3 = hdb3(data2); TenDoThi='HDB3'; case {3} data3=ami(data2); TenDoThi='AMI'; case {4} data3=nrz_l(data2); TenDoThi='NRZ-L'; %Truong hop cac ma co ve khong hay nua bit case {10} data3=RZ(data2); data2=reshape([data2; data2],1,length(data2)*2); t=0.5:0.5:30; TenDoThi='RZ'; case {20} data3=polar_RZ(data2); data2=reshape([data2; data2],1,length(data2)*2); TenDoThi='polar_RZ'; t=0.5:0.5:30; case {30} data3=manchester(data2); data2=reshape([data2; data2],1,length(data2)*2); TenDoThi='Manchester'; t=0.5:0.5:30; case {40} data3=cmi(data2); data2=reshape([data2; data2],1,length(data2)*2); -5-
 6. TenDoThi='CMI'; t=0.5:0.5:30; otherwise error('nhap gia tri sai'); end %Do thi thoi gian cua du lieu goc subplot(3, 1, 1); stairs(t,data2) ylabel('Bien do'); title(TenDoThi); axis([0 bits+1 -1.2 1.2]); grid off; %Do thi thoi gian cua du lieu da ma hoa subplot(3, 1, 2); stairs(t,data3); ylabel(['Bien do']); axis([0 bits+1 -1.2 1.2]); grid off; %Enconding using NRZ-L% %Mo rong khong gian lay mau% sampleRate = 2; if mod(linecode,10)==0 Y1 = reshape(ones(sampleRate, 1)*data3, 1, sampleRate*bits*2); else Y1 = reshape(ones(sampleRate, 1)*data3, 1, sampleRate*bits); end %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %tinh FFT va ve do thi pho cong suat% N=sampleRate*bits; if mod(linecode,10) == 0 FFT_Y1 = abs(fft(Y1, N*2))/N/2; FFT_Y1 = fftshift(FFT_Y1); subplot(3, 1, 3); F = [-N:N-1]./N; plot(F, FFT_Y1); -6-
 7. xlabel('frequency/F_s voi F_s = 4/T_b= 4*f_C_L_K' ) else FFT_Y1 = abs(fft(Y1, N))/N; FFT_Y1 = fftshift(FFT_Y1); F = [-N/2:N/2-1]./N*2; subplot(3, 1, 3); axis([0 1 0 1]); plot(F, FFT_Y1); xlabel('frequency/F_s voi F_s = 2/T_b= 2*f_C_L_K' ) end %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% shg; %Ket thuc chuong trinh Một số kết quả cho cỏc trường hợp: -7-
 8. -8-
 9. -9-
 10. - 10 -
 11. Bài II: Biểu diễn tớn hiệu điều chế số II.1.Mó nguồn chương trỡnh %ve tin hieu dieu che so bang goc va phan tich pho cua cac tin hieu nay %cac loai dieu che duoc minh hoa o doan chuong trinh nay bao gom % 1: ask % 2: fsk % 3: psk % 4: qask %voi so muc tin hieu la 8 clear; %thiet lap cac thong so co ban M=8; %moi muc ung voi 3 bit tin hieu lien tiep Fc=20; Fd=10; Fs=50; % lua chon dang dieu che so% disp('chon mot trong cac phuong thuc dieu che sau'); disp('1: ask (8 muc)'); disp('2: fsk (8 muc)'); disp('3: psk (8 muc)'); disp('4: qask (8 muc)'); cach_dieu_che = input('chon phuong thuc dieu che '); %Tao day tin hieu ban dau la mot chuoi bit ngau nhien symbols=5; bits = symbols*3; % so luong bit trong day tin hieu se dieu che % 3 bit tin hieu tao ra mot muc tuong ung data= round(rand(1,bits)); % tao chuoi bit ban dau %ve do thi tin hieu goc ban dau% subplot(3,1,1); stairs([1:bits],data); - 11 -
 12. axis([1 bits -0.2 1.2] ); subplot(2,1,2) %tinh toan va chuyen 3 bit lien tiep thanh cac muc tin hieu tuong ung for i=1:symbols temp(i)=data(3*i-2)*4+data(3*i-1)*2+data(3*i); end; data1= temp; subplot(3,1,2); stairs([0:symbols-1],data1); axis([0 symbols -0.2 M] ); %mo rong khong gian lay mau% data1= reshape(ones(Fd,1)*data1, 1, Fd*symbols); %ve do thi tin hieu sau khi dieu che% switch cach_dieu_che case {1} subplot(3,1,3); [y,t]=dmod(data1,Fc,Fd,Fs,'ask',M); plot(t,y); case {2} subplot(3,1,3) [y,t]=dmod(data1,Fc,Fd,Fs,'fsk',M); plot(t,y); case {3} subplot(3,1,3) [y,t]=dmod(data1,Fc,Fd,Fs,'psk',M); plot(t,y); case {4} subplot(3,1,3) [y,t]=dmod(data1,Fc,Fd,Fs,'qask',M); plot(t,y); otherwise error('nhap sai gia tri yeu cau'); - 12 -
 13. end %%%%%%%%%xem ket qua duoi dang do thi%%%%%%%%%%%% shg II.2 Kết quả mụ phỏng thu được ASK - 13 -
 14. QASK - 14 -
 15. PSK - 15 -
 16. FSK - 16 -
Đồng bộ tài khoản