intTypePromotion=1
ADSENSE

Các trò chơi được sử dụng trong huấn luyện, đào tạo nhân sự

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lệ Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

104
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích tổ chức những trò chơi tập thể là thông qua các trò chơi với những đạo cụ được chuẩn bị từ trước sẽ giúp cho người chơi mô phỏng được những khó khăn, tình huống thực tế mà người chơi có thể bắt gặp trong cuộc sống. Bên cạnh đó cũng giúp rèn luyện những kỹ năng quan trọng như team work, xử lý tình huống, quản lý thhời gian,…để áp dụng vào công việc và cuộc sống hàng ngày. Tài liệu trên đây giới thiệu một số trò chơi phổ biến nhất thường được áp dụng vào việc huấn luyện cũng như đào tạo nhân sự, mời các bạn tham khảo. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Nguồn nhân lực, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các trò chơi được sử dụng trong huấn luyện, đào tạo nhân sự

 1. Héi nghiªn cøu khoa häc ®«ng nam ¸ - viÖt nam Trung t©m n©ng cao n¨ng lùc céng ®ång (CECEM) P.1203, 17-T2, Khu §« thÞ Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh, TrÇn Duy H−ng, CÇu GiÊy, Hµ Néi Tel: (4) 2510 624 Fax: (4) 2510 626 Email: learning@netnam.org.vn Website: www.cecem.org c¸c trß ch¬i sö dông trong huÊn luyÖn
 2. Môc lôc Ho¹t ®éng Lµm quen 1 VÏ tranh .........................................................................................................................................................................1 Chia sÎ .............................................................................................................................................................................2 Mong ®îi vÒ kho¸ häc ...............................................................................................................................................3 Thø tù trong gia ®×nh ...............................................................................................................................................4 Trao ®æi mét phót ......................................................................................................................................................5 C¸c trß ch¬i vÒ Giao tiÕp 6 T×m ng−êi chØ huy.........................................................................................................................................................6 ®iÖn tho¹i mét chiÒu..................................................................................................................................................7 Ph¶n håi ..........................................................................................................................................................................8 7 up..................................................................................................................................................................................11 Lµm theo nh÷ng g× t«i nãi......................................................................................................................................12 C¸c trß ch¬i vÒ qu¶n lý 13 XÕp h×nh.........................................................................................................................................................................13 C¸c trß ch¬i vÒ qu¶n lý chuyÓn ®æi 14 NhËn biÕt sù thay ®æi ..............................................................................................................................................14 C¸c trß ch¬i vÒ Lµm viÖc theo Nhãm vµ Qu¶n lý Xung ®ét 15 C¸c thµnh phè lín nhÊt thÕ giíi n¨m 1990......................................................................................................15 Cïng häc ......................................................................................................................................................................17 HiÓu biÕt vÒ ng−êi cïng nhãm..............................................................................................................................18 T«i d−íi con m¾t cña ng−êi cïng nhãm ...........................................................................................................19 Tin t−ëng b¹n cïng nhãm......................................................................................................................................20 V−ît suèi......................................................................................................................................................................21 VÏ ch©n dung ..............................................................................................................................................................22 thùc tÕ hay pháng ®o¸n ........................................................................................................................................24 C¸c Trß ch¬i Th− gi∙n 25 ®æi chç ..........................................................................................................................................................................25 Mòi tªn - con thá - bøc t−êng ..............................................................................................................................26 Ngåi chung ghÕ .........................................................................................................................................................27 B−u ®iÖn ........................................................................................................................................................................28 Næ bãng 1......................................................................................................................................................................29 næ bãng 2......................................................................................................................................................................30 chóc mõng sinh nhËt...............................................................................................................................................31 §Æt tªn cho b¹n.........................................................................................................................................................32 BiÕn h×nh .......................................................................................................................................................................33 XÕp h×nh b»ng diªm ...................................................................................................................................................34 Hai h×nh tam gi¸c .......................................................................................................................................................35 Thö ®é nh¹y bÐn cña b¹n .......................................................................................................................................36
 3. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn Ho¹t ®éng Lµm quen VÏ tranh Thêi gian: 1 - 1.5 giê Sè l−îng ng−êi tham dù: C¸c nhãm nhá, mçi nhãm 3 - 4 ng−êi Tµi liÖu/Dông cô: GiÊy khæ lín vµ bót d¹ mµu cho mçi nhãm H−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá, mçi nhãm 3 - 4 ng−êi. Ph¸t cho mçi nhãm 1 tê giÊy khæ lín vµ 2 - 3 bót mµu 2. Yªu cÇu mçi nhãm dµnh kho¶ng 20 phót ®Ó lµm quen víi nhau, sau ®ã dµnh 15 phót ®Ó th¶o luËn vµ vÏ mét bøc tranh m« t¶ vÒ nhãm còng nh− c¸c thµnh viªn trong nhãm. Tranh kh«ng ®−îc cã chó gi¶i b»ng lêi. Tranh cã thÓ ®¬n gi¶n hoÆc phøc t¹p tuú ý cña nhãm. Gi¶i thÝch cho c¸c nhãm r»ng môc ®Ých cña bµi tËp nµy kh«ng ph¶i lµ ®Ó xem nhãm nµo vÏ ®Ñp h¬n. 3. Sau khi c¸c nhãm vÏ xong, yªu cÇu mçi nhãm cö mét ng−êi sö dông tranh vÏ ®Ó giíi thiÖu vÒ c¸c thµnh viªn trong nhãm víi c¶ líp 4. Sau khi c¸c nhãm ®· tr×nh bµy xong, tËp huÊn viªn trao ®æi víi c¶ líp vÒ viÖc nh÷ng bøc tranh nµy gióp mäi ng−êi hiÓu nhau nh− thÕ nµo. Tãm t¾t nh÷ng mèi quan t©m còng nh− nh÷ng kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng cña häc viªn ®−îc thÓ hiÖn qua tranh vµ phÇn tr×nh bµy. 1
 4. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn Chia sÎ Thêi gian: 45 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: C¸c nhãm nhá, mçi nhãm 4 ng−êi Tµi liÖu/Dông cô: GiÊy A4 vµ bót cho mçi häc viªn H−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá, mçi nhãm 4 ng−êi. 2. Mçi nhãm dµnh kho¶ng 15 phót ®Ó lµm quen víi nhau, hái nhau vÒ c¸c th«ng tin: tªn, tuæi, c«ng viÖc, së thÝch, mong muèn ®¹t ®−îc ®iÒu g× qua líp huÊn luyÖn 3. C¸c thµnh viªn trong nhãm sÏ lÇn l−ît giíi thiÖu vÒ nhãm cña m×nh víi c¶ líp, theo thø tù sau: - Ng−êi thø nhÊt: tªn, tuæi vµ c«ng viÖc hiÖn t¹i cña c¸c thµnh viªn trong nhãm - Ng−êi thø hai: nh÷ng ®iÓm chung vµ nh÷ng ®iÓm riªng trong kinh nghiÖm lµm viÖc cña c¸c thµnh viªn trong nhãm, cã liªn quan ®Õn néi dung khãa huÊn luyÖn - Ng−êi thø ba: Nh÷ng ®iÒu nhãm thÝch hoÆc kh«ng thÝch (cña c¶ nhãm vµ cña mçi c¸ nh©n) - Ng−êi thø t−: Nh÷ng ®iÒu nhãm mong muèn ®¹t ®−îc trong kho¸ huÊn luyÖn nµy 4. Sau khi c¸c nhãm ®· tr×nh bµy xong, tËp huÊn viªn trao ®æi víi c¶ líp vÒ viÖc nh÷ng bøc tranh nµy gióp mäi ng−êi hiÓu nhau nh− thÕ nµo. Tãm t¾t nh÷ng ®iÓm chung vÒ kinh nghiÖm, së thÝch, mong muèn häc tËp, v.v còng nh− nh÷ng ®iÓm m¹nh cña mçi c¸ nh©n ®Ó cïng chia sÎ vµ häc hái. 2
 5. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn Mong ®îi vÒ kho¸ häc Môc ®Ých: T×m hiÓu vµ chia sÎ nh÷ng mong ®îi còng nh− b¨n kho¨n cña häc viªn vÒ kho¸ häc Gióp häc viªn tham gia tèt h¬n vµo kho¸ häc Thêi gian: 25 – 30 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: 15 – 25 ng−êi Tµi liÖu/Dông cô: GiÊy khæ lín: 4 tê Bót d¹ lín viÕt giÊy: 4 c¸i H−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh 4 nhãm nhá. Ph¸t cho mçi nhãm mét tê giÊy lín vµ mét bót d¹ 2. Mçi nhãm th¶o luËn mét trong bèn c©u hái sau trong vßng 10 phót vµ ghi kÕt qu¶ th¶o luËn lªn giÊy lín: i. §iÒu g× anh/chÞ kh«ng muèn nhËn ®−îc tõ kho¸ häc nµy (nh÷ng b¨n kho¨n lo l¾ng cña anh/chÞ khi ®Õn tham dù kho¸ häc nµy) ii. Anh/ChÞ cã thÓ lµm g× ®Ó gióp kho¸ häc nµy thµnh c«ng h¬n? iii. Tr−íc khi ®Õn ®©y, anh/chÞ ®· nghe nãi g× vÒ kho¸ häc nµy? iv. Anh/ChÞ mong muèn nhËn ®−îc g× tõ kho¸ häc nµy? 3. C¸c nhãm treo tê giÊy khæ lín cña nhãm m×nh lªn t−êng líp häc. TËp huÊn viªn yªu cÇu tÊt c¶ c¸c häc viªn tËp trung l¹i vµ lÇn l−ît xem kÕt qu¶ th¶o luËn cña mçi nhãm. Khi tíi phÇn cña nhãm nµo th× nhãm ®ã cö mét ng−êi tr×nh bµy. C¸c häc viªn kh¸c cã thÓ bæ sung, phÇn bæ sung nµy ®−îc ghi b»ng bót mµu kh¸c lªn cïng tê giÊy 4. TËp huÊn viªn tãm t¾t nh÷ng ®iÒu mäi ng−êi mong muèn vÒ kho¸ häc vµ nhÊn m¹nh r»ng mäi ng−êi sÏ cïng nhau cè g¾ng ®Ó ®¸p øng cµng nhiÒu cµng tèt nh÷ng mong muèn ®ã. Cã thÓ nãi thªm vÒ nh÷ng mong muèn kh«ng phï hîp víi kho¸ häc. 3
 6. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn Thø tù trong gia ®×nh Môc ®Ých: Ho¹t ®éng nµy cã thÓ tiÕn hµnh ®Çu kho¸ häc ®Ó lµm quen hoÆc bÊt kú lóc nµo trong kho¸ häc nh− mét trß ch¬i th− gi·n Thêi gian: 15 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: 15 – 30 ng−êi Tµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞ H−íng dÉn: 1. Gi¶i thÝch cho häc viªn: i. thø tù sinh trong gia ®×nh cã mét vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn thêi th¬ Êu ii. th−êng nh÷ng ng−êi cã cïng thø tù trong gia ®×nh sÏ cã chung nh÷ng kinh nghiÖm vµ c¶m xóc iii. ho¹t ®éng nµy lµ dÞp ®Ó hä t×m hiÓu nh÷ng ®iÓm chung ®ã 2. Yªu cÇu häc viªn chia nhãm theo ®Æc ®iÓm vÒ thø tù sinh cña hä: mét nhãm gåm nh÷ng ng−êi lµ con mét trong gia ®×nh, mét nhãm gåm nh÷ng ng−êi lµ con c¶ trong gia ®×nh, mét nhãm gåm nh÷ng ng−êi lµ con ót trong gia ®×nh, vµ nhãm cßn l¹i gåm nh÷ng ng−êi lµ kh«ng ph¶i lµ con mét, con c¶ hay con ót (nh÷ng ng−êi lµ con ë kho¶ng gi÷a) 3. Sau khi häc viªn ®øng thµnh c¸c nhãm, cho hä 5 phót ®Ó bµn b¹c vµ ghi l¹i nh÷ng c©u tr¶ lêi thèng nhÊt cña nhãm cho nh÷ng c©u hái sau: i. −u ®iÓm cña viÖc lµm con mét/c¶/ót/gi÷a (chØ chän phÇn phï hîp víi nhãm cña hä) lµ g×? ii. nh−îc ®iÓm cña viÖc lµm con mét/c¶/ót/gi÷a (chØ chän phÇn phï hîp víi nhãm cña hä) lµ g×? 4. Sau 5 phót, yªu cÇu mçi nhãm cö mét ng−êi ®äc to c¸c c©u tr¶ lêi cña nhãm (Ph−¬ng ¸n 2: yªu cÇu c¸c nhãm ®ãng mét vë kÞch ng¾n m« t¶ mét −u ®iÓm vµ mét nh−îc ®iÓm mµ nhãm ®· thèng nhÊt) 4
 7. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn Trao ®æi mét phót Môc ®Ých: T¹o c¬ héi cho häc viªn gÆp gì nh÷ng ng−êi b¹n míi Thêi gian: 10 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: 15 – 25 phót Tµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞ H−íng dÉn: 1. Sau khi kÕt thóc phÇn khai m¹c líp häc, hoÆc sau khi giíi thiÖu c¸c môc tiªu líp tËp huÊn, tËp huÊn viªn nãi r»ng trong líp cã rÊt nhiÒu ng−êi míi gÆp nhau lÇn ®Çu. Yªu cÇu c¸c häc viªn ®øng dËy vµ ®i t×m mét ng−êi hä ch−a gÆp tr−íc ®©y. 2. Chê häc viªn ®øng thµnh tõng cÆp, yªu cÇu mçi cÆp trao ®æi trong 2 phót ®Ò giíi thiÖu vÒ b¶n th©n (chó y nãi ®−îc cµng nhiÒu cµng tèt vÒ m×nh: häc g×, nghÒ nghiÖp, gia ®×nh, n¬i gia ®×nh sinh sèng, së thÝch, v.v.) trong kho¶ng thêi gian ®ã. Th«ng b¸o thêi gian cho tÊt c¶ c¸c nhãm b¾t ®Çu, sau mét phót yªu cÇu hä ®æi vai vµ sau 2 phót yªu cÇu hä ngõng l¹i 3. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: i. Bao nhiªu ®· trao ®æi danh thiÕp? ii. Nh÷ng ng−êi ®· trao ®æi danh thiÕp, cã ng−êi nµo ghi chÐp vµo mÆt sau cña danh thiÕp kh«ng? iii. Bao nhiªu ng−êi ®· ®Ò cËp víi ng−êi b¹n míi vÒ kh¶ n¨ng hîp t¸c lµm viÖc víi nhau? iv. Bao nhiªu ng−êi ®· biÕt vÒ ng−êi b¹n míi cßn nhiÒu h¬n lµ biÕt vÒ mét vµi ®ång nghiÖp t¹i c¬ quan cña m×nh? 5
 8. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch¬i vÒ Giao tiÕp T×m ng−êi chØ huy (Quan s¸t) Thêi gian: 15 - 20 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 20 ng−êi Tµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞ H−íng dÉn: 1. Mêi mét hoÆc hai häc viªn t×nh nguyÖn lµm nhiÖm vô t×m kiÕm 2. Yªu cÇu nh÷ng häc viªn ®ã ra khái phßng häc. Gi¶i thÝch víi nh÷ng ng−êi cßn l¹i luËt ch¬i: a. Nhãm sÏ bÇu ra mét ng−êi lµm chØ huy. Ng−êi nµy cã nhiÖm vô h−íng dÉn nhãm lµm c¸c ®éng t¸c kh¸c nhau trong lóc c¶ nhãm ®ang ®øng thµnh vßng trßn vµ h¸t. Nh÷ng ng−êi kh¸c trong nhãm ph¶i theo dâi ®éng t¸c cña ng−êi chØ huy ®Ó lµm theo b. Ng−êi chØ huy kh«ng dïng lêi nãi ®Ó ra hiÖu lÖnh c. Ng−êi chØ huy ph¶i thay ®æi ®éng t¸c (vß ®Çu, xoa mòi, giËm ch©n, v.v.) Ýt nhÊt 30 gi©y mét lÇn 3. Cho nhãm trong phßng b¾t ®Çu h¸t vµ lµm ®éng t¸c. Sau ®ã mêi nh÷ng ng−êi cã nhiÖm vô t×m kiÕm vµo phong 4. Nh÷ng ng−êi cã nhiÖm vô t×m kiÕm ®−îc phÐp ®o¸n ba lÇn ai lµ ng−êi chØ huy nhãm. (L−u ý: Cã thÓ tiÕp tôc trß ch¬i víi nh÷ng ng−êi t×m kiÕm kh¸c) Sau khi trß ch¬i kÕt thóc, tËp huÊn viªn cã thÓ hái nh÷ng ng−êi t×m kiÕm xem hä lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ai lµ ng−êi chØ huy. Sau ®ã hái c¸c häc viªn kh¸c xem hä cã bæ sung ý kiÕn g× kh«ng. Cuèi cïng, tãm t¾t vÒ tÇm quan träng cña viÖc quan s¸t. 6
 9. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn ®iÖn tho¹i mét chiÒu Thêi gian: 10 - 15 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êi Tµi liÖu/Dông cô: Hai tê giÊy in s½n c©u chuyÖn ng¾n cã néi dung t−¬ng tù nh− nhau. Mét c©u chuyÖn sö dông ng«n ng÷ dµi dßng víi nhiÒu tõ nèi vµ c©u dµi. C©u chuyÖn thø hai ®−îc viÕt ng¾n gän, tËp trung vµo nh÷ng th«ng tin chÝnh H−íng dÉn: 1. Chia häc viªn lµm hai nhãm, ®øng thµnh hai hµng ë hai phÝa cña phßng häc 2. Mêi ng−êi ®Çu tiªn cña mçi nhãm ra mét chç riªng, ®−a cho mçi ng−êi mét tê giÊy cã in s½n c©u chuyÖn. Yªu cÇu hä ®äc kü råi tr¶ l¹i cho tËp huÊn viªn 3. Mêi hai ng−êi ®ã vÒ chç vµ nãi thÇm víi ng−êi tiÕp theo vÒ néi dung c©u chuyÖn mµ hä võa ®äc (chó ý, ng−êi nghe chØ ®−îc l¾ng nghe mµ kh«ng ®−îc hái l¹i, cßn ng−êi nãi th× chØ nãi thÇm mét lÇn). Ng−êi thø hai l¹i tiÕp tôc nãi thÇm víi ng−êi tiÕp theo vµ cø nh− vËy cho ®Õn ng−êi cuèi cïng 4. Yªu cÇu ng−êi cuèi cïng cña mçi nhãm nãi to cho c¶ líp nghe th«ng ®iÖp mµ hä nhËn ®−îc. TËp huÊn viªn sÏ ®äc to tê giÊy cã c©u chuyÖn ban ®Çu ®Ó c¶ líp so s¸nh vÒ ®é sai lÖch th«ng tin 5. Mêi c¸c häc viªn th¶o luËn c¸c c©u hái: - §Ó gióp hiÓu ®óng th«ng tin, th«ng ®iÖp cÇn ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? - §Ó gióp hiÓu ®óng th«ng tin, ng−êi nãi cÇn lµm g×? - §Ó gióp hiÓu ®óng th«ng tin, ng−êi nghe cÇn lµm g×? 7
 10. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn Ph¶n håi Thêi gian: 30 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 20 ng−êi, chia thµnh tõng cÆp Tµi liÖu/Dông cô: Hai h×nh vÏ s½n (xem c¸c trang tiÕp theo). Mçi h×nh ®−îc ph« t« cãp pi thµnh nhiÒu b¶n, ®ñ cho mçi cÆp mét b¶n GiÊy tr¾ng: mçi cÆp hai tê H−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh nh÷ng nhãm hai ng−êi 2. Gi¶i thÝch quy t¾c cña bµi tËp: - Hai ng−êi ngåi quay l−ng l¹i víi nhau. Ng−êi thø nhÊt sÏ nhËn ®−îc mét h×nh vÏ s½n, ng−êi nµy cã nhiÖm vô m« t¶ h×nh vÏ ®Ó ng−êi thø hai vÏ l¹i vµo mét tê giÊy tr¾ng, kh«ng ®Ó cho ng−êi thø hai ®−îc nh×n thÊy h×nh vÏ - Trong khi vÏ, ng−êi thø hai kh«ng ®−îc hái l¹i hoÆc nãi mét lêi nµo - Ng−êi thø nhÊt cÇn chó ý kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn nhãm bªn c¹nh 3. Yªu cÇu hai ng−êi trong mét nhãm ngåi quay l−ng l¹i víi nhau. Ph¸t tê giÊy cã h×nh vÏ cho mét ng−êi vµ tê giÊy tr¾ng cho ng−êi kia. Yªu cÇu c¸c nhãm b¾t ®Çu qu¸ tr×nh m« t¶ vµ vÏ 4. Sau 3 phót, yªu cÇu tÊt c¶ mäi ng−êi dõng l¹i, óp c¸c tranh vÏ xuèng bµn. TËp huÊn viªn ph¸t tiÕp cho ng−êi thø nhÊt tranh vÏ thø hai vµ mét tê giÊy tr¾ng kh¸c cho ng−êi thø hai 5. Yªu cÇu c¸c nhãm tiÕp tôc qu¸ tr×nh m« t¶ vµ vÏ l¹i bøc tranh thø hai. LÇn nµy ng−êi vÏ vÉn kh«ng ®−îc nh×n bøc tranh nh−ng cã thÓ hái l¹i hoÆc nãi chuyÖn víi ng−êi m« t¶ 6. Sau 3 phót, yªu cÇu mäi ng−êi dõng l¹i. 7. Yªu cÇu nh÷ng ng−êi vÏ cho biÕt hä c¶m thÊy thÕ nµo trong lÇn vÏ thø nhÊt vµ lÇn vÏ thø hai. LÇn nµo dÔ dµng h¬n vµ t¹i sao? 8. C¸c nhãm so s¸nh kÕt qu¶ hai lÇn vÏ víi bøc tranh gèc, vµ chia sÎ kÕt qu¶ nµy víi c¶ líp 9. TËp huÊn viªn tãm t¾t ý kiÕn c¸c nhãm vµ nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña ph¶n håi trong giao tiÕp hai chiÒu. 8
 11. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn (h×nh 1) 9
 12. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn (h×nh 2) 10
 13. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn 7 up Thêi gian: 15 - 30 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êi Tµi liÖu/Dông cô: 3 - 4 phÇn quµ nhá cho nh÷ng ng−êi th¾ng cuéc H−íng dÉn: 1. TÊt c¶ mäi ng−êi ®øng thµnh vßng trßn, ng−êi qu¶n trß h−íng dÉn luËt ch¬i: - Mäi ng−êi sÏ ®Õm tõ 1 ®Õn 7, sau 7 l¹i b¾t ®Çu tõ 1 - Khi ®Õm c¸c sè tõ 1 ®Õn 6, ng−êi ®Õm ®ång thêi ®Ó mét bµn tay lªn ngùc m×nh. Riªng ng−êi ®Õm sè “7” ph¶i nãi “7 Up” vµ ®Ó mét bµn tay óp trªn ®Çu cña m×nh. - Cã thÓ sö dông tay tr¸i hoÆc tay ph¶i tuú ý, nÕu ng−êi ®Õm sö dông tay tr¸i, mòi bµn tay chÜa sang h−íng bªn ph¶i th× ng−êi ®Õm sè tiÕp theo sÏ lµ ng−êi bªn tay ph¶i. Cßn nÕu ng−êi ®Õm sö dông tay ph¶i, mòi bµn tay h−íng vÒ bªn tr¸i th× ng−êi ®Õm sè tiÕp theo sÏ lµ ng−êi bªn tr¸i (VÝ dô: ChÞ A ®Õm 1 vµ ®Æt tay tr¸i lªn ngùc, nh− vËy ng−êi bªn ph¶i chÞ sÏ ph¶i ®Õm “2” Anh B ®Õm “7 Up” vµ ®Æt tay ph¶i lªn ®Çu, nh− vËy ng−êi bªn ph¶i anh sÏ ph¶i ®Õm “1”) 2. Cã thÓ ch¬i thö ®Ó cho quen luËt ch¬i, sau ®ã tiÕn hµnh 3. Nh÷ng ng−êi ph¹m lçi sÏ bÞ lo¹i ra khái trß ch¬i, 3 - 4 ng−êi cßn l¹i cuèi còng sÏ ®−îc nhËn phÇn th−ëng 4. Sau khi trß ch¬i kÕt thóc, tËp huÊn viªn cã thÓ hái nh÷ng ng−êi th¾ng cuéc xem hä ®· lµm c¸ch nµo ®Ó tr¸nh ph¹m lçi trong trß ch¬i. Tãm t¾t vµ nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña l¾ng nghe, quan s¸t vµ thùc hµnh. 11
 14. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn Lµm theo nh÷ng g× t«i nãi Thêi gian: 20 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: kh«ng h¹n chÕ Tµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞ H−íng dÉn: 1. Yªu cÇu c¸c häc viªn ®øng thµnh vßng trßn 2. TËp huÊn viªn hoÆc ng−êi qu¶n trß cho häc viªn biÕt b©y giê anh/chÞ sÏ lµm mét sè ®éng t¸c, ®ång thêi sÏ h« mét sè hiÖu lÖnh. NhiÖm vô cña c¸c häc viªn lµ lµm theo nh÷ng g× qu¶n trß nãi, kh«ng ph¶i lµm theo nh÷ng g× qu¶n trß lµm 3. Trong khi tham gia trß ch¬i, c¸c häc viªn ph¶i nh×n vµo ng−êi qu¶n trß 4. Ng−êi qu¶n trß cã thÓ b¾t ®Çu víi c¸c ®éng t¸c gièng nh− hiÖu lÖnh (vÝ dô nãi g·i mòi vµ ®−a tay g·i mòi), sau ®ã sÏ ®Õn c¸c ®éng t¸c kh¸c hiÖu lÖnh (vÝ dô nãi xoa ®Çu vµ ®−a tay xoa vµnh tai) víi nhÞp ®é ngµy cµng nhanh. 5. KÕt thóc trß ch¬i, tËp huÊn viªn cã thÓ hái häc viªn xem hä thÊy trß ch¬i nµy dÔ ë ®iÓm nµo vµ khã ë ®iÓm nµo. Chó ý h−íng häc viªn tíi kÕt luËn lµ nh÷ng g× hä quan s¸t ng−êi qu¶n trß lµm cã ¶nh h−ëng rÊt m¹nh. Tãm t¾t vµ kÕt luËn vÒ tÇm quan träng cña giao tiÕp kh«ng lêi. 12
 15. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch¬i vÒ qu¶n lý XÕp h×nh Môc ®Ých: NhÊn m¹nh tÇm quan träng cña viÖc ®Æt môc tiªu râ rµng tr−íc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc Thêi gian: 20 - 30 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 20 ng−êi, chia lµm 4 nhãm nhá Tµi liÖu/Dông cô: Bèn bé tranh ghÐp h×nh gièng nhau (tèt nhÊt lµ tù lµm) lo¹i 20 - 30 m¶nh nhá. C¸c m¶nh ghÐp h×nh ®Ó s½n trong phong b× hoÆc hép giÊy H−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh 4 nhãm nhá, mçi nhãm tËp trung vÒ mét gãc phßng häc 2. Ph¸t cho mçi nhãm mét phong b× cã ®ùng c¸c m¶nh ghÐp h×nh. §−a cho 2 nhãm bøc tranh gèc (gièng bøc tranh tr−íc khi c¾t ra thµnh c¸c m¶nh nhá), hai nhãm cßn l¹i kh«ng ®−îc xem tranh gèc. 3. Yªu cÇu c¸c nhãm xÕp c¸c m¶nh l¹i thµnh bøc tranh. Chó ý thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc cña mçi nhãm. 4. Sau khi c¸c nhãm hoµn thµnh, tËp huÊn viªn yªu cÇu hä ngåi nguyªn t¹i chç theo nhãm vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: a) Nhãm anh/chÞ mÊt bao nhiªu phót ®Ó ghÐp xong bøc tranh? b) Nhãm anh/chÞ cã gÆp khã kh¨n g× trong viÖc ghÐp tranh kh«ng? NÕu cã th× lµ khã kh¨n g× vµ nhãm ®· gi¶i quyÕt nh− thÕ nµo? c) CÇn lµm g× ®Ó nhãm hoµn thµnh nhiÖm vô dÔ dµng vµ nhanh chãng h¬n? 5. Tãm t¾t ý kiÕn häc viªn vµ bæ sung ®Ó ®−a ®Õn kÕt luËn lµ nÕu biÕt tr−íc môc tiªu cuèi cïng sÏ cã thÓ lËp kÓ ho¹ch vµ thùc hiÖn c«ng viÖc dÔ dµng h¬n. 13
 16. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch¬i vÒ qu¶n lý chuyÓn ®æi NhËn biÕt sù thay ®æi Thêi gian: 15 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: kh«ng h¹n chÕ Tµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞ tr−íc H−íng dÉn: 1. Yªu cÇu häc viªn ®øng dËy thµnh tõng cÆp (cã thÓ lµ hai ng−êi ngåi c¹nh nhau hoÆc c¸ch xa nhau) 2. Trong mçi cÆp, häc viªn dµnh 1 phót ®Ó quan s¸t kü ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña b¹n m×nh: kiÓu tãc (rò xuèng, vuèt ng−îc lªn, cÆp tãc, v.v), kiÓu quÇn ¸o (bá ¸o trong quÇn, më mét khuy cæ, x¾n tay ¸o, v.v.), c¸c vËt dông kh¸c trªn ng−êi (®ång hå, nhÉn, kÝnh, giÇy dÐp, v.v.) 3. Yªu cÇu c¸c häc viªn quay l−ng l¹i víi b¹n m×nh vµ thay ®æi 2 hoÆc 3 ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh nµo ®ã 4. Khi häc viªn ®· thay ®æi xong, yªu cÇu hä quay mÆt l¹i víi nhau vµ nãi víi b¹n m×nh xem hä nhËn thÊy ng−êi b¹n ®· thay ®æi nh÷ng g× 5. TËp huÊn viªn hái mét vµi häc viªn xem b¹n cña hä ®· thay ®æi nh÷ng g×. 6. Yªu cÇu c¸c häc viªn trë vÒ chç ngåi. TËp huÊn viªn chê mét vµi phót (cã thÓ dïng thêi gian nµy ®Ó s¾p xÕp l¹i tµi liÖu ®Ó trªn bµn, hoÆc lau b¶ng, v.v) sau ®ã hái “Ai trong sè c¸c anh/chÞ ®· trë l¹i víi c¸c ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh nh− tr−íc khi trß ch¬i b¾t ®Çu?” (B¹n sÏ thÊy hÇu hÕt c¸c häc viªn ®Òu lµm nh− vËy, ng−êi bá tãc ra ®· cÆp tãc trë l¹i, ng−êi th¸o ®ång hå ra ®· mang trë l¹i, ng−êi më khuy ¸o cæ ra còng ®· cµi trë l¹i, v.v.) 7. Yªu cÇu häc viªn cho biÕt lý do t¹i sao hä kh«ng gi÷ nguyªn nh÷ng thay ®æi sau khi trß ch¬i kÕt thóc 8. Tãm t¾t ý kiÕn cña häc viªn, kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng khã kh¨n khi muèn chuyÓn ®æi hµnh vi. 14
 17. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c trß ch¬i vÒ Lµm viÖc theo Nhãm vµ Qu¶n lý Xung ®ét C¸c thµnh phè lín nhÊt thÕ giíi n¨m 1990 Môc ®Ých: T¨ng c−êng kh¶ n¨ng l¾ng nghe vµ lµm viÖc theo nhãm Thêi gian: 30 - 40 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: 18 - 24 ng−êi, chia thµnh c¸c nhãm nhá mçi nhãm 6 ng−êi Tµi liÖu/Dông cô: C¸c phong b× ®ùng 6 tê giÊy cã chøa th«ng tin vÒ c¸c thµnh phè (xem mÆt sau). Mçi phong b× cho mét nhãm H−íng dÉn: 1. Chia häc viªn thµnh c¸c nhãm 6 ng−êi 2. Mçi nhãm cö mét ng−êi lµm tr−ëng nhãm, tr−ëng nhãm cã tr¸ch nhiÖm gi÷ ®óng thêi gian vµ ®¶m b¶o c¸c thµnh viªn trong nhãm tu©n thñ luËt lÖ trß ch¬i 3. Ph¸t cho c¸c tr−ëng nhãm phong b× cã chøa tËp giÊy th«ng tin vÒ c¸c thµnh phè 4. Th«ng b¸o cho c¸c tr−ëng nhãm c¸ch thùc hiÖn bµi tËp nµy: a. Tr−ëng nhãm sÏ ph¸t cho mçi thµnh viªn trong nhãm mét tê giÊy th«ng tin, yªu cÇu mçi thµnh viªn kh«ng cho ng−êi kh¸c xem tê giÊy cña m×nh b. Mçi thµnh viªn sÏ cã 5 phót ®Ó ®äc tê giÊy cña m×nh c. Sau 5 phót tù ®äc, mçi ng−êi sÏ lÇn l−ît ®äc to tÊm b×a cña m×nh cho nh÷ng ng−êi kh¸c trong nhãm cïng nghe (vÉn kh«ng ®Ó cho hä ®−îc xem). Nh÷ng ng−êi kh¸c l¾ng nghe vµ ghi chÐp. Cã thÓ yªu cÇu ®äc l¹i nÕu ch−a râ d. Sau khi tÊt c¶ c¸c thµnh viªn ®· ®äc tê giÊy cña m×nh, c¶ nhãm cÊt nh÷ng tê giÊy ®ã ®i vµ b¾t ®Çu lµm bµi tËp theo nh÷ng th«ng tin vµ yªu cÇu nªu ra trong c¸c tê giÊy. Thêi gian lµm bµi tËp nµy lµ 10 phót 5. TËp huÊn viªn chia b¶ng thµnh nhiÒu cét theo sè nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm cö mét ng−êi viÕt kÕt qu¶ bµi tËp cña nhãm m×nh lªn b¶ng 6. Cho c¶ líp th¶o luËn 5 phót vÒ kÕt qu¶ bµi tËp nÕu cÇn. Tãm t¾t vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i l¾ng nghe vµ lµm viÖc tËp thÓ trong bµi tËp nµy. Cã thÓ gîi ý vÒ sù hç trî bæ sung cho nhau khi lµm viÖc theo nhãm. 15
 18. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn C¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m C¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m 1990 1990 5 thµnh phè cã sè d©n Ýt nhÊt trong vÊn ®Ò 5 thµnh phè cã sè d©n lín nhÊt lµ Tokyo, nµy lµ Bombay, Seoul, Rio de Janeiro, Calcutta, Mexico, Sao Paolo vµ New York Th−îng H¶i vµ Buenos Aires nh−ng kh«ng nh−ng kh«ng theo tr×nh tù ph¶i theo thø tù Buenos Aires cã sè d©n 11,7 triÖu vµ h¬n New York cã sè d©n lín h¬n Seoul hoÆc Seoul kho¶ng 200,000 ng−êi Calcutta nh−ng nhá h¬n Sao Paol C¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m C¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m 1990 1990 Hai thµnh phè duy nhÊt trong n¨m 1990 cã Seoul, n¬i tæ chøc §¹i héi ThÓ thao d©n sè lín h¬n Tokyo lµ thµnh phè Mexico Olympics 1988 nhá h¬n Tokyo vµ New vµ Sao Paolo York nh−ng lín h¬n Rio de Janeiro Vµo n¨m 1990, thµnh phè Rio de Janeiro lµ Th−îng H¶i vµ Calcutta c¶ hai ®Òu cã d©n thµnh phè thø 10 trªn thÕ giíi sè kho¶ng 12 triÖu ng−êi vµ n»m trong kho¶ng gi÷a danh s¸ch C¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m C¸c thµnh phè lín nhÊt n¨m 1990 1990 Cã 3 thµnh phè cã sè d©n ®«ng ë kho¶ng Bombay víi sè d©n 11,9 triÖu ng−êi lín gi÷a sè d©n cña thµnh phè Sao Paolo vµ h¬n Seoul vµ Buenos aires nh−ng nhá h¬n Th−îng H¶i Th−îng H¶i. Thµnh phè Mexico cã sè d©n lín nhÊt trªn thÕ giíi. New York vµo n¨m 1970 cã d©n sè lín nhÊt, nh−ng ®Õn n¨m 1990 cã 3 thµnh phè VÊn ®Ò: S¾p xÕp 10 thµnh phè theo tr×nh tù v−ît d©n sè New York thµnh phè lín nhÊt ®Õn nhá nhÊt 16
 19. Trung t©m N©ng cao N¨ng lùc Céng ®ång (CECEM) C¸c trß ch¬i sö dông trong HuÊn luyÖn Cïng häc Môc ®Ých: Chia sÎ th«ng tin gi÷a c¸c thµnh viªn trong nhãm Thêi gian: 30 phót Sè l−îng ng−êi tham dù: 15 - 25 ng−êi Tµi liÖu/Dông cô: kh«ng cÇn chuÈn bÞ tr−íc H−íng dÉn: Ho¹t ®éng nµy th−êng ®−îc sö dông khi häc viªn cÇn ®äc nh÷ng tµi liÖu t−¬ng ®èi dµi. TËp huÊn viªn sÏ chia häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá, sè l−îng ng−êi mçi nhãm th−êng lµ 6 hoÆc 8 tuú thuéc l−îng th«ng tin trong tµi liÖu cÇn ®äc. TËp huÊn viªn chia tµi liÖu thµnh nh÷ng phÇn nhá, mçi phÇn cã thÓ gåm 2 - 3 néi dung chÝnh vµ yªu cÇu mçi häc viªn trong nhãm chÞu tr¸ch nhiÖm ®äc vÒ mét phÇn nhá ®ã (viÖc nµy cã thÓ ®−îc lµm ë nhµ hoÆc trªn líp) 1. Häc viªn trong mçi nhãm chia thµnh 2 tæ ®øng thµnh 2 vßng trßn, nh÷ng ng−êi ë vßng trong quay mÆt ra phÝa ngoµi, nh÷ng ng−êi ë vßng ngoµi quay mÆt vµo trong ®Ó ®èi diÖn víi nh÷ng ng−êi ë vßng trong 2. Mçi ng−êi ë vßng ngoµi tãm t¾t l¹i cho ng−êi ®èi diÖn víi m×nh mét néi dung chÝnh cña phÇn m×nh ®· ®äc trong tµi liÖu, sau ®ã di chuyÓn sang ph¶i hoÆc tr¸i ®Ó nh¾c l¹i víi ng−êi tiÕp theo ë vßng trong néi dung ®ã. Cø nh− vËy cho ®Õn khi ®· chia sÎ víi tÊt c¶ nh÷ng ng−êi ë vßng trong LÆp l¹i víi néi dung chÝnh thø hai, thø ba, v.v. 3. §æi vai: nh÷ng ng−êi ë vßng trong di chuyÓn vµ nãi víi nh÷ng ng−ëi ë vßng ngoµi vÒ nh÷ng th«ng tin chÝnh hä thu thËp qua tµi liÖu 4. Nh÷ng ng−êi ë vßng ngoµi tËp trung l¹i thµnh mét tæ vµ nh÷ng ng−êi vßng trong tËp trung l¹i thµnh mét tæ kh¸c ®Ó chia sÎ th«ng tin m×nh ®· ®äc víi nh÷ng ng−êi cïng tæ Ho¹t ®éng nµy cã thÓ tiÕn hµnh trong líp häc hoÆc ngoµi s©n 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2