intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách thức tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

843
lượt xem
348
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Niêm yết chứng khoán đ−ợc hiểu lμ việc đăng ký chứng khoán để đ−ợc giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. Niêm yết chứng khoán đ−ợc thực hiện đối với các Công ty cổ phần hoá, các Công ty phát hμnh chứng khoán ra công chúng để niêm yết, các Công ty đã phát hμnh chứng khoán nay đăng ký lại để niêm yết. Kinh nghiệm cho thấy niêm yết chứng khoán lμ một trong các quyết định rất quan trọng đối với doanh nghiệp nên Công ty chỉ nên tiến hμnh niêm yết chứng khoán nếu thực sự hiểu rõ về nó.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách thức tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  1. Caùch thöùc tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn VN i. Giíi thiÖu vÒ niªm yÕt chøng kho¸n Niªm yÕt chøng kho¸n ®−îc hiÓu lµ viÖc ®¨ng ký chøng kho¸n ®Ó ®−îc giao dÞch t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. Niªm yÕt chøng kho¸n ®−îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn ho¸, c¸c C«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng ®Ó niªm yÕt, c¸c C«ng ty ®· ph¸t hµnh chøng kho¸n nay ®¨ng ký l¹i ®Ó niªm yÕt. Kinh nghiÖm cho thÊy niªm yÕt chøng kho¸n lµ mét trong c¸c quyÕt ®Þnh rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp nªn C«ng ty chØ nªn tiÕn hµnh niªm yÕt chøng kho¸n nÕu thùc sù hiÓu râ vÒ nã. T¹i sao C«ng ty nªn niªm yÕt ? Cã thªm mét kªnh huy ®éng vèn dµi h¹n: §Ó ®¹t ®−îc tû lÖ t¨ng tr−ëng cao, c«ng ty cÇn cã mét l−îng vèn lín. Nguån vèn nµy cã thÓ sö dông ®Ó: mua m¸y mãc, thiÕt bÞ; nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn; gi¶m c¸c kho¶n nî hoÆc gia t¨ng vèn l−u ®éng. Nguån vèn nµy cã thÓ cã ®−îc b»ng c¸ch ®i vay hoÆc ph¸t hµnh cæ phiÕu. NÕu ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng, C«ng ty sÏ kh«ng ph¶i thanh to¸n l·i vay còng nh− ph¶i tr¶ vèn gèc gièng nh− viÖc vay nî. C«ng ty sÏ rÊt chñ ®éng trong viÖc sö dông nguån vèn huy ®éng ®ã cho môc tiªu ph¸t triÓn cña m×nh. Huy ®éng vèn trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n cã thÓ coi lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc h÷u hiÖu nhÊt cña doanh nghiÖp nÕu doanh nghiÖp kú väng vµo mét sù ph¸t triÓn m¹nh trong t−¬ng lai vµ ®©y ®−îc coi lµ yÕu tè quan träng nhÊt khi quyÕt ®Þnh niªm yÕt cæ phiÕu trªn ThÞ tr−êng chøng kho¸n. Gia t¨ng gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña C«ng ty Khi cæ phiÕu cña C«ng ty ®· ®−îc niªm yÕt trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n, cæ phiÕu sÏ ®−îc ®Þnh gi¸ ph¶n ¸nh chÊt l−îng cña C«ng ty vµ cung cÇu trªn thÞ tr−êng. §èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty ®· niªm yÕt trªn TTCK ViÖt nam hiÖn nay gi¸ cæ phiÕu ®Òu gia t¨ng nhanh trªn thÞ tr−êng. ViÖc gi¸ cæ phiÕu gia t¨ng trªn thÞ tr−êng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho cæ ®«ng cña c«ng ty trë nªn giÇu cã. Pham Uyen Nguyen- Public Listing. 1 7/1/03
  2. Caùch thöùc tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn VN T¹o tÝnh thanh kho¶n cho cæ phiÕu cña C«ng ty Ng−êi së h÷u cæ phiÕu cña c«ng ty cã nhu cÇu mua, b¸n l¹i cæ phiÕu kh«ng? C©u tr¶ lêi lµ cã. Kh«ng ph¶i bao giê cæ ®«ng còng cã s½n tiÒn, khi hä cÇn mét l−îng tiÒn nhÊt ®Þnh vµ hä quyÕt ®Þnh b¸n cæ phiÕu ®ang n¾m gi÷, hä sÏ lµm thÕ nµo nÕu kh«ng cã thÞ tr−êng chøng kho¸n. ViÖc niªm yÕt sÏ gióp cæ ®«ng cña c«ng ty b¸n ®−îc cæ phiÕu víi møc gi¸ thÞ tr−êng. KhuyÕch tr−¬ng uy tÝn cña C«ng ty Niªm yÕt chøng kho¸n lµ mét qu¸ tr×nh khã kh¨n, nh÷ng c«ng ty ®−îc niªm yÕt trªn thÞ tr−êng lµ nh÷ng c«ng ty tèt. ViÖc trë thµnh c«ng ty ®−îc niªm yÕt sÏ gióp cho nhiÒu ng−êi biÕt ®Õn C«ng ty nh− mét doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ nhiÒu tiÒm n¨ng. Thùc tÕ ®· chøng minh, niªm yÕt chøng kho¸n lµ mét trong nh÷ng c¸ch thøc qu¶ng c¸o tèt nhÊt cho doanh nghiÖp. Nh÷ng h¹n chÕ cña viÖc ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng kho¸n ? Chi phÝ ph¸t hµnh vµ niªm yÕt: ViÖc tiÕn hµnh niªm yÕt chøng kho¸n kh¸ tèn kÐm. Tuy nhiªn hiÖn nay do ®ang khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty niªm yÕt nªn møc chi phÝ t¹i ViÖt Nam kh¸ thÊp. §©y lµ thuËn lîi cho nh÷ng c«ng ty niªm yÕt ®Çu tiªn trªn ThÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam. MÊt quyÒn kiÓm so¸t: Khi niªm yÕt chøng kho¸n, c¸c s¸ng lËp viªn cã thÓ mÊt quyÒn kiÓm so¸t C«ng ty. C¸c C«ng ty niªm yÕt ph¶i cam kÕt kh«ng ®−îc h¹n chÕ viÖc chuyÓn nh−îng cæ phiÕu do vËy kh¶ n¨ng bÞ c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi th©u tãm lµ thùc tÕ tuy nhiªn Uû ban chøng kho¸n buéc nh÷ng nhµ ®Çu t− mua trªn 5% cæ phiÕu cña mét C«ng ty niªm yÕt ph¶i th«ng b¸o cho C«ng ty niªm yÕt biÕt. Ngoµi ra còng cã nh÷ng biÖn ph¸p rµo c¶n tõ xa do C«ng ty chuÈn bÞ tõ tr−íc khi niªm yÕt. Pham Uyen Nguyen- Public Listing. 2 7/1/03
  3. Caùch thöùc tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn VN Ph¶i tiÕt lé th«ng tin: Khi niªm yÕt chøng kho¸n, C«ng ty ph¸t hµnh ph¶i c«ng bè ra bªn ngoµi c¸c th«ng tin nh−: (1) sè l−îng chøng kho¸n do c¸c nh©n vËt chñ chèt cña C«ng ty së h÷u (2) c¸c th«ng tin cña C«ng ty: t×nh tr¹ng tµi chÝnh, doanh thu, chi phÝ hµng b¸n, doanh thu, t×nh h×nh nî nÇn cña C«ng ty, c¸c kh¸ch hµng lín, c¸c nhµ cung cÊp chÝnh cho C«ng ty, chiÕn l−îc ph¸t triÓn trong t−¬ng lai. NhiÒu C«ng ty kh«ng muèn c«ng bè c«ng khai c¸c th«ng tin nµy, tuy nhiªn, nh÷ng C«ng ty lín, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ cã môc ®Ých kinh doanh râ rµng th−êng chÊp nhËn viÖc c«ng bè th«ng tin vµ coi ®©y lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu ®Ó cã ®−îc lßng tin cña c¸c nhµ ®Çu t− vµ c¶ c¸c kh¸ch hµng. ¸p lùc ®èi víi Ban gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng ng¾n h¹n: C¸c C«ng ty ch−a niªm yÕt cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp vµ hoµn toµn tËp trung cho chiÕn l−îc ph¸t triÓn nh−ng C«ng ty ®· niªm yÕt khã cã thÓ thÓ lµm nh− vËy. C¸c cæ ®«ng mong muèn sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña c¸c chØ tiªu nh−: doanh thu, lîi nhuËn, thÞ phÇn, c¶i tiÕn s¶n phÈm. V× vËy mét C«ng ty niªm yÕt ph¶i c©n b»ng gi÷a lîi Ých ng¾n h¹n vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn dµi h¹n cña C«ng ty. Pham Uyen Nguyen- Public Listing. 3 7/1/03
  4. Caùch thöùc tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn VN C¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng kho¸n D−íi ®©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng c¬ b¶n ®Ó cã thÓ niªm yÕt chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam. C¸c ®iÒu kiÖn Ph¸t hµnh CP Ph¸t hµnh CP Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu LÇn ®Çu bæ sung Ph¸p nh©n CTCP, Cty CPH CTCP, Cty CPH CTCP, Cty CPH, Nhµ n−íc Vèn ®iÒu lÖ = > 10 tû VND = > 10 tû VND = > 10 tû VND HiÖu qu¶ Cã l·i tèi thiÓu Cã l·i tèi thiÓu Cã l·i tèi thiÓu 2 n¨m gÇn nhÊt 2 n¨m gÇn nhÊt 2 n¨m gÇn nhÊt Qu¶n trÞ Cã n¨ng lùc vµ Cã n¨ng lùc vµ Cã n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm kinh nghiÖm kinh nghiÖm Cã cÇn BLPH kh«ng NÕu GtrÞ ph¸t hµnh trªn NÕu GtrÞ ph¸t hµnh trªn CÇn BLPH 10 tû VND 10 tû VND Tû lÖ së h÷u cña cæ - Tèi thiÓu 20% nÕu Tèi thiÓu 20% nÕu GtrÞ - Tèi thiÓu 20% nÕu ®«ng bªn ngoµi GtrÞ ph¸t hµnh d−íi ph¸t hµnh d−íi 100 tû GtrÞ ph¸t hµnh d−íi 100 tû VND VND 100 tû VND - Tèi thiÓu 15% nÕu Tèi thiÓu 15% nÕu GtrÞ - Tèi thiÓu 15% nÕu GtrÞ ph¸t hµnh trªn ph¸t hµnh trªn 100 tû GtrÞ ph¸t hµnh trªn 100 tû VND VND 100 tû VND Gi¸ trÞ ph¸t hµnh tèi Kh«ng h¹n chÕ B»ng tæng gi¸ trÞ cæ Kh«ng h¹n chÕ ®a phiÕu ®ang l−u hµnh ChuyÓn nh−îng Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ Chøng chØ Thèng nhÊt mÖnh gi¸ Thèng nhÊt mÖnh gi¸ Thèng nhÊt mÖnh gi¸ Pham Uyen Nguyen- Public Listing. 4 7/1/03
  5. Caùch thöùc tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn VN Nh÷ng chuÈn bÞ cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp tr−íc khi tiÕn hµnh niªm yÕt chøng kho¸n Sau khi ®· hiÓu râ nh÷ng lîi Ých vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn c©n nh¾c khi niªm yÕt chøng kho¸n, c«ng ty nªn tr¶ lêi nh÷ng c©u hái d−íi ®©y: C«ng ty cã kÕt qu¶ ho¹t ®éng tèt kh«ng ? Th«ng th−êng mét C«ng ty cã kÕt qu¶ tèt h¬n kÕt qu¶ chung cña toµn ngµnh sÏ cã nhiÒu lîi thÕ khi ph¸t hµnh chøng kho¸n vµ niªm yÕt. Tuy nhiªn nh÷ng doanh nghiÖp n»m trong nh÷ng lÜnh vùc høa hÑn sÏ ph¸t triÓn ®ét biÕn còng ®−îc ®¸nh gi¸ cao. Tr−íc khi quyÕt ®Þnh niªm yÕt cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®−îc thùc lùc cña doanh nghiÖp m×nh. C«ng ty cã thÓ duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh tèt trong thêi gian tíi kh«ng? C«ng ty cã thÓ ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng kho¸n thµnh c«ng nÕu C«ng ty cã thÓ duy tr× ®−îc tû lÖ t¨ng tr−ëng cao hiÖn t¹i trong kho¶ng tõ 3 ®Õn 5 n¨m tíi. Møc t¨ng tr−ëng nµy thËm chÝ cßn cao h¬n vµ thêi gian t¨ng tr−ëng cã thÓ cßn dµi h¬n nÕu cã sù tham gia vµ hç trî cña c¸c nhµ ®Çu t− cã tæ chøc. S¶n phÈm cña C«ng ty cã ®−îc thÞ tr−êng ®¸nh gi¸ cao ? C¸c C«ng ty ®· ho¹t ®éng nhiÒu n¨m sÏ thuËn lîi v× cã c¸c sè liÖu thèng kª kinh nghiÖm trong khi nh÷ng C«ng ty míi thµnh lËp ph¶i dù ®o¸n vÒ thÞ tr−êng vµ sù −a chuéng cña c«ng chóng ®èi víi s¶n phÈm cña hä. Th«ng th−êng c¸c C«ng ty míi chØ thuËn lîi khi ph¸t hµnh chøng kho¸n vµ niªm yÕt khi hä cã s¶n phÈm duy nhÊt hoÆc cung cÊp mét dÞch vô riªng cã nµo ®ã. §éi ngò qu¶n trÞ cã ®ñ n¨ng lùc vµ nhiÖt t©m víi c«ng viÖc ? §èi víi c¸c C«ng ty ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng kho¸n, chÊt l−îng cña ®éi ngò qu¶n trÞ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt. §Ó t¹o lßng tin cho c«ng chóng ®Çu t−, C«ng ty ph¶i cã ®éi ngò qu¶n trÞ cã n¨ng lùc cã kh¶ n¨ng hîp t¸c vµ nªn n¾m së h÷u mét phÇn cæ phiÕu cña C«ng ty khi ®ã hä sÏ g¾n kÕt h¬n víi c¸c thµnh c«ng còng nh− thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Pham Uyen Nguyen- Public Listing. 5 7/1/03
  6. Caùch thöùc tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn VN ThÞ tr−êng cã phï hîp ®Ó ph¸t hµnh vµ niªm yÕt kh«ng ? Sù thµnh c«ng cña viÖc niªm yÕt chøng kho¸n phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c yÕu tè nh−: tr¹ng th¸i cña TTCK, ®iÒu kiÖn chung cña nÒn kinh tÕ, cña ngµnh, sù thay ®æi vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ vµ rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c. Khi xu h−íng gi¸ chøng kho¸n ®ang gia t¨ng trªn thÞ tr−êng, viÖc ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng kho¸n sÏ rÊt thuËn lîi ng−îc l¹i trong tr−êng hîp gi¸ chøng kho¸n ®ang gi¶m th× viÖc ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng kho¸n cã thÓ khã kh¨n thËm chÝ kh«ng thùc hiÖn ®−îc. Lµ C«ng ty tiÕn hµnh ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng kho¸n, b¹n ph¶i lùa chän thêi ®iÓm phï hîp ®Ó viÖc ph¸t hµnh ®−îc thuËn lîi víi chi phÝ thÊp vµ gi¸ b¸n chøng kho¸n cao. HiÓu râ c¸c vÊn ®Ò trªn ®©y ®Ó cã thÓ biÕt ®−îc mét C«ng ty cã nªn ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng hay ch−a. Khi C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng kho¸n C«ng ty nªn cã sù chuÈn bÞ thËt kü cµng. ChuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh niªm yÕt thµnh c«ng ChuÈn bÞ kü cµng lµ ch×a kho¸ cña thµnh c«ng Cµng chuÈn bÞ chu ®¸o, kh¶ n¨ng thµnh c«ng cña viÖc niªm yÕt sÏ cµng cao. Thêi gian thÝch hîp ®Ó tiÕn hµnh chuÈn bÞ lµ tõ 1 ®Õn 2 n¨m tr−íc ngµy ph¸t hµnh. X©y dùng ®éi ngò qu¶n trÞ giái Lµ mét C«ng ty chuÈn bÞ tiÕn hµnh niªm yÕt, C«ng ty cÇn tËp trung x©y dùng mét ®éi ngò qu¶n trÞ cã n¨ng lùc. C«ng chóng ®Çu t− muèn C«ng ty ph¶i cã mét ®éi ngò gåm c¸c c¸ nh©n giái vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ tiÕp thÞ, kinh doanh, ph¸t triÓn s¶n phÈm. Giái vÒ s¶n suÊt vµ qu¶n lý kinh doanh ch−a ®ñ, b¹n ph¶i cã c¸c chuyªn gia tµi chÝnh bªn c¹nh b¹n nÕu muèn viÖc niªm yÕt thµnh c«ng. ChuÈn bÞ kÕ ho¹ch kinh doanh KÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty lµ mét c«ng cô rÊt quan träng ®Ó c¸c nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh còng nh−ng c¸c chuyªn viªn ph©n tÝch trong viÖc x¸c ®Þnh tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp còng nh− cho qu¸ tr×nh ®Þnh gi¸ chøng kho¸n. ViÖc chuÈn bÞ mét b¶n kÕ ho¹ch kinh Pham Uyen Nguyen- Public Listing. 6 7/1/03
  7. Caùch thöùc tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn VN doanh tèt sÏ rót ng¾n ®−îc rÊt nhiÒu thêi gian chuÈn bÞ niªm yÕt. Sè liÖu còng nh− c¸c th«ng tin trong B¶n c¸o b¹ch ®−îc sö dông trong khi tiÕn hµnh niªm yÕt ®−îc dùa rÊt nhiÒu vµo B¶n kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty. C¸c chuyªn gia tµi chÝnh còng th−êng xuyªn so s¸nh kÕt qu¶ mµ c«ng ty ®¹t ®−îc víi B¶n kÕ ho¹ch kinh doanh nªn kÕ ho¹ch kinh doanh ph¶i ph¶n ¸nh thùc tÕ kh¶ n¨ng nh−ng còng ph¶i thÓ hiÖn tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña C«ng ty. Thµnh lËp bé phËn theo dâi vµ chuÈn bÞ tiÕn hµnh niªm yÕt C«ng ty ph¶i chØ ®Þnh mét sè c¸n bé nghiªn cøu vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n ®Ó cã thÓ trùc tiÕp tiÕn hµnh vµ cã nh÷ng ®Ò xuÊt cho ban l·nh ®¹o vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc chuÈn bÞ còng nh− gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh sau khi C«ng ty ®· ®−îc niªm yÕt. ChuÈn ho¸ sæ s¸ch kÕ to¸n, chÕ ®é b¸o c¸o trong doanh nghiÖp Th«ng tin tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt nhÊt ®Ó Ban l·nh ®¹o cã thÓ qu¶n trÞ doanh nghiÖp thµnh c«ng, gióp c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ nhµ ®Çu t− hiÓu ®−îc søc khoÎ cña doanh nghiÖp b¹n vµ nã còng lµ yÕu tè quan träng ®Ó cæ phiÕu cña C«ng ty cã thÓ ®−îc ®Þnh gi¸ ®óng trªn thÞ tr−êng. Uû ban chøng kho¸n Nhµ n−íc ®ßi hái c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty trong 2 n¨m tr−íc khi niªm yÕt ph¶i ®−îc kiÓm to¸n bëi mét C«ng ty kiÓm to¸n uy tÝn ®· ®−îc Uû ban chøng kho¸n lùa chän, vµ c¸c b¸o c¸o nµy ph¶i phï hîp nh÷ng ®ßi hái cña Uû ban chøng kho¸n vµ kh«ng ®−îc lo¹i trõ ®iÒu kho¶n nµo. V× tÇm quan träng nh− vËy, doanh nghiÖp ph¶i cÇn cã sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn hÖ thèng, sæ s¸ch kÕ to¸n vµ chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh c¶ tr−íc vµ sau khi niªm yÕt chøng kho¸n. Quan hÖ víi c«ng chóng C«ng ty niªm yÕt cã 2 lo¹i kh¸ch hµng lµ c¸c kh¸ch hµng mua s¶n phÈm vµ nh÷ng ng−êi mua cæ phiÕu cña C«ng ty. Trong nhiÒu tr−êng hîp c¶ 2 lo¹i kh¸ch hµng nµy cÇn ph¶i ®−îc quan t©m nh− nhau. C¸c c«ng ty chuÈn bÞ ph¸t hµnh nªn cã c¸c ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu kh«ng nh÷ng cho c¸c kh¸ch hµng mµ c¶ c«ng chóng ®Çu t−. Niªm yÕt chøng kho¸n lµ mét qu¸ tr×nh kh¸ phøc t¹p do vËy th«ng th−êng c¸c tæ chøc ph¸t hµnh th−êng ph¶i thuª mét tæ chøc t− vÊn gióp hä thùc hiÖn toµn bé qu¸ tr×nh nµy. Pham Uyen Nguyen- Public Listing. 7 7/1/03
  8. Caùch thöùc tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn VN Chän C«ng ty t− vÊn vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh C«ng ty chøng kho¸n biÕt râ vÒ kü thuËt ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng kho¸n h¬n bÊt kú tæ chøc nµo kh¸c v× ®ã lµ nghiÖp vô chÝnh cña hä. V× vËy nªn cã mét c«ng ty chøng kho¸n ®−a ra nh−ng lêi khuyªn cÇn thiÕt. Niªm yÕt chøng kho¸n cã tÇm quan träng ®Æc biÖt víi doanh nghiÖp do vËy b¹n ph¶i rÊt cÈn thËn trong viÖc lùa chän tæ chøc t− vÊn vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh sao cho ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña C«ng ty trong viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng. Khi lùa chän C«ng ty t− vÊn vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh b¹n nªn c©n nh¾c c¸c yÕu tè sau: C«ng ty cã kinh nghiÖm vÒ t− vÊn niªm yÕt vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh Kinh nghiÖm tiÕn hµnh niªm yÕt sÏ gióp ®−a ra ®−îc ph−¬ng ¸n tèt nhÊt trong c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ cã mang l¹i lîi Ých cho C«ng ty. §Æc biÖt nh÷ng C«ng ty ®· cã kinh nghiÖm tiÕn hµnh niªm yÕt chøng kho¸n cho doanh nghiÖm trong cïng ngµnh víi doanh nghiÖp cña b¹n sÏ n¾m râ h¬n vÒ cÊu tróc cña ngµnh, viÖc ®Þnh gi¸ cæ phiÕu còng nh− t×m kh¸ch hµng ®Ó ph©n phèi cæ phiÕu sÏ thuËn lîi h¬n nhiÒu. M¹ng l−íi ph©n phèi C«ng ty cã m¹ng l−íi ph©n phèi chøng kho¸n tèt thÓ hiÖn ë 2 khÝa c¹nh lµ cã m¹ng l−íi ph©n phèi réng r·i vµ cã nguån kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng ®Çu t− lín mµ tèt nhÊt lµ nh÷ng kh¸ch hµng ®Çu t− víi môc ®Ých dµi h¹n ®Ó cã thÓ h¹n chÕ ®−îc nh÷ng bÊt æn cã thÓ cã trªn thÞ tr−êng. TiÒm lùc tµi chÝnh C«ng ty cã tiÒm lùc tµi chÝnh v÷ng m¹nh sÏ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c«ng ty b¶o l·nh thùc hiÖn hç trî æn ®Þnh gi¸ trªn thÞ tr−êng sau khi ph¸t hµnh chøng kho¸n. ViÖc æn ®Þnh gi¸ lµ mét viÖc lµm rÊt quan träng tr¸nh nh÷ng biÕn ®éng lín vÒ gi¸ chøng kho¸n sau khi niªm yÕt còng nh− t¹o t×nh thanh kho¶n cho cæ phiÕu cña C«ng ty khi c¸c cæ ®«ng lín muèn b¸n hoÆc mét sè nhµ ®Çu t− muèn mua. Pham Uyen Nguyen- Public Listing. 8 7/1/03
  9. Caùch thöùc tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn VN II. c«ng ty chøng kho¸n b¶o viÖt Gií thiÖ u chung i - Tªn tiÕ ng ViÖ t : C«ng ty Cæ phÇ n Chøng kho¸n B¶ o ViÖ t - Tªn tiÕ ng Anh : Baoviet Securities Company (BVSC) - Vèn ®iÒ u lÖ : 43 tû ®ång trong ®ã Tæ ng C«ng ty b¶ o hiÓ m ViÖ t nam gãp trªn 80%. Trô së chÝ nh C« ty ng - §Þa chØ : Tßa nhµ 94 Bµ TriÖ u, QuËn Hoµn KiÕ m, Hµ Néi - §iÖ n tho¹i : (84.4) 9433016 - 9433017 - 9433435 Fax : (84.4) 9433012 Chi nh¸ C« ty t¹ thµnh phè Hå ChÝ Minh nh ng i - §Þa chØ : Sè 11A Nguyeãn Coâng Tröù , QuËn 1, Tp.HCM - §iÖ n tho¹i : (84.8) 8218766 - 8218767 - 8218565 Fax : (84.8) 8218566. Nh÷ng thÕ m¹ h cña BVSC. n - Lµ c«ng ty chøng kho¸n ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam, kinh doanh tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô chøng kho¸n. Cã ®éi ngò c¸n bé, chuyªn viªn cã kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é chuyªn m«n trong lÜnh vùc chøng kho¸n. - BVSC cã kinh nghiÖm t− vÊn gióp caùc c«ng ty HAP, BTC, GIL, TMS, LAF, DPC, niªm yÕt thµnh c«ng trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n vµ ®· më ®¹i lý ®Æt lÖnh t¹i H¶i phßng. Ngoµi ra BVSC cßn më ®¹i lý t¹i Long an, §ång nai gióp cho c¸c cæ ®«ng còng nh− nhµ ®Çu t− cña ®Þa ph−¬ng thuËn tiÖn trong giao dÞch. - §−îc sù hç trî cña Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam laø moät toå chöùc ñaàu tö taøi chính vaø coù gÇn 100 c«ng ty thµnh viªn kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n−íc. BVSC gióp g× cho c¸ c«ng ty chuÈn bÞ niª yÕ t c m - Gióp C«ng ty ®¸nh gi¸ tæng thÓ t×nh h×nh kinh doanh vµ xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn niªm yÕt, x¸c ®Þnh thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó niªm yÕt - T− vÊn trong viÖc lËp vµ qu¶n lý sæ cæ ®«ng - Gióp C«ng ty lËp Ph−¬ng ¸n kinh doanh - T− vÊn tµi chÝnh doanh nghiÖp - Gãp ý vµo §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty - X¸c ®Þnh vµ chuÈn bÞ c¸c néi dung cÇn xin ý kiÕn cña H§QT vµ §HC§ - LËp Hå s¬ niªm yÕt chøng kho¸n - X¸c ®Þnh gi¸ niªm yÕt cæ phiÕu dù kiÕn - LËp B¶n c¸o b¹ch - LËp Hå s¬ ®¨ng ký l−u ký - H−íng dÉn cæ ®«ng thñ tôc më tµi kho¶n vµ giao dÞch chøng kho¸n Pham Uyen Nguyen- Public Listing. 9 7/1/03
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=843

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2