intTypePromotion=3

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA PHA LỎNG VÀ PHA RẮN part 3

Chia sẻ: Safskj Aksjd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
5
download

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA PHA LỎNG VÀ PHA RẮN part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình 11.4. Máy ly tâm dạng ΦПД-120 (ПМ-1200): 1- Ống nối dưới của vỏ; 2- Các trục đỡ; 3- Cơ cấu để hấp; 4- Cơ cấu rửa; 5- Cơ cấu khoá chuyền của nắp; 6- Nắp vỏ; 7- Khu các ổ trục; 8- Khu dẫn động; 9- Động cơ điện; 10- Khớp nối bằng cao su; 11- Phanh đai; 12- Bộ giảm xóc bằng cao su; 13- Khu dẫn động; 14- Trục; 15- Khoá điều khiển; 16Vỏ; 17- Rôto; 18- Côn khoá; 19Đáy vỏ; 20- Khớp tháo; 21- Bộ phân tụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA PHA LỎNG VÀ PHA RẮN part 3

  1. Khäúi læåüng, kg 2700 11.1.7. Maïy ly tám daûng ФПД Loaûi naìy âæåüc sæí duûng âãø phán chia caïc huyãön phuì maì pha ràõn cuía chuïng khäng thãø taïch âæåüc bàòng phæång phaïp cå hoüc. Thaïo càûn qua âaïy räto. Caïc cæía thaïo càûn âæåüc âoïng kên nhåì cän khoaï hay âáûy kên bàòng âéa phán phäúi. Hçnh 11.4. Maïy ly tám daûng ΦПД-120 (ПМ-1200): 1- ÄÚng näúi dæåïi cuía voí; 2- Caïc truûc âåî; 3- Cå cáúu âãø háúp; 4- Cå cáúu ræía; 5- Cå cáúu khoaï chuyãön cuía nàõp; 6- Nàõp voí; 7- Khu caïc äø truûc; 8- Khu dáùn âäüng; 9- Âäüng cå âiãûn; 10- Khåïp näúi bàòng cao su; 11- Phanh âai; 12- Bäü giaím xoïc bàòng cao su; 13- Khu dáùn âäüng; 14- Truûc; 15- Khoaï âiãöu khiãøn; 16- Voí; 17- Räto; 18- Cän khoaï; 19- Âaïy voí; 20- Khåïp thaïo; 21- Bäü phán tuû Huyãön phuì âæåüc naûp vaìo khi nàõp trãn âoïng kên (hçnh 11.4), coï säú voìng quay cuía räto 333 voìng/phuït, cän khoaï haû xuäúng vaì huyãön phuì âæåüc âáøy âãún âéa phán phäúi laìm tàng khaí nàng phán bäø âãöu huyãön phuì trong räto. Sau khi thaïo liãûu thç tàng dáön säú voìng quay cuía räto âãún 1000 voìng/phuït. Kãút thuïc quaï trçnh vàõt vaì ræía càûn thç cho maïy ngæìng laûi, náng cän khoaï vaì càûn âæåüc thaïo ra qua âaïy räto. Taíi troüng låïn nháút cuía maïy ly tám 450 kg våïi yãúu täú phán chia cæûc âaûi 670. 11.1.8. Maïy ly tám kiãøu chäúng näø Khi saín xuáút caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc trong caïc giai âoaûn taïch, thæåìng sæí duûng caïc dung mäi hæîu cå. Cho nãn sæû phán chia caïc hãû nhæ thãú cáön phaíi tiãún haình trong caïc maïy ly tám âæûåüc saín xuáút åí daûng chäúng näø. Caïc maïy ly tám thuäüc caïc daûng ОГШ, ФГН vaì ΦМБ âæåüc sæí duûng räüng raîi nháút. 233
  2. Caïc maïy ly tám thuäüc caïc daûng ОГШ-353K-2 vaì 353K-9 âæåüc chãú taûo bàòng theïp khäng gè 12X18H10T ráút thuáûn tiãûn âãø taïch caïc huyãön phuì dãù chaïy vaì dãù näø. Baíng 11.6. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy ly tám ОГШ-353K-2 vaì 353K-9 âãø taïch caïc huyãön phuì dãù chaïy vaì dãù näø ОГШ -353K- 2 vaì 353K- 9 Caïc chè säú Âæåìng kênh trong cuía räto, mm 350 Säú voìng quay låïn nháút, voìng/phuït 3600 Yãúu täú phán chia låïn nháút 2500 Tyí säú giæîa chiãöu daìi hoaût âäüng cuía räto vaì âæåìng kênh 2,85 Aïp suáút khê trå trong voí maïy, Pa 4900 Cäng suáút âäüng cå, kW 30 2530×1850×1076 Kêch thæåïc cå baín, mm Khäúi læåüng, kg 2500 Maïy ly tám tæû âäüng daûng ΦГН-1254K-7 âæåüc duìng âãø taïch caïc hoaût hoaï sinh hoüc bë kãút tuía båíi caïc dung mäi hæîu cå. Chuïng âæåüc sæí duûng âãø trêch ly huyãön phuì trong mäüt khoaíng räüng cuía âäü phán taïn vaì näöng âäü cuía pha ràõn våïi kêch thæåïc khaïc nhau cuía caïc haût. Maïy ly tám hoaût âäüng dæåïi aïp suáút 3,8 kPa coï thäøi khê trå. Maïy ly tám ΦГН-1254K-7 (hçnh 11.5) làõp âàût trãn bãû gang vaì gäöm coï voí, cuûm Hçnh 11.5. Maïy ly tám tæû âäüng daûng Φ ГН - 1254 K- 7 kiãøu chäúng näø: 1- ÄÚng naûp liãûu ; 2- Bäü âiãöu chènh mæïc càûn; 3- Phãùu thaïo; 4- ÄÚng gheïp; 5- Cå cáúu taïi sinh caïc læåïi loüc; 6- Nàõp phêa træåïc; 7- Cå cáúu thaïo 234 càûn; ø
  3. van chênh vaì âäüng cå thuyí læûc. Bãn trong voí coï räto 8, âæåüc làõp trãn truûc chênh, truûc chuyãøn âäüng âæåüc nhåì âäüng cå vaì bäü truyãön dáùn âai hçnh thang, cæía 6 âæåüc keûp chàût baín lãö trãn bãû âãø âoïng kên voí. ÅÍ pháön trãn cuía voí coï caïc âoaûn äúng âãø xaí håi vaì thäøi khê trå, coìn pháön dæåïi - caïc âoaûn äúng âãø thaïo cháút loüc vaì van thaïo dung dëch ræía. Trãn nàõp coï gàõn dao quay, bäü âiãöu chènh taíi troüng räto, caïc âoaûn äúng âãø ræía càûn vaì caïc thiãút bë loüc. Van naûp liãûu vaì âäöng häö âo chuyãøn âäüng cuía huyãön phuì âæåüc näúi våïi äúng naûp liãûu, coìn van ræía maïy vaì van ræía læåïi loüc thç näúi våïi äúng ræía. Säú voìng quay cuía räto khi ræía bàòng 70 ÷ 80 voìng/phuït vaì âæåüc âaím baío båîi bäü dáùn âäüng phuû, gäöm thiãút bë dáùn âäüng thuyí læûc coï khåïp truûc mäüt chiãöu vaì traûm båm dáöu. Måí dáùn âäüng phuû chè sau khi ngæìng dáùn âäüng chênh. Huyãön phuì naûp vaìo räto qua van naûp liãûu vaì âæåüc âiãöu chènh nhåì bäü âiãöu chènh taíi troüng. Sau khi taïch pha loíng khoíi saín pháøm ràõn, coï thãø tiãún haình ræía saín pháøm bàòng cháút loíng âæåüc âæa qua van vaì äúng ræía. Duìng dao coï cå cáúu càõt âãí càõt càûn vaì sau âoï cho qua maïng âãø vaìo thuìng nháûn. Thåìi gian thao taïc loüc, vàõt, ræía vaì taïi sinh caïc læåïi loüc âæåüc xaïc âënh nhåì råle thåìi gian. Baíng 11.7. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy ly tám tæû âäüng kiãøu chäúng näø ФГН-1254K-7 ФГН-633K-2 Caïc chè säú Âæåìng kênh trong cuía räto, mm 1250 630 Säú voìng quay cuía räto, voìng/phuït 1000 2390 Yãúu täú phán chia låïn nháút 710 2000 Taíi troüng låïn nháút, kg 400 40 Cäng suáút âäüng cå, kW cuía maïy ly tám 40 20 cuía traûm båm 2,2 0,6 4560×3560×3090 3130×1965×1570 Kêch thæåïc cå baín, mm Khäúi læåüng, kg 6730 1352 Maïy ly tám daûng ΦМБ-603-2 laì thiãút bë kên, chäúng näø, taïc âäüng tuáön hoaìn våïi âäüng cå âæåüc làõp âäöng truûc våïi truûc cuía räto. Táút caí caïc cuûm cå baín cuía maïy âãöu âæåüc làõp trãn khung treo nhåì caïc thanh âåî åí trãn ba truû. Räto quay âæåüc nhåì âäüng cå näúi våïi truûc qua khåïp näúi ly håüp khåíi âäüng. Âãø dæìng räto mäüt caïch nhanh choïng vaì ãm, maïy cáön làõp bäü haîm tæû âäüng. Nàõp voí vaì cå cáúu âoïng kên âæåüc tæû âäüng hoaï vaì coï thãø måí ra chè sau khi dæìng hàón. 235
  4. Naûp huyãön phuì theo äúng qua cå cáúu eïp neïn âãø phán bäø âãöu. Sæïc chæïa cuía räto 0,08 m3, taíi troüng låïn nháút 100 kg. Aïp suáút hoaût âäüng cuía khê trå 2,94 KPa. Säú voìng quay låïn nháút cuía räto 1450 voìng/phuït, yãúu täú phán chia cæûc âaûi 945. Cäng suáút cuía âäüng cå 5,5 kW. Kêch thæåïc cå baín 1375×1415× 1635 mm. Váût liãûu cuía caïc bäü pháûn tiãúp xuïc våïi saín pháøm - theïp cacbon âæåüc phuí cháút deío. Maïy coï trang bë bäü âiãöu khiãøn. 11.2. CAÏC MAÏY PHÁN LY Viãûc phán chia caïc hãû ra thaình caïc pháön coï tyí troüng khaïc nhau âæåüc tiãún haình coï hiãûu quaí nháút khi phán ly. Phán ly âaî âæåüc sæí duûng räüng raîi khi tuyãøn tinh náúm men gia suïc vaì náúm men baïnh mç, khi phán chia caïc nhuî tæång vaì laìm trong caïc dung dëch caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc træåïc khi cä trong caïc thiãút bë cä vaì trong caïc thiãút bë siãu loüc. ÆÏng duûng caïc maïy phán ly cho pheïp gia cäng mäüt khäúi læåüng låïn caïc loaûi huyãön phuì khoï loüc, cho pheïp tàng cæåìng viãûc taïch vaì cä caïc vi sinh váût vaì caïc tiãøu pháön ràõn coï kêch thæåïc låïn hån 0,5 µm. Theo muûc âêch cuía cäng nghãû, caïc maïy phán ly cháút loíng theo phæång phaïp ly tám âæåüc chia ra laìm nàm nhoïm: - Caïc maïy phán ly âãø taïch hai cháút loíng khäng hoaì tan våïi nhau (vê duû næåïc vaì parafin) âäöng thåìi loaûi cáúu tæí lå læíng khoíi cháút loíng; - Bäü loüc âãø loaûi caïc cáúu tæí lå læíng (caïc tãú baìo cuía huyãön phuì vi sinh) khoíi cháút loíng; - Bäü loüc - bäü phán chia âæåüc hoaût âäüng chuí yãúu phuû thuäüc vaìo sæû làõp raïp räto; - Maïy cä âàûc âãø tàng näöng âäü caïc cáúu tæí lå læíng hay caïc cáúu tæí keo cuía huyãön phuì vi sinh, âäöng thåìi våïi viãûc phán chia saín pháøm trong træåìng håüp nhuî tæång; - Maïy phán cáúp âãø phán loaûi caïc cáúu tæí lå læíng cuía huyãön phuì theo kêch thæåïc hay theo tyí troüng caïc haût. Theo phæång phaïp thaíi cháút làõng tæì räto, caïc maïy phán ly âæåüc chia ra loaûi maïy phán ly thaïo bàòng xung âäüng ly tám (tæû thaïo liãûu), loaûi maïy phán ly thaïo bàòng ly tám liãn tuûc (coï äúng thäøi thàóng) vaì loaûi maïy phán ly thaïo càûn bàòng phæång phaïp thuí cäng khi dæìng räto. Nàng suáút cuía maïy phán ly phuû thuäüc vaìo caïc tênh cháút hoaï lyï cuía váût liãûu gia cäng, cuîng nhæ vaìo mæïc âäü cä âàûc âæåüc yãu cáöu. Yãúu täú phán chia cuía maïy phán ly phuû thuäüc vaìo caïc chè säú kãút cáúu vaì âæåüc tênh theo cäng thæïc: ( ) f p = iΩ 2tgϕ R max − R min 3 3 trong âoï : i - säú âéa; 236
  5. Ω - täúc âäü goïc cuía träúng, âäü/s; ϕ - goïc nghiãng taûo ra giæîa âéa vaì màût phàóng ngang, âäü; Rmax vaì Rmin - baïn kênh låïn nháút vaì baïn kênh beï nháút cuía âéa, mm. 11.2.1. Maïy phán ly - maïy laìm làõng trong Maïy phán ly laìm làõng daûng âéa âæåüc sæí duûng trong cäng nghãû vi sinh âãø laìm trong cháút loíng vaì taïch caïc håüp cháút cuía caïc cháút loíng hay cuía caïc huyãön phuì. Thuäüc loaûi naìy bao gäöm caïc maïy phán ly kên daûng АСЭ-Б, ОДЛ-637, АСЭ coï bäü thaïo càûn bàòng xung âäüng ly tám. Maïy phán ly daûng АСЭ-Б (hçnh 11.6) gäöm khung maïy 2 coï cå cáúu dáùn âäüng, träúng quay coï van âãø thaïo cháút loíng giæîa caïc âéa, cå cáúu nháûn vaì thaïo 18, thuyí traûm 7 vaì bäü haîm .Bãn trong voí maïy phán ly làõp caïc cå cáúu dáùn âäüng, täúc kãú voìng 5, bäü haîm vaì thuyí traûm. ÅÍ pháön trãn cuía voí coï áu 8, bãn trong noï coï thuìng 9 âãø chæïa cháút loíng giæîa caïc âéa. Áu 8 âæåüc làõp thãm hai âoaûn äúng âãø naûp vaì thaïo cháút loíng laûnh trong quïa trçnh phán ly. Träúng quay laì bäü pháûn hoaût âäüng cå baín, dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám trong khäng gian giæîa caïc âéa xaíy ra hiãûn tæåüng taïch caïc haût lå læíng tæì cháút loíng canh træåìng. Trong voí 11 cuía träúng quay âæåüc làõp bäü giæî âéa 14, bäü âéa 15, pittäng 13 vaì van 10. Thuyí traûm âæåüc âàût trong áu âãø âiãöu khiãøn âoïng, thaïo träúng quay vaì måí caïc van. Träúng quay âæåüc nhåì âäüng cå riãng biãût. Âäüng cå näúi våïi truûc ngang 4 qua khåïp näúi, do âoï nhæîng biãún âäøi âaïng kãø cuía momen xoàõn bë triãût tiãu. Khåïp ly håüp ma saït baío âaím cho truyãön âäüng quay khäng âäøi vaì nhëp nhaìng. Cháút loíng canh træåìng theo äúng naûp trung tám 19 vaìo khoang trong cuía bäü giæî âéa, sau âoï vaìo khoang khäng gian chæïa buìn 23 cuía träúng. Dæåïi taïc duûng cuía læûc ly tám, nhæîng haût nàûng vaì låïn nháút cuía sinh khäúi bë bàõn tåïi ngoaûi vi cuía träúng, coìn cháút loíng coï caïc haût sinh khäúi nhoí hån thç vaìo tuïi cuía caïc âéa hçnh noïn. Âäü moíng cuía låïp vaì tênh phán táöng cuía doìng chaíy seî baío âaím taïch nhæîng haût sinh khäúi nhoí nháút trong khäng gian giæîa caïc âéa åí trãn bãö màût trong cuía caïc âéa. Cháút loíng âaî âæåüc laìm trong chaíy ngæåüc lãn theo caïc raînh ngoaìi cuía bäü giæî âéa vaìo khoang cuía âéa aïp læûc 17 vaì âæåüc thaïo ra khoíi träúng, coìn caïc haût sinh khäúi âaî âæåüc taïch ra chuyãøn xuäúng theo bãö màût caïc âéa vaìo khoaíng khäng chæïa buìn. Khi khoaíng khäng chæïa buìn âaî âáöy thç ngæìng naûp canh træåìng cháút loíng vaì nhåì hai cå cáúu van roït maì cháút loíng âaî âæåüc laìm trong tæì khoaíng khäng giæîa caïc âéa vaìo thuìng chæïa. Nhåì cå cáúu thaïo maì sinh khäúi âæåüc âáøy vaìo thuìng chæïa buìn 22. Sau khi ngæìng naûp næåïc âãûm vaìo khoang trãn pittäng, âoïng kên träúng quay vaì chu kyì cäng nghãû âæåüc làûp laûi. Âãø bêt kên khoaíng khäng gian chæïa buìn trong maïy phán ly kiãøu ly tám coï bäü thaïo càûn bàòng xung âäüng cáön phaíi taûo âäü chãnh lãûch aïp suáút giæîa cháút loíng bãn trong träúng vaì aïp suáút 237

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản